Biblio

2015
Phattarachai, K. . (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (26.34 KB) บทคัดย่อ (93.7 KB) สารบัญ (114.71 KB) บทที่1 (177.53 KB) บทที่2 (1.65 MB) บทที่3 (125.6 KB) บทที่ 4 (227.38 KB) บทที่ 5 (243.11 KB) บรรณานุกรม (118.38 KB) ภาคผนวก (798.49 KB)
2014
อุ่นเรือน, ชูยิ้ม. (2014). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (61.72 KB) บทคัดย่อ (66.41 KB) สารบัญ (197.27 KB) บทที่1 (181.42 KB) บทที่2 (1.83 MB) บทที่3 (418.51 KB) บทที่4 (424.98 KB) บทที่5 (147.66 KB) บรรณานุกรม (155.2 KB) ภาคผนวก (1.91 MB)
สุรพงศ์, จอกถม. (2014). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (59.44 KB) บทคัดย่อ (89.57 KB) สารบัญ (154.36 KB) บทที่1 (244.12 KB) บทที่2 (1.36 MB) บทที่3 (236.09 KB) บทที่4 (1.15 MB) บทที่5 (617.2 KB) บรรณานุกรม (121.1 KB) ภาคผนวก (915.24 KB)
อำนวย, รุ่งแจ้ง. (2014). การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (59.44 KB) บทคัดย่อ (89.57 KB) สารบัญ (154.36 KB) บทที่1 (244.12 KB) บทที่2 (1.36 MB) บทที่3 (236.09 KB) บทที่4 (1.15 MB) บทที่5 (617.2 KB) บรรณานุกรม (121.1 KB) ภาคผนวก (915.24 KB)
2009
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (58.15 KB) บทคัดย่อ (67.68 KB) สารบัญ (128.6 KB) บทที่1 (190.33 KB) บทที่2 (1.42 MB) บทที่3 (175.46 KB) บทที่4 (582.91 KB) บทที่5 (210.57 KB) บรรณานุกรม (132.21 KB) ภาคผนวก (722.95 KB)
0
ธวัชชัย, ศุภวิทิตพัฒนา. การปรับปรุงคุณภาพน้ำส้มพร้อมดื่ม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
5.orange-juice.pdf (803.51 KB)
สุพจน์, พฤกษวัน, & สงวน, ช้างฉัตรและคณะ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
71.คุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหาร.PDF (2.04 MB)

Pages