Biblio

Report
สุพจน์, พฤษะวัน. (2537). การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.1.pdf (64.33 MB)
ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2531). การหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
18.Chemical-products.pdf (1.06 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของหญ้าหนวดแมวจากผลกระทบของวันปลูกและอัตราปุ๋ยไนโตรเจน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (50.76 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2547). การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2539). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
51.idea_.PDF (1.99 MB)
สมบัติ, พรหมเสน. (2542). การเปิดรับข่าวสารและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
app.pdf (10.5 MB) ch1-5.pdf (61.68 MB) tpg.pdf (4.38 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2547). การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.38 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.pdf (3.9 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2545). การแยกแบคทีเรียในดินที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะในการยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Fusarium sp.. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (11.25 MB)
ชนิกานต์, คุัมนก. (2544). การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัสซีทที่สร้างสารปฏิชีวนะ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (16.68 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2549). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (3.1 MB) fulltext2.pdf (2.88 MB) fulltext3.pdf (4.13 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลดินทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
11.land-dinthong.pdf (954.74 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
12.land-bangrang.pdf (1.33 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
28.land-wangpikul.pdf (1.56 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
3.land_.pdf (2.29 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
27.land-klongyang.pdf (1.15 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุลและคณะ. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลป่ากุมเมาะ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
4.land-Sukhothai.pdf (1.2 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
13.land-yanyao.pdf (1.19 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล, & อดิเรก, ฟั่นเขียวและคณะ. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
26.land-srikireemas.pdf (834.76 KB)
เฉลิมพร, ทองพูน, & อัจฉราพร, แย้มเหม็นและคณะ. (2553). การใช้วารสารวิชาการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
24.use-journal.pdf (797.28 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2549). การใช้สารสนเทศในการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.41 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2547). การใช้สารสีจากจุลินทรีย์ในการย้อมสีเส้นใยจากธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.05 MB)
น้อย, คันชั่งทอง. (2549). การใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล.
fulltext.pdf (3.85 MB)
สังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ. (2551). การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.11 MB)
มงคล, อักษรดิษฐ์. (2548). การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2548, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.87 MB)
ปรีชา, มูลสาร. (2553). การใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรขุน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
90.การใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าว.PDF (1021.87 KB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.1.pdf (24.05 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
65.ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.PDF (588.52 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & บุญรักษ์, ตัณฑ์เจริญรัตน์และคณะ. (2550). คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
29.assess.pdf (2.04 MB)
อรพิน, ศิริเอก. (2545). ความคาดหวังการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
ภคพร, วัฒนดำรงค์, & นิพันธ์, ประทุมศิริและคณะ. (2544). ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
55.ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหาร.PDF (583.49 KB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2543). ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
72.ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน.PDF (1.26 MB)
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2548). ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (31.04 MB)
อัจฉรา, นุชภักดี. (2526). ความคิดเห็นของอาจารย์วิทยาลัยครูเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครู. presented at the 2526, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
ความคิดเห็นของอาจารย์วิทยาลัยครูเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครู.1.pdf (40.13 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2537). ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (71.15 MB)
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2547). ความต้องการพักอาศัยอยู่ในหอพักของสถาบันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (เรืองธรรม ทัศนีย์ & อนงค์นาฏ, คงประชา). presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.73 MB)
สงวน, ช้างฉัตร, สุวารีย์, วงศ์วัฒนา, & บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
101.ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา.PDF (3.05 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2545). ความต้องการเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
33.techno.PDF (1.42 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2541.
fulltext.pdf (28.56 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2538). ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (26.09 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.44 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
40.Knowledge-and-attitude.PDF (513.05 KB)
สธน, โรจนตระกูล. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
43.Exercise-of-power.PDF (1.11 MB)
สมบูรณ์, เตคำจา. (2551). ความหลากหลายของนกในพื้นที่นาข้าวทางทิศตะวันตกของจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.44 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง.1.pdf (25.49 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2543). ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543.1.pdf (37.7 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2543). ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (25.51 MB)
ทรัตน์พร, บัณฑิตย์. (2549). ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้วิดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
25.France.pdf (3.47 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). ชุมชนน่าอยู่สู่สุขภาวะ กรณีศึกษา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.37 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2543). นักศึกษาเต็มเวลา FTES สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (58.62 MB)
สุนทร, สาระวรรณ. (2542). บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร.1.pdf (40.42 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium). presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium).1.pdf (51.88 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล, & รัฐเขต, ส้มไทยและคณะ. (2550). บทเรียนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย : ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
36.Local_.PDF (2.86 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2545). ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ, & ชัยวัฒน์, สุขดีและคณะ. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2541. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
100.ประสิทธิภาพการใช้อาคาร.PDF (1.11 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541.1.pdf (15.03 MB)
จีรภัทร, ใจอารีย์. (2543). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (66.9 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
ปนัดดา, จันทร์เนย. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์บอกซีเลส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
92.ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์.PDF (1.24 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (19.9 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1022.95 KB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2545). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.93 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
70.ปัญหาการปรับตัวของนักศึกาษาโควตา.PDF (1.13 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปัญหารการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.1.pdf (50.22 MB)
เอมอร, กมลวรเดช. (2545). ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.7 MB)
ลำเนา, เอียมสะอาด. (2545). ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.28 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2543). ผลการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการในวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ต่อความคิดรวบยอดที่สำคัญทางพันธุศาสตร์ ทักษะ และทัศนคติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (24.16 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2542). ผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
73.ผลของ IBA.PDF (409.6 KB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2544). ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (19.92 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.51 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
59.ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศ.PDF (419.03 KB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2545). ผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.11 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2539). ผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill). presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (27.6 MB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดคัพภะของก่อลิ้ม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.07 MB)
อรพิน, เสละคร. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.37 MB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2544). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (11.8 MB)
รัชฎา, คำมา. (2541). ผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (26.57 MB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.06 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & พนมพร, บรรหารและคณะ. (2543). ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
52.Workload.PDF (714.13 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2548). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2546-2547. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
93.ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต2546-2547.PDF (8.35 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2549). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
76.ภาระการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ.PDF (2.84 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
78.ภาระการมีงานทำของบัณทิต.PDF (1.5 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (2.78 MB) fulltext2.pdf (2.39 MB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (39.91 MB) fulltext.2.pdf (42.23 MB) fulltext.3.pdf (42.31 MB) fulltext.4.pdf (31.87 MB)
ถาวร, พงษ์พานิช. (2540). มุมมองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษา ศึกษากรณีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.21 MB)
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2545). มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.34 MB)
คณะอาจารย์, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2539-2540. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
9.Abstract2539-2540.pdf (1.75 MB)
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2545). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2542-2545. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
32.abstract2542-2545.PDF (2.84 MB)
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2556). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556.
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556 (934.79 KB)
นุชนาฎ, ดีเจริญ. (2542). รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
75.รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก.PDF (1.67 MB)
อารีย์, ปรีดีกุล, & เตือนใจ, เชื้อประดิษฐ์. (2546). รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
20.en_.pdf (2.84 MB)
ปราณี, แจ่มขุทด. (2545). วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.95 MB)
ขนิษฐา, ผ่องแผ้ว. (2541). วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
21.Breed1_.pdf (722.66 KB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2542). วิธีสอนแบบรัฐสภาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (21.76 MB)
ลำยอง, สำเร็จดี. (2543). วิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนสุนทรภู่. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (54.16 MB)
กิตติภัฏ, เฟื่องเพียร. (2547). ศึกษากรรมวิธีการเผาแม่พิมพ์และองค์พระพิมพ์นางพญาด้วยเตาเผาแบบโบราณ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.33 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2539). ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.4 MB)
อุไรวรรณ, รักผกาวงศ์. (2547). ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการสอนทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
50.psru_.PDF (920.51 KB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2546). ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (46.21 MB)

Pages