Biblio

Export 927 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อรพินิตา, จรัสธนวรพัฒน์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทำงานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส้งผ่าน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (742.3 KB)PDF icon บทคัดย่อ (797.51 KB)PDF icon สารบัญ (173.38 KB)PDF icon บทที่1 (119.14 KB)PDF icon บทที่2 (384.11 KB)PDF icon บทที่3 (113.98 KB)PDF icon บทที่4 (420.92 KB)PDF icon บทที่5 (81.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (102.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (543.29 KB)
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (26.4 KB)PDF icon สารบัญ (45.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (20.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (181.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (38.95 KB)PDF icon บทที่ 4 (482.49 KB)PDF icon บทที่ 5 (19.67 KB)PDF icon บรรรานุกรม (27.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (251.56 KB)
อรรถพล, จรจันทร์. (2558). ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้แบบจำลอง Boston Consulting Group (BCG). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1030
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.76 MB)
อรรถพล, นาขวา. (2545). อัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ไซ่ง่อน. (ชัยสมตระกูล ไพโรจน์ & ประภาศิริ, ใจผ่อง, Eds.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.37 MB)
อังคณา, พิมพอน. (2553). การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/57
PDF icon หน้าปก (255.53 KB)PDF icon บทคัดย่อ (440.54 KB)PDF icon สารบัญ (445.82 KB)PDF icon บทที่ 1 (834.92 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.94 MB)PDF icon บทที่ 3 (779.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (438.49 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.21 MB)PDF icon บรรรานุกรม (1.48 MB)PDF icon ภาคผนวก (1.42 MB)
อัจฉรา, ภักดีจิตร. (2554). การศึกษาสภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (318.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (230.96 KB)PDF icon สารบัญ (468.97 KB)PDF icon บทที่1 (1.17 MB)PDF icon บทที่2 (869.91 KB)PDF icon บทที่3 (666.03 KB)PDF icon บทที่4 (1.55 MB)PDF icon บทที่5 (1.91 MB)PDF icon บรรณานุกรม (560.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (611.63 KB)
อัจฉรา, นุชภักดี. (2526). ความคิดเห็นของอาจารย์วิทยาลัยครูเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครู. presented at the 2526, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
PDF icon ความคิดเห็นของอาจารย์วิทยาลัยครูเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครู.1.pdf (40.13 MB)
อัจฉราพร, แย้มเหม็น. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/859
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.43 MB)
อัญชนา, ปรีชาวรพันธ์. (2558). การวิเคราะห์เควอซิทินด้วยตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าในผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1054
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.35 MB)
อัญชลี, เล็กประดิษฐ์และคณะ. (2559). การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559. (พรมมาพงษ์ กิ่งกาญจน์, Tran., ปิ่นแก้ว นิตยา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/815
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.35 MB)
อัศวิน, นิลเต่า. (2543). การศึกษาปัญหาการปลูกฝังจิตพิสัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.12 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.05 KB)PDF icon สารบัญ (193.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (306.87 KB)PDF icon บทที่ 2 (680.43 KB)PDF icon บทที่ 3 (112.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (656.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (153.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (74.65 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
อานนท์, ชาญกูล. (2544). เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (139.89 KB)PDF icon สารบัญ (359.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (327.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (406.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 5 (409.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (263.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (613.17 KB)
อารี, ปรีดีกุล. (2544). การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/766
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2 MB)
อารี, ปรีดีกุล. (2544). การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (25.82 MB)PDF icon fulltext2.pdf (47.79 MB)
อารีย์, ปรีดีกุล, & เตือนใจ, เชื้อประดิษฐ์. (2546). รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 20.en_.pdf (2.84 MB)
อารีย์, เพลินชัยวาณิช. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (575.3 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.2 MB)PDF icon บทที่ 3 (284.59 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (645.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.46 MB)PDF icon ภาคผนวก (366.46 KB)
อารีย์, เสนาชัย. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (138.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.14 MB)PDF icon บรรณานุกรม (143.3 KB)PDF icon บทที่1 (291.16 KB)PDF icon บทที่2 (1.34 MB)PDF icon บทที่3 (546.16 KB)PDF icon บทที่4 (333.41 KB)PDF icon บทที่5 (237.51 KB)PDF icon สารบัญ (153.38 KB)PDF icon หน้าปก (83.67 KB)
อำนวย, รุ่งแจ้ง. (2558). การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/955
PDF icon หน้าปก (59.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (89.57 KB)PDF icon สารบัญ (154.36 KB)PDF icon บทที่1 (244.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (236.09 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (617.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (915.24 KB)
อำนวย, ศรีอาวุธ. (2547). การศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.37 KB)PDF icon bib.pdf (271.33 KB)PDF icon ch5.pdf (690.34 KB)PDF icon ch4.pdf (2.3 MB)PDF icon ch3.pdf (262.08 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (439.59 KB)PDF icon con1.pdf (420.62 KB)PDF icon abs.pdf (163.93 KB)PDF icon app.pdf (282.57 KB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2545). การศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการทอ ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/798
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.67 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2539). ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.4 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2534). เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1017
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.09 MB)
อิศราวุฒ, ส้มซ่า. (2550). ผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon bib.PDF (182.97 KB)PDF icon tpg.PDF (73.92 KB)PDF icon abs.PDF (105.73 KB)PDF icon con1.PDF (119.5 KB)PDF icon ch1.PDF (215.46 KB)PDF icon ch2.PDF (1019.89 KB)PDF icon ch3.PDF (386.3 KB)PDF icon ch4.PDF (178.34 KB)PDF icon ch5.PDF (191.25 KB)PDF icon app.PDF (1.68 MB)
อุทุมพร, ศตะกูรมะ. (2556). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (24.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.52 KB)PDF icon สารบัญ (38.28 KB)PDF icon บทที่1 (62.73 KB)PDF icon บทที่2 (311.49 KB)PDF icon บทที่3 (42.93 KB)PDF icon บทที่4 (149.16 KB)PDF icon บทที่5 (54.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (241.42 KB)
อุบล, ทองพันธ์. (2547). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.87 KB)PDF icon bib.pdf (168.72 KB)PDF icon ch5.pdf (257.78 KB)PDF icon ch4.pdf (605.74 KB)PDF icon ch3.pdf (246.12 KB)PDF icon ch2.pdf (2.29 MB)PDF icon ch1.pdf (272.33 KB)PDF icon con1.pdf (117.98 KB)PDF icon abs.pdf (153.64 KB)PDF icon app.pdf (404.9 KB)
อุบลรัตน์, พรหมสกุล. (2552). การศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/959
PDF icon หน้าปก (229.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (260.78 KB)PDF icon สารบัญ (301.08 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.24 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (370.92 KB)PDF icon บทที่ 4 (676.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (437.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (282.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (690.62 KB)
อุบลเจริญ, กัลยาณี. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (219.81 KB)PDF icon สารบัญ (134.45 KB)PDF icon บทที่1 (302.13 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (305.79 KB)PDF icon บทที่4 (466.88 KB)PDF icon บทที่5 (284.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.12 KB)PDF icon ภาคผนวก (354.2 KB)
อุมาพร, ปานรัตน์. (2552). การพัฒนายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพพนักงานบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (137.37 KB)PDF icon ภาคผนวก (346.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (161.9 KB)PDF icon บทที่1 (213.93 KB)PDF icon บทที่2 (1.82 MB)PDF icon บทที่3 (236.54 KB)PDF icon บทที่4 (689.28 KB)PDF icon บทที่5 (514.56 KB)PDF icon สารบัญ (157.58 KB)PDF icon หน้าปก (87.19 KB)
อุรา, วงค์ประสงค์ชัย. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/944
PDF icon หน้าปก (43.11 KB)PDF icon สารบัญ (67.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (76.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (771.62 KB)PDF icon บทที่ 3 (46.5 KB)PDF icon บทที่ 4 (379.16 KB)PDF icon บทที่ 5 (278.11 KB)PDF icon บรรณาณุกรม (100.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (611.18 KB)
อุษณีย์, ด้วงบ้านยาง. (2556). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกาเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (25.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (20.04 KB)PDF icon สารบัญ (22.13 KB)PDF icon บทที่1 (44.94 KB)PDF icon บทที่2 (270.08 KB)PDF icon บทที่3 (55.07 KB)PDF icon บทที่4 (79.59 KB)PDF icon บทที่5 (57.28 KB)PDF icon บรรณานุกรม (39.96 KB)PDF icon ภาคผนวก (118.39 KB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.16 KB)PDF icon สารบัญ (307.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.89 KB)PDF icon บทที่ 2 (348.16 KB)PDF icon บทที่ 3 (136.45 KB)PDF icon บทที่ 4 (979.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (264.38 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.94 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.72 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล, & อดิเรก, ฟั่นเขียวและคณะ. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 26.land-srikireemas.pdf (834.76 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 12.land-bangrang.pdf (1.33 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2547). การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.38 MB)
อุไรวรรณ, รักผกาวงศ์. (2547). ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการสอนทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/748
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (920.51 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล, & รัฐเขต, ส้มไทยและคณะ. (2550). บทเรียนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย : ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 36.Local_.PDF (2.86 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลดินทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 11.land-dinthong.pdf (954.74 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2542). สภาพปัจจุบันและความต้องการครูที่มีวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (29.21 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2549). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (3.1 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.88 MB)PDF icon fulltext3.pdf (4.13 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 28.land-wangpikul.pdf (1.56 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุลและคณะ. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลป่ากุมเมาะ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 4.land-Sukhothai.pdf (1.2 MB)
อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2550). การศึกษาระบบบริหารจัดการรายวิชาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.45 MB)
อุไรวรรณ, พวงสมบัติ. (2546). การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.03 KB)PDF icon ส่ารบัญ (127.89 KB)PDF icon บทที่ 1 (169.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 3 (91.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (679.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (208.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (227.58 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 27.land-klongyang.pdf (1.15 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 3.land_.pdf (2.29 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2543). ผลการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการในวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ต่อความคิดรวบยอดที่สำคัญทางพันธุศาสตร์ ทักษะ และทัศนคติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (24.16 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 13.land-yanyao.pdf (1.19 MB)
อุ่นเรือน, ชูยิ้ม. (2014). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/978
PDF icon หน้าปก (61.72 KB)PDF icon บทคัดย่อ (66.41 KB)PDF icon สารบัญ (197.27 KB)PDF icon บทที่1 (181.42 KB)PDF icon บทที่2 (1.83 MB)PDF icon บทที่3 (418.51 KB)PDF icon บทที่4 (424.98 KB)PDF icon บทที่5 (147.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (155.2 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.91 MB)
อ๊อด, สมพะมิตร. (2552). การศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (128.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (511.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (206 KB)PDF icon บทที่1 (376.9 KB)PDF icon บทที่2 (1.85 MB)PDF icon บทที่3 (170.33 KB)PDF icon บทที่4 (1.35 MB)PDF icon บทที่5 (268.21 KB)PDF icon สารบัญ (270.35 KB)PDF icon หน้าปก (83.83 KB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.78 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.39 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (15.61 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2544). การพัฒนากลุ่มแกนนำระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (25.09 MB)PDF icon fulltext2.pdf (23.77 MB)PDF icon fulltext3.pdf (23.32 MB)PDF icon fulltext4.pdf (27.17 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2546). การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/761
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (2.63 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2538). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (36.67 MB)
ันวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบ. (2546). โครงการเสริมสร้างคุณภาพและติดตามผลงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2540-2545. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (47.94 MB)
เกตุการ, ดาจันทา. (2558). การพัฒนาโลชันบำรุงผิวขาวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระสูตรนาโนอิมัลชันจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม. (สีโสภา เปรมนภา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1032
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.38 MB)
เกศรา, เจริญกุล. (2549). การประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.51 KB)PDF icon abs.PDF (126.02 KB)PDF icon con1.PDF (208.51 KB)PDF icon ch1.PDF (243.54 KB)PDF icon ch2.PDF (1.06 MB)PDF icon ch3.PDF (205.25 KB)PDF icon ch4.PDF (1.14 MB)PDF icon ch5.PDF (308.12 KB)PDF icon con1.PDF (208.51 KB)
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1011
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.62 MB)
เกียรติศักดิ์, จันทร์ดี. (2558). ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่ดีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (34.3 KB)PDF icon ภาคผนวก (338.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (57.79 KB)PDF icon บทที่1 (61.13 KB)PDF icon บทที่2 (485.16 KB)PDF icon บทที่3 (80.2 KB)PDF icon บทที่4 (100.64 KB)PDF icon บทที่5 (106 KB)PDF icon สารบัญ (72.04 KB)PDF icon หน้าปก (13.01 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.99 MB)PDF icon บทคัดย่อ (212.37 KB)PDF icon สารบัญ (224.63 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (222.57 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.17 MB)PDF icon บทที่ 5 (769.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (372 KB)PDF icon ภาคผนวก (553.84 KB)
เงินทอง, ณัฏฐวีร์. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (78.75 KB)PDF icon bib.pdf (101.11 KB)PDF icon ch5.pdf (173.77 KB)PDF icon ch4.pdf (2.82 MB)PDF icon ch3.pdf (324.94 KB)PDF icon ch2.pdf (1.81 MB)PDF icon ch1.pdf (272.01 KB)PDF icon con1.pdf (380.93 KB)PDF icon abs.pdf (150.27 KB)PDF icon app.pdf (471.43 KB)
เจษฎากรณ์, ทองน้อย. (2557). ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพ จากอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27 KB)PDF icon สารบัญ (25.67 KB)PDF icon บทที่1 (38.65 KB)PDF icon บทที่2 (192.99 KB)PDF icon บทที่3 (66.16 KB)PDF icon บทที่4 (273 KB)PDF icon บทที่5 (53.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (48.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (345.48 KB)
เฉลิมชัย, สังโยคะ. (2544). การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.5 MB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2540). การวิเคราะห์สารเจือปนในกล้วยตาก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/760
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (674.3 KB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2554). การสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน. (โพธิ์วงศ์ ธนกร, Tran., มากดี หทัยรัตน์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/772
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (760.02 KB)
เฉลิมพร, ทองพูน, & อัจฉราพร, แย้มเหม็นและคณะ. (2553). การใช้วารสารวิชาการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 24.use-journal.pdf (797.28 KB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2543). การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 34.copper.PDF (676.23 KB)
เชษฐลักษณ์, กลิ่นมาลี. (2561). แนวทางการพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/894
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.79 MB)
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 37.mathematics.PDF (2.26 MB)
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/782
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.85 MB)
เดือนเพ็ญ, ไชยพรพัฒนา. (2559). การศึกษาสภาพการดำเนินงานการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1073
PDF icon หน้าปก (32.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (69.45 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.59 KB)PDF icon สารบัญ (63.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (171.78 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.45 MB)PDF icon บทที่ 3 (114.17 KB)PDF icon บทที่ 4 (141.27 KB)PDF icon บทที่ 5 (124.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (146.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (380.94 KB)
เติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ. (2538). กระบวนการพัฒนาชุมชน (p. 145 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1001
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.56 MB)
เตือนใจ, อุ่นจันทร์. (2550). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.38 KB)PDF icon bib.PDF (166.1 KB)PDF icon ch5.PDF (260.73 KB)PDF icon ch4.PDF (1.05 MB)PDF icon ch3.PDF (216.46 KB)PDF icon ch2.PDF (1.32 MB)PDF icon ch1.PDF (226.61 KB)PDF icon con1.PDF (89.36 KB)PDF icon abs.PDF (112.41 KB)PDF icon app.PDF (306.93 KB)
เตือนใจ, เกี่ยวซี. (2547). การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.42 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.37 MB)
เทศทอง, นงนุช. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (82.35 KB)PDF icon bib.pdf (200.83 KB)PDF icon ch5.pdf (630.2 KB)PDF icon ch4.pdf (2.95 MB)PDF icon ch3.pdf (293.15 KB)PDF icon ch2.pdf (869.95 KB)PDF icon ch1.pdf (217.8 KB)PDF icon con1.pdf (372.83 KB)PDF icon abs.pdf (187.52 KB)PDF icon app.pdf (340.62 KB)
เทียมสังวาลย์, จิตราวรรณ. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติในปี พ.ศ.2545-2546 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.3 KB)PDF icon bib.pdf (166.35 KB)PDF icon ch5.pdf (853.27 KB)PDF icon ch4.pdf (533.47 KB)PDF icon ch3.pdf (181.29 KB)PDF icon ch2.pdf (968.89 KB)PDF icon ch1.pdf (190.64 KB)PDF icon con1.pdf (94.57 KB)PDF icon abs.pdf (176.75 KB)PDF icon app.pdf (504.55 KB)
เนาวรัตน์, สร้อยนิ่ม. (2543). ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (184.95 KB)PDF icon สารบัญ (260.52 KB)PDF icon บทที่ 1 (272.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.7 MB)PDF icon บทที่ 3 (267.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.48 MB)PDF icon บทที่ 5 (472.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (223.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (426.66 KB)
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/427
PDF icon หน้าปก (563.66 KB)PDF icon บทคัดย่อ (912.18 KB)PDF icon สารบัญ (239.15 KB)PDF icon บทที่1 (235.92 KB)PDF icon บทที่2 (494.91 KB)PDF icon บทที่3 (234.73 KB)PDF icon บทที่4 (461.56 KB)PDF icon บทที่5 (258.96 KB)PDF icon บรรณานุกรม (245.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (1014.78 KB)
เบญจพร, บุญศิริรุ่งเรือง. (2561). การพัฒนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/896
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.1 MB)
เพชรา, ชาญฟั่น. (2560). ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
เพชร์พะเยาว์, แย้มยินดี. (2556). การศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (23.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (40.74 KB)PDF icon สารบัญ (21.87 KB)PDF icon บทที่ 1 (56.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (459.53 KB)PDF icon บทที่ 3 (48.88 KB)PDF icon บทที่ 4 (89.07 KB)PDF icon บทที่ 5 (73.17 KB)PDF icon บรรรานุกรม (54.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (269.25 KB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
เพ็ญพักตร์, ราวิลและคณะ. (2559). สถานภาพของนักศึกษาแรกเข้า ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/834
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.38 MB)
เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง. (2548). การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.22 KB)PDF icon bib.pdf (83.82 KB)PDF icon ch5.pdf (227.56 KB)PDF icon ch4.pdf (201.55 KB)PDF icon ch3.pdf (114.64 KB)PDF icon ch2.pdf (1.06 MB)PDF icon ch1.pdf (230.07 KB)PDF icon con1.pdf (98.27 KB)PDF icon abs.pdf (95.6 KB)PDF icon app.pdf (813.46 KB)
เพ็ญศรี, คำกลิ่น. (2561). การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/881
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.69 MB)
เมวิกา, รุ่งฉัตร. (2562). การสำรวจปัญหาในการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/865
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (627.15 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/152
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
เลิศพันธุ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/969
PDF icon หน้าปก (63.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (58.17 KB)PDF icon สารบัญ (61.09 KB)PDF icon บทที่1 (207.06 KB)PDF icon บทที่2 (1.03 MB)PDF icon บทที่3 (288.85 KB)PDF icon บทที่4 (38.23 KB)PDF icon บทที่5 (66.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (241.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.98 MB)
เลิศพันธ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/72
PDF icon tpg.pdf (70.76 KB)PDF icon abs.pdf (104.14 KB)PDF icon con 1.pdf (86 KB)PDF icon ch 1.pdf (268.96 KB)PDF icon ch 2.pdf (1.23 MB)PDF icon ch 3.pdf (276.39 KB)PDF icon ch 4.pdf (61.15 KB)PDF icon ch 5.pdf (97.28 KB)PDF icon bib.pdf (227.12 KB)PDF icon app.pdf (1.69 MB)
เวลิกา, ไผ่เรือง. (2560). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
เสกสรรณ์, ศรีสวัสดิ์. (2552). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (484.81 KB)PDF icon ภาคผนวก (632.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (716.78 KB)PDF icon บทที่1 (1.07 MB)PDF icon บทที่2 (5.56 MB)PDF icon บทที่3 (630.44 KB)PDF icon บทที่4 (1.82 MB)PDF icon บทที่5 (945.06 KB)PDF icon สารบัญ (552 KB)PDF icon หน้าปก (356.61 KB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา, Ed.). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (39.91 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (42.23 MB)PDF icon fulltext.3.pdf (42.31 MB)PDF icon fulltext.4.pdf (31.87 MB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2545). การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (31.81 MB)
เสน่ห์, เทศนา. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
เสาวณีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/992
PDF icon หน้าปก (82.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (86.15 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (51.55 KB)PDF icon สารบัญ (158.44 KB)PDF icon บทที่ 1  (284.22 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (694.56 KB)PDF icon บทที่ 4 (234.56 KB)PDF icon บทที่ 5 (242.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (180.97 KB)PDF icon ภาคผนวก (6.44 MB)
เสาวนีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/966
PDF icon หน้าปก (84.78 KB)PDF icon บทคัดย่อ (71.21 KB)PDF icon สารบัญ (133.87 KB)PDF icon บทที่1 (227.53 KB)PDF icon บทที่2 (1.7 MB)PDF icon บทที่3 (592.18 KB)PDF icon บทที่4 (204.77 KB)PDF icon บทที่5 (194.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (152.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (5.74 MB)
เหล่ากอ, นพดล. (2550). การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ch5.PDF (647.68 KB)PDF icon bib.PDF (110.43 KB)PDF icon tpg.PDF (72.36 KB)PDF icon abs.PDF (123.04 KB)PDF icon con1.PDF (116.82 KB)PDF icon ch1.PDF (186.18 KB)PDF icon ch2.PDF (1.4 MB)PDF icon ch3.PDF (216.62 KB)PDF icon ch4.PDF (531.41 KB)PDF icon app.PDF (571.76 KB)
เอมอร, กมลวรเดช. (2545). ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.7 MB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/979
PDF icon หน้าปก (66.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (77.68 KB)PDF icon สารบัญ (225.55 KB)PDF icon บทที่1 (199.15 KB)PDF icon บทที่2 (472.03 KB)PDF icon บทที่3 (165.77 KB)PDF icon บทที่4 (1.61 MB)PDF icon บทที่5 (159.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (95.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (612.53 KB)

Pages