Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จักรพงษ์, สุขสบาย. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1063
PDF icon หน้าปก (31.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (97.96 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.12 KB)PDF icon สารบัญ (120.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (190.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.56 MB)PDF icon บทที่ 3 (131.12 KB)PDF icon บทที่ 4 (300.67 KB)PDF icon บทที่ 5 (352.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (176.78 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.28 MB)
วุฒิไกร, วุฒิกัมพล. (2557). การศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.7 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.38 KB)PDF icon สารบัญ (34.03 KB)PDF icon บทที่ 1 (62.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (285.52 KB)PDF icon บทที่ 3 (43.93 KB)PDF icon บทที่ 4 (86.76 KB)PDF icon บทที่ 5 (45.75 KB)PDF icon บรรณานุกรม (33.95 KB)PDF icon ภาคผนวก (166.14 KB)
สำเริง, แปลกอ่อง. (2560). การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/910
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.67 MB)
กันตา, กรึมสูงเนิน. (2558). การศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (13.88 KB)PDF icon ภาคผนวก (171.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (37.05 KB)PDF icon บทที่1 (42.09 KB)PDF icon บทที่2 (383.22 KB)PDF icon บทที่3 (47.53 KB)PDF icon บทที่4 (77.26 KB)PDF icon บทที่5 (52.52 KB)PDF icon สารบัญ (27.18 KB)PDF icon หน้าปก (19.13 KB)
สธน, โรจนตระกูล. (2550). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.61 MB)
สุนิสา, วรอินทร์. (2545). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (4.19 MB)PDF icon bib.pdf (243.47 KB)PDF icon ch5.pdf (368.28 KB)PDF icon ch4.pdf (1.47 MB)PDF icon ch3.pdf (236.01 KB)PDF icon ch2.pdf (1.46 MB)PDF icon ch1.pdf (250.85 KB)PDF icon con1.pdf (331.14 KB)PDF icon abs.pdf (161.31 KB)PDF icon app.pdf (318.6 KB)
ถาวร, พงษ์พานิช. (2545). การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสายครู โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.67 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.28 MB)
เพชร์พะเยาว์, แย้มยินดี. (2556). การศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (23.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (40.74 KB)PDF icon สารบัญ (21.87 KB)PDF icon บทที่ 1 (56.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (459.53 KB)PDF icon บทที่ 3 (48.88 KB)PDF icon บทที่ 4 (89.07 KB)PDF icon บทที่ 5 (73.17 KB)PDF icon บรรรานุกรม (54.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (269.25 KB)
ร้อยตำรวจเอกกันตภณ, พุทธศร. (2558). การศึกษาหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/984
PDF icon หน้าปก (44.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.76 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (44.85 KB)PDF icon สารบัญ (222.53 KB)PDF icon บทที่ 1 (333.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.09 MB)PDF icon บทที่ 3 (191.37 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.45 MB)PDF icon บทที่ 5 (447.75 KB)PDF icon บรรณานุกรม (205.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (641 KB)
จุมพต, ขำวีระและคณะ. (2551). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/785
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.08 MB)
วัลภา, ศศิวิมล. (2528). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านขั้นตีความก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขั้นตีความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 30.Achievement.pdf (5.52 MB)
มนตรา, ศรีษะแย้ม. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษารายวิชาวิถีสุขภาพระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1040
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.18 MB)
เทียมสังวาลย์, จิตราวรรณ. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติในปี พ.ศ.2545-2546 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.3 KB)PDF icon bib.pdf (166.35 KB)PDF icon ch5.pdf (853.27 KB)PDF icon ch4.pdf (533.47 KB)PDF icon ch3.pdf (181.29 KB)PDF icon ch2.pdf (968.89 KB)PDF icon ch1.pdf (190.64 KB)PDF icon con1.pdf (94.57 KB)PDF icon abs.pdf (176.75 KB)PDF icon app.pdf (504.55 KB)
จันทยา, พิชัย. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตในจังหวัดพิษณุโลกแนวพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (93.48 KB)PDF icon app.pdf (280.17 KB)PDF icon ch5.pdf (402.11 KB)PDF icon ch4.pdf (1014.15 KB)PDF icon ch3.pdf (225.14 KB)PDF icon ch2.pdf (2.11 MB)PDF icon ch1.pdf (350.07 KB)PDF icon con1.pdf (174.98 KB)PDF icon abs.pdf (198.67 KB)PDF icon bib.pdf (118.43 KB)
บุษกร, พรรณเชษฐ์. (2549). การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (54.7 KB)PDF icon bib.pdf (43.88 KB)PDF icon ch5.pdf (210.21 KB)PDF icon ch4.pdf (473.63 KB)PDF icon ch3.pdf (127.86 KB)PDF icon ch2.pdf (997.38 KB)PDF icon ch1.pdf (133.75 KB)PDF icon con1.pdf (139.08 KB)PDF icon abs.pdf (124.58 KB)PDF icon app.pdf (214.2 KB)
ยุพา, กลิ่นหอม. (2550). การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (70.72 KB)PDF icon bib.PDF (143.52 KB)PDF icon ch6.PDF (344.97 KB)PDF icon ch5.PDF (474.74 KB)PDF icon ch4.PDF (2.11 MB)PDF icon ch3.PDF (160.51 KB)PDF icon ch2.PDF (1.3 MB)PDF icon ch1.PDF (220.35 KB)PDF icon con1.PDF (106.14 KB)PDF icon abs.PDF (125.94 KB)PDF icon app.PDF (323.07 KB)
พวงเพ็ชร, วรรณทวี. (2548). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.23 KB)PDF icon bib.pdf (98.1 KB)PDF icon ch5.pdf (214.67 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (312.48 KB)PDF icon ch2.pdf (1.4 MB)PDF icon ch1.pdf (210.93 KB)PDF icon con1.pdf (278.12 KB)PDF icon abs.pdf (127.42 KB)PDF icon app.pdf (289.26 KB)
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (86.38 KB)PDF icon bib.pdf (208.55 KB)PDF icon ch5.pdf (311.24 KB)PDF icon ch4.pdf (1.11 MB)PDF icon ch3.pdf (268.59 KB)PDF icon ch2.pdf (1.92 MB)PDF icon ch1.pdf (222.09 KB)PDF icon con1.pdf (300.09 KB)PDF icon abs.pdf (185.21 KB)PDF icon app.pdf (294.04 KB)
นรสิงห์, สมศักดิ์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.53 KB)PDF icon สารบัญ (222.6 KB)PDF icon บทที่1 (315.83 KB)PDF icon บทที่2 (2.47 MB)PDF icon บทที่3 (240.9 KB)PDF icon บทที่4 (1.44 MB)PDF icon บทที่5 (540.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (433.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.32 KB)
สมศักดิ์, นรสิงห์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.82 KB)PDF icon app.pdf (433.46 KB)PDF icon ch5.pdf (540.35 KB)PDF icon ch4.pdf (1.44 MB)PDF icon ch3.pdf (240.9 KB)PDF icon ch2.pdf (2.47 MB)PDF icon ch1.pdf (315.83 KB)PDF icon con1.pdf (222.6 KB)PDF icon abs.pdf (187.53 KB)PDF icon bib.pdf (280.32 KB)
วณิชยา, ประไพภักดิ์. (2560). การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (322.73 KB)PDF icon บทคัดย่อ (256 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (123.6 KB)PDF icon สารบัญ (1.25 MB)PDF icon บทที่ 1 (885.9 KB)PDF icon บทที่ 2 (8.42 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 4 (4.39 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (924.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.41 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (117.02 KB)
บรรเจิด, แตงอ่อน. (2558). การศึกษาแนวทางการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมประพฤติของจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (21.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (452.95 KB)PDF icon บรรณานุกรม (40.41 KB)PDF icon บทที่1 (60.85 KB)PDF icon บทที่2 (527.73 KB)PDF icon บทที่3 (63.65 KB)PDF icon บทที่4.1 (398.3 KB)PDF icon บทที่4.2 (409.49 KB)PDF icon บทที่5 (310.73 KB)PDF icon สารบัญ (67.35 KB)PDF icon หน้าปก (12.42 KB)
เตือนใจ, อุ่นจันทร์. (2550). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.38 KB)PDF icon bib.PDF (166.1 KB)PDF icon ch5.PDF (260.73 KB)PDF icon ch4.PDF (1.05 MB)PDF icon ch3.PDF (216.46 KB)PDF icon ch2.PDF (1.32 MB)PDF icon ch1.PDF (226.61 KB)PDF icon con1.PDF (89.36 KB)PDF icon abs.PDF (112.41 KB)PDF icon app.PDF (306.93 KB)
พิมพ์นภัส, ภูมิจารณ์. (2558). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (23 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (32.47 KB)PDF icon บทที่1 (38.44 KB)PDF icon บทที่2 (352.29 KB)PDF icon บทที่3 (48.24 KB)PDF icon บทที่4 (363.3 KB)PDF icon บทที่5 (125.76 KB)PDF icon สารบัญ (47.92 KB)PDF icon หน้าปก (14.1 KB)
ชยุต, รัชตะปิติ. (2560). การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ธัญวลัย, กองพล. (2557). การศึกษาแนวทางความต้องการของประชาชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (866.8 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (2.42 MB)PDF icon บทที่ 1 (2.44 MB)PDF icon บทที่ 2 (31.11 MB)PDF icon บทที่ 3 (2.3 MB)PDF icon บทที่ 4 (13.05 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.93 MB)PDF icon บรรณานุกรม (2.37 MB)PDF icon ภาคผนวก (12.9 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2542). การศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการดินบนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon app.1.pdf (11 MB)PDF icon tpg.1.pdf (3.81 MB)PDF icon ch1-5.1.pdf (30.65 MB)PDF icon ch2.pdf (41.3 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2554). การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศและปัญหาสุขภาวะของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1031
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (4.33 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2545). การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนพันปี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (41.27 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2545). การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปรียบเทียบกับน้ำดื่มชนิดฝาปิดสนิท. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (55.67 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ.1.pdf (12.49 MB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2554). การสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน. (โพธิ์วงศ์ ธนกร, Tran., มากดี หทัยรัตน์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/772
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (760.02 KB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ฤดีวรรณ, บุญรัตน์. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2540.
PDF icon fulltext.pdf (18.73 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์และคณะ. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/758
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (446.94 KB)
ช่ดลัดดา, ขวัญเมือง. (2530). การสร้างชุดการสอน เรื่อง "เครื่องมือทางการแนะแนว" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชา ศษ. 321 (จิตวิทยาแนะแนว) ระดับปริญญาตรี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/801
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.56 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2539). การสร้างชุดการสอนเรื่อง เทคนิค การหางานทำ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การสอนวิชา 105369 การแนะแนวอาชีพในระดับปริญญาตรี. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (77.64 MB)
นิศารัตน์, กำมะหยี่. (2560). การสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2560). การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก. (คันทะ เจนต์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1058
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.01 MB)
ชลัยรัตน์, อ่ำมาก. (2548). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.51 KB)PDF icon con1.pdf (172.45 KB)PDF icon ch5.pdf (445.25 KB)PDF icon ch4.pdf (346.7 KB)PDF icon ch3.pdf (1.18 MB)PDF icon ch2.pdf (2.37 MB)PDF icon ch1.pdf (301.7 KB)PDF icon bib.pdf (234.75 KB)PDF icon app.pdf (982.1 KB)PDF icon abs.pdf (179.97 KB)
คุณพระรักษ์, ลักษณา. (2551). การสร้างรูปแบบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-12-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (83.85 KB)PDF icon บทคัดย่อ (143.66 KB)PDF icon สารบัญ (132.58 KB)PDF icon บทที่1 (190.55 KB)PDF icon บทที่2 (1.6 MB)PDF icon บทที่3 (185.96 KB)PDF icon บทที่4 (789.16 KB)PDF icon บทที่5 (453.82 KB)PDF icon ภาคผนวก (722.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (193.68 KB)
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (35.37 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). การสร้างสุขภาวะโดยพลังชุมชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.11 MB)
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/782
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.85 MB)
ประวิตร, ชูศิลป์. (2527). การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เคมี 331 อินทรีย์เคมี 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/783
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.29 MB)
สมเจตน์, ทองดี. (2559). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบอัตโนมัติสําหรับการฝึกปฏิบัติเรื่องการคัดแยกวัสดุ รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/809
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.3 MB)
มังกร, ทองสุขดี. (2535). การสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา (Vol. 1-1,000 เล่ม, p. 462 หน้า). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ศูนย์หนังสือศาลาพระเกี้ยว . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1012
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (26.7 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2548). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.63 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2537). การสาธารณสุขมูลฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1018
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (4.73 MB)
ธัญญพร, มาบวบ. (2560). การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. (กันตะบุตร ศิริพงศ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/940
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (899.86 KB)
ชลอ, ยอดมนต์. (2545). การสำรวจความต้องการเทคโนโลยีด้านการจัดการผลิตผลทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ศรีแก้ว คงศักดิ์, Ed.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.67 MB)
วิวัฒน์, เจษฎาภรณ์พิพัฒน์. (2559). การสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ศิวิลัย เสกสรรค์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/843
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
รัชฎา, คำมา. (2546). การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (30.83 MB)
เมวิกา, รุ่งฉัตร. (2562). การสำรวจปัญหาในการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/865
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (627.15 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (44.99 MB)
สุพจน์, พฤษะวัน. (2537). การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.1.pdf (64.33 MB)
ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2531). การหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 18.Chemical-products.pdf (1.06 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของหญ้าหนวดแมวจากผลกระทบของวันปลูกและอัตราปุ๋ยไนโตรเจน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (50.76 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2547). การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.22 MB)
ฐานิดา, คำจัตุรัส. (2560). การเตรียมพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับลอกแบบโมเลกุลคลอแรมเฟนิคอล สำหรับสกัดและวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รัศมี, น้อยดี. (2549). การเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดคอนสตักติริสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟกับกา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (108.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (225.42 KB)PDF icon สารบัญ (163.51 KB)PDF icon บทที่ 1 (506.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (3.37 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 4 (154.82 KB)PDF icon บทที่ 5 (682.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.18 MB)PDF icon ภาคผนวก (6.45 MB)
สุพิน, ฟองจางวาง. (2552). การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (136.86 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.47 MB)PDF icon บรรณานุกรม (311.1 KB)PDF icon บทที่1 (349.81 KB)PDF icon บทที่2 (1.87 MB)PDF icon บทที่3 (490.83 KB)PDF icon บทที่4 (120.25 KB)PDF icon บทที่5 (214.13 KB)PDF icon สารบัญ (150.67 KB)PDF icon หน้าปก (88.01 KB)
ณรรฐวรรณ, หนูเผือก. (2551). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (2.63 MB)PDF icon บรรณานุกรม (221.13 KB)PDF icon บทที่5 (263.42 KB)PDF icon บทที่4 (109.31 KB)PDF icon บทที่3 (427.68 KB)PDF icon บทที่2 (1.14 MB)PDF icon บทที่1 (265.81 KB)PDF icon สารบัญ (142.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (140.64 KB)PDF icon หน้าปก (86.57 KB)
สายชล, วนาธรัตน์. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระหว่างการสอนโดยใช้วักจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (75.32 KB)PDF icon con1.PDF (118.57 KB)PDF icon ch5.PDF (271.68 KB)PDF icon ch4.PDF (148.2 KB)PDF icon ch3.PDF (491.82 KB)PDF icon ch2.PDF (1.09 MB)PDF icon ch1.PDF (334.78 KB)PDF icon bib.PDF (173.64 KB)PDF icon app.PDF (1.84 MB)PDF icon abs.PDF (131.44 KB)
ประนอม, หาญจริง, & อรวรรณ, ปันทะนะ. (2562). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/864
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.18 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2539). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/749
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (1.99 MB)
สมบัติ, พรหมเสน. (2542). การเปิดรับข่าวสารและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon app.pdf (10.5 MB)PDF icon ch1-5.pdf (61.68 MB)PDF icon tpg.pdf (4.38 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2530). การเป่าแก้วเบื้องต้น. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. สหวิทยาลัยพุทธชินราช. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1019
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.65 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2547). การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.38 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.pdf (3.9 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2545). การแยกแบคทีเรียในดินที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะในการยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Fusarium sp.. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.25 MB)
ชนิกานต์, คุัมนก. (2544). การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัสซีทที่สร้างสารปฏิชีวนะ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (16.68 MB)
กาญจนา, ธนนพคุณ. (2558). การใช้คู่มือปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ลักษณะประจำวงศ์และทักษะการจำแนกพืชดอก ในรายวิชาอนุกรมวิธานของพืช. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1043
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (848.14 KB)
แท่งทอง, อุทิศ. (2556). การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.1 KB)PDF icon สารบัญ (30.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (51.74 KB)PDF icon บทที่ 2 (226.44 KB)PDF icon บทที่ 3 (59.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (158.6 KB)PDF icon บทที่ 5 (51.33 KB)PDF icon บรรรานุกรม (40.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (366.92 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2549). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (3.1 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.88 MB)PDF icon fulltext3.pdf (4.13 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลดินทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 11.land-dinthong.pdf (954.74 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 12.land-bangrang.pdf (1.33 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 28.land-wangpikul.pdf (1.56 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 3.land_.pdf (2.29 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 27.land-klongyang.pdf (1.15 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุลและคณะ. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลป่ากุมเมาะ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 4.land-Sukhothai.pdf (1.2 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 13.land-yanyao.pdf (1.19 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล, & อดิเรก, ฟั่นเขียวและคณะ. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 26.land-srikireemas.pdf (834.76 KB)
เฉลิมพร, ทองพูน, & อัจฉราพร, แย้มเหม็นและคณะ. (2553). การใช้วารสารวิชาการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 24.use-journal.pdf (797.28 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2549). การใช้สารสนเทศในการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.41 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2547). การใช้สารสีจากจุลินทรีย์ในการย้อมสีเส้นใยจากธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.05 MB)
น้อย, คันชั่งทอง. (2549). การใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล.
PDF icon fulltext.pdf (3.85 MB)
สังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ. (2551). การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.11 MB)
มงคล, อักษรดิษฐ์. (2548). การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2548, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.87 MB)
ปรีชา, มูลสาร. (2553). การใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรขุน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/786
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1021.87 KB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2541). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จำกัด. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1027
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.69 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2532). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (p. 240 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว. คณะวิชาครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1010
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.18 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.1.pdf (24.05 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/763
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (588.52 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & บุญรักษ์, ตัณฑ์เจริญรัตน์และคณะ. (2550). คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 29.assess.pdf (2.04 MB)
อรพิน, ศิริเอก. (2545). ความคาดหวังการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
ภคพร, วัฒนดำรงค์. (2544). ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. (วงศ์แสงเทียน พัชรา, Tran., ประทุมศิริและคณะ นิพันธ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/753
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (583.49 KB)
วสุพล, พลัง. (2557). ความคาดหวังของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนในจังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2543). ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/770
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.26 MB)

Pages