Biblio

Export 11 results:
Filters: Keyword is พิษณุโลก  [Clear All Filters]
2559
น้อยหน่า, บางศรีองค์. (2559). ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ.
หน้าปก (38.06 KB) บทคัดย่อ (70.07 KB) กิตติกรรมประกาศ (26.48 KB) สารบัญ (90.72 KB) บทที่ 1 (98.96 KB) บทที่ 2 (2.13 MB) บทที่ 3 (85.38 KB) บทที่ 4 (294.61 KB) บทที่ 5 (157.05 KB) บรรณานุกรม (61.23 KB) ภาคผนวก (373.14 KB) ภาคผนวก(ต่อ) (159.6 KB)
2551
วิษณุ, สร้อยมี. (2551). การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (80.65 KB) บทคัดย่อ (139.44 KB) สารบัญ (273.29 KB) บทที่ 1 (371.27 KB) บทที่ 2 (1.17 MB) บทที่ 3 (286.47 KB) บทที่ 4 (312.01 KB) บทที่ 5 (306.91 KB) บรรณานุกรม (235.2 KB) ภาคผนวก (605.54 KB)
2549
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (90.21 KB) app.pdf (674.05 KB) ch5.pdf (921.07 KB) ch4.pdf (1.41 MB) ch3.pdf (575.36 KB) ch2.pdf (2.52 MB) ch1.pdf (386.77 KB) con1.pdf (144.82 KB) abs.pdf (143.66 KB) bib.pdf (228.08 KB)
2548
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (84.84 KB) บทคัดย่อ (75.64 KB) สารบัญ (265 KB) บทที่1 (181.5 KB) บทที่2 (1.02 MB) บทที่3 (270.42 KB) บทที่4 (1.82 MB) บทที่5 (256.99 KB) บรรณานุกรม (176.61 KB) ภาคผนวก (335.37 KB)
2546
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.13 KB) บทคัดย่อ (172.34 KB) สารบัญ (237.21 KB) บทที่ 1 (114.21 KB) บทที่ 2 (1.03 MB) บทที่ 3 (78.27 KB) บทที่ 4 (1.66 MB) บทที่ 5 (194.7 KB) บรรณานุกรม (90.03 KB) ภาคผนวก (179.01 KB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (61.07 KB) บทคัดย่อ (151.45 KB) สารบัญ (114.38 KB) บทที่ 1 (143.13 KB) บทที่ 2 (1.12 MB) บทที่ 3 (73.15 KB) บทที่ 4 (606.71 KB) บทที่ 5 (285.66 KB) บรรณานุกรม (106.27 KB) ภาคผนวก (157.73 KB)
2542
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (57.89 MB)