Biblio

Export 927 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จีรพรรณ์, ใจอินผล. (2549). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากมูลสัตว์เพื่อต้านทานเชื้อ Rhizoctonia solani. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/776
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (425.12 KB)
จีรพรรณ์, ใจอินผล. (2549). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 14.biological.pdf (940.42 KB)
จีรภัทร, ใจอารีย์. (2543). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (66.9 MB)
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (943.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.24 MB)PDF icon สารบัญ (2.78 MB)PDF icon บทที่ 1 (1.73 MB)PDF icon บทที่ 2 (22.66 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.36 MB)PDF icon บทที่ 4 (7.79 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.13 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.97 MB)PDF icon ภาคผนวก (656.99 KB)
จุฑามาศ, ตีระแพทย์. (2531). เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาการจัดการ. ภาควิชาการเงินและการบัญชี . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1023
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (20.45 MB)
จุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี. (2544). การทดลองผลิตโกร่งบดด้วยเนื้อดินปั้นฮาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส. (ขยับ เพียรพิณ, สุภาพร, อรรถโกมล, & รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์, Eds.). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (42.1 MB)
จุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี. (2545). การทดลองเคลือบโดยใช้ดินเลนบริเวณทุ่งทะเลแก้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก. (ขยับ เพียรพิณ, สุภาพร, อรรถโกมล, & รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์, Eds.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (21.69 MB)
จุมพต, ขำวีระและคณะ. (2551). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/785
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.08 MB)
จุลพันธ์, อุไรลักษณ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.77 KB)PDF icon bib.pdf (124.94 KB)PDF icon ch5.pdf (264.38 KB)PDF icon ch4.pdf (979.66 KB)PDF icon ch3.pdf (136.45 KB)PDF icon ch2.pdf (348.16 KB)PDF icon ch1.pdf (150.89 KB)PDF icon con1.pdf (307.55 KB)PDF icon abs.pdf (145.16 KB)PDF icon app.pdf (146.72 KB)
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (433.07 KB)PDF icon สารบัญ (726.28 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (159.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (312.98 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 2 (4.92 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.23 MB)PDF icon บรรณานุกรม (902.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.75 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (154.16 KB)
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (107.2 KB)PDF icon สารบัญ (108.71 KB)PDF icon บทที่ 1 (208.63 KB)PDF icon บทที่ 2 (734.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (209.76 KB)PDF icon บทที่ 4 (604.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (388.65 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.99 KB)PDF icon bib.pdf (103.48 KB)PDF icon ch5.pdf (388.65 KB)PDF icon ch4.pdf (604.2 KB)PDF icon ch3.pdf (209.76 KB)PDF icon ch2.pdf (734.12 KB)PDF icon ch1.pdf (208.63 KB)PDF icon con1.pdf (108.71 KB)PDF icon abs.pdf (107.2 KB)PDF icon app.pdf (894.84 KB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2551). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/792
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.06 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). การพัฒนาการสอนรายวิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (อิงคสุวณิชย์ อรอนงค์, สายใจ, ช้างฉัตร, & สวัสดิ์, จิตตจ์นะ, Eds.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.77 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล, & สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2550). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/799
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.7 MB)
ชฎารัตน์, โมสกุล. (2546). การศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.62 KB)PDF icon bib.pdf (73.09 KB)PDF icon ch5.pdf (137.91 KB)PDF icon ch4.pdf (570.93 KB)PDF icon ch3.pdf (291.99 KB)PDF icon ch2.pdf (1.87 MB)PDF icon ch1.pdf (283.54 KB)PDF icon con1.pdf (257.29 KB)PDF icon abs.pdf (161.11 KB)PDF icon app.pdf (126.97 KB)
ชนกร, เถี่ยวสังข์. (2557). การศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (24 KB)PDF icon ภาคผนวก (155.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (47.5 KB)PDF icon บทที่1 (43.53 KB)PDF icon บทที่2 (302.38 KB)PDF icon บทที่3 (36.04 KB)PDF icon บทที่4 (126.98 KB)PDF icon บทที่5 (87.58 KB)PDF icon สารบัญ (28.66 KB)PDF icon หน้าปก (13.61 KB)
ชนะจิต, คำแผง. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (696.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.41 MB)PDF icon สารบัญ (2.65 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.66 MB)PDF icon บทที่ 2 (16.85 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.21 MB)PDF icon บทที่ 4 (6.68 MB)PDF icon บทที่ 5 (14.62 MB)PDF icon บรรณานุกรม (5.95 MB)PDF icon ภาคผนวก (30.42 MB)
ชนาธิป, เทียนวรรณ. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (26.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (31.6 KB)PDF icon สารบัญ (46.12 KB)PDF icon บทที่ 1 (78.97 KB)PDF icon บทที่ 2 (803.3 KB)PDF icon บทที่ 3 (46.69 KB)PDF icon บทที่ 4 (303.84 KB)PDF icon บทที่ 5 (102.74 KB)PDF icon บรรรานุกรม (80.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (321.77 KB)
ชนิกานต์, คุัมนก. (2544). การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัสซีทที่สร้างสารปฏิชีวนะ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (16.68 MB)
ชนิศวรา, ชูสนิท. (2559). การศึกษาค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/822
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
ชยุต, รัชตะปิติ. (2560). การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ชรินรัตน์, บุญมาก. (2560). การพัฒนาแนวทางการปฏบัติงานระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ชลกร, อาสนะนนท์, & อุษณี, เส็งพานิช. (2541). การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex.pdf (13.14 MB)
ชลอ, ยอดมนต์. (2545). การสำรวจความต้องการเทคโนโลยีด้านการจัดการผลิตผลทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ศรีแก้ว คงศักดิ์, Ed.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.67 MB)
ชลัยรัตน์, อ่ำมาก. (2548). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.51 KB)PDF icon con1.pdf (172.45 KB)PDF icon ch5.pdf (445.25 KB)PDF icon ch4.pdf (346.7 KB)PDF icon ch3.pdf (1.18 MB)PDF icon ch2.pdf (2.37 MB)PDF icon ch1.pdf (301.7 KB)PDF icon bib.pdf (234.75 KB)PDF icon app.pdf (982.1 KB)PDF icon abs.pdf (179.97 KB)
ชัชฎาพันธ์, อยู่เพชร. (2562). การวิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณเงินรายได้ ด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/858
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.3 MB)
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพชร. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/937
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.37 MB)
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพชร. (2561). การวิเคราะห์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/902
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.96 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2545). การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปรียบเทียบกับน้ำดื่มชนิดฝาปิดสนิท. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (55.67 MB)
ชัยวัฒน์, เวียงทอง. (2544). บทบาทที่คาดหวังต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (155.6 KB)PDF icon สารบัญ (104.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (124.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (637.01 KB)PDF icon บทที่ 3 (116.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (364.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (222.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (172.29 KB)
ชัยวัฒน์, สุทธิรัตน์. (2548). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.81 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.31 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2541). การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.14 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2542). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก.1.pdf (63.89 MB)
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (76.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.21 KB)PDF icon สารบัญ (423.56 KB)PDF icon บทที่ 1 (464.26 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.97 MB)PDF icon บทที่ 3 (79.62 KB)PDF icon บทที่ 4 (551.05 KB)PDF icon บทที่ 5 (254.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (169.51 KB)
ชัววัฒน์, สุทธิรัตน์. (2551). การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 6.research.pdf (2.71 MB)
ชั้นเจริญ, พรสันต์. (2547). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.37 KB)PDF icon สารบัญ (151.95 KB)PDF icon บทที่1 (127.8 KB)PDF icon บทที่2 (795.86 KB)PDF icon บทที่3 (98.61 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (234.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.4 KB)PDF icon ภาคผนวก (328.94 KB)
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (86.38 KB)PDF icon bib.pdf (208.55 KB)PDF icon ch5.pdf (311.24 KB)PDF icon ch4.pdf (1.11 MB)PDF icon ch3.pdf (268.59 KB)PDF icon ch2.pdf (1.92 MB)PDF icon ch1.pdf (222.09 KB)PDF icon con1.pdf (300.09 KB)PDF icon abs.pdf (185.21 KB)PDF icon app.pdf (294.04 KB)
ชิดชนก, ชอบสุข. (2558). ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (748.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1 MB)PDF icon สารบัญ (547.66 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.96 MB)PDF icon บทที่ 2 (31.15 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.51 MB)PDF icon บทที่ 4 (6.26 MB)PDF icon บทที่ 5 (2.96 MB)PDF icon บรรณานุกรม (2.71 MB)PDF icon ภาคผนวก (10.79 MB)
ชุติกาญจน์, ทองธรรม. (2560). การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (711.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (940.5 KB)PDF icon สารบัญ (1.28 MB)PDF icon บทที่1 (85.92 KB)PDF icon บทที่2 (309.65 KB)PDF icon บทที่3 (87 KB)PDF icon บทที่4 (145.77 KB)PDF icon บทที่5 (130.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (127.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.31 MB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2545). ผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.11 MB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2543). การศึกษาชนิดของหัวเชื้อโยเกิร์ตที่มีผลต่อคุณภาพของโยเกิร์ต. presented at the 2543.
PDF icon fulltext.pdf (19.78 MB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2546). การพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. (วีระกุล กนกกานต์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.35 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2537). ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (71.15 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2546). ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (46.21 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/768
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.13 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1022.95 KB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/746
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (3.93 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2547). การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.22 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ปัญหารการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.1.pdf (50.22 MB)
ชูศักดิ์, พุทธเกษม. (2546). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (77.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.67 KB)PDF icon สารบัญ (226.37 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.02 KB)PDF icon บทที่ 2 (294.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (415.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (139.26 KB)PDF icon บรรณานุกรม (72.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (93.68 KB)
ช่ดลัดดา, ขวัญเมือง. (2530). การสร้างชุดการสอน เรื่อง "เครื่องมือทางการแนะแนว" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชา ศษ. 321 (จิตวิทยาแนะแนว) ระดับปริญญาตรี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/801
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.56 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2532). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (p. 240 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว. คณะวิชาครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1010
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.18 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2554). การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศและปัญหาสุขภาวะของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1031
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (4.33 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2542). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ch1-5.pdf (52.07 MB)PDF icon app.1.pdf (16.47 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2539). การสร้างชุดการสอนเรื่อง เทคนิค การหางานทำ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การสอนวิชา 105369 การแนะแนวอาชีพในระดับปริญญาตรี. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (77.64 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2541). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จำกัด. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1027
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.69 MB)
ญาณนันท์, งามศิริ. (2558). ชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านในอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (24.36 KB)PDF icon ภาคผนวก (17.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (119.31 KB)PDF icon บทที่1 (92.8 KB)PDF icon บทที่2 (68.83 KB)PDF icon บทที่3 (25.16 KB)PDF icon บทที่4 (50.83 KB)PDF icon บทที่5 (2.45 MB)PDF icon สารบัญ (44.08 KB)PDF icon หน้าปก (12.5 KB)
ญาณี, ด่านดำรงรักษ์. (2545). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป ตามหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (66.67 KB)PDF icon bib.pdf (168.1 KB)PDF icon ch5.pdf (159.42 KB)PDF icon ch4.pdf (500.67 KB)PDF icon ch3.pdf (212.57 KB)PDF icon ch2.pdf (473.02 KB)PDF icon ch1.pdf (159.75 KB)PDF icon con1.pdf (172.37 KB)PDF icon abs.pdf (97.28 KB)PDF icon app.pdf (1007.41 KB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/853
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.55 MB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/933
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
ณรงค์, โตแหยม. (2551). แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (503.93 KB)PDF icon บรรณานุกรม (186.57 KB)PDF icon บทที่5 (653.37 KB)PDF icon บทที่4 (573.34 KB)PDF icon บทที่3 (207.83 KB)PDF icon บทที่2 (1.97 MB)PDF icon บทที่1 (237.23 KB)PDF icon สารบัญ (126.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.86 KB)PDF icon หน้าปก (83.75 KB)
ณรงค์, ศรีวัฒนกุล. (2560). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (402.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (364.79 KB)PDF icon สารบัญ (925.5 KB)PDF icon บทที่1 (857.98 KB)PDF icon บทที่2 (8.58 MB)PDF icon บทที่3 (922 KB)PDF icon บทที่4 (8.47 MB)PDF icon บทที่5 (3.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (792.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.82 MB)
ณรรฐวรรณ, หนูเผือก. (2551). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (2.63 MB)PDF icon บรรณานุกรม (221.13 KB)PDF icon บทที่5 (263.42 KB)PDF icon บทที่4 (109.31 KB)PDF icon บทที่3 (427.68 KB)PDF icon บทที่2 (1.14 MB)PDF icon บทที่1 (265.81 KB)PDF icon สารบัญ (142.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (140.64 KB)PDF icon หน้าปก (86.57 KB)
ณัชนพ, จันทร์สุข. (2557). ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (852.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.34 MB)PDF icon สารบัญ (2.6 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.08 MB)PDF icon บทที่ 2 (47.56 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.01 MB)PDF icon บทที่ 4 (14.11 MB)PDF icon บทที่ 5 (7.87 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.53 MB)PDF icon ภาคผนวก (12.22 MB)
ณัฏฐวีร์, เงินทอง. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.75 KB)PDF icon บทคัดย่อ (150.27 KB)PDF icon สารบัญ (380.93 KB)PDF icon บทที่1 (272.01 KB)PDF icon บทที่2 (1.81 MB)PDF icon บทที่3 (324.94 KB)PDF icon บทที่4 (2.82 MB)PDF icon บทที่5 (173.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (101.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (471.43 KB)
ณัฐฉรียา, สุขสวัสดิ์. (2560). การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (424.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (316.38 KB)PDF icon สารบัญ (1.15 MB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (161.44 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 2 (8.76 MB)PDF icon บทที่ 3 (4.75 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.21 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (919.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (13.28 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (150.94 KB)
ณัฐชานนท์, ดอนเขียวไพร. (2551). การรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (3.01 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.33 MB)PDF icon บทที่5 (1.1 MB)PDF icon บทที่4 (7.1 MB)PDF icon บทที่3 (708.71 KB)PDF icon บทที่2 (6.05 MB)PDF icon บทที่1 (590.55 KB)PDF icon สารบัญ (741.54 KB)PDF icon บทคัดย่อ (539.68 KB)PDF icon หน้าปก (360.72 KB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/899
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.56 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2559). การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/824
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.67 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2562). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/867
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.18 MB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (315.8 KB)PDF icon สารบัญ (884.73 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (154.74 KB)PDF icon บทที่ 1 (778.97 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.42 MB)PDF icon บรรณานุกรม (738.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
ณัฐนันท์, บุญธรรม. (2558). การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (22.95 KB)PDF icon ภาคผนวก (255.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (23.56 KB)PDF icon บทที่1 (47.98 KB)PDF icon บทที่2 (323.79 KB)PDF icon บทที่3 (73.62 KB)PDF icon บทที่4 (45.05 KB)PDF icon บทที่5 (39.56 KB)PDF icon สารบัญ (38.37 KB)PDF icon หน้าปก (13.07 KB)
ณัฐปภัสร์, ไกรแสง. (2557). ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลของน้ำตาลเส้นก๋วยเตี๋ยว. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (30.38 KB)PDF icon สารบัญ (42.3 KB)PDF icon บทที่1 (29.11 KB)PDF icon บทที่2 (251.45 KB)PDF icon บทที่3 (49.6 KB)PDF icon บทที่4 (221.37 KB)PDF icon บทที่5 (20.03 KB)PDF icon บรรณานุกรม (706.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (137.92 KB)
ณิชนันทน์, ศิริไสยาสน์. (2560). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/919
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.04 MB)
ณิรดา, เวชญาลักษณ์. (2558). ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1039
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.37 MB)
ดรุณ, มินาคูณ. (2550). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (2.44 MB)PDF icon บรรณานุกรม (525.87 KB)PDF icon บทที่5 (1.8 MB)PDF icon บทที่4 (2.08 MB)PDF icon บทที่3 (1.24 MB)PDF icon บทที่2 (6.26 MB)PDF icon บทที่1 (737.96 KB)PDF icon สารบัญ (558.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (601.5 KB)PDF icon หน้าปก (353.46 KB)
ดลรวี, คำมี. (2552). การพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผวนก (411.71 KB)PDF icon บรรณานุกรม (394.48 KB)PDF icon บทที่5 (314.35 KB)PDF icon บทที่4 (436.87 KB)PDF icon บทที่3 (171.77 KB)PDF icon สารบัญ (100.15 KB)PDF icon หน้าปก (68.52 KB)PDF icon บทที่1 (238.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (114.32 KB)PDF icon บทที่2 (1.05 MB)
ดลฤดี, รพีนิพนธ์. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (66.44 KB)PDF icon bib.pdf (99.2 KB)PDF icon ch5.pdf (603.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (413.72 KB)PDF icon ch2.pdf (1.08 MB)PDF icon ch1.pdf (240.73 KB)PDF icon con1.pdf (318.11 KB)PDF icon abs.pdf (139.42 KB)PDF icon app.pdf (608.53 KB)
ดวงชนก, บุณยะปาน. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (255.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (461.31 KB)PDF icon สารบัญ (639.45 KB)PDF icon บทที่ 1 (1016.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (677.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (947.29 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (451.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (844.88 KB)
ดวงพร, สุขุประการ. (2550). การนำเสนอแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริการโทรศัพท์ ศูนย์บริการตอนนอก ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาค ที่ 3.2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.29 KB)PDF icon bib.PDF (110.52 KB)PDF icon ch5.PDF (334.53 KB)PDF icon ch4.PDF (1021.72 KB)PDF icon ch3.PDF (220.28 KB)PDF icon ch2.PDF (1.46 MB)PDF icon ch1.PDF (206.86 KB)PDF icon con1.PDF (142.35 KB)PDF icon abs.PDF (140.99 KB)PDF icon app.PDF (580.24 KB)
ดำรงฤกษ์, กลิ่นแก้ว. (2545). คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (126.11 KB)PDF icon สารบัญ (741.81 KB)PDF icon บทที่ 1 (354.07 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (185.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.47 MB)PDF icon บทที่ 5 (128.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (71.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (156.55 KB)
ดำเนิน, คล้ายแท้. (2545). การศึกษาคุณลักษณะด้านปรีชาสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2545. (ไสยวรรณ พวงทอง & จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์, Eds.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (39.23 MB)
ดิษยา, ศุภราชโยธิน. (2554). การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้พหุวิธี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 46.nurse_.PDF (1.42 MB)
ทรงพรรณ, สังข์ทรัพย์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1055
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (972.95 KB)
ทรงศักดิ์, เนียบเปีย. (2551). แนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (4.19 MB)PDF icon บรรณานุกรม (92.38 KB)PDF icon บทที่5 (117.58 KB)PDF icon บทที่4 (328.42 KB)PDF icon บทที่3 (441.14 KB)PDF icon บทที่2 (1.11 MB)PDF icon บทที่1 (287.9 KB)PDF icon สารบัญ (141.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.64 KB)PDF icon หน้าปก (70 KB)
ทรัตน์พร, บัณฑิตย์. (2549). ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้วิดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 25.France.pdf (3.47 MB)
ทวีป, แก้ววงหิว. (2546). การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (64.36 KB)PDF icon bib.pdf (110.57 KB)PDF icon ch5.pdf (365.77 KB)PDF icon ch4.pdf (748.36 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (407.9 KB)PDF icon ch1.pdf (145.18 KB)PDF icon con1.pdf (151.22 KB)PDF icon abs.pdf (199.26 KB)PDF icon app.pdf (256.21 KB)
ทวีพร, ศรีโพธิ์ทอง. (2557). พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (32.01 KB)PDF icon สารบัญ (31.68 KB)PDF icon บทที่1 (48.73 KB)PDF icon บทที่2 (300.75 KB)PDF icon บทที่3 (40.6 KB)PDF icon บทที่4 (135.24 KB)PDF icon บทที่5 (75.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (45.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (182.31 KB)
ทวีศักดิ์, ขันยศ. (2550). การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.15 MB)
ทองมั่น, คุ้มใหญ่โต. (2539). การบริหารการผลิต. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1029
PDF icon Thongman.pdf (16.32 MB)
ทองแดง, มาดิษฐ์. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.39 MB)PDF icon bib.pdf (182.17 KB)PDF icon ch5.pdf (404.99 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (258.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.13 MB)PDF icon ch1.pdf (255.18 KB)PDF icon con1.pdf (225.57 KB)PDF icon abs.pdf (115.3 KB)PDF icon app.pdf (304.09 KB)
ทัตนา, พุทธรักษ์. (2557). การประเมินความเสี่ยงของสารอะฟลาทอกซิล เอ็ม 1 จากการบริโภคนม ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (31.28 KB)PDF icon สารบัญ (31.22 KB)PDF icon บทที่1 (55.02 KB)PDF icon บทที่2 (264.03 KB)PDF icon บทที่3 (30.02 KB)PDF icon บทที่4 (223.73 KB)PDF icon บทที่5 (27.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (63.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (54.16 KB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2544). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.8 MB)
ทัศนีย์, เนื้อไม้. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดคัพภะของก่อลิ้ม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.07 MB)

Pages