Biblio

Report
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2545). กรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพร. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (19.12 MB)
 (1.9 MB)
 (70.77 MB)
 (2.7 MB)
 (6.15 MB)
 (25.7 MB) (25.16 MB)
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (27.71 MB)
 (18.85 MB)
 (17.64 MB)
 (1.8 MB)
 (15.61 MB)
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.98 MB)
 (41.14 MB)
 (42.1 MB)
 (21.69 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (13.38 MB)
 (4.68 MB)
 (2.22 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.4 MB)
 (651.98 KB)
ธวัชชัย, ศุภวิทิตพัฒนา. การปรับปรุงคุณภาพน้ำส้มพร้อมดื่ม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (803.51 KB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2534). การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (4.99 MB) (8.22 MB) (23.46 MB)
 (1.78 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การผลิตแป้งจากกล้วย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (54.6 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (13.53 MB)
 (37.35 MB)
 (25.09 MB) (23.77 MB) (23.32 MB) (27.17 MB)
 (940.42 KB)
 (425.12 KB)
 (1.42 MB)
 (37.77 MB)
 (3.93 MB)
รัตนพร, บ่อคำและคณะ. (2552). การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (4.12 MB)
 (2.71 MB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.64 MB)
 (1.34 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย ลอดช่องหนองกระดิ่ง. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (4.55 MB)
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.26 MB)
 (2.17 MB)
 (1.21 MB)
 (62.16 MB)
 (40.02 MB) (23.81 MB)
 (7.3 MB) (66.86 MB) (8.85 MB)
 (1.12 MB)
 (1.57 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.5 MB)
 (954.45 KB)
 (2.42 MB) (2.37 MB)
 (799.32 KB)
 (2.64 MB)
 (5.54 MB)
 (2.83 MB)
 (2.14 MB)
 (4.06 MB)
 (2.81 MB) (3.31 MB)
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.3 MB)
 (38.05 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.39 MB)
 (2.76 MB)
 (5.6 MB)
 (517.97 KB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมี1. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.3 MB)
 (2.15 MB)
 (2.17 MB)
 (2.3 MB)
 (34.5 MB)
 (31.31 MB)
 (1.61 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการวิชาชีวเคมี 2. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.34 MB)
 (39.04 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (744.61 KB)
 (7.34 MB)
 (2.95 MB) (3.58 MB)
 (2.11 MB)
 (4.76 MB)
 (1.52 MB)
 (3.8 MB)
 (1.19 MB) (45.88 MB)
 (20.58 MB)
 (36.95 MB)
 (63.89 MB)
 (44.62 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.53 MB)
 (57.59 MB)
 (27.22 MB)
 (26.38 MB) (38.28 MB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2540). การวิเคราะห์สารเจือปนในกล้วยตาก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (674.3 KB)
 (2.75 MB) (16.18 MB)
 (43.55 MB)
 (59.79 MB)
 (24.73 MB)
 (3.97 MB)
 (42.21 MB)

Pages