Biblio

2009
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (58.15 KB) (67.68 KB) (128.6 KB) (190.33 KB) (1.42 MB) (175.46 KB) (582.91 KB) (210.57 KB) (132.21 KB) (722.95 KB)
2014
 (61.72 KB) (66.41 KB) (197.27 KB) (181.42 KB) (1.83 MB) (418.51 KB) (424.98 KB) (147.66 KB) (155.2 KB) (1.91 MB)
 (59.44 KB) (89.57 KB) (154.36 KB) (244.12 KB) (1.36 MB) (236.09 KB) (1.15 MB) (617.2 KB) (121.1 KB) (915.24 KB)
อำนวย, รุ่งแจ้ง. (2014). การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (59.44 KB) (89.57 KB) (154.36 KB) (244.12 KB) (1.36 MB) (236.09 KB) (1.15 MB) (617.2 KB) (121.1 KB) (915.24 KB)
2015
Phattarachai, K. (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (26.34 KB) (93.7 KB) (114.71 KB) (177.53 KB) (1.65 MB) (125.6 KB) (227.38 KB) (243.11 KB) (118.38 KB) (798.49 KB)
2535
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (27.71 MB)
2537
 (1.9 MB)
สุพจน์, พฤษะวัน. (2537). การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (64.33 MB)
 (71.15 MB)
2538
 (70.77 MB)
 (36.67 MB)
 (26.09 MB)
 (3.26 MB)
2539
 (59.79 MB)
 (1.73 MB)
 (45.09 MB) (46.61 MB)
 (77.64 MB)
 (1.99 MB)
 (27.6 MB)
 (31.4 MB)
 (47.47 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.29 MB)
 (923.32 KB)
2540
เฉลิมพร, ทองพูน. (2540). การวิเคราะห์สารเจือปนในกล้วยตาก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (674.3 KB)
 (2.75 MB) (16.18 MB)
 (43.55 MB)
 (3.22 MB)
 (76.31 MB)
 (37.94 MB)
 (42.57 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.49 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (18.73 MB)
 (446.94 KB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium). presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (51.88 MB)
 (36.21 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (39.94 MB)
2541
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (13.38 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (13.53 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.39 MB)
 (20.58 MB)
 (24.73 MB)
 (3.13 MB) (78.26 MB) (6.81 MB)
 (13.14 MB)
 (31.14 MB)
 (25.86 MB) (20.17 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (24.05 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (588.52 KB)
 (28.56 MB)
 (25.49 MB)
 (1.11 MB)
 (15.03 MB)
 (19.9 MB)
 (26.57 MB)
 (1.75 MB)
 (722.66 KB)
 (78.55 MB)
2542
 (7.3 MB) (66.86 MB) (8.85 MB)
 (63.89 MB)
นพวรรณ, ศรีรัตนประสิทธิ์. (2542). การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (29.15 MB)
 (52.07 MB) (16.47 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (57.89 MB)
 (15 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (40.28 MB)
 (11 MB) (3.81 MB) (30.65 MB) (41.3 MB)
 (10.5 MB) (61.68 MB) (4.38 MB)
 (1.11 MB)
 (40.42 MB)
 (1.13 MB)
 (50.22 MB)
 (409.6 KB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (39.91 MB) (42.23 MB) (42.31 MB) (31.87 MB)
นุชนาฎ, ดีเจริญ. (2542). รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.67 MB)
 (21.76 MB)
 (29.21 MB)
2543
 (17.64 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.4 MB)
 (40.02 MB) (23.81 MB)
 (36.95 MB)
 (26.38 MB) (38.28 MB)
 (80.2 KB) (157.86 KB) (597.67 KB) (206.25 KB) (1.86 MB) (174.36 KB) (735.03 KB) (166.47 KB) (73.46 KB) (138.83 KB)
 (59.32 KB) (154.75 KB) (77.62 KB) (170.82 KB) (1.19 MB) (173.55 KB) (347.89 KB) (263.23 KB) (136.1 KB) (365.51 KB)
 (67.45 KB) (145.8 KB) (162.66 KB) (105.29 KB) (360.25 KB) (81.38 KB) (490.52 KB) (123.53 KB) (65.79 KB) (176.68 KB)
 (19.78 MB)

Pages