You are here

Biblio

2008
 (730.43 KB) (121.26 KB) (275.73 KB) (526.7 KB) (208.78 KB) (832.83 KB) (261.99 KB) (107.77 KB) (129.9 KB) (70.29 KB)
2543
 (80.2 KB) (157.86 KB) (597.67 KB) (206.25 KB) (1.86 MB) (174.36 KB) (735.03 KB) (166.47 KB) (73.46 KB) (138.83 KB)
 (59.32 KB) (154.75 KB) (77.62 KB) (170.82 KB) (1.19 MB) (173.55 KB) (347.89 KB) (263.23 KB) (136.1 KB) (365.51 KB)
 (67.45 KB) (145.8 KB) (162.66 KB) (105.29 KB) (360.25 KB) (81.38 KB) (490.52 KB) (123.53 KB) (65.79 KB) (176.68 KB)
 (71.79 KB) (227.67 KB) (150.73 KB) (147.6 KB) (905.28 KB) (109.85 KB) (490.01 KB) (238.07 KB) (145.59 KB) (195.59 KB)
 (67.12 KB) (195.05 KB) (193.55 KB) (306.87 KB) (680.43 KB) (112.6 KB) (656.47 KB) (153.17 KB) (74.65 KB) (174.1 KB)
 (82.19 KB) (180.32 KB) (162.67 KB) (322.18 KB) (1.59 MB) (290.54 KB) (1.33 MB) (396.99 KB) (148.75 KB) (407.97 KB)
 (62.71 KB) (151.42 KB) (136.51 KB) (133.81 KB) (864.48 KB) (99.07 KB) (495 KB) (216.78 KB) (309 KB) (189.64 KB)
 (75.41 KB) (164.79 KB) (115.13 KB) (225.11 KB) (638.29 KB) (236.11 KB) (432.63 KB) (238.29 KB) (85.14 KB) (174.1 KB)
 (69.58 KB) (129.92 KB) (101.15 KB) (167.93 KB) (998.45 KB) (222.25 KB) (446.84 KB) (210.53 KB) (84.75 KB) (421.89 KB)
 (75.59 KB) (92.93 KB) (129.06 KB) (134.67 KB) (833.75 KB) (86.74 KB) (622.79 KB) (189.99 KB) (92.99 KB) (171.75 KB)
 (71.07 KB) (184.95 KB) (260.52 KB) (272.47 KB) (1.7 MB) (267.49 KB) (1.48 MB) (472.25 KB) (223.08 KB) (426.66 KB)
 (66.43 KB) (132.72 KB) (100.93 KB) (100.93 KB) (848.79 KB) (115.81 KB) (481.92 KB) (380.95 KB) (127.43 KB) (158.4 KB)
 (68.44 KB) (238.87 KB) (158.46 KB) (314.3 KB) (383.8 KB) (73.49 KB) (384.09 KB) (173.92 KB) (75.42 KB) (372.3 KB)
 (75.41 KB) (164.79 KB) (115.13 KB) (225.11 KB) (638.29 KB) (236.11 KB) (432.63 KB) (238.29 KB) (85.14 KB) (174.1 KB)
2544
 (69.26 KB) (190.48 KB) (112.6 KB) (182.88 KB) (1.5 MB) (94.1 KB) (404.76 KB) (421.85 KB) (162.52 KB) (242.03 KB)
 (78.74 KB) (154.67 KB) (106.1 KB) (136.19 KB) (614.37 KB) (118.82 KB) (375.2 KB) (340.12 KB) (109.09 KB) (167.73 KB)
 (81.67 KB) (162.42 KB) (251.43 KB) (219.19 KB) (1.41 MB) (240.18 KB) (2.49 MB) (731.76 KB) (188.79 KB) (206.52 KB)
 (68.16 KB) (112.55 KB) (182.31 KB) (174.04 KB) (784.34 KB) (118.09 KB) (867.89 KB) (252.21 KB) (252.21 KB) (108.99 KB) (220.7 KB)
 (69.27 KB) (155.6 KB) (104.21 KB) (124.21 KB) (637.01 KB) (116.22 KB) (364.47 KB) (222.08 KB) (107.28 KB) (172.29 KB)
 (66.95 KB) (139.89 KB) (359.01 KB) (327.99 KB) (2.86 MB) (406.13 KB) (1.07 MB) (409.98 KB) (263.79 KB) (613.17 KB)
2545
 (66.67 KB) (168.1 KB) (159.42 KB) (500.67 KB) (212.57 KB) (473.02 KB) (159.75 KB) (172.37 KB) (97.28 KB) (1007.41 KB)
 (63.88 KB) (201.98 KB) (96.75 KB) (235.71 KB) (581.62 KB) (463.69 KB) (815.4 KB) (492.78 KB) (170.42 KB) (570.36 KB)
 (56.28 KB) (95.48 KB) (263.69 KB) (1.19 MB) (100.36 KB) (706.2 KB) (160.42 KB) (383.68 KB) (186.53 KB) (243.39 KB)
 (87.31 KB) (122.4 KB) (291.14 KB) (392.05 KB) (84.37 KB) (629.53 KB) (225.77 KB) (130.35 KB) (176.33 KB) (306.42 KB)
 (62.68 KB) (76.13 KB) (160.44 KB) (2.16 MB) (183.7 KB) (809.04 KB) (159.17 KB) (209.64 KB) (109.52 KB) (131.91 KB)
 (3.49 MB) (177.44 KB) (667.46 KB) (1.99 MB) (272.81 KB) (374.32 KB) (179.51 KB) (215.36 KB) (165.36 KB) (477.79 KB)
 (2.09 MB) (99.78 KB) (188.01 KB) (1.01 MB) (128.73 KB) (550.53 KB) (90.7 KB) (67.96 KB) (100.23 KB) (178.42 KB)
บุญชู, นาคโต. (2545). การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (72.25 KB) (87.91 KB) (138.18 KB) (1.98 MB) (294.83 KB) (1.65 MB) (295.04 KB) (672.63 KB) (182.32 KB) (150.82 KB)
 (74.84 KB) (207.75 KB) (702.96 KB) (1.19 MB) (258.28 KB) (812.99 KB) (239.85 KB) (197.4 KB) (114.2 KB) (276.73 KB)
 (4.19 MB) (243.47 KB) (368.28 KB) (1.47 MB) (236.01 KB) (1.46 MB) (250.85 KB) (331.14 KB) (161.31 KB) (318.6 KB)
 (64.96 KB) (133.29 KB) (230.41 KB) (146.03 KB) (1.39 MB) (160.24 KB) (911.9 KB) (166.12 KB) (153.35 KB) (159 KB)
 (3.49 MB) (177.44 KB) (667.46 KB) (1.99 MB) (272.81 KB) (374.32 KB) (179.51 KB) (215.36 KB) (165.36 KB) (477.79 KB)
 (72.25 KB) (132.75 KB) (239.49 KB) (656.12 KB) (107.56 KB) (965.19 KB) (146.5 KB) (203 KB) (165.71 KB) (210.44 KB)
 (69.06 KB) (126.11 KB) (741.81 KB) (354.07 KB) (1.23 MB) (185.75 KB) (2.47 MB) (128.19 KB) (71.11 KB) (156.55 KB)
 (76.95 KB) (165.95 KB) (296.31 KB) (388.99 KB) (1.99 MB) (283.06 KB) (3.32 MB) (1.1 MB) (334.19 KB) (902.81 KB)
 (69.26 KB) (109.49 KB) (197.2 KB) (1.87 MB) (404.44 KB) (2.19 MB) (447.04 KB) (352.68 KB) (156.99 KB) (165.58 KB)
 (63.87 KB) (105.58 KB) (147.18 KB) (2.36 MB) (182.31 KB) (626.99 KB) (147.83 KB) (258.34 KB) (117.75 KB) (131.6 KB)
2546
 (69.48 KB) (237.39 KB) (1.31 MB) (1.83 MB) (181.87 KB) (2.04 MB) (317.8 KB) (164.42 KB) (122.15 KB) (2.85 MB)
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (5.72 MB) (153.85 KB) (340.53 KB) (492.46 KB) (3.4 MB) (317.44 KB) (790.01 KB) (475.91 KB) (162.99 KB) (450.31 KB)
 (5.72 MB) (153.85 KB) (340.53 KB) (492.46 KB) (3.4 MB) (317.44 KB) (790.01 KB) (475.91 KB) (162.99 KB) (450.31 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (55.46 KB) (132.67 KB) (182.77 KB) (103.2 KB) (380.32 KB) (84.06 KB) (740.21 KB) (123.27 KB) (66.32 KB) (157.7 KB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (55.46 KB) (132.67 KB) (182.77 KB) (103.2 KB) (380.32 KB) (84.06 KB) (740.21 KB) (123.27 KB) (66.32 KB) (157.7 KB)
 (57.76 KB) (141.72 KB) (213.94 KB) (120.36 KB) (464.91 KB) (69.42 KB) (1.64 MB) (142.99 KB) (58.42 KB) (529.71 KB)
 (78.75 KB) (150.27 KB) (380.93 KB) (272.01 KB) (1.81 MB) (324.94 KB) (2.82 MB) (173.77 KB) (101.11 KB) (471.43 KB)
 (78.75 KB) (101.11 KB) (173.77 KB) (2.82 MB) (324.94 KB) (1.81 MB) (272.01 KB) (380.93 KB) (150.27 KB) (471.43 KB)
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (55.9 KB) (113.95 KB) (170.35 KB) (127.45 KB) (440.42 KB) (93.24 KB) (682.91 KB) (297.09 KB) (83.71 KB) (146.68 KB)
 (55.9 KB) (83.71 KB) (297.09 KB) (682.91 KB) (93.24 KB) (440.42 KB) (127.45 KB) (170.35 KB) (113.95 KB) (146.68 KB)
 (57.99 KB) (103.48 KB) (388.65 KB) (604.2 KB) (209.76 KB) (734.12 KB) (208.63 KB) (108.71 KB) (107.2 KB) (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (57.99 KB) (107.2 KB) (108.71 KB) (208.63 KB) (734.12 KB) (209.76 KB) (604.2 KB) (388.65 KB) (103.48 KB) (894.84 KB)
 (72.25 KB) (280.85 KB) (248.87 KB) (2.64 MB) (238.21 KB) (1.15 MB) (421.55 KB) (364.82 KB) (133.43 KB) (303.18 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (72.25 KB) (133.43 KB) (364.82 KB) (421.55 KB) (1.15 MB) (238.21 KB) (2.64 MB) (248.87 KB) (280.85 KB) (303.18 KB)
 (57.31 KB) (148.03 KB) (127.89 KB) (169.56 KB) (1.52 MB) (91.05 KB) (679.09 KB) (208.54 KB) (107.61 KB) (227.58 KB)
 (68.11 KB) (236.9 KB) (424.59 KB) (376.94 KB) (1.6 MB) (258.24 KB) (1.48 MB) (229.18 KB) (52.68 KB) (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (68.11 KB) (52.68 KB) (229.18 KB) (1.48 MB) (258.24 KB) (1.6 MB) (376.94 KB) (424.59 KB) (236.9 KB) (143.34 KB)
 (67.54 KB) (63.32 KB) (80.28 KB) (667.34 KB) (84.26 KB) (188.4 KB) (98.98 KB) (136.77 KB) (168.79 KB) (234.12 KB)
 (79.62 KB) (73.09 KB) (137.91 KB) (570.93 KB) (291.99 KB) (1.87 MB) (283.54 KB) (257.29 KB) (161.11 KB) (126.97 KB)
 (64.36 KB) (110.57 KB) (365.77 KB) (748.36 KB) (93.24 KB) (407.9 KB) (145.18 KB) (151.22 KB) (199.26 KB) (256.21 KB)
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (76.15 KB) (148.21 KB) (423.56 KB) (464.26 KB) (1.97 MB) (79.62 KB) (551.05 KB) (254.24 KB) (66.11 KB) (169.51 KB)
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (57.02 KB) (78.28 KB) (158.08 KB) (513.82 KB) (306.66 KB) (1021.43 KB) (225.85 KB) (166.27 KB) (182.97 KB) (291.15 KB)
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (57.13 KB) (172.34 KB) (237.21 KB) (114.21 KB) (1.03 MB) (78.27 KB) (1.66 MB) (194.7 KB) (90.03 KB) (179.01 KB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (149.47 KB) (165.98 KB) (353.13 KB) (793.71 KB) (99.74 KB) (581.93 KB) (144.84 KB) (140.04 KB) (67.14 KB) (192.28 KB)
 (61.06 KB) (81.26 KB) (146.63 KB) (1.83 MB) (100.56 KB) (314.82 KB) (200.62 KB) (443.26 KB) (135.1 KB) (417.1 KB)
 (77.99 KB) (136.67 KB) (226.37 KB) (174.02 KB) (294.35 KB) (81.49 KB) (415.89 KB) (139.26 KB) (72.93 KB) (93.68 KB)
 (73.61 KB) (89.5 KB) (191.57 KB) (1.67 MB) (206.04 KB) (1.94 MB) (238.45 KB) (385.55 KB) (139.47 KB) (157.94 KB)
 (66.44 KB) (99.2 KB) (603.2 KB) (1.84 MB) (413.72 KB) (1.08 MB) (240.73 KB) (318.11 KB) (139.42 KB) (608.53 KB)
 (65.11 KB) (143.77 KB) (222.57 KB) (341.78 KB) (125.48 KB) (848.36 KB) (143.3 KB) (85.14 KB) (204.13 KB) (347.96 KB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (61.07 KB) (151.45 KB) (114.38 KB) (143.13 KB) (1.12 MB) (73.15 KB) (606.71 KB) (285.66 KB) (106.27 KB) (157.73 KB)
2547
 (71.08 KB) (201.62 KB) (509.85 KB) (1.82 MB) (554.31 KB) (1.45 MB) (326.4 KB) (139.95 KB) (227.17 KB) (1.04 MB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (71.08 KB) (227.17 KB) (139.95 KB) (326.4 KB) (1.45 MB) (554.31 KB) (1.82 MB) (509.85 KB) (201.62 KB) (1.04 MB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (166.67 KB) (60.88 KB) (245.92 KB) (1.32 MB) (156 KB) (1.27 MB) (300.12 KB) (528.57 KB) (136.77 KB) (175.83 KB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (74.55 KB) (282.22 KB) (356.64 KB) (532.59 KB) (270.91 KB) (2.66 MB) (200.81 KB) (175.73 KB) (161.53 KB) (5.35 MB)
 (6.19 MB) (143.34 KB) (658.34 KB) (1.68 MB) (320.26 KB) (2.09 MB) (490.59 KB) (153.45 KB) (202.57 KB) (1.13 MB)
 (72.81 KB) (148.57 KB) (978.74 KB) (2.18 MB) (251.22 KB) (1.69 MB) (244.56 KB) (238.45 KB) (234.78 KB) (285.29 KB)
 (58.72 KB) (118.62 KB) (400.59 KB) (386.83 KB) (228.61 KB) (1.9 MB) (320.76 KB) (108.93 KB) (193.29 KB) (1.53 MB)
 (5.47 MB) (294.02 KB) (461.92 KB) (1.84 MB) (423.85 KB) (1.43 MB) (539.53 KB) (283.57 KB) (268.3 KB) (474.08 KB)
 (5.47 MB) (294.02 KB) (461.92 KB) (1.84 MB) (423.85 KB) (1.43 MB) (539.53 KB) (283.57 KB) (268.3 KB) (474.08 KB)
 (3.39 MB) (182.17 KB) (404.99 KB) (1.18 MB) (258.79 KB) (1.13 MB) (255.18 KB) (225.57 KB) (115.3 KB) (304.09 KB)
 (3.39 MB) (182.17 KB) (404.99 KB) (1.18 MB) (258.79 KB) (1.13 MB) (255.18 KB) (225.57 KB) (115.3 KB) (304.09 KB)
 (70.91 KB) (147.67 KB) (458.75 KB) (1.58 MB) (184.47 KB) (1.59 MB) (297.72 KB) (401.58 KB) (149.1 KB) (345.08 KB)
 (62.87 KB) (245.42 KB) (280.34 KB) (1.05 MB) (154.16 KB) (2.24 MB) (136.49 KB) (122.61 KB) (101.3 KB) (329.65 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (3.39 MB) (115.3 KB) (225.57 KB) (255.18 KB) (1.13 MB) (258.79 KB) (1.18 MB) (404.99 KB) (182.17 KB) (304.09 KB)
 (4.49 MB) (88.89 KB) (253.56 KB) (2.75 MB) (160.77 KB) (587.27 KB) (236.81 KB) (615.33 KB) (166.94 KB) (161.49 KB)
สุนทร, กลิ่นน้อย. (2547). การศึกษาความพร้อมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (3.39 MB) (115.3 KB) (225.57 KB) (255.18 KB) (1.13 MB) (258.79 KB) (1.18 MB) (404.99 KB) (182.17 KB) (304.09 KB)
 (59.97 KB) (72.06 KB) (187.2 KB) (1.41 MB) (97.08 KB) (2.75 MB) (199.39 KB) (108.81 KB) (141.75 KB) (267.06 KB)
 (92.85 KB) (733.99 KB) (507.31 KB) (2.77 MB) (161.64 KB) (3.12 MB) (299.52 KB) (155.75 KB) (134.95 KB) (160.86 KB)
 (57.37 KB) (271.33 KB) (690.34 KB) (2.3 MB) (262.08 KB) (2.36 MB) (439.59 KB) (420.62 KB) (163.93 KB) (282.57 KB)
 (80.37 KB) (67.75 KB) (917.58 KB) (2.13 MB) (121.58 KB) (2.32 MB) (249.45 KB) (203.06 KB) (182.83 KB) (1.24 MB)
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (62.27 KB) (226.67 KB) (147.88 KB) (150.27 KB) (1.08 MB) (177.43 KB) (1021.35 KB) (331.27 KB) (141.45 KB) (416.72 KB)
 (84.54 KB) (528.39 KB) (465.9 KB) (1 MB) (200.45 KB) (1.98 MB) (265.75 KB) (248.47 KB) (194.04 KB) (258.24 KB)
 (67.54 KB) (63.32 KB) (80.28 KB) (667.34 KB) (84.26 KB) (188.4 KB) (98.98 KB) (136.77 KB) (168.79 KB) (234.12 KB)
 (58.87 KB) (168.72 KB) (257.78 KB) (605.74 KB) (246.12 KB) (2.29 MB) (272.33 KB) (117.98 KB) (153.64 KB) (404.9 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (6.99 MB) (212.37 KB) (224.63 KB) (394.8 KB) (4.21 MB) (222.57 KB) (1.17 MB) (769.54 KB) (372 KB) (553.84 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (62.63 KB) (157.66 KB) (467.42 KB) (140.5 KB) (451.35 KB) (86.7 KB) (1.18 MB) (216.55 KB) (98.75 KB) (152.61 KB)

Pages