Biblio

Export 8 results:
Filters: Keyword is โรงเรียน  [Clear All Filters]
2560
อธิฏฐาน, จันทร์ทา. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (328.33 KB) บทคัดย่อ (592.48 KB) สารบัญ (126.17 KB) บทที่1 (249.36 KB) บทที่2 (564.69 KB) บทที่3 (471.14 KB) บทที่4 (632.61 KB) บทที่5 (336.63 KB) บรรณานุกรม (126.38 KB) ภาคผนวก (927.82 KB)
2559
สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (44.03 KB) บทคัดย่อ (121.55 KB) กิตติกรรมประกาศ (35.93 KB) สารบัญ (106.21 KB) บทที่ 1 (321.03 KB) บทที่ 2 (4.59 MB) บทที่ 3 (298.48 KB) บทที่ 4 (621.26 KB) บทที่ 5 (384.06 KB) บรรณานุกรม (194.26 KB) ภาคผนวก (1.4 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.68 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (597.25 KB)
ธารีรัตน์, สุวรรณ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะครุศาสตร์.
หน้าปก (30.15 KB) บทคัดย่อ (92.1 KB) กิตติกรรมประกาศ (40.75 KB) สารบัญ (88.07 KB) บทที่ 1 (212.62 KB) บทที่ 2 (781.57 KB) บทที่ 3 (121.95 KB) บทที่ 4 (258.89 KB) บทที่ 5 (326.39 KB) บรรณานุกรม (88.24 KB) ภาคผนวก (395.45 KB)
2551
คุณพระรักษ์, ลักษณา. (2551). การสร้างรูปแบบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-12-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (83.85 KB) บทคัดย่อ (143.66 KB) สารบัญ (132.58 KB) บทที่1 (190.55 KB) บทที่2 (1.6 MB) บทที่3 (185.96 KB) บทที่4 (789.16 KB) บทที่5 (453.82 KB) ภาคผนวก (722.55 KB) บรรณานุกรม (193.68 KB)
2548
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (60.91 KB) con1.pdf (151.95 KB) ch5.pdf (234.29 KB) ch4.pdf (1.15 MB) ch3.pdf (98.61 KB) ch2.pdf (795.86 KB) ch1.pdf (127.8 KB) bib.pdf (105.4 KB) app.pdf (328.94 KB) abs.pdf (152.37 KB)
2547
พงษ์เจริญ, นพวรรณ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (71.08 KB) bib.pdf (201.62 KB) ch5.pdf (509.85 KB) ch4.pdf (1.82 MB) ch3.pdf (554.31 KB) ch2.pdf (1.45 MB) ch1.pdf (326.4 KB) con1.pdf (139.95 KB) abs.pdf (227.17 KB) app.pdf (1.04 MB)