Biblio

2542
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (57.89 MB)
ไพโรจน์, ชันสมตระกูล. (2542). การศึกษาผลของการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ กับบริษัทเอกชนของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ประทีปจรัส สรุเดช). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (15 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (40.28 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2542). การศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการดินบนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
app.1.pdf (11 MB) tpg.1.pdf (3.81 MB) ch1-5.1.pdf (30.65 MB) ch2.pdf (41.3 MB)
สมบัติ, พรหมเสน. (2542). การเปิดรับข่าวสารและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
app.pdf (10.5 MB) ch1-5.pdf (61.68 MB) tpg.pdf (4.38 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
43.Exercise-of-power.PDF (1.11 MB)
สุนทร, สาระวรรณ. (2542). บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร.1.pdf (40.42 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
70.ปัญหาการปรับตัวของนักศึกาษาโควตา.PDF (1.13 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปัญหารการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.1.pdf (50.22 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2542). ผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
73.ผลของ IBA.PDF (409.6 KB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (39.91 MB) fulltext.2.pdf (42.23 MB) fulltext.3.pdf (42.31 MB) fulltext.4.pdf (31.87 MB)
นุชนาฎ, ดีเจริญ. (2542). รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
75.รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก.PDF (1.67 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2542). วิธีสอนแบบรัฐสภาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (21.76 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2542). สภาพปัจจุบันและความต้องการครูที่มีวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (29.21 MB)
2541
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1.pdf (13.38 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์.1.pdf (13.53 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การยืดอายุการเก็บผักสด.1.pdf (12.39 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2541). การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก.1.pdf (20.58 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2541). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ.1.pdf (24.73 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2541). การศึกษาการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง กรณีศึกษาจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์. (สงวนให้ สภาภรณ์). presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (3.13 MB) ch1-5.pdf (78.26 MB) app.1.pdf (6.81 MB)
ชลกร, อาสนะนนท์, & อุษณี, เส็งพานิช. (2541). การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltex.pdf (13.14 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2541). การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.14 MB)
สรรค์, วรอินทร์. (2541). การศึกษาวิเคราะห์สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับข้าราชการครูผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (25.86 MB) fulltext.2.pdf (20.17 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2541). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จำกัด.
Choladda1.pdf (12.69 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.1.pdf (24.05 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
65.ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.PDF (588.52 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2541.
fulltext.pdf (28.56 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง.1.pdf (25.49 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ, & ชัยวัฒน์, สุขดีและคณะ. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2541. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
100.ประสิทธิภาพการใช้อาคาร.PDF (1.11 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541.1.pdf (15.03 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (19.9 MB)
รัชฎา, คำมา. (2541). ผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (26.57 MB)
คณะอาจารย์, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2539-2540. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
9.Abstract2539-2540.pdf (1.75 MB)
ขนิษฐา, ผ่องแผ้ว. (2541). วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
21.Breed1_.pdf (722.66 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2541). แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ.1.pdf (78.55 MB)
2540
เฉลิมพร, ทองพูน. (2540). การวิเคราะห์สารเจือปนในกล้วยตาก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
62.การวิเคราะห์สารเจือปนในกล้วยตาก.PDF (674.3 KB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (2.75 MB) ch1-5.pdf (16.18 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน.1.pdf (43.55 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2540). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltex.pdf (3.22 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2540). การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (76.31 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2540). การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (37.94 MB)
น้ำทิพย์, ทรัพย์จำนง. (2540). การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (42.57 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ.1.pdf (12.49 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ฤดีวรรณ, บุญรัตน์. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2540.
fulltext.pdf (18.73 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์และคณะ. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
60.การสกัดและวิเคราหฺ์คุณสมบัติ.PDF (446.94 KB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium). presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium).1.pdf (51.88 MB)
ถาวร, พงษ์พานิช. (2540). มุมมองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษา ศึกษากรณีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.21 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (39.94 MB)
2539
ทองมั่น, คุ้มใหญ่โต. (2539). การบริหารการผลิต. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์.
Thongman.pdf (16.32 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2539). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน.1.pdf (59.79 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
67.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการ.PDF (1.73 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (45.09 MB) fulltext.2.pdf (46.61 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2539). การสร้างชุดการสอนเรื่อง เทคนิค การหางานทำ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การสอนวิชา 105369 การแนะแนวอาชีพในระดับปริญญาตรี. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (77.64 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2539). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
51.idea_.PDF (1.99 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2539). ผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill). presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (27.6 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2539). ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.4 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2539). สื่อการสอน (p. 143 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.
suwit.pdf (8.79 MB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2539). สื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (47.47 MB)
พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์.
Phanomphon.pdf (12.37 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
42.Meat_.PDF (1.29 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2539). เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการทำนา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
19.Farming.pdf (923.32 KB)
2538
จันทร์อรุณ, กุลยา. (2538). กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง. presented at the 2538.
กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง.pdf (70.77 MB)
เติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ. (2538). กระบวนการพัฒนาชุมชน (p. 145 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา.
teimsam.pdf (9.56 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2538). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (36.67 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2538). ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (26.09 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
22.banana.pdf (3.26 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2538). สุขภาพผู้สูงอายุ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ .
Ratchaniporn4.pdf (24.94 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2538). เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์.
Snguan.pdf (15.42 MB)
2537
กุลยา, จันทร์อรุณ, & ไพโรจน์, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2537). กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
47.Powdered-food.PDF (1.9 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2537). การสาธารณสุขมูลฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Ratchaniporn2.pdf (4.73 MB)
สุพจน์, พฤษะวัน. (2537). การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.1.pdf (64.33 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2537). ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (71.15 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Vol. 1-300 เล่ม, p. 226 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: ร้านเป็นหนึ่ง.
Niphan.pdf (15.89 MB)
2536
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2536). การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิตสหวิทยาลัยพุทธชินราช. presented at the 2536, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
2535
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก.pdf (27.71 MB)
มังกร, ทองสุขดี. (2535). การสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา (Vol. 1-1,000 เล่ม, p. 462 หน้า). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ศูนย์หนังสือศาลาพระเกี้ยว .
mungkon.pdf (26.7 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2535). ภาษากับวัฒนธรรม (p. 161 หน้า). กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ.
tipsuda.pdf (9.09 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2535). หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา (p. 184 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน .
sanit2.pdf (12.4 MB)
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
kasem.pdf (15.62 MB)
2534
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2534). การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.1tpg.pdf (4.99 MB) การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.app_.pdf (8.22 MB) การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.ch1-5.pdf (23.46 MB)
สุวิช, แท่นปั้น. (2534). การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก.. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltex.pdf (12.23 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2534). เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ .
Amnuayporn.pdf (12.09 MB)
2533
จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์. (2533). การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่ในโครงการแม่สอนลูกในเขตพื้นที่เกษตรกรรมชนบทในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2533, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
รัชนีพร, ภู่กร. (2533). พัฒนาอนามัยในชุมชน (p. 391 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
rachaniporn.pdf (19.73 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai2.pdf (27.33 MB)
2532
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2532). การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. presented at the 2532, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (26.94 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2532). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (p. 240 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว. คณะวิชาครุศาสตร์.
choladda.pdf (15.18 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2532). ดิจิตอลและการใช้งาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป .
Prasit2.pdf (18.61 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2532). หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา (p. 246 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน.
sanit.pdf (18.33 MB)
2531
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา.
puagthong.pdf (15.54 MB)
ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2531). การหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
18.Chemical-products.pdf (1.06 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2531). หลักการพัฒนาชุมชน (p. 161 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา.
preecha.pdf (11.86 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2531). อิเล็กทรอนิกส์ 3. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป.
Pasit.pdf (21.18 MB)
จุฑามาศ, ตีระแพทย์. (2531). เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาการจัดการ. ภาควิชาการเงินและการบัญชี .
Juthamas.pdf (20.45 MB)
2530
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
84.การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรีกษา.PDF (1.76 MB)
ช่ดลัดดา, ขวัญเมือง. (2530). การสร้างชุดการสอน เรื่อง "เครื่องมือทางการแนะแนว" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชา ศษ. 321 (จิตวิทยาแนะแนว) ระดับปริญญาตรี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
105.การสร้างชุดการสอน.PDF (2.56 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2530). การเป่าแก้วเบื้องต้น. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. สหวิทยาลัยพุทธชินราช.
Kulaya.pdf (12.65 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2530). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน (p. 178 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา .
precha2.pdf (10.89 MB)
2528
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai.pdf (16.46 MB)

Pages