Biblio

2548
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (276.16 KB) bib.pdf (120.27 KB) ch5.pdf (161.72 KB) ch4.pdf (335.33 KB) ch3.pdf (121.39 KB) ch2.pdf (325.29 KB) ch1.pdf (133.03 KB) con1.pdf (201.53 KB) abs.pdf (146.66 KB) app.pdf (595.87 KB)
โสภณ, มโนวชิรสรรค์. (2548). การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (45.17 KB) bib.pdf (67.92 KB) ch5.pdf (321.09 KB) ch4.pdf (806.52 KB) ch3.pdf (406.14 KB) ch2.pdf (1.68 MB) ch1.pdf (292.26 KB) con1.pdf (102.41 KB) abs.pdf (164.9 KB) app.pdf (435.32 KB)
รักไชย, ขุยเณรพานิช. (2548). การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (1.87 MB) bib.pdf (127.2 KB) ch5.pdf (177.11 KB) ch4.pdf (967.68 KB) ch3.pdf (146.96 KB) ch2.pdf (412.61 KB) ch1.pdf (136.47 KB) con1.pdf (193.58 KB) abs.pdf (122.01 KB) app.pdf (218.48 KB)
วุฒิไกร, นาคหวัง. (2548). การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพของข้าราชการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (63.14 KB) บทคัดย่อ (159.66 KB) สารบัญ (100.72 KB) บทที่1 (107.24 KB) บทที่2 (850.77 KB) บทที่3 (174.02 KB) บทที่4 (910.52 KB) บทที่5 (258.8 KB) บรรณานุกรม (76.39 KB) ภาคผนวก (342.96 KB)
วรรธนา, วจีกาญจนะ. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (86.82 KB) con1.pdf (131.74 KB) ch5.pdf (1.16 MB) ch4.pdf (530.98 KB) ch3.pdf (273.49 KB) ch2.pdf (2.52 MB) ch1.pdf (327.89 KB) bib.pdf (166.84 KB) app.pdf (1.62 MB) abs.pdf (187.9 KB)
ละออ, ทรงฤกษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (5.81 MB) con1.pdf (161.86 KB) ch5.pdf (651.64 KB) ch4.pdf (966.87 KB) ch3.pdf (190.79 KB) ch2.pdf (1.08 MB) ch1.pdf (249.9 KB) bib.pdf (170.82 KB) abs.pdf (172.83 KB) app.pdf (2.84 MB)
ละออ, ทรงกฤษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (31.94 KB) บทคัดย่อ (105.38 KB) สารบัญ (174.23 KB) บทที่1 (153.89 KB) บทที่2 (670.09 KB) บทที่3 (124.7 KB) บทที่ 4 (612.21 KB) บทที่ 5 (340.87 KB) บรรณานุกรม (95.64 KB) ภาคผนวก (917.97 KB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (4.63 MB) บทคัดย่อ (129.19 KB) สารบัญ (169.57 KB) บทที่1 (160.24 KB) บทที่2 (1.36 MB) บทที่3 (213.27 KB) บทที่4 (1.85 MB) บทที่5 (359.35 KB) บรรณานุกรม (130.92 KB) ภาคผนวก (793.09 KB)
เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง. (2548). การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (70.22 KB) bib.pdf (83.82 KB) ch5.pdf (227.56 KB) ch4.pdf (201.55 KB) ch3.pdf (114.64 KB) ch2.pdf (1.06 MB) ch1.pdf (230.07 KB) con1.pdf (98.27 KB) abs.pdf (95.6 KB) app.pdf (813.46 KB)
ชัยวัฒน์, สุทธิรัตน์. (2548). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (2.81 MB) fulltext2.pdf (3.31 MB)
วราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ. (2548). การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
17.Education-quality.pdf (3.8 MB)
วัลภา, ศศิวิมล. (2548). การวิเคราะห์หารูปแบบเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ศิริวรรณ ทัศนีย์ & เดือนเพ็ญ, สนแย้ม). presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.97 MB)
หนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์. (2548). การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (47.68 KB) bib.pdf (135.53 KB) ch5.pdf (710.3 KB) ch4.pdf (3.59 MB) ch3.pdf (323.06 KB) ch2.pdf (1.47 MB) ch1.pdf (519.98 KB) con1.pdf (256.75 KB) abs.pdf (148.73 KB) app.pdf (150 KB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารสีแดงบนปลายข้าวเจ้าของ Monascus purpureus TTSTR 3090 เพื่อนำไปสู่การผลิตในระดับการค้า. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (6.05 MB)
จิรภรณ์, เอมเอี่ยม. (2548). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (101.89 KB) app.pdf (447.63 KB) ch5.pdf (488.41 KB) ch4.pdf (586.56 KB) ch3.pdf (261.06 KB) ch2.pdf (2.42 MB) ch1.pdf (355.09 KB) con1.pdf (185.71 KB) abs.pdf (210.88 KB) bib.pdf (368.74 KB)
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (45.4 KB) บทคัดย่อ (124.44 KB) สารบัญ (198.88 KB) บทที่1 (165.69 KB) บทที่2 (2.25 MB) บทที่3 (214.53 KB) บทที่4 (1.01 MB) บทที่5 (198.74 KB) บรรณานุกรม (156.83 KB) ภาคผนวก (300.35 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2548). การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.64 MB) fulltext2.pdf (1.29 MB)
พวงเพ็ชร, วรรณทวี. (2548). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (67.23 KB) bib.pdf (98.1 KB) ch5.pdf (214.67 KB) ch4.pdf (1.18 MB) ch3.pdf (312.48 KB) ch2.pdf (1.4 MB) ch1.pdf (210.93 KB) con1.pdf (278.12 KB) abs.pdf (127.42 KB) app.pdf (289.26 KB)
ชลัยรัตน์, อ่ำมาก. (2548). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (70.51 KB) con1.pdf (172.45 KB) ch5.pdf (445.25 KB) ch4.pdf (346.7 KB) ch3.pdf (1.18 MB) ch2.pdf (2.37 MB) ch1.pdf (301.7 KB) bib.pdf (234.75 KB) app.pdf (982.1 KB) abs.pdf (179.97 KB)
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
86.การสร้่างเอคโตไมคอรไรซาของรากลุ่ม.PDF (1.85 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2548). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.63 MB)
มงคล, อักษรดิษฐ์. (2548). การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2548, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.87 MB)
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2548). ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อุบลเจริญ, กัลยาณี. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (73.88 KB) บทคัดย่อ (219.81 KB) สารบัญ (134.45 KB) บทที่1 (302.13 KB) บทที่2 (1.42 MB) บทที่3 (305.79 KB) บทที่4 (466.88 KB) บทที่5 (284.91 KB) บรรณานุกรม (163.12 KB) ภาคผนวก (354.2 KB)
กัลยาณี, อุบลเจริญ. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (73.88 KB) bib.pdf (163.12 KB) ch5.pdf (284.91 KB) ch4.pdf (466.88 KB) ch3.pdf (305.79 KB) ch2.pdf (1.42 MB) ch1.pdf (302.13 KB) con1.pdf (134.45 KB) abs.pdf (219.81 KB) app.pdf (354.2 KB)
นิติญาณ์, ปัทมสิริวัฒน์. (2548). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของการหย่าร้างในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (65.43 KB) bib.pdf (108.01 KB) ch5.pdf (189.6 KB) ch4.pdf (899.17 KB) ch3.pdf (96.04 KB) ch2.pdf (592.46 KB) ch1.pdf (185.94 KB) con1.pdf (291.92 KB) abs.pdf (145.96 KB) app.pdf (101.68 KB)
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (79.47 KB) con1.pdf (202.4 KB) ch5.pdf (160.1 KB) ch4.pdf (879.24 KB) ch3.pdf (114.94 KB) ch2.pdf (894.48 KB) ch1.pdf (425.78 KB) bib.pdf (78.86 KB) app.pdf (206.74 KB) abs.pdf (229.78 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2548). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2546-2547. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
93.ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต2546-2547.PDF (8.35 MB)
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (84.84 KB) บทคัดย่อ (75.64 KB) สารบัญ (265 KB) บทที่1 (181.5 KB) บทที่2 (1.02 MB) บทที่3 (270.42 KB) บทที่4 (1.82 MB) บทที่5 (256.99 KB) บรรณานุกรม (176.61 KB) ภาคผนวก (335.37 KB)
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (60.91 KB) con1.pdf (151.95 KB) ch5.pdf (234.29 KB) ch4.pdf (1.15 MB) ch3.pdf (98.61 KB) ch2.pdf (795.86 KB) ch1.pdf (127.8 KB) bib.pdf (105.4 KB) app.pdf (328.94 KB) abs.pdf (152.37 KB)
พระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.52 KB) บทคัดย่อ (112.89 KB) สารบัญ (120.49 KB) บทที่1 (171.46 KB) บทที่2 (1.49 MB) บทที่3 (184.04 KB) บทที่4 (707.61 KB) บทที่5 (137.83 KB) บรรณานุกรม (97.92 KB) ภาคผนวก (249.84 KB)
2547
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2547). การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.68 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2547). การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (71.08 KB) บทคัดย่อ (227.17 KB) สารบัญ (139.95 KB) บทที่ 1 (326.4 KB) บทที่ 2 (1.45 MB) บทที่ 3 (554.31 KB) บทที่ 4 (1.82 MB) บทที่ 5 (509.85 KB) บรรณานุกรม (201.62 KB) ภาคผนวก (1.04 MB)
พงษ์เจริญ, นพวรรณ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (71.08 KB) bib.pdf (201.62 KB) ch5.pdf (509.85 KB) ch4.pdf (1.82 MB) ch3.pdf (554.31 KB) ch2.pdf (1.45 MB) ch1.pdf (326.4 KB) con1.pdf (139.95 KB) abs.pdf (227.17 KB) app.pdf (1.04 MB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.64 MB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (166.67 KB) bib.pdf (60.88 KB) ch5.pdf (245.92 KB) ch4.pdf (1.32 MB) ch3.pdf (156 KB) ch2.pdf (1.27 MB) ch1.pdf (300.12 KB) con1.pdf (528.57 KB) abs.pdf (136.77 KB) app.pdf (175.83 KB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (74.55 KB) bib.pdf (282.22 KB) ch5.pdf (356.64 KB) ch4.pdf (532.59 KB) ch3.pdf (270.91 KB) ch2.pdf (2.66 MB) ch1.pdf (200.81 KB) con1.pdf (175.73 KB) abs.pdf (161.53 KB) app.pdf (5.35 MB)
พิษณุ, แก้วนัยจิตร. (2547). การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., จังหวัดพิษณุโลก.
tpg.pdf (6.19 MB) bib.pdf (143.34 KB) ch5.pdf (658.34 KB) ch4.pdf (1.68 MB) ch3.pdf (320.26 KB) ch2.pdf (2.09 MB) ch1.pdf (490.59 KB) con1.pdf (153.45 KB) abs.pdf (202.57 KB) app.pdf (1.13 MB)
เตือนใจ, เกี่ยวซี. (2547). การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (2.42 MB) fulltext2.pdf (2.37 MB)
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
ไพสาน, จินตปัญญา. (2547). การพัฒนาศักยภาพพนักงานขายที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (72.81 KB) bib.pdf (148.57 KB) ch5.pdf (978.74 KB) ch4.pdf (2.18 MB) ch3.pdf (251.22 KB) ch2.pdf (1.69 MB) ch1.pdf (244.56 KB) con1.pdf (238.45 KB) abs.pdf (234.78 KB) app.pdf (285.29 KB)
ภาวดี, ขยันกิจ. (2547). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (58.72 KB) bib.pdf (118.62 KB) ch5.pdf (400.59 KB) ch4.pdf (386.83 KB) ch3.pdf (228.61 KB) ch2.pdf (1.9 MB) ch1.pdf (320.76 KB) con1.pdf (108.93 KB) abs.pdf (193.29 KB) app.pdf (1.53 MB)
ศรีอรุณ, ไพบูลย์. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (5.47 MB) bib.pdf (294.02 KB) ch5.pdf (461.92 KB) ch4.pdf (1.84 MB) ch3.pdf (423.85 KB) ch2.pdf (1.43 MB) ch1.pdf (539.53 KB) con1.pdf (283.57 KB) abs.pdf (268.3 KB) app.pdf (474.08 KB)
ไพบูลย์, ศรีอรุณ. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (5.47 MB) bib.pdf (294.02 KB) ch5.pdf (461.92 KB) ch4.pdf (1.84 MB) ch3.pdf (423.85 KB) ch2.pdf (1.43 MB) ch1.pdf (539.53 KB) con1.pdf (283.57 KB) abs.pdf (268.3 KB) app.pdf (474.08 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.6 MB)
อภิวันท์, ชาญวิชัย. (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.95 MB) fulltext2.pdf (3.58 MB)
อภิวันท์, ชาญวิชัย, & วิราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
41.Teacher-profession.PDF (2.11 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.76 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.53 MB)
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2547). การศึกษากระบวนการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.56 MB)
มาดิษฐ์, ทองแดง. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (3.39 MB) bib.pdf (182.17 KB) ch5.pdf (404.99 KB) ch4.pdf (1.18 MB) ch3.pdf (258.79 KB) ch2.pdf (1.13 MB) ch1.pdf (255.18 KB) con1.pdf (225.57 KB) abs.pdf (115.3 KB) app.pdf (304.09 KB)
ทองแดง, มาดิษฐ์. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (3.39 MB) bib.pdf (182.17 KB) ch5.pdf (404.99 KB) ch4.pdf (1.18 MB) ch3.pdf (258.79 KB) ch2.pdf (1.13 MB) ch1.pdf (255.18 KB) con1.pdf (225.57 KB) abs.pdf (115.3 KB) app.pdf (304.09 KB)
สุพัฒน์, เกิดมงคล. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาของธนาคารออมสิน (ธนาคารชุมชน) ต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน (ธนคารชุมชน). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (70.91 KB) bib.pdf (147.67 KB) ch5.pdf (458.75 KB) ch4.pdf (1.58 MB) ch3.pdf (184.47 KB) ch2.pdf (1.59 MB) ch1.pdf (297.72 KB) con1.pdf (401.58 KB) abs.pdf (149.1 KB) app.pdf (345.08 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (3.39 MB) บทคัดย่อ (115.3 KB) สารบัญ (225.57 KB) บทที่1 (255.18 KB) บทที่ 2 (1.13 MB) บทที่ 3 (258.79 KB) บทที่ 4 (1.18 MB) บทที่ 5 (404.99 KB) บรรณานุกรม (182.17 KB) ภาคผนวก (304.09 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (62.87 KB) bib.pdf (245.42 KB) ch5.pdf (280.34 KB) ch4.pdf (1.05 MB) ch3.pdf (154.16 KB) ch2.pdf (2.24 MB) ch1.pdf (136.49 KB) con1.pdf (122.61 KB) abs.pdf (101.3 KB) app.pdf (329.65 KB)
จิระ, โตมะนิตย์. (2547). การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (4.49 MB) bib.pdf (88.89 KB) ch5.pdf (253.56 KB) ch4.pdf (2.75 MB) ch3.pdf (160.77 KB) ch2.pdf (587.27 KB) ch1.pdf (236.81 KB) con1.pdf (615.33 KB) abs.pdf (166.94 KB) app.pdf (161.49 KB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2547). การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.44 MB)
สุนทร, กลิ่นน้อย. (2547). การศึกษาความพร้อมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (3.39 MB) บทคัดย่อ (115.3 KB) สารบัญ (225.57 KB) บทที่ 1 (255.18 KB) บทที่ 2 (1.13 MB) บทที่ 3 (258.79 KB) บทที่ 4 (1.18 MB) บทที่ 5 (404.99 KB) บรรณานุกรม (182.17 KB) ภาคผนวก (304.09 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (92.85 KB) app.pdf (733.99 KB) ch5.pdf (507.31 KB) ch4.pdf (2.77 MB) ch3.pdf (161.64 KB) ch2.pdf (3.12 MB) ch1.pdf (299.52 KB) con1.pdf (155.75 KB) abs.pdf (134.95 KB) bib.pdf (160.86 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (59.97 KB) bib.pdf (72.06 KB) ch5.pdf (187.2 KB) ch4.pdf (1.41 MB) ch3.pdf (97.08 KB) ch2.pdf (2.75 MB) ch1.pdf (199.39 KB) con1.pdf (108.81 KB) abs.pdf (141.75 KB) app.pdf (267.06 KB)
อำนวย, ศรีอาวุธ. (2547). การศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (57.37 KB) bib.pdf (271.33 KB) ch5.pdf (690.34 KB) ch4.pdf (2.3 MB) ch3.pdf (262.08 KB) ch2.pdf (2.36 MB) ch1.pdf (439.59 KB) con1.pdf (420.62 KB) abs.pdf (163.93 KB) app.pdf (282.57 KB)
สุนิมิต, ชุ่มพงษ์. (2547). การศึกษาปัจจัยและแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้าน กข.คจ. ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (80.37 KB) bib.pdf (67.75 KB) ch5.pdf (917.58 KB) ch4.pdf (2.13 MB) ch3.pdf (121.58 KB) ch2.pdf (2.32 MB) ch1.pdf (249.45 KB) con1.pdf (203.06 KB) abs.pdf (182.83 KB) app.pdf (1.24 MB)
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (62.27 KB) บทคัดย่อ (226.67 KB) สารบัญ (147.88 KB) บทที่ 1 (150.27 KB) บทที่ 2 (1.08 MB) บทที่ 3 (177.43 KB) บทที่ 4 (1021.35 KB) บทที่ 5 (331.27 KB) บรรณานุกรม (141.45 KB) ภาคผนวก (416.72 KB)
จิ๋วแก้ว, อนงค์. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (84.54 KB) app.pdf (528.39 KB) ch5.pdf (465.9 KB) ch4.pdf (1 MB) ch3.pdf (200.45 KB) ch2.pdf (1.98 MB) ch1.pdf (265.75 KB) con1.pdf (248.47 KB) abs.pdf (194.04 KB) bib.pdf (258.24 KB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2547). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (67.54 KB) bib.pdf (63.32 KB) ch5.pdf (80.28 KB) ch4.pdf (667.34 KB) ch3.pdf (84.26 KB) ch2.pdf (188.4 KB) ch1.pdf (98.98 KB) con1.pdf (136.77 KB) abs.pdf (168.79 KB) app.pdf (234.12 KB)
อุบล, ทองพันธ์. (2547). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (58.87 KB) bib.pdf (168.72 KB) ch5.pdf (257.78 KB) ch4.pdf (605.74 KB) ch3.pdf (246.12 KB) ch2.pdf (2.29 MB) ch1.pdf (272.33 KB) con1.pdf (117.98 KB) abs.pdf (153.64 KB) app.pdf (404.9 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (6.99 MB) บทคัดย่อ (212.37 KB) สารบัญ (224.63 KB) บทที่ 1 (394.8 KB) บทที่ 2 (4.21 MB) บทที่ 3 (222.57 KB) บทที่ 4 (1.17 MB) บทที่ 5 (769.54 KB) บรรณานุกรม (372 KB) ภาคผนวก (553.84 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (62.63 KB) บทคัดย่อ (157.66 KB) สารบัญ (467.42 KB) บทที่ 1 (140.5 KB) บทที่ 2 (451.35 KB) บทที่ 3 (86.7 KB) บทที่ 4 (1.18 MB) บทที่ 5 (216.55 KB) บรรณานุกรม (98.75 KB) ภาคผนวก (152.61 KB)
ช้างทอง, เรณู. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (62.63 KB) bib.pdf (98.75 KB) ch5.pdf (216.55 KB) ch4.pdf (1.18 MB) ch3.pdf (86.7 KB) ch2.pdf (451.35 KB) ch1.pdf (140.5 KB) con1 (1).pdf (467.42 KB) abs.pdf (157.66 KB) app.pdf (152.61 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (60.83 KB) บทคัดย่อ (128.57 KB) สารบัญ (65.85 KB) บทที่ 1 (162.46 KB) บทที่ 2 (1.32 MB) บทที่ 3 (128.56 KB) บทที่ 4 (416.35 KB) บทที่ 5 (435.25 KB) บรรณานุกรม (142.28 KB) ภาคผนวก (300.39 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (60.83 KB) bib.pdf (142.28 KB) ch5.pdf (435.25 KB) ch4.pdf (416.35 KB) ch3.pdf (128.56 KB) ch2.pdf (1.32 MB) ch1.pdf (162.46 KB) con1.pdf (65.85 KB) abs.pdf (128.57 KB) app.pdf (300.39 KB)
สมเกียรติ, โตประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (87.23 KB) bib.pdf (91.27 KB) ch5.pdf (296.54 KB) ch4.pdf (1.15 MB) ch3.pdf (160.66 KB) ch2.pdf (1.44 MB) ch1.pdf (436.48 KB) con1.pdf (78.94 KB) abs.pdf (140.59 KB) app.pdf (1.15 MB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-09-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (56.49 KB) บทคัดย่อ (127.5 KB) สารบัญ (157.59 KB) บทที่ 1 (135.41 KB) บทที่ 2 (563.11 KB) บทที่ 3 (98.74 KB) บทที่ 4 (722.81 KB) บทที่ 5 (160.66 KB) บรรณานุกรม (56.07 KB) ภาคผนวก (199.42 KB)
พุฒตาล, ประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (56.49 KB) bib.pdf (56.07 KB) ch5.pdf (160.66 KB) ch4.pdf (722.81 KB) ch3.pdf (98.74 KB) ch2.pdf (563.11 KB) ch1.pdf (135.41 KB) con1.pdf (157.59 KB) abs.pdf (127.5 KB) app.pdf (199.42 KB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (56.49 KB) bib.pdf (56.07 KB) ch5.pdf (160.66 KB) ch4.pdf (722.81 KB) ch3.pdf (98.74 KB) ch2.pdf (563.11 KB) ch1.pdf (135.41 KB) con1.pdf (157.59 KB) abs.pdf (127.5 KB) app.pdf (199.42 KB)
เทียมสังวาลย์, จิตราวรรณ. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติในปี พ.ศ.2545-2546 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (70.3 KB) bib.pdf (166.35 KB) ch5.pdf (853.27 KB) ch4.pdf (533.47 KB) ch3.pdf (181.29 KB) ch2.pdf (968.89 KB) ch1.pdf (190.64 KB) con1.pdf (94.57 KB) abs.pdf (176.75 KB) app.pdf (504.55 KB)
จันทยา, พิชัย. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตในจังหวัดพิษณุโลกแนวพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (93.48 KB) app.pdf (280.17 KB) ch5.pdf (402.11 KB) ch4.pdf (1014.15 KB) ch3.pdf (225.14 KB) ch2.pdf (2.11 MB) ch1.pdf (350.07 KB) con1.pdf (174.98 KB) abs.pdf (198.67 KB) bib.pdf (118.43 KB)
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (86.38 KB) bib.pdf (208.55 KB) ch5.pdf (311.24 KB) ch4.pdf (1.11 MB) ch3.pdf (268.59 KB) ch2.pdf (1.92 MB) ch1.pdf (222.09 KB) con1.pdf (300.09 KB) abs.pdf (185.21 KB) app.pdf (294.04 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). การสร้างสุขภาวะโดยพลังชุมชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.11 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2547). การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2547). การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.38 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2547). การใช้สารสีจากจุลินทรีย์ในการย้อมสีเส้นใยจากธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.05 MB)
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2547). ความต้องการพักอาศัยอยู่ในหอพักของสถาบันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (เรืองธรรม ทัศนีย์ & อนงค์นาฏ, คงประชา). presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.73 MB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (7.84 MB) บทคัดย่อ (172.23 KB) สารบัญ (160.2 KB) บทที่ 1 (359 KB) บทที่ 2 (5.59 MB) บทที่ 3 (235.75 KB) บทที่ 4 (441.45 KB) บทที่ 5 (631.34 KB) บรรณานุกรม (789.75 KB) ภาคผนวก (520.32 KB)
รัตนขจิตวงศ์, พิมลพรรณ. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (7.84 MB) bib.pdf (789.75 KB) ch5.pdf (631.34 KB) ch4.pdf (441.45 KB) ch3.pdf (235.75 KB) ch2.pdf (5.59 MB) ch1.pdf (359 KB) con1.pdf (160.2 KB) abs.pdf (172.23 KB) app.pdf (520.32 KB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (7.84 MB) bib.pdf (789.75 KB) ch5.pdf (631.34 KB) ch4.pdf (441.45 KB) ch3.pdf (235.75 KB) ch2.pdf (5.59 MB) ch1.pdf (359 KB) con1.pdf (160.2 KB) abs.pdf (172.23 KB) app.pdf (520.32 KB)
ผ่องพรรณ, จันทร์โอชา. (2547). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.89 KB) bib.pdf (173.49 KB) ch5.pdf (342.3 KB) ch4.pdf (614.95 KB) ch3.pdf (183.63 KB) ch2.pdf (2.3 MB) ch1.pdf (421.32 KB) con1.pdf (237.44 KB) abs.pdf (123.14 KB) app.pdf (395.24 KB)
โสภิดา, บุญมี. (2547). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (61.06 KB) bib.pdf (81.26 KB) ch5.pdf (146.63 KB) ch4.pdf (1.83 MB) ch3.pdf (100.56 KB) ch2.pdf (314.82 KB) ch1.pdf (200.62 KB) con1.pdf (443.26 KB) abs.pdf (135.1 KB) app.pdf (417.1 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (82.35 KB) บทคัดย่อ (187.52 KB) สารบัญ (372.83 KB) บทที่ 1 (217.8 KB) บทที่ 2 (869.95 KB) บทที่ 3 (293.15 KB) บทที่ 4 (2.95 MB) บทที่ 5 (630.2 KB) บรรณานุกรม (200.83 KB) ภาคผนวก (340.62 KB)
เทศทอง, นงนุช. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (82.35 KB) bib.pdf (200.83 KB) ch5.pdf (630.2 KB) ch4.pdf (2.95 MB) ch3.pdf (293.15 KB) ch2.pdf (869.95 KB) ch1.pdf (217.8 KB) con1.pdf (372.83 KB) abs.pdf (187.52 KB) app.pdf (340.62 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (82.35 KB) bib.pdf (200.83 KB) ch5.pdf (630.2 KB) ch4.pdf (2.95 MB) ch3.pdf (293.15 KB) ch2.pdf (869.95 KB) ch1.pdf (217.8 KB) con1.pdf (372.83 KB) abs.pdf (187.52 KB) app.pdf (340.62 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). ชุมชนน่าอยู่สู่สุขภาวะ กรณีศึกษา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.37 MB)
ประดิษฐ์, ย่อมครบุรี. (2547). บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (60.31 KB) bib.pdf (106.04 KB) ch5.pdf (281.57 KB) ch4.pdf (4.12 MB) ch3.pdf (87.19 KB) ch2.pdf (723.94 KB) ch1.pdf (245.02 KB) con1.pdf (846.79 KB) bib.pdf (106.04 KB) abs.pdf (197.73 KB) app.pdf (341.81 KB)
จันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่. (2547). ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (64.91 KB) บทคัดย่อ (120.31 KB) สารบัญ (200.04 KB) บทที่ 1 (230.95 KB) บทที่ 2 (632.24 KB) บทที่ 3 (118.16 KB) บทที่ 4 (650.81 KB) บทที่ 5 (212.71 KB) บรรณานุกรม (92.8 KB) ภาคผนวก (193.3 KB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดคัพภะของก่อลิ้ม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.07 MB)
อรพิน, เสละคร. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.37 MB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
หน้าปก (53.71 KB) บทคัดย่อ (112.9 KB) สารบัญ (93.39 KB) บทที่ 1 (159.16 KB) บทที่ 2 (874.47 KB) บทที่ 3 (105.38 KB) บทที่ 4 (334.26 KB) บทที่ 5 (851.35 KB) บรรณานุกรม (146.87 KB) ภาคผนวก (883.94 KB)
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (53.71 KB) bib.pdf (146.87 KB) ch5.pdf (851.35 KB) ch4.pdf (334.26 KB) ch3.pdf (105.38 KB) ch2.pdf (874.47 KB) ch1.pdf (159.16 KB) con1.pdf (93.39 KB) abs.pdf (112.9 KB) app.pdf (883.94 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (53.71 KB) bib.pdf (146.87 KB) ch5.pdf (851.35 KB) ch4.pdf (334.26 KB) ch3.pdf (105.38 KB) ch2.pdf (874.47 KB) ch1.pdf (159.16 KB) con1.pdf (93.39 KB) abs.pdf (112.9 KB) app.pdf (883.94 KB)

Pages