You are here

Biblio

Found 604 results
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Report
 (76.97 MB)
 (1.51 MB)
 (1.56 MB)
 (78.55 MB)
 (3.94 MB)
 (47.94 MB)
Thesis
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
 (69.48 KB) (237.39 KB) (1.31 MB) (1.83 MB) (181.87 KB) (2.04 MB) (317.8 KB) (164.42 KB) (122.15 KB) (2.85 MB)
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
 (20.21 KB) (28.46 KB) (26.03 KB) (36.88 KB) (244.69 KB) (27.71 KB) (139.98 KB) (40.71 KB) (33.28 KB) (230.82 KB)
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (511.53 KB) (190.57 KB) (610.95 KB) (2.37 MB) (2.34 MB) (296.25 KB) (1.61 MB) (309.3 KB) (179.44 KB) (143.05 KB) (82.1 KB)
 (71.43 KB) (111.66 KB) (292.51 KB) (413.94 KB) (1.45 MB) (174.72 KB) (1.28 MB) (199.97 KB) (104.01 KB) (135.3 KB) (805.81 KB)
 (153.5 KB) (516.22 KB) (275.49 KB) (214 KB) (2.79 MB) (211.79 KB) (787.48 KB) (386.03 KB) (97.68 KB) (85.73 KB)
 (72.29 KB) (110.52 KB) (334.53 KB) (1021.72 KB) (220.28 KB) (1.46 MB) (206.86 KB) (142.35 KB) (140.99 KB) (580.24 KB)
 (34.39 KB) (98.43 KB) (234.08 KB) (919.96 KB) (146.25 KB) (915.31 KB) (264.75 KB) (51.25 KB) (268.32 KB) (80.78 KB)
 (239.32 KB) (487.37 KB) (503.6 KB) (793.89 KB) (1.26 MB) (623.62 KB) (648.01 KB) (1.33 MB) (1.09 MB) (977.52 KB)
 (276.16 KB) (146.66 KB) (201.53 KB) (133.03 KB) (325.29 KB) (121.39 KB) (335.33 KB) (161.72 KB) (120.27 KB) (595.87 KB)
 (276.16 KB) (120.27 KB) (161.72 KB) (335.33 KB) (121.39 KB) (325.29 KB) (133.03 KB) (201.53 KB) (146.66 KB) (595.87 KB)
 (18.69 KB) (25.7 KB) (33.85 KB) (36.99 KB) (416.35 KB) (30.71 KB) (370.67 KB) (51.64 KB) (38.57 KB) (120.36 KB)
 (72.51 KB) (126.02 KB) (208.51 KB) (243.54 KB) (1.06 MB) (205.25 KB) (1.14 MB) (308.12 KB) (208.51 KB)
 (17.77 KB) (31.28 KB) (31.22 KB) (55.02 KB) (264.03 KB) (30.02 KB) (223.73 KB) (27.25 KB) (63.43 KB) (54.16 KB)
 (16.85 KB) (24.68 KB) (30.49 KB) (33.33 KB) (189.94 KB) (62.35 KB) (160.93 KB) (31.17 KB) (18.36 KB) (80.79 KB)
 (20.57 KB) (29.74 KB) (32.05 KB) (74.61 KB) (536.63 KB) (43.51 KB) (88.38 KB) (84.91 KB) (60.99 KB) (201.64 KB)
 (71.08 KB) (201.62 KB) (509.85 KB) (1.82 MB) (554.31 KB) (1.45 MB) (326.4 KB) (139.95 KB) (227.17 KB) (1.04 MB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (71.08 KB) (227.17 KB) (139.95 KB) (326.4 KB) (1.45 MB) (554.31 KB) (1.82 MB) (509.85 KB) (201.62 KB) (1.04 MB)
 (244 KB) (416.64 KB) (997.94 KB) (1.33 MB) (944.14 KB) (749.46 KB) (266.42 KB) (1.27 MB) (734 KB) (419.95 KB)
 (26.36 KB) (31.6 KB) (46.12 KB) (78.97 KB) (803.3 KB) (46.69 KB) (303.84 KB) (102.74 KB) (80.42 KB) (321.77 KB)
 (647.68 KB) (110.43 KB) (72.36 KB) (123.04 KB) (116.82 KB) (186.18 KB) (1.4 MB) (216.62 KB) (531.41 KB) (571.76 KB)
มากบุญ, นายมนัส. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-08-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (96.29 KB) (173.36 KB) (172.38 KB) (221.88 KB) (1.11 MB) (238.55 KB) (1.09 MB) (326.1 KB) (376.95 KB) (114.55 KB)
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (96.29 KB) (376.95 KB) (326.1 KB) (1.09 MB) (238.55 KB) (1.11 MB) (221.88 KB) (172.38 KB) (173.36 KB) (114.55 KB)
 (45.17 KB) (67.92 KB) (321.09 KB) (806.52 KB) (406.14 KB) (1.68 MB) (292.26 KB) (102.41 KB) (164.9 KB) (435.32 KB)
 (1.87 MB) (127.2 KB) (177.11 KB) (967.68 KB) (146.96 KB) (412.61 KB) (136.47 KB) (193.58 KB) (122.01 KB) (218.48 KB)
 (411.71 KB) (394.48 KB) (314.35 KB) (436.87 KB) (171.77 KB) (100.15 KB) (68.52 KB) (238.82 KB) (114.32 KB) (1.05 MB)
 (71.74 KB) (94.43 KB) (323.32 KB) (319.29 KB) (156.73 KB) (768.77 KB) (189.07 KB) (110.28 KB) (102.14 KB) (359.5 KB)
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วุฒิไกร, นาคหวัง. (2548). การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพของข้าราชการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (63.14 KB) (159.66 KB) (100.72 KB) (107.24 KB) (850.77 KB) (174.02 KB) (910.52 KB) (258.8 KB) (76.39 KB) (342.96 KB)
 (57.26 KB) (114.7 KB) (270.36 KB) (599.75 KB) (501.59 KB) (568 KB) (347.72 KB) (196.24 KB) (4.68 MB)
ม่วงมุกข์, วรเชษฐ์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-02-15, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (96.29 KB) (173.36 KB) (172.38 KB) (221.88 KB) (1.11 MB) (238.55 KB) (1.09 MB) (326.1 KB) (376.95 KB) (114.55 KB)
 (69.83 KB) (63.62 KB) (193.4 KB) (725.93 KB) (192.73 KB) (1.15 MB) (170.41 KB) (154.68 KB) (115.89 KB) (591.46 KB)
 (86.82 KB) (131.74 KB) (1.16 MB) (530.98 KB) (273.49 KB) (2.52 MB) (327.89 KB) (166.84 KB) (1.62 MB) (187.9 KB)
 (5.81 MB) (161.86 KB) (651.64 KB) (966.87 KB) (190.79 KB) (1.08 MB) (249.9 KB) (170.82 KB) (172.83 KB) (2.84 MB)
 (46.82 KB) (116.43 KB) (94.81 KB) (168.58 KB) (308.89 KB) (225.14 KB) (261.1 KB) (130.61 KB) (160.14 KB) (986.18 KB) (2.15 MB)
 (433.05 KB) (1.18 MB) (167.5 KB) (314.22 KB) (1.12 MB) (7.98 MB) (2.69 MB) (3.59 MB) (821.32 KB) (1.19 MB) (9.05 MB) (1.65 MB) (154.34 KB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (166.67 KB) (60.88 KB) (245.92 KB) (1.32 MB) (156 KB) (1.27 MB) (300.12 KB) (528.57 KB) (136.77 KB) (175.83 KB)
 (138.77 KB) (2.14 MB) (143.3 KB) (291.16 KB) (1.34 MB) (546.16 KB) (333.41 KB) (237.51 KB) (153.38 KB) (83.67 KB)
 (155.57 KB) (168.26 KB) (193.71 KB) (167.14 KB) (155.57 KB) (97.36 KB) (62.64 KB) (52.21 KB) (226.74 KB) (488.99 KB) (521.43 KB) (361.07 KB) (219.48 KB) (202.87 KB) (964.69 KB) (74.26 KB)
ยอดเกตุ, ประทีป. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (17.19 KB) (26.4 KB) (45.65 KB) (20.47 KB) (181.12 KB) (38.95 KB) (482.49 KB) (19.67 KB) (27.33 KB) (251.56 KB)
 (328.33 KB) (592.48 KB) (126.17 KB) (249.36 KB) (564.69 KB) (471.14 KB) (632.61 KB) (336.63 KB) (126.38 KB) (927.82 KB)
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (670.18 KB) (1.05 MB) (115.43 KB) (88.05 KB) (3.88 MB) (105.63 KB) (204.33 KB) (57.68 KB) (65.92 KB) (1.73 MB)
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (4.59 MB)
 (81.77 KB) (170.78 KB) (117.33 KB) (145.96 KB) (442.91 KB) (251.94 KB) (294.97 KB) (129.52 KB) (166.98 KB) (941.56 KB)
 (233.58 KB) (2.44 MB) (2.23 MB) (188.22 KB) (110.68 KB) (120.02 KB) (676.97 KB) (211.96 KB) (136.99 KB) (109.67 KB) (215.16 KB) (2.03 MB)
 (314.17 KB) (563.03 KB) (122.13 KB) (137.26 KB) (439.12 KB) (326.79 KB) (243.54 KB) (94.16 KB) (165.1 KB) (2.1 MB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (66.67 KB) (168.1 KB) (159.42 KB) (500.67 KB) (212.57 KB) (473.02 KB) (159.75 KB) (172.37 KB) (97.28 KB) (1007.41 KB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (74.55 KB) (282.22 KB) (356.64 KB) (532.59 KB) (270.91 KB) (2.66 MB) (200.81 KB) (175.73 KB) (161.53 KB) (5.35 MB)
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (90.21 KB) (674.05 KB) (921.07 KB) (1.41 MB) (575.36 KB) (2.52 MB) (386.77 KB) (144.82 KB) (143.66 KB) (228.08 KB)
บุตรอามาตย์, วรวิมล. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (90.21 KB) (143.66 KB) (144.82 KB) (386.77 KB) (2.52 MB) (575.36 KB) (1.41 MB) (921.07 KB) (674.05 KB) (228.08 KB)
 (75.14 KB) (134.53 KB) (181 KB) (213.5 KB) (381.73 KB) (1.67 MB) (251.92 KB) (76.26 KB) (119.83 KB) (963.38 KB)
 (6.8 MB) (1.02 MB) (476.34 KB) (551.42 KB) (355.01 KB) (1.47 MB) (299.38 KB) (166.26 KB) (189.81 KB) (278.67 KB)
วงศ์วนากุล, วิภาพร. (2549). การพัฒนายุทธศาสตร์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงในโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-09-19, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (6.8 MB) (189.81 KB) (166.26 KB) (299.38 KB) (1.47 MB) (355.01 KB) (551.42 KB) (476.34 KB) (1.02 MB) (278.67 KB)
 (6.19 MB) (143.34 KB) (658.34 KB) (1.68 MB) (320.26 KB) (2.09 MB) (490.59 KB) (153.45 KB) (202.57 KB) (1.13 MB)
 (137.37 KB) (346.68 KB) (161.9 KB) (213.93 KB) (1.82 MB) (236.54 KB) (689.28 KB) (514.56 KB) (157.58 KB) (87.19 KB)
 (77.06 KB) (163.43 KB) (456.38 KB) (1.48 MB) (381.84 KB) (1.8 MB) (240.13 KB) (174.68 KB) (450.05 KB) (137.36 KB)
 (4.63 MB) (129.19 KB) (169.57 KB) (160.24 KB) (1.36 MB) (213.27 KB) (1.85 MB) (359.35 KB) (130.92 KB) (793.09 KB)
 (16.21 KB) (24.39 KB) (30.64 KB) (53.98 KB) (320.27 KB) (91.48 KB) (61.43 KB) (46.6 KB) (49.8 KB) (203.33 KB)
 (70.22 KB) (83.82 KB) (227.56 KB) (201.55 KB) (114.64 KB) (1.06 MB) (230.07 KB) (98.27 KB) (95.6 KB) (813.46 KB)
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (18.23 MB) (18.62 MB)
 (21.01 KB) (36.49 KB) (43 KB) (81.56 KB) (793.31 KB) (231.32 KB) (341.03 KB) (109.06 KB) (100.69 KB) (727.45 KB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (426.42 KB) (586.56 KB) (152.27 KB) (311.58 KB) (608.27 KB) (7.02 MB) (450 KB) (1.91 MB) (634.13 KB) (443.18 KB) (4.35 MB) (151.64 KB)
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.65 KB) (78.04 KB) (53.63 KB) (92.74 KB) (133.74 KB) (302.74 KB) (468.62 KB) (796.34 KB) (372.48 KB) (114.8 KB) (169.35 KB) (197.56 KB) (197.54 KB) (105.78 KB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (72.81 KB) (148.57 KB) (978.74 KB) (2.18 MB) (251.22 KB) (1.69 MB) (244.56 KB) (238.45 KB) (234.78 KB) (285.29 KB)
 (424.5 KB) (316.38 KB) (1.15 MB) (161.44 KB) (1.04 MB) (8.76 MB) (4.75 MB) (3.21 MB) (1.32 MB) (919.11 KB) (13.28 MB) (150.94 KB)
 (122.43 KB) (710.81 KB) (174.33 KB) (233.67 KB) (1.57 MB) (413.41 KB) (245.89 KB) (439.99 KB) (137.65 KB) (84.42 KB)
 (58.72 KB) (118.62 KB) (400.59 KB) (386.83 KB) (228.61 KB) (1.9 MB) (320.76 KB) (108.93 KB) (193.29 KB) (1.53 MB)
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (13.52 MB) (19.79 MB)
 (741.42 KB) (1.12 MB) (1.86 MB) (3.69 MB) (36.31 MB) (11.87 MB) (3.29 MB) (2.75 MB) (3.11 MB) (19.04 MB) (31.31 MB) (9.25 MB)
 (11.54 MB)
 (22.92 KB) (28.79 KB) (25.01 KB) (55.04 KB) (452.14 KB) (109.22 KB) (61.66 KB) (38.59 KB) (50.44 KB) (174.73 KB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (43.65 KB) (414.46 KB) (274.59 KB) (373.43 KB) (2.92 MB) (2.06 MB) (2.75 MB) (464.24 KB) (449.22 KB) (8.08 MB)
สุชาติ, เอี่ยมยัง. (2549). การพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย กรณีศึกษา : เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-01-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (95.18 KB) (136.85 KB) (117.14 KB) (261.25 KB) (2.11 MB) (289.89 KB) (260.21 KB) (466.99 KB) (1002.37 KB) (286.63 KB)
กัญญ์ภัทร, ชูศรี. (2560). การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (430.59 KB) (881.87 KB) (159.44 KB) (313.32 KB) (475.33 KB) (8.33 MB) (460.91 KB) (2.16 MB) (632.4 KB) (446.33 KB) (2.7 MB) (153.77 KB)

Pages