You are here

Biblio

Found 641 results
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Report
 (2.22 MB)
 (50.76 MB)
 (1.06 MB)
สุพจน์, พฤษะวัน. (2537). การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (64.33 MB)
 (44.99 MB)
 (30.83 MB)
 (2.67 MB)
 (3.63 MB)
 (3.11 MB)
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (35.37 MB)
 (77.64 MB)
 (18.73 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.49 MB)
 (55.67 MB)
 (41.27 MB)
 (11 MB) (3.81 MB) (30.65 MB) (41.3 MB)
 (5.52 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (40.28 MB)
 (2.67 MB)
 (2.61 MB)
 (26.05 MB) (18.27 MB)
 (1.64 MB) (1.29 MB)
 (25.86 MB) (20.17 MB)
 (42.57 MB)
 (37.94 MB)
 (25.82 MB) (47.79 MB)
 (3.45 MB)
 (31.81 MB)
 (20.14 MB)
 (76.31 MB)
 (26.94 MB)
 (79.37 MB)
 (5.11 MB)
 (14.14 MB)
 (15 MB)
 (676.23 KB)
 (45.09 MB) (46.61 MB)
 (6.05 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (57.89 MB)
 (36.5 MB)
 (3.22 MB)
 (11.29 MB)
 (2.81 MB)
 (19.78 MB)
 (67.93 MB)
 (39.23 MB)
 (31.14 MB)
 (36.67 MB)
 (37.48 MB)
 (40.28 MB)
 (2.44 MB)
 (24.66 MB)
 (16.86 MB)
 (52.07 MB) (16.47 MB)
 (13.14 MB)
 (37.26 MB)
 (12.23 MB)
 (3.13 MB) (78.26 MB) (6.81 MB)
นพวรรณ, ศรีรัตนประสิทธิ์. (2542). การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (29.15 MB)
 (2.76 MB)
 (1.15 MB)
 (4.56 MB)
 (42.21 MB)
 (3.97 MB)
 (24.73 MB)
 (59.79 MB)
 (43.55 MB)
 (2.75 MB) (16.18 MB)
 (26.38 MB) (38.28 MB)
 (27.22 MB)
 (57.59 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.53 MB)
 (44.62 MB)
 (63.89 MB)
 (36.95 MB)
 (20.58 MB)
 (1.19 MB) (45.88 MB)
 (3.8 MB)
 (4.76 MB)
 (2.95 MB) (3.58 MB)
 (2.11 MB)
 (39.04 MB)
 (1.61 MB)
 (31.31 MB)
 (34.5 MB)
 (2.3 MB)
 (2.17 MB)
 (2.15 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมี1. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.3 MB)
 (517.97 KB)
 (5.6 MB)
 (2.76 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.39 MB)
 (38.05 MB)
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.3 MB)
 (2.81 MB) (3.31 MB)
 (2.14 MB)

Pages