Biblio

2545
สุรพล, วรเลิศ. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.31 KB)PDF icon bib.pdf (122.4 KB)PDF icon ch5.pdf (291.14 KB)PDF icon ch4.pdf (392.05 KB)PDF icon ch3.pdf (84.37 KB)PDF icon ch2.pdf (629.53 KB)PDF icon ch1.pdf (225.77 KB)PDF icon con1.pdf (130.35 KB)PDF icon abs.pdf (176.33 KB)PDF icon app.pdf (306.42 KB)
มานพ, ษมาวิมล. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/247
PDF icon หน้าปก (62.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (109.52 KB)PDF icon สารบัญ (209.64 KB)PDF icon บทที่ 1 (159.17 KB)PDF icon บทที่ 2 (809.04 KB)PDF icon บทที่ 3 (183.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (160.44 KB)PDF icon บรรณานุกรม (76.13 KB)PDF icon ภาคผนวก (131.91 KB)
วันเพ็ญ, ปราศรัย. (2545). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.49 MB)PDF icon bib.pdf (177.44 KB)PDF icon ch5.pdf (667.46 KB)PDF icon ch4.pdf (1.99 MB)PDF icon ch3.pdf (272.81 KB)PDF icon ch2.pdf (374.32 KB)PDF icon ch1.pdf (179.51 KB)PDF icon con1.pdf (215.36 KB)PDF icon abs.pdf (165.36 KB)PDF icon app.pdf (477.79 KB)
ปณิชกา, จีรพรชัย. (2545). การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (79.37 MB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2545). การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (31.81 MB)
ทิพาพร, ศรีสุธรรม. (2545). การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา : สหวิทยาเขตพิษณุโลก นครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (2.09 MB)PDF icon bib.pdf (99.78 KB)PDF icon ch5.pdf (188.01 KB)PDF icon ch4.pdf (1.01 MB)PDF icon ch3.pdf (128.73 KB)PDF icon ch2.pdf (550.53 KB)PDF icon ch1.pdf (90.7 KB)PDF icon con1.pdf (67.96 KB)PDF icon abs.pdf (100.23 KB)PDF icon app.pdf (178.42 KB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2545). การศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการทอ ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/798
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.67 MB)
บุญชู, นาคโต. (2545). การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (87.91 KB)PDF icon ch5.pdf (138.18 KB)PDF icon ch4.pdf (1.98 MB)PDF icon ch3.pdf (294.83 KB)PDF icon ch2.pdf (1.65 MB)PDF icon ch1.pdf (295.04 KB)PDF icon con1.pdf (672.63 KB)PDF icon abs.pdf (182.32 KB)PDF icon app.pdf (150.82 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/945
PDF icon หน้าปก (75.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (104.06 KB)PDF icon สารบัญ (148.03 KB)PDF icon บทที่1 (254.58 KB)PDF icon บทที่2 (789.92 KB)PDF icon บทที่3 (207.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.67 MB)PDF icon บทที่5 (535.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (129.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (563 KB)
มนู, เมฆหมอก. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (74.84 KB)PDF icon bib.pdf (207.75 KB)PDF icon ch5.pdf (702.96 KB)PDF icon ch4.pdf (1.19 MB)PDF icon ch3.pdf (258.28 KB)PDF icon ch2.pdf (812.99 KB)PDF icon ch1.pdf (239.85 KB)PDF icon con1.pdf (197.4 KB)PDF icon abs.pdf (114.2 KB)PDF icon app.pdf (276.73 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/943
PDF icon หน้าปก (245.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (245.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (356.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (534.51 KB)PDF icon สารบัญ (294.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (254.88 KB)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
สุนิสา, วรอินทร์. (2545). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (4.19 MB)PDF icon bib.pdf (243.47 KB)PDF icon ch5.pdf (368.28 KB)PDF icon ch4.pdf (1.47 MB)PDF icon ch3.pdf (236.01 KB)PDF icon ch2.pdf (1.46 MB)PDF icon ch1.pdf (250.85 KB)PDF icon con1.pdf (331.14 KB)PDF icon abs.pdf (161.31 KB)PDF icon app.pdf (318.6 KB)
ถาวร, พงษ์พานิช. (2545). การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสายครู โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.67 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2545). การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนพันปี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (41.27 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2545). การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปรียบเทียบกับน้ำดื่มชนิดฝาปิดสนิท. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (55.67 MB)
ชลอ, ยอดมนต์. (2545). การสำรวจความต้องการเทคโนโลยีด้านการจัดการผลิตผลทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ศรีแก้ว คงศักดิ์, Ed.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.67 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของหญ้าหนวดแมวจากผลกระทบของวันปลูกและอัตราปุ๋ยไนโตรเจน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (50.76 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2545). การแยกแบคทีเรียในดินที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะในการยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Fusarium sp.. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.25 MB)
อรพิน, ศิริเอก. (2545). ความคาดหวังการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2545). ความต้องการเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 33.techno.PDF (1.42 MB)
สมศักดิ์, ก้อนเพ็ชร์. (2545). ความต้องการในการอบรมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (64.96 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.29 KB)PDF icon สารบัญ (230.41 KB)PDF icon บทที่ 1 (146.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.39 MB)PDF icon บทที่ 3 (160.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (911.9 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (153.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (159 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.44 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 40.Knowledge-and-attitude.PDF (513.05 KB)
คันสอน, พรหมรอด. (2545). ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.49 MB)PDF icon bib.pdf (177.44 KB)PDF icon ch5.pdf (667.46 KB)PDF icon ch4.pdf (1.99 MB)PDF icon ch3.pdf (272.81 KB)PDF icon ch2.pdf (374.32 KB)PDF icon ch1.pdf (179.51 KB)PDF icon con1.pdf (215.36 KB)PDF icon abs.pdf (165.36 KB)PDF icon app.pdf (477.79 KB)
ประดิษฐ์, กำเนิด. (2545). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (132.75 KB)PDF icon ch5.pdf (239.49 KB)PDF icon ch4.pdf (656.12 KB)PDF icon ch3.pdf (107.56 KB)PDF icon ch2.pdf (965.19 KB)PDF icon ch1.pdf (146.5 KB)PDF icon con1.pdf (203 KB)PDF icon abs.pdf (165.71 KB)PDF icon app.pdf (210.44 KB)
ดำรงฤกษ์, กลิ่นแก้ว. (2545). คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (126.11 KB)PDF icon สารบัญ (741.81 KB)PDF icon บทที่ 1 (354.07 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (185.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.47 MB)PDF icon บทที่ 5 (128.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (71.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (156.55 KB)
วิรุฬพร, แก้วกล้า. (2545). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (76.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (165.95 KB)PDF icon สารบัญ (296.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (388.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (283.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (3.32 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.1 MB)PDF icon บรรณานุกรม (334.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (902.81 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2545). ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1022.95 KB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2545). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.93 MB)
เอมอร, กมลวรเดช. (2545). ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.7 MB)
ลำเนา, เอียมสะอาด. (2545). ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.28 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.51 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/757
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (419.03 KB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2545). ผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.11 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.78 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.39 MB)
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2545). มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.34 MB)
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2545). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2542-2545. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 32.abstract2542-2545.PDF (2.84 MB)
ปราณี, แจ่มขุทด. (2545). วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.95 MB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.26 KB)PDF icon bib.pdf (109.49 KB)PDF icon ch5.pdf (197.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.87 MB)PDF icon ch3.pdf (404.44 KB)PDF icon ch2.pdf (2.19 MB)PDF icon ch1.pdf (447.04 KB)PDF icon con1.pdf (352.68 KB)PDF icon abs.pdf (156.99 KB)PDF icon app.pdf (165.58 KB)
อรรถพล, นาขวา. (2545). อัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ไซ่ง่อน. (ชัยสมตระกูล ไพโรจน์ & ประภาศิริ, ใจผ่อง, Eds.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.37 MB)
ปรัชญา, สังข์สมบูรณ์. (2545). อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 23.bonus_.pdf (835.25 KB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2545). เปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.51 MB)
สุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ. (2545). แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (63.87 KB)PDF icon bib.pdf (105.58 KB)PDF icon ch5.pdf (147.18 KB)PDF icon ch4.pdf (2.36 MB)PDF icon ch3.pdf (182.31 KB)PDF icon ch2.pdf (626.99 KB)PDF icon ch1.pdf (147.83 KB)PDF icon con1.pdf (258.34 KB)PDF icon abs.pdf (117.75 KB)PDF icon app.pdf (131.6 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/747
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (1.14 MB)
2544
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2544). การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex1.pdf (25.7 MB)PDF icon fulltex2.pdf (25.16 MB)
จุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี. (2544). การทดลองผลิตโกร่งบดด้วยเนื้อดินปั้นฮาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส. (ขยับ เพียรพิณ, สุภาพร, อรรถโกมล, & รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์, Eds.). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (42.1 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การผลิตแป้งจากกล้วย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (54.6 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2544). การพัฒนากลุ่มแกนนำระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (25.09 MB)PDF icon fulltext2.pdf (23.77 MB)PDF icon fulltext3.pdf (23.32 MB)PDF icon fulltext4.pdf (27.17 MB)
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 37.mathematics.PDF (2.26 MB)
คณะครุศาสตร์, สถาบันราชภัฏ. (2544). การวางระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 15.Quality-assurance.pdf (2.76 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 1. (คงสวัสดิ์ ศิริพร & เยี่ยมศิริ, มณีพิศมัย, Eds.). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (34.5 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์, อุบล, พุ่มสะอาด, โสภา, สิมะรักษ์อำไพ, & นิตย์, แซ่ลิ้ม. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 2. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (31.31 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ, & ธงชัย, เครือหงษ์. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 38.organic-chemistry.PDF (1.61 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์การตกออก- ซ้ำชั้น ของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2539-2540. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg1.pdf (1.19 MB)PDF icon ch1-5.pdf (45.88 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์การตกออก- ซ้ำชั้น ของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2539-2540. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (SCH) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (44.62 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์นักศึกษาใหม่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (57.59 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์ภาวะการหางานทำของบัณฑิตรุ่นสุดท้ายที่รับปริญญาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (27.22 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2544). การศึกษากากถั่วลิสงหลังการบีบสกัดน้ำมัน : สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 1.Nut-crow.pdf (2.76 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การศึกษาความคาดหวังของชุมชนต่อสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.26 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2544). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (16.86 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การศึกษาความต้องการแรงงานระดับอุดมศึกษาในแหล่งงานของภาคเหนือตอนล่าง สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544.
PDF icon fulltext.pdf (24.66 MB)
เฉลิมชัย, สังโยคะ. (2544). การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.5 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (14.14 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 44.Pumpkin-flour.PDF (336.75 KB)
บุษบา, หินเธาว์. (2544). การศึกษาภาพลักษณ์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในสายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต จ.สุโขทัย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (20.14 MB)
อารี, ปรีดีกุล. (2544). การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/766
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2 MB)
อารี, ปรีดีกุล. (2544). การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (25.82 MB)PDF icon fulltext2.pdf (47.79 MB)
ชนิกานต์, คุัมนก. (2544). การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัสซีทที่สร้างสารปฏิชีวนะ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (16.68 MB)
ภคพร, วัฒนดำรงค์. (2544). ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. (วงศ์แสงเทียน พัชรา, Tran., ประทุมศิริและคณะ นิพันธ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/753
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (583.49 KB)
มยุรี, ประทุมมาศ. (2544). ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.26 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.48 KB)PDF icon สารบัญ (112.6 KB)PDF icon บทที่ 1 (182.88 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.5 MB)PDF icon บทที่ 3 (94.1 KB)PDF icon บทที่ 4 (404.76 KB)PDF icon บทที่ 5 (421.85 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.52 KB)PDF icon ภาคผนวก (242.03 KB)
อนันต์, กุเหล็กดำ. (2544). คุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.74 KB)PDF icon บทคัดย่อ (154.67 KB)PDF icon สารบัญ (106.1 KB)PDF icon บทที่ 1 (136.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (614.37 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.82 KB)PDF icon บทที่ 4 (375.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (340.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (109.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (167.73 KB)
พิฆเณศ, โคกทอง. (2544). คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (81.67 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.42 KB)PDF icon สารบัญ (251.43 KB)PDF icon บทที่ 1 (219.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.41 MB)PDF icon บทที่ 3 (240.18 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.49 MB)PDF icon บทที่ 5 (731.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (188.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.52 KB)
ไตรภพ, เงินแก้ว. (2544). บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.55 KB)PDF icon สารบัญ (182.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.04 KB)PDF icon บทที่ 2 (784.34 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (867.89 KB)PDF icon บทที่ 4 (252.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (252.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (108.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (220.7 KB)
ชัยวัฒน์, เวียงทอง. (2544). บทบาทที่คาดหวังต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (155.6 KB)PDF icon สารบัญ (104.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (124.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (637.01 KB)PDF icon บทที่ 3 (116.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (364.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (222.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (172.29 KB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2544). ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.92 MB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2544). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.8 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.97 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (30.16 MB)
อานนท์, ชาญกูล. (2544). เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (139.89 KB)PDF icon สารบัญ (359.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (327.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (406.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 5 (409.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (263.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (613.17 KB)
2543
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fulltext.pdf (17.64 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/777
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.4 MB)
ศุภลักษณ์, วิริยะสุมน. (2543). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fultext.1.pdf (40.02 MB)PDF icon Fultext.2.pdf (23.81 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองโคกช้าง เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.95 MB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2543). การวิเคราะห์ระบบการบริหารงานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (26.38 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (38.28 MB)
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (80.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.86 KB)PDF icon สารบัญ (597.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (206.25 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (174.36 KB)PDF icon บทที่ 4 (735.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (73.46 KB)PDF icon ภาคผนวก (138.83 KB)
ปาริชาติ, ศรล้อม. (2543). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (59.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (154.75 KB)PDF icon สารบัญ (77.62 KB)PDF icon บทที่ 1 (170.82 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 3 (173.55 KB)PDF icon บทที่ 4 (347.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (263.23 KB)PDF icon บรรณานุกรม (136.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (365.51 KB)
สมบูรณ์, โพธิ์ทอง. (2543). การศึกษาความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.8 KB)PDF icon สารบัญ (162.66 KB)PDF icon บทที่ 1 (105.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (360.25 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.52 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (176.68 KB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2543). การศึกษาชนิดของหัวเชื้อโยเกิร์ตที่มีผลต่อคุณภาพของโยเกิร์ต. presented at the 2543.
PDF icon fulltext.pdf (19.78 MB)
สุพาพร, กิตินันทน์. (2543). การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.79 KB)PDF icon บทคัดย่อ (227.67 KB)PDF icon สารบัญ (150.73 KB)PDF icon บทที่ 1 (147.6 KB)PDF icon บทที่ 2 (905.28 KB)PDF icon บทที่ 3 (109.85 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.07 KB)PDF icon บรรณานุกรรม (145.59 KB)PDF icon ภาคผนวก (195.59 KB)
อัศวิน, นิลเต่า. (2543). การศึกษาปัญหาการปลูกฝังจิตพิสัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.12 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.05 KB)PDF icon สารบัญ (193.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (306.87 KB)PDF icon บทที่ 2 (680.43 KB)PDF icon บทที่ 3 (112.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (656.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (153.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (74.65 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2543). การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 34.copper.PDF (676.23 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (44.99 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2543). ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/770
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.26 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (31.04 MB)
ศรีเพ็ญ, สนั่นนาม. (2543). ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (82.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (180.32 KB)PDF icon สารบัญ (162.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (322.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.54 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.33 MB)PDF icon บทที่ 5 (396.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (148.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (407.97 KB)
สงวน, ช้างฉัตร, สุวารีย์, วงศ์วัฒนา, & บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/797
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.05 MB)
สุภัค, บุญเฮ้า. (2543). คุณลักษณะของครูตามที่ชุมชนคาดหวัง ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.42 KB)PDF icon สารบัญ (136.51 KB)PDF icon บทที่ 1 (133.81 KB)PDF icon บทที่ 2 (864.48 KB)PDF icon บทที่ 3 (99.07 KB)PDF icon บทที่ 4 (495 KB)PDF icon บทที่ 5 (216.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (309 KB)PDF icon ภาคผนวก (189.64 KB)

Pages