Biblio

2545
 (1.7 MB)
 (5.28 MB)
 (1.51 MB)
 (419.03 KB)
 (2.11 MB)
 (2.78 MB) (2.39 MB)
 (4.34 MB)
 (2.84 MB)
 (3.95 MB)
 (69.26 KB) (109.49 KB) (197.2 KB) (1.87 MB) (404.44 KB) (2.19 MB) (447.04 KB) (352.68 KB) (156.99 KB) (165.58 KB)
 (1.37 MB)
 (835.25 KB)
 (1.51 MB)
 (63.87 KB) (105.58 KB) (147.18 KB) (2.36 MB) (182.31 KB) (626.99 KB) (147.83 KB) (258.34 KB) (117.75 KB) (131.6 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.14 MB)
2544
 (25.7 MB) (25.16 MB)
 (42.1 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การผลิตแป้งจากกล้วย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (54.6 MB)
 (25.09 MB) (23.77 MB) (23.32 MB) (27.17 MB)
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.26 MB)
 (2.76 MB)
 (34.5 MB)
 (31.31 MB)
 (1.61 MB)
 (1.19 MB) (45.88 MB)
 (44.62 MB)
 (57.59 MB)
 (27.22 MB)
 (2.76 MB)
 (37.26 MB)
 (16.86 MB)
 (24.66 MB)
 (36.5 MB)
 (336.75 KB)
 (14.14 MB)
 (20.14 MB)
 (2 MB)
 (25.82 MB) (47.79 MB)
ชนิกานต์, คุัมนก. (2544). การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัสซีทที่สร้างสารปฏิชีวนะ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (16.68 MB)
 (583.49 KB)
 (69.26 KB) (190.48 KB) (112.6 KB) (182.88 KB) (1.5 MB) (94.1 KB) (404.76 KB) (421.85 KB) (162.52 KB) (242.03 KB)
 (78.74 KB) (154.67 KB) (106.1 KB) (136.19 KB) (614.37 KB) (118.82 KB) (375.2 KB) (340.12 KB) (109.09 KB) (167.73 KB)
 (81.67 KB) (162.42 KB) (251.43 KB) (219.19 KB) (1.41 MB) (240.18 KB) (2.49 MB) (731.76 KB) (188.79 KB) (206.52 KB)
 (68.16 KB) (112.55 KB) (182.31 KB) (174.04 KB) (784.34 KB) (118.09 KB) (867.89 KB) (252.21 KB) (252.21 KB) (108.99 KB) (220.7 KB)
 (69.27 KB) (155.6 KB) (104.21 KB) (124.21 KB) (637.01 KB) (116.22 KB) (364.47 KB) (222.08 KB) (107.28 KB) (172.29 KB)
 (19.92 MB)
 (11.8 MB)
 (36.97 MB)
 (30.16 MB)
 (66.95 KB) (139.89 KB) (359.01 KB) (327.99 KB) (2.86 MB) (406.13 KB) (1.07 MB) (409.98 KB) (263.79 KB) (613.17 KB)
2543
 (17.64 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.4 MB)
 (40.02 MB) (23.81 MB)
 (36.95 MB)
 (26.38 MB) (38.28 MB)
 (80.2 KB) (157.86 KB) (597.67 KB) (206.25 KB) (1.86 MB) (174.36 KB) (735.03 KB) (166.47 KB) (73.46 KB) (138.83 KB)
 (59.32 KB) (154.75 KB) (77.62 KB) (170.82 KB) (1.19 MB) (173.55 KB) (347.89 KB) (263.23 KB) (136.1 KB) (365.51 KB)
 (67.45 KB) (145.8 KB) (162.66 KB) (105.29 KB) (360.25 KB) (81.38 KB) (490.52 KB) (123.53 KB) (65.79 KB) (176.68 KB)
 (19.78 MB)
 (71.79 KB) (227.67 KB) (150.73 KB) (147.6 KB) (905.28 KB) (109.85 KB) (490.01 KB) (238.07 KB) (145.59 KB) (195.59 KB)
 (67.12 KB) (195.05 KB) (193.55 KB) (306.87 KB) (680.43 KB) (112.6 KB) (656.47 KB) (153.17 KB) (74.65 KB) (174.1 KB)
 (676.23 KB)
 (44.99 MB)
 (1.26 MB)
 (31.04 MB)
 (82.19 KB) (180.32 KB) (162.67 KB) (322.18 KB) (1.59 MB) (290.54 KB) (1.33 MB) (396.99 KB) (148.75 KB) (407.97 KB)
 (3.05 MB)
 (62.71 KB) (151.42 KB) (136.51 KB) (133.81 KB) (864.48 KB) (99.07 KB) (495 KB) (216.78 KB) (309 KB) (189.64 KB)
 (75.41 KB) (164.79 KB) (115.13 KB) (225.11 KB) (638.29 KB) (236.11 KB) (432.63 KB) (238.29 KB) (85.14 KB) (174.1 KB)
 (69.58 KB) (129.92 KB) (101.15 KB) (167.93 KB) (998.45 KB) (222.25 KB) (446.84 KB) (210.53 KB) (84.75 KB) (421.89 KB)
 (37.7 MB)
 (25.51 MB)
 (58.62 MB)
 (66.9 MB)
 (75.59 KB) (92.93 KB) (129.06 KB) (134.67 KB) (833.75 KB) (86.74 KB) (622.79 KB) (189.99 KB) (92.99 KB) (171.75 KB)
 (71.07 KB) (184.95 KB) (260.52 KB) (272.47 KB) (1.7 MB) (267.49 KB) (1.48 MB) (472.25 KB) (223.08 KB) (426.66 KB)
 (66.43 KB) (132.72 KB) (100.93 KB) (100.93 KB) (848.79 KB) (115.81 KB) (481.92 KB) (380.95 KB) (127.43 KB) (158.4 KB)
 (24.16 MB)
 (68.44 KB) (238.87 KB) (158.46 KB) (314.3 KB) (383.8 KB) (73.49 KB) (384.09 KB) (173.92 KB) (75.42 KB) (372.3 KB)
 (75.41 KB) (164.79 KB) (115.13 KB) (225.11 KB) (638.29 KB) (236.11 KB) (432.63 KB) (238.29 KB) (85.14 KB) (174.1 KB)
 (714.13 KB)
ลำยอง, สำเร็จดี. (2543). วิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนสุนทรภู่. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (54.16 MB)
ประภาศิริ, ใจผ่อง. (2543). ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (17.6 MB)
 (2.77 MB)
2542
 (7.3 MB) (66.86 MB) (8.85 MB)
 (63.89 MB)
นพวรรณ, ศรีรัตนประสิทธิ์. (2542). การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (29.15 MB)
 (52.07 MB) (16.47 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (57.89 MB)
 (15 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (40.28 MB)
 (11 MB) (3.81 MB) (30.65 MB) (41.3 MB)
 (10.5 MB) (61.68 MB) (4.38 MB)
 (1.11 MB)
 (40.42 MB)
 (1.13 MB)
 (50.22 MB)
 (409.6 KB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (39.91 MB) (42.23 MB) (42.31 MB) (31.87 MB)

Pages