Biblio

Found 702 results
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2549
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (95.35 KB) (190.9 KB) (686.33 KB) (453.82 KB) (3.13 MB) (293.48 KB) (6.31 MB) (1.72 MB) (510.76 KB) (426.81 KB)
บุษกร, พรรณเชษฐ์. (2549). การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (54.7 KB) (43.88 KB) (210.21 KB) (473.63 KB) (127.86 KB) (997.38 KB) (133.75 KB) (139.08 KB) (124.58 KB) (214.2 KB)
นรสิงห์, สมศักดิ์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (95.82 KB) (187.53 KB) (222.6 KB) (315.83 KB) (2.47 MB) (240.9 KB) (1.44 MB) (540.35 KB) (433.46 KB) (280.32 KB)
 (95.82 KB) (433.46 KB) (540.35 KB) (1.44 MB) (240.9 KB) (2.47 MB) (315.83 KB) (222.6 KB) (187.53 KB) (280.32 KB)
รัศมี, น้อยดี. (2549). การเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดคอนสตักติริสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟกับกา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (108.11 KB) (225.42 KB) (163.51 KB) (506.1 KB) (3.37 MB) (1.18 MB) (154.82 KB) (682.07 KB) (3.18 MB) (6.45 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.9 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2549). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.1 MB) (2.88 MB) (4.13 MB)
 (5.41 MB)
 (3.85 MB)
จำปาแดง, ประเสริฐ. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (6.28 MB) (142.11 KB) (295.61 KB) (407.34 KB) (2.36 MB) (292.17 KB) (1.75 MB) (921.31 KB) (790.36 KB) (201.77 KB)
 (6.28 MB) (790.36 KB) (921.31 KB) (1.75 MB) (292.17 KB) (2.36 MB) (407.34 KB) (295.61 KB) (142.11 KB) (201.77 KB)
 (3.47 MB)
 (97.84 KB) (195.59 KB) (275.23 KB) (575.3 KB) (4.2 MB) (284.59 KB) (1.58 MB) (645.45 KB) (1.46 MB) (366.46 KB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (97.84 KB) (195.59 KB) (275.23 KB) (575.3 KB) (4.2 MB) (284.59 KB) (1.58 MB) (645.45 KB) (1.46 MB) (366.46 KB)
 (2.84 MB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (97.84 KB) (195.59 KB) (275.23 KB) (575.3 KB) (4.2 MB) (284.59 KB) (1.58 MB) (645.45 KB) (1.46 MB) (366.46 KB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (92.46 KB) (109.75 KB) (153.86 KB) (790.13 KB) (127.09 KB) (533.2 KB) (115.49 KB) (192.77 KB) (127.73 KB) (192.23 KB)
2550
 (2.7 MB)
 (511.53 KB) (190.57 KB) (610.95 KB) (2.37 MB) (2.34 MB) (296.25 KB) (1.61 MB) (309.3 KB) (179.44 KB) (143.05 KB) (82.1 KB)
 (71.43 KB) (111.66 KB) (292.51 KB) (413.94 KB) (1.45 MB) (174.72 KB) (1.28 MB) (199.97 KB) (104.01 KB) (135.3 KB) (805.81 KB)
 (72.29 KB) (110.52 KB) (334.53 KB) (1021.72 KB) (220.28 KB) (1.46 MB) (206.86 KB) (142.35 KB) (140.99 KB) (580.24 KB)
 (239.32 KB) (487.37 KB) (503.6 KB) (793.89 KB) (1.26 MB) (623.62 KB) (648.01 KB) (1.33 MB) (1.09 MB) (977.52 KB)
 (647.68 KB) (110.43 KB) (72.36 KB) (123.04 KB) (116.82 KB) (186.18 KB) (1.4 MB) (216.62 KB) (531.41 KB) (571.76 KB)
 (71.74 KB) (94.43 KB) (323.32 KB) (319.29 KB) (156.73 KB) (768.77 KB) (189.07 KB) (110.28 KB) (102.14 KB) (359.5 KB)
 (75.14 KB) (134.53 KB) (181 KB) (213.5 KB) (381.73 KB) (1.67 MB) (251.92 KB) (76.26 KB) (119.83 KB) (963.38 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.5 MB)
 (77.06 KB) (163.43 KB) (456.38 KB) (1.48 MB) (381.84 KB) (1.8 MB) (240.13 KB) (174.68 KB) (450.05 KB) (137.36 KB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (2.15 MB)
 (2.17 MB)
 (72.48 KB) (149.07 KB) (295.37 KB) (1.49 MB) (199.07 KB) (1.73 MB) (252.35 KB) (121.35 KB) (112.51 KB) (495.07 KB)
 (1.15 MB)
 (751.69 KB) (139.3 KB) (336.16 KB) (72.2 KB) (106.97 KB) (108.07 KB) (325.41 KB) (790.97 KB) (193.05 KB) (714.77 KB)
 (75.56 KB) (134.03 KB) (556.68 KB) (617.22 KB) (160.04 KB) (1.04 MB) (250.86 KB) (132.61 KB) (470.13 KB) (145.05 KB)
 (72.41 KB) (157.83 KB) (315.54 KB) (286.05 KB) (148.64 KB) (1.64 MB) (218.57 KB) (93.04 KB) (108.87 KB) (303.2 KB)
 (525.76 KB) (200.91 KB) (324.21 KB) (1.99 MB) (207.59 KB) (1.55 MB) (227.09 KB) (217.2 KB) (136.86 KB) (87.03 KB)
 (72.85 KB) (100.39 KB) (292.5 KB) (766.95 KB) (160.87 KB) (1.16 MB) (229.12 KB) (172.09 KB) (123.29 KB) (236.42 KB)
 (627.51 KB)
 (3.45 MB)
 (673.36 KB) (319.23 KB) (400.77 KB) (387.28 KB) (215.9 KB) (2.25 MB) (241.44 KB) (111.89 KB) (137.91 KB) (84.82 KB)
 (74.26 KB) (116.94 KB) (416.93 KB) (413.15 KB) (180.55 KB) (1.35 MB) (306.87 KB) (165.52 KB) (944.92 KB) (122.33 KB)
 (2.44 MB) (525.87 KB) (1.8 MB) (2.08 MB) (1.24 MB) (6.26 MB) (737.96 KB) (558.46 KB) (601.5 KB) (353.46 KB)
 (2.61 MB)
 (70.72 KB) (143.52 KB) (344.97 KB) (474.74 KB) (2.11 MB) (160.51 KB) (1.3 MB) (220.35 KB) (106.14 KB) (125.94 KB) (323.07 KB)
 (72.38 KB) (166.1 KB) (260.73 KB) (1.05 MB) (216.46 KB) (1.32 MB) (226.61 KB) (89.36 KB) (112.41 KB) (306.93 KB)
 (75.32 KB) (118.57 KB) (271.68 KB) (148.2 KB) (491.82 KB) (1.09 MB) (334.78 KB) (173.64 KB) (1.84 MB) (131.44 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลดินทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (954.74 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.33 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.56 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.29 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.15 MB)
 (1.2 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.19 MB)
 (834.76 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & บุญรักษ์, ตัณฑ์เจริญรัตน์และคณะ. (2550). คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.04 MB)
 (2.86 MB)
 (182.97 KB) (73.92 KB) (105.73 KB) (119.5 KB) (215.46 KB) (1019.89 KB) (386.3 KB) (178.34 KB) (191.25 KB) (1.68 MB)
 (74.36 KB) (209.62 KB) (209.15 KB) (144.88 KB) (487.11 KB) (1.47 MB) (227 KB) (108.11 KB) (112.76 KB) (3.58 MB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (1.56 MB)
 (789.09 KB) (133.89 KB) (932.24 KB) (524.26 KB) (165.64 KB) (1.05 MB) (176.17 KB) (106.3 KB) (129.21 KB) (83.85 KB)
 (71 KB) (172.59 KB) (318.09 KB) (442.72 KB) (208.94 KB) (1.15 MB) (208.26 KB) (95.85 KB) (126.15 KB) (450.61 KB)
 (73.36 KB) (150.7 KB) (203.38 KB) (247.67 KB) (158.6 KB) (1.24 MB) (193.28 KB) (105 KB) (126.51 KB) (265.67 KB)
 (70 KB) (135.15 KB) (588.46 KB) (853.41 KB) (192.92 KB) (1.89 MB) (197.17 KB) (99.34 KB) (815.87 KB) (134.7 KB)
2551
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.98 MB)
 (34.39 KB) (98.43 KB) (234.08 KB) (919.96 KB) (146.25 KB) (915.31 KB) (264.75 KB) (51.25 KB) (268.32 KB) (80.78 KB)
 (2.71 MB)
 (1.34 MB)
ยอดเกตุ, ประทีป. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
 (1.57 MB)
 (2.64 MB)
 (4.06 MB)
 (3.01 MB) (1.33 MB) (1.1 MB) (7.1 MB) (708.71 KB) (6.05 MB) (590.55 KB) (741.54 KB) (539.68 KB) (360.72 KB)
 (1.52 MB)
 (1016.95 KB)
 (70.76 KB) (104.14 KB) (86 KB) (268.96 KB) (1.23 MB) (276.39 KB) (61.15 KB) (97.28 KB) (227.12 KB) (1.69 MB)
 (2.81 MB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (36.03 KB) (83.68 KB) (109.32 KB) (249.17 KB) (1.3 MB) (72.78 KB) (690.36 KB) (400.91 KB) (950.25 KB) (103.39 KB)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (78.58 KB) (141.81 KB) (193.16 KB) (362.34 KB) (788.59 KB) (146.92 KB) (1.01 MB) (501.56 KB) (694.53 KB) (154.28 KB)
 (141.81 KB) (694.53 KB) (154.28 KB) (362.34 KB) (788.59 KB) (146.92 KB) (1.01 MB) (501.56 KB) (193.16 KB) (78.58 KB)
 (67.75 KB) (95.28 KB) (109.46 KB) (229.38 KB) (1.09 MB) (99 KB) (284.13 KB) (286.31 KB) (152.34 KB) (349.98 KB)
 (4.08 MB)
 (3.03 MB)
คุณพระรักษ์, ลักษณา. (2551). การสร้างรูปแบบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-12-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (83.85 KB) (143.66 KB) (132.58 KB) (190.55 KB) (1.6 MB) (185.96 KB) (789.16 KB) (453.82 KB) (722.55 KB) (193.68 KB)
 (2.63 MB) (221.13 KB) (263.42 KB) (109.31 KB) (427.68 KB) (1.14 MB) (265.81 KB) (142.88 KB) (140.64 KB) (86.57 KB)
สังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ. (2551). การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.11 MB)
 (1.44 MB)
 (525.76 KB) (200.91 KB) (324.21 KB) (1.99 MB) (207.59 KB) (1.55 MB) (227.09 KB) (217.2 KB) (136.86 KB) (87.03 KB)
 (2.06 MB) (204.85 KB) (327.5 KB) (96.47 KB) (668.73 KB) (1.87 MB) (294.28 KB) (138.26 KB) (158.76 KB) (84.05 KB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.06 MB)
 (1.5 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.18 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
 (503.93 KB) (186.57 KB) (653.37 KB) (573.34 KB) (207.83 KB) (1.97 MB) (237.23 KB) (126.23 KB) (152.86 KB) (83.75 KB)
 (562.93 KB) (149.13 KB) (657.46 KB) (906.61 KB) (267.16 KB) (1.64 MB) (243.21 KB) (127.63 KB) (132.59 KB) (82.51 KB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (218.38 KB) (74.24 KB) (132.04 KB) (276.78 KB) (173.13 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (546.56 KB) (445.25 KB) (442.59 KB)

Pages