Biblio

Export 812 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
0
ธวัชชัย, ศุภวิทิตพัฒนา. การปรับปรุงคุณภาพน้ำส้มพร้อมดื่ม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
5.orange-juice.pdf (803.51 KB)
สุพจน์, พฤกษวัน, & สงวน, ช้างฉัตรและคณะ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
71.คุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหาร.PDF (2.04 MB)
2009
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (58.15 KB) บทคัดย่อ (67.68 KB) สารบัญ (128.6 KB) บทที่1 (190.33 KB) บทที่2 (1.42 MB) บทที่3 (175.46 KB) บทที่4 (582.91 KB) บทที่5 (210.57 KB) บรรณานุกรม (132.21 KB) ภาคผนวก (722.95 KB)
2014
อุ่นเรือน, ชูยิ้ม. (2014). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (61.72 KB) บทคัดย่อ (66.41 KB) สารบัญ (197.27 KB) บทที่1 (181.42 KB) บทที่2 (1.83 MB) บทที่3 (418.51 KB) บทที่4 (424.98 KB) บทที่5 (147.66 KB) บรรณานุกรม (155.2 KB) ภาคผนวก (1.91 MB)
สุรพงศ์, จอกถม. (2014). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (59.44 KB) บทคัดย่อ (89.57 KB) สารบัญ (154.36 KB) บทที่1 (244.12 KB) บทที่2 (1.36 MB) บทที่3 (236.09 KB) บทที่4 (1.15 MB) บทที่5 (617.2 KB) บรรณานุกรม (121.1 KB) ภาคผนวก (915.24 KB)
อำนวย, รุ่งแจ้ง. (2014). การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (59.44 KB) บทคัดย่อ (89.57 KB) สารบัญ (154.36 KB) บทที่1 (244.12 KB) บทที่2 (1.36 MB) บทที่3 (236.09 KB) บทที่4 (1.15 MB) บทที่5 (617.2 KB) บรรณานุกรม (121.1 KB) ภาคผนวก (915.24 KB)
2015
Phattarachai, K. . (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (26.34 KB) บทคัดย่อ (93.7 KB) สารบัญ (114.71 KB) บทที่1 (177.53 KB) บทที่2 (1.65 MB) บทที่3 (125.6 KB) บทที่ 4 (227.38 KB) บทที่ 5 (243.11 KB) บรรณานุกรม (118.38 KB) ภาคผนวก (798.49 KB)
2528
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai.pdf (16.46 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2528). การวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
58.โครงการผลิตและใช้ก๊าซ.PDF (7.34 MB)
วัลภา, ศศิวิมล. (2528). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านขั้นตีความก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขั้นตีความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
30.Achievement.pdf (5.52 MB)
2530
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
84.การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรีกษา.PDF (1.76 MB)
ช่ดลัดดา, ขวัญเมือง. (2530). การสร้างชุดการสอน เรื่อง "เครื่องมือทางการแนะแนว" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชา ศษ. 321 (จิตวิทยาแนะแนว) ระดับปริญญาตรี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
105.การสร้างชุดการสอน.PDF (2.56 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2530). การเป่าแก้วเบื้องต้น. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. สหวิทยาลัยพุทธชินราช.
Kulaya.pdf (12.65 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2530). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน (p. 178 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา .
precha2.pdf (10.89 MB)
2531
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา.
puagthong.pdf (15.54 MB)
ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2531). การหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
18.Chemical-products.pdf (1.06 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2531). หลักการพัฒนาชุมชน (p. 161 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา.
preecha.pdf (11.86 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2531). อิเล็กทรอนิกส์ 3. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป.
Pasit.pdf (21.18 MB)
จุฑามาศ, ตีระแพทย์. (2531). เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาการจัดการ. ภาควิชาการเงินและการบัญชี .
Juthamas.pdf (20.45 MB)
2532
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2532). การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. presented at the 2532, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (26.94 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2532). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (p. 240 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว. คณะวิชาครุศาสตร์.
choladda.pdf (15.18 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2532). ดิจิตอลและการใช้งาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป .
Prasit2.pdf (18.61 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2532). หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา (p. 246 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน.
sanit.pdf (18.33 MB)
2533
จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์. (2533). การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่ในโครงการแม่สอนลูกในเขตพื้นที่เกษตรกรรมชนบทในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2533, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
รัชนีพร, ภู่กร. (2533). พัฒนาอนามัยในชุมชน (p. 391 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
rachaniporn.pdf (19.73 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai2.pdf (27.33 MB)
2534
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2534). การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.1tpg.pdf (4.99 MB) การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.app_.pdf (8.22 MB) การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.ch1-5.pdf (23.46 MB)
สุวิช, แท่นปั้น. (2534). การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก.. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltex.pdf (12.23 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2534). เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ .
Amnuayporn.pdf (12.09 MB)
2535
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก.pdf (27.71 MB)
มังกร, ทองสุขดี. (2535). การสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา (Vol. 1-1,000 เล่ม, p. 462 หน้า). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ศูนย์หนังสือศาลาพระเกี้ยว .
mungkon.pdf (26.7 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2535). ภาษากับวัฒนธรรม (p. 161 หน้า). กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ.
tipsuda.pdf (9.09 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2535). หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา (p. 184 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน .
sanit2.pdf (12.4 MB)
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
kasem.pdf (15.62 MB)
2536
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2536). การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิตสหวิทยาลัยพุทธชินราช. presented at the 2536, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
2537
กุลยา, จันทร์อรุณ, & ไพโรจน์, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2537). กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
47.Powdered-food.PDF (1.9 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2537). การสาธารณสุขมูลฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Ratchaniporn2.pdf (4.73 MB)
สุพจน์, พฤษะวัน. (2537). การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.1.pdf (64.33 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2537). ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (71.15 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Vol. 1-300 เล่ม, p. 226 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: ร้านเป็นหนึ่ง.
Niphan.pdf (15.89 MB)
2538
จันทร์อรุณ, กุลยา. (2538). กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง. presented at the 2538.
กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง.pdf (70.77 MB)
เติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ. (2538). กระบวนการพัฒนาชุมชน (p. 145 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา.
teimsam.pdf (9.56 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2538). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (36.67 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2538). ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (26.09 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
22.banana.pdf (3.26 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2538). สุขภาพผู้สูงอายุ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ .
Ratchaniporn4.pdf (24.94 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2538). เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์.
Snguan.pdf (15.42 MB)
2539
ทองมั่น, คุ้มใหญ่โต. (2539). การบริหารการผลิต. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์.
Thongman.pdf (16.32 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2539). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน.1.pdf (59.79 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
67.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการ.PDF (1.73 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (45.09 MB) fulltext.2.pdf (46.61 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2539). การสร้างชุดการสอนเรื่อง เทคนิค การหางานทำ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การสอนวิชา 105369 การแนะแนวอาชีพในระดับปริญญาตรี. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (77.64 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2539). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
51.idea_.PDF (1.99 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2539). ผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill). presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (27.6 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2539). ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.4 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2539). สื่อการสอน (p. 143 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.
suwit.pdf (8.79 MB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2539). สื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (47.47 MB)
พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์.
Phanomphon.pdf (12.37 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
42.Meat_.PDF (1.29 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2539). เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการทำนา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
19.Farming.pdf (923.32 KB)
2540
เฉลิมพร, ทองพูน. (2540). การวิเคราะห์สารเจือปนในกล้วยตาก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
62.การวิเคราะห์สารเจือปนในกล้วยตาก.PDF (674.3 KB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (2.75 MB) ch1-5.pdf (16.18 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน.1.pdf (43.55 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2540). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltex.pdf (3.22 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2540). การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (76.31 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2540). การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (37.94 MB)
น้ำทิพย์, ทรัพย์จำนง. (2540). การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (42.57 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ.1.pdf (12.49 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ฤดีวรรณ, บุญรัตน์. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2540.
fulltext.pdf (18.73 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์และคณะ. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
60.การสกัดและวิเคราหฺ์คุณสมบัติ.PDF (446.94 KB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium). presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium).1.pdf (51.88 MB)
ถาวร, พงษ์พานิช. (2540). มุมมองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษา ศึกษากรณีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.21 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (39.94 MB)
2541
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1.pdf (13.38 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์.1.pdf (13.53 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การยืดอายุการเก็บผักสด.1.pdf (12.39 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2541). การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก.1.pdf (20.58 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2541). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ.1.pdf (24.73 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2541). การศึกษาการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง กรณีศึกษาจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์. (สงวนให้ สภาภรณ์). presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (3.13 MB) ch1-5.pdf (78.26 MB) app.1.pdf (6.81 MB)
ชลกร, อาสนะนนท์, & อุษณี, เส็งพานิช. (2541). การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltex.pdf (13.14 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2541). การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.14 MB)
สรรค์, วรอินทร์. (2541). การศึกษาวิเคราะห์สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับข้าราชการครูผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (25.86 MB) fulltext.2.pdf (20.17 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2541). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จำกัด.
Choladda1.pdf (12.69 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.1.pdf (24.05 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
65.ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.PDF (588.52 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2541.
fulltext.pdf (28.56 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง.1.pdf (25.49 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ, & ชัยวัฒน์, สุขดีและคณะ. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2541. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
100.ประสิทธิภาพการใช้อาคาร.PDF (1.11 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541.1.pdf (15.03 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (19.9 MB)
รัชฎา, คำมา. (2541). ผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (26.57 MB)
คณะอาจารย์, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2539-2540. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
9.Abstract2539-2540.pdf (1.75 MB)
ขนิษฐา, ผ่องแผ้ว. (2541). วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
21.Breed1_.pdf (722.66 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2541). แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ.1.pdf (78.55 MB)

Pages