Biblio

0
ธวัชชัย, ศุภวิทิตพัฒนา. การปรับปรุงคุณภาพน้ำส้มพร้อมดื่ม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 5.orange-juice.pdf (803.51 KB)
สุพจน์, พฤกษวัน, & สงวน, ช้างฉัตรและคณะ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/769
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.04 MB)
2009
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/974
PDF icon หน้าปก (58.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (67.68 KB)PDF icon สารบัญ (128.6 KB)PDF icon บทที่1 (190.33 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (175.46 KB)PDF icon บทที่4 (582.91 KB)PDF icon บทที่5 (210.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (132.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (722.95 KB)
2528
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1008
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (16.46 MB)
วัลภา, ศศิวิมล. (2528). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านขั้นตีความก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขั้นตีความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 30.Achievement.pdf (5.52 MB)
2530
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/780
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
ช่ดลัดดา, ขวัญเมือง. (2530). การสร้างชุดการสอน เรื่อง "เครื่องมือทางการแนะแนว" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชา ศษ. 321 (จิตวิทยาแนะแนว) ระดับปริญญาตรี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/801
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.56 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2530). การเป่าแก้วเบื้องต้น. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. สหวิทยาลัยพุทธชินราช. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1019
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.65 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2530). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน (p. 178 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1006
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (10.89 MB)
2531
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1004
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.54 MB)
ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2531). การหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 18.Chemical-products.pdf (1.06 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2531). หลักการพัฒนาชุมชน (p. 161 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1013
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (11.86 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2531). อิเล็กทรอนิกส์ 3. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1021
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (21.18 MB)
จุฑามาศ, ตีระแพทย์. (2531). เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาการจัดการ. ภาควิชาการเงินและการบัญชี . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1023
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (20.45 MB)
2532
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2532). การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. presented at the 2532, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (26.94 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2532). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (p. 240 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว. คณะวิชาครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1010
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.18 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2532). ดิจิตอลและการใช้งาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1024
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.61 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2532). หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา (p. 246 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1002
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.33 MB)
2533
จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์. (2533). การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่ในโครงการแม่สอนลูกในเขตพื้นที่เกษตรกรรมชนบทในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2533, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
รัชนีพร, ภู่กร. (2533). พัฒนาอนามัยในชุมชน (p. 391 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1000
PDF icon rachaniporn.pdf (19.73 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1007
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (27.33 MB)
2534
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2534). การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.1tpg.pdf (4.99 MB)PDF icon การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.app_.pdf (8.22 MB)PDF icon การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.ch1-5.pdf (23.46 MB)
สุวิช, แท่นปั้น. (2534). การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก.. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex.pdf (12.23 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2534). เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1017
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.09 MB)
2535
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก.pdf (27.71 MB)
มังกร, ทองสุขดี. (2535). การสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา (Vol. 1-1,000 เล่ม, p. 462 หน้า). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ศูนย์หนังสือศาลาพระเกี้ยว . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1012
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (26.7 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2535). ภาษากับวัฒนธรรม (p. 161 หน้า). กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1015
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.09 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2535). หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา (p. 184 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1005
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.4 MB)
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1011
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.62 MB)
2536
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2536). การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิตสหวิทยาลัยพุทธชินราช. presented at the 2536, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
2537
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2537). กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย. (จันทร์อรุณ เทอดศักดิ์, Tran., ชัยสมตระกูล ไพโรจน์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/745
PDF icon 47.Powdered-food.PDF (1.9 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2537). การสาธารณสุขมูลฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1018
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (4.73 MB)
สุพจน์, พฤษะวัน. (2537). การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.1.pdf (64.33 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2537). ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (71.15 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Vol. 1-300 เล่ม, p. 226 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: ร้านเป็นหนึ่ง. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1025
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.89 MB)
2538
จันทร์อรุณ, กุลยา. (2538). กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง. presented at the 2538.
PDF icon กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง.pdf (70.77 MB)
เติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ. (2538). กระบวนการพัฒนาชุมชน (p. 145 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1001
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.56 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2538). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (36.67 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2538). ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (26.09 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 22.banana.pdf (3.26 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2538). สุขภาพผู้สูงอายุ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1022
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (24.94 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2538). เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1020
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.42 MB)
2539
ทองมั่น, คุ้มใหญ่โต. (2539). การบริหารการผลิต. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1029
PDF icon Thongman.pdf (16.32 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2539). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน.1.pdf (59.79 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/765
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (45.09 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (46.61 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2539). การสร้างชุดการสอนเรื่อง เทคนิค การหางานทำ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การสอนวิชา 105369 การแนะแนวอาชีพในระดับปริญญาตรี. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (77.64 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2539). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/749
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (1.99 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2539). ผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill). presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (27.6 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2539). ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.4 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2539). สื่อการสอน (p. 143 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1009
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (8.79 MB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2539). สื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (47.47 MB)
พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1028
PDF icon Phanomphon.pdf (12.37 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 42.Meat_.PDF (1.29 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2539). เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการทำนา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 19.Farming.pdf (923.32 KB)
2540
เฉลิมพร, ทองพูน. (2540). การวิเคราะห์สารเจือปนในกล้วยตาก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/760
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (674.3 KB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg1.pdf (2.75 MB)PDF icon ch1-5.pdf (16.18 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน.1.pdf (43.55 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2540). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex.pdf (3.22 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2540). การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (76.31 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2540). การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (37.94 MB)
น้ำทิพย์, ทรัพย์จำนง. (2540). การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (42.57 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ.1.pdf (12.49 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ฤดีวรรณ, บุญรัตน์. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2540.
PDF icon fulltext.pdf (18.73 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์และคณะ. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/758
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (446.94 KB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium). presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium).1.pdf (51.88 MB)
ถาวร, พงษ์พานิช. (2540). มุมมองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษา ศึกษากรณีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.21 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (39.94 MB)
2541
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1.pdf (13.38 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์.1.pdf (13.53 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การยืดอายุการเก็บผักสด.1.pdf (12.39 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2541). การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก.1.pdf (20.58 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2541). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ.1.pdf (24.73 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2541). การศึกษาการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง กรณีศึกษาจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์. (สงวนให้ สภาภรณ์, Ed.). presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg1.pdf (3.13 MB)PDF icon ch1-5.pdf (78.26 MB)PDF icon app.1.pdf (6.81 MB)
ชลกร, อาสนะนนท์, & อุษณี, เส็งพานิช. (2541). การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex.pdf (13.14 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2541). การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.14 MB)
สรรค์, วรอินทร์. (2541). การศึกษาวิเคราะห์สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับข้าราชการครูผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (25.86 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (20.17 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2541). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จำกัด. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1027
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.69 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.1.pdf (24.05 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/763
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (588.52 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2541.
PDF icon fulltext.pdf (28.56 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง.1.pdf (25.49 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ, & ชัยวัฒน์, สุขดีและคณะ. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2541. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/796
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.11 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541.1.pdf (15.03 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.9 MB)
รัชฎา, คำมา. (2541). ผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (26.57 MB)
คณะอาจารย์, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2539-2540. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 9.Abstract2539-2540.pdf (1.75 MB)
ขนิษฐา, ผ่องแผ้ว. (2541). วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 21.Breed1_.pdf (722.66 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2541). แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ.1.pdf (78.55 MB)
2542
สงวน, ช้างฉัตร. (2542). การพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg.1.pdf (7.3 MB)PDF icon ch1-5.pdf (66.86 MB)PDF icon app.1.pdf (8.85 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2542). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก.1.pdf (63.89 MB)
นพวรรณ, ศรีรัตนประสิทธิ์. (2542). การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม.1.pdf (29.15 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2542). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ch1-5.pdf (52.07 MB)PDF icon app.1.pdf (16.47 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (57.89 MB)
ไพโรจน์, ชันสมตระกูล. (2542). การศึกษาผลของการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ กับบริษัทเอกชนของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ประทีปจรัส สรุเดช, Ed.). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (15 MB)

Pages