You are here

Biblio

0
ธวัชชัย, ศุภวิทิตพัฒนา. การปรับปรุงคุณภาพน้ำส้มพร้อมดื่ม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (803.51 KB)
2008
 (730.43 KB) (121.26 KB) (275.73 KB) (526.7 KB) (208.78 KB) (832.83 KB) (261.99 KB) (107.77 KB) (129.9 KB) (70.29 KB)
2534
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2534). การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (4.99 MB) (8.22 MB) (23.46 MB)
 (12.23 MB)
2535
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (27.71 MB)
2539
 (59.79 MB)
 (45.09 MB) (46.61 MB)
 (77.64 MB)
 (27.6 MB)
 (31.4 MB)
 (47.47 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.29 MB)
 (923.32 KB)
2540
 (2.75 MB) (16.18 MB)
 (43.55 MB)
 (3.22 MB)
 (76.31 MB)
 (37.94 MB)
 (42.57 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.49 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (18.73 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium). presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (51.88 MB)
 (36.21 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (39.94 MB)
2541
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (13.38 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (13.53 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.39 MB)
 (20.58 MB)
 (24.73 MB)
 (3.13 MB) (78.26 MB) (6.81 MB)
 (13.14 MB)
 (31.14 MB)
 (25.86 MB) (20.17 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (24.05 MB)
 (28.56 MB)
 (25.49 MB)
 (15.03 MB)
 (19.9 MB)
 (26.57 MB)
 (1.75 MB)
 (722.66 KB)
 (78.55 MB)
2542
 (7.3 MB) (66.86 MB) (8.85 MB)
 (63.89 MB)
นพวรรณ, ศรีรัตนประสิทธิ์. (2542). การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (29.15 MB)
 (52.07 MB) (16.47 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (57.89 MB)
 (15 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (40.28 MB)
 (11 MB) (3.81 MB) (30.65 MB) (41.3 MB)
 (10.5 MB) (61.68 MB) (4.38 MB)
 (40.42 MB)
 (50.22 MB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (39.91 MB) (42.23 MB) (42.31 MB) (31.87 MB)
 (21.76 MB)
 (29.21 MB)
2543
 (17.64 MB)
 (40.02 MB) (23.81 MB)
 (36.95 MB)
 (26.38 MB) (38.28 MB)
 (80.2 KB) (157.86 KB) (597.67 KB) (206.25 KB) (1.86 MB) (174.36 KB) (735.03 KB) (166.47 KB) (73.46 KB) (138.83 KB)
 (59.32 KB) (154.75 KB) (77.62 KB) (170.82 KB) (1.19 MB) (173.55 KB) (347.89 KB) (263.23 KB) (136.1 KB) (365.51 KB)
 (67.45 KB) (145.8 KB) (162.66 KB) (105.29 KB) (360.25 KB) (81.38 KB) (490.52 KB) (123.53 KB) (65.79 KB) (176.68 KB)
 (19.78 MB)
 (71.79 KB) (227.67 KB) (150.73 KB) (147.6 KB) (905.28 KB) (109.85 KB) (490.01 KB) (238.07 KB) (145.59 KB) (195.59 KB)
 (67.12 KB) (195.05 KB) (193.55 KB) (306.87 KB) (680.43 KB) (112.6 KB) (656.47 KB) (153.17 KB) (74.65 KB) (174.1 KB)
 (676.23 KB)
 (44.99 MB)
 (31.04 MB)
 (82.19 KB) (180.32 KB) (162.67 KB) (322.18 KB) (1.59 MB) (290.54 KB) (1.33 MB) (396.99 KB) (148.75 KB) (407.97 KB)
 (62.71 KB) (151.42 KB) (136.51 KB) (133.81 KB) (864.48 KB) (99.07 KB) (495 KB) (216.78 KB) (309 KB) (189.64 KB)
 (75.41 KB) (164.79 KB) (115.13 KB) (225.11 KB) (638.29 KB) (236.11 KB) (432.63 KB) (238.29 KB) (85.14 KB) (174.1 KB)
 (69.58 KB) (129.92 KB) (101.15 KB) (167.93 KB) (998.45 KB) (222.25 KB) (446.84 KB) (210.53 KB) (84.75 KB) (421.89 KB)
 (37.7 MB)
 (25.51 MB)
 (58.62 MB)
 (66.9 MB)
 (75.59 KB) (92.93 KB) (129.06 KB) (134.67 KB) (833.75 KB) (86.74 KB) (622.79 KB) (189.99 KB) (92.99 KB) (171.75 KB)
 (71.07 KB) (184.95 KB) (260.52 KB) (272.47 KB) (1.7 MB) (267.49 KB) (1.48 MB) (472.25 KB) (223.08 KB) (426.66 KB)
 (66.43 KB) (132.72 KB) (100.93 KB) (100.93 KB) (848.79 KB) (115.81 KB) (481.92 KB) (380.95 KB) (127.43 KB) (158.4 KB)
 (24.16 MB)
 (68.44 KB) (238.87 KB) (158.46 KB) (314.3 KB) (383.8 KB) (73.49 KB) (384.09 KB) (173.92 KB) (75.42 KB) (372.3 KB)
 (75.41 KB) (164.79 KB) (115.13 KB) (225.11 KB) (638.29 KB) (236.11 KB) (432.63 KB) (238.29 KB) (85.14 KB) (174.1 KB)
ลำยอง, สำเร็จดี. (2543). วิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนสุนทรภู่. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (54.16 MB)
ประภาศิริ, ใจผ่อง. (2543). ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (17.6 MB)
2544
 (25.7 MB) (25.16 MB)

Pages