Biblio

Book
เติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ. (2538). กระบวนการพัฒนาชุมชน (p. 145 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1001
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.56 MB)
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1004
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.54 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1008
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (16.46 MB)
มังกร, ทองสุขดี. (2535). การสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา (Vol. 1-1,000 เล่ม, p. 462 หน้า). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ศูนย์หนังสือศาลาพระเกี้ยว . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1012
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (26.7 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2537). การสาธารณสุขมูลฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1018
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (4.73 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2530). การเป่าแก้วเบื้องต้น. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. สหวิทยาลัยพุทธชินราช. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1019
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.65 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2532). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (p. 240 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว. คณะวิชาครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1010
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.18 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Vol. 1-300 เล่ม, p. 226 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: ร้านเป็นหนึ่ง. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1025
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.89 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2532). ดิจิตอลและการใช้งาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1024
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.61 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2533). พัฒนาอนามัยในชุมชน (p. 391 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1000
PDF icon rachaniporn.pdf (19.73 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1007
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (27.33 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2535). ภาษากับวัฒนธรรม (p. 161 หน้า). กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1015
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.09 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2539). สื่อการสอน (p. 143 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1009
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (8.79 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2538). สุขภาพผู้สูงอายุ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1022
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (24.94 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2531). หลักการพัฒนาชุมชน (p. 161 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1013
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (11.86 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2532). หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา (p. 246 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1002
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.33 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2535). หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา (p. 184 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1005
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.4 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2531). อิเล็กทรอนิกส์ 3. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1021
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (21.18 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2534). เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1017
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.09 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2538). เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1020
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.42 MB)
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1011
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.62 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2530). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน (p. 178 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1006
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (10.89 MB)
จุฑามาศ, ตีระแพทย์. (2531). เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาการจัดการ. ภาควิชาการเงินและการบัญชี . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1023
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (20.45 MB)
Report
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2545). กรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพร. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.12 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2537). กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย. (จันทร์อรุณ เทอดศักดิ์, Tran., ชัยสมตระกูล ไพโรจน์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/745
PDF icon 47.Powdered-food.PDF (1.9 MB)
จันทร์อรุณ, กุลยา. (2538). กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง. presented at the 2538.
PDF icon กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง.pdf (70.77 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล, & สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2550). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/799
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.7 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2552). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 2.km_.pdf (6.15 MB)
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2544). การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex1.pdf (25.7 MB)PDF icon fulltex2.pdf (25.16 MB)
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก.pdf (27.71 MB)
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2546). การตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (18.85 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fulltext.pdf (17.64 MB)
ปิยะดา, วชิระวงศกร. (2553). การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/791
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.8 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (15.61 MB)
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.98 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การทดลองประดิษฐ์ Thermocouple pyrometer โดยใช้เนื้อดินปั้น ไฮ-อลูมินาเป็นฉนวนความร้อน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (41.14 MB)
จุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี. (2544). การทดลองผลิตโกร่งบดด้วยเนื้อดินปั้นฮาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส. (ขยับ เพียรพิณ, สุภาพร, อรรถโกมล, & รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์, Eds.). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (42.1 MB)
จุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี. (2545). การทดลองเคลือบโดยใช้ดินเลนบริเวณทุ่งทะเลแก้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก. (ขยับ เพียรพิณ, สุภาพร, อรรถโกมล, & รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์, Eds.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (21.69 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1.pdf (13.38 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2547). การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.68 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2547). การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.22 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/777
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.4 MB)
บัญชา, ศรีสมบัติ. (2552). การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/751
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (651.98 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2536). การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิตสหวิทยาลัยพุทธชินราช. presented at the 2536, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
ธวัชชัย, ศุภวิทิตพัฒนา. การปรับปรุงคุณภาพน้ำส้มพร้อมดื่ม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 5.orange-juice.pdf (803.51 KB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2534). การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.1tpg.pdf (4.99 MB)PDF icon การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.app_.pdf (8.22 MB)PDF icon การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.ch1-5.pdf (23.46 MB)
ปนัดดา, จันทร์เนย, & กลิ่นแก้ว, ดาวพะวัน. (2549). การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/762
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.78 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การผลิตแป้งจากกล้วย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (54.6 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์.1.pdf (13.53 MB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2546). การพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. (วีระกุล กนกกานต์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.35 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2544). การพัฒนากลุ่มแกนนำระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (25.09 MB)PDF icon fulltext2.pdf (23.77 MB)PDF icon fulltext3.pdf (23.32 MB)PDF icon fulltext4.pdf (27.17 MB)
จีรพรรณ์, ใจอินผล. (2549). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 14.biological.pdf (940.42 KB)
จีรพรรณ์, ใจอินผล. (2549). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากมูลสัตว์เพื่อต้านทานเชื้อ Rhizoctonia solani. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/776
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (425.12 KB)
ดิษยา, ศุภราชโยธิน. (2554). การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้พหุวิธี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 46.nurse_.PDF (1.42 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). การพัฒนาการสอนรายวิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (อิงคสุวณิชย์ อรอนงค์, สายใจ, ช้างฉัตร, & สวัสดิ์, จิตตจ์นะ, Eds.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.77 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/746
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (3.93 MB)
รัตนพร, บ่อคำและคณะ. (2552). การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.12 MB)
ชัววัฒน์, สุทธิรัตน์. (2551). การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 6.research.pdf (2.71 MB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.64 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด. (สีสุกใส อภิชาติ, Tran., สังขะจันทร์ แพรจัน, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.34 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย ลอดช่องหนองกระดิ่ง. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.55 MB)
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 37.mathematics.PDF (2.26 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2549). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาความจริงของชีวิต เรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา”. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.17 MB)
คนัมพร, ภักดีอาษา. (2545). การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบพัฒนาโครงการจากกรณีงาน เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์" สำหรับบุคลากรในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/790
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.21 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การพัฒนาดินแหล่งวัดตาปะขาวหายเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (62.16 MB)
ศุภลักษณ์, วิริยะสุมน. (2543). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fultext.1.pdf (40.02 MB)PDF icon Fultext.2.pdf (23.81 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2542). การพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg.1.pdf (7.3 MB)PDF icon ch1-5.pdf (66.86 MB)PDF icon app.1.pdf (8.85 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/767
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.12 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีขนาดเล็ก. (สอนทอง กัญญาณี & เอื้องฟ้า, ทองชาวนา, Eds.). presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภํพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.57 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.5 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์กรสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/784
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (954.45 KB)
เตือนใจ, เกี่ยวซี. (2547). การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.42 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.37 MB)
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
พัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2551). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/781
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.64 MB)
กิตติพงษ์, สุวรรณราช. (2549). การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.54 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2546). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/787
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.83 MB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2546). การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.14 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2551). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/792
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.06 MB)
ชัยวัฒน์, สุทธิรัตน์. (2548). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.81 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.31 MB)
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 16.brick_.pdf (3.3 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การพัฒนาเครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิกส์. (พงศ์ศักดิ์ศรี จุมพฏ, Ed.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (38.05 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การยืดอายุการเก็บผักสด.1.pdf (12.39 MB)
คณะครุศาสตร์, สถาบันราชภัฏ. (2544). การวางระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 15.Quality-assurance.pdf (2.76 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.6 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2545). การวิจัยประเมินผลนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 39.Student-evaluation.PDF (517.97 KB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมี1. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.3 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2550). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.15 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2550). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาหลักเคมี. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.17 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาหลักเคมี 1. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.3 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 1. (คงสวัสดิ์ ศิริพร & เยี่ยมศิริ, มณีพิศมัย, Eds.). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (34.5 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์, อุบล, พุ่มสะอาด, โสภา, สิมะรักษ์อำไพ, & นิตย์, แซ่ลิ้ม. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 2. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (31.31 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ, & ธงชัย, เครือหงษ์. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 38.organic-chemistry.PDF (1.61 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการวิชาชีวเคมี 2. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/793
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.34 MB)
สราวุฒิ, สิทธิกูล. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาชีพชีววิทยาของเซลล์. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (39.04 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/759
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (744.61 KB)
อภิวันท์, ชาญวิชัย. (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.95 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.58 MB)
อภิวันท์, ชาญวิชัย, & วิราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 41.Teacher-profession.PDF (2.11 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.76 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ, เทอดศักดิ์, จันทร์อรุณ, & นฤมล, เถื่อนกูล. (2551). การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารประเภทกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/752
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (1.52 MB)

Pages