Biblio

Export 34 results:
Filters: Keyword is การพัฒนา  [Clear All Filters]
2562
 (3.4 MB)
 (4.79 MB)
 (2.07 MB)
2561
 (543.82 KB)
 (4.74 MB)
 (1.68 MB)
 (14.3 MB)
 (3.45 MB)
 (2.85 MB)
 (8.32 MB)
 (1.33 MB)
 (1.37 MB)
 (1.94 MB)
 (8.17 MB)
 (1.1 MB)
2560
 (10.82 MB)
 (433.05 KB) (1.18 MB) (167.5 KB) (314.22 KB) (1.12 MB) (7.98 MB) (2.69 MB) (3.59 MB) (821.32 KB) (1.19 MB) (9.05 MB) (1.65 MB) (154.34 KB)
 (3.04 MB)
 (2.62 MB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.65 KB) (78.04 KB) (53.63 KB) (92.74 KB) (133.74 KB) (302.74 KB) (468.62 KB) (796.34 KB) (372.48 KB) (114.8 KB) (169.35 KB) (197.56 KB) (197.54 KB) (105.78 KB)
 (2.32 MB)
 (2.02 MB)
 (1.82 MB)
กัญญ์ภัทร, ชูศรี. (2560). การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (430.59 KB) (881.87 KB) (159.44 KB) (313.32 KB) (475.33 KB) (8.33 MB) (460.91 KB) (2.16 MB) (632.4 KB) (446.33 KB) (2.7 MB) (153.77 KB)
2557
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. รัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (81.81 KB) (90.67 KB) (51.57 KB) (156.95 KB) (304.03 KB) (2.07 MB) (224.32 KB) (1.29 MB) (485.33 KB) (88.05 KB) (301.85 KB)
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (46.93 KB) (58.89 KB) (93.33 KB) (174 KB) (1.23 MB) (137.06 KB) (732.67 KB) (270.61 KB) (50.34 KB) (177.41 KB)
2554
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.3 MB)
2552
 (44.63 KB) (49.11 KB) (82.17 KB) (163.41 KB) (1.04 MB) (330.35 KB) (103.98 KB) (87.02 KB) (102.63 KB) (4.18 MB)