Biblio

Export 927 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
แก่นจรรยา, วสันต์. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (5.72 MB)PDF icon บทคัดย่อ (153.85 KB)PDF icon สารบัญ (340.53 KB)PDF icon บทที่1 (492.46 KB)PDF icon บทที่2 (3.4 MB)PDF icon บทที่3 (317.44 KB)PDF icon บทที่4 (790.01 KB)PDF icon บทที่5 (475.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (450.31 KB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.78 KB)PDF icon สารบัญ (98.43 KB)PDF icon บทที่1 (264.75 KB)PDF icon บทที่2 (915.31 KB)PDF icon บทที่3 (146.25 KB)PDF icon บทที่4 (919.96 KB)PDF icon บทที่5 (234.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (268.32 KB)PDF icon บรรณานุกรม (51.25 KB)
แท่งทอง, อุทิศ. (2556). การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.1 KB)PDF icon สารบัญ (30.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (51.74 KB)PDF icon บทที่ 2 (226.44 KB)PDF icon บทที่ 3 (59.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (158.6 KB)PDF icon บทที่ 5 (51.33 KB)PDF icon บรรรานุกรม (40.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (366.92 KB)
แพรชมพู, ประเสริฐ. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม กรณีศึกษาตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (19.25 KB)PDF icon ภาคผนวก (36.63 KB)PDF icon บรรณานุกรม (53.39 KB)PDF icon บทที่1 (49.25 KB)PDF icon บทที่2 (154.56 KB)PDF icon บทที่3 (67.9 KB)PDF icon บทที่4 (74.17 KB)PDF icon บทที่5 (151.59 KB)PDF icon สารบัญ (22.34 KB)PDF icon หน้าปก (12.51 KB)
โกศล, อินดี. (2551). การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.75 KB)PDF icon abs.pdf (95.28 KB)PDF icon con 1.pdf (109.46 KB)PDF icon ch 1.pdf (229.38 KB)PDF icon ch 2.pdf (1.09 MB)PDF icon ch 3.pdf (99 KB)PDF icon ch 4.pdf (284.13 KB)PDF icon ch 5.pdf (286.31 KB)PDF icon bib.pdf (152.34 KB)PDF icon app.pdf (349.98 KB)
โกสุมภ์, ทิมวัฒนา. (2559). การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณกองนโยบายและแผนจากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/818
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.55 MB)
โชติกา, พรหมเทศ. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (26.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (399.6 KB)PDF icon บรรณานุกรม (40.03 KB)PDF icon บทที่1 (53.02 KB)PDF icon บทที่2 (303.53 KB)PDF icon บทที่3 (75.38 KB)PDF icon บทที่4 (163.77 KB)PDF icon บทที่5 (75.28 KB)PDF icon สารบัญ (23.75 KB)PDF icon หน้าปก (12.4 KB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2562). การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุออนไลน์ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (เล็กประดิษฐ์ อัญชลี, Tran., อู่ทองมาก รัฐวิภาค, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/870
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.79 MB)
โสภณ, มโนวชิรสรรค์. (2548). การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (45.17 KB)PDF icon bib.pdf (67.92 KB)PDF icon ch5.pdf (321.09 KB)PDF icon ch4.pdf (806.52 KB)PDF icon ch3.pdf (406.14 KB)PDF icon ch2.pdf (1.68 MB)PDF icon ch1.pdf (292.26 KB)PDF icon con1.pdf (102.41 KB)PDF icon abs.pdf (164.9 KB)PDF icon app.pdf (435.32 KB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2560). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (บัวเผื่อน ปณิธาร, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/938
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.42 MB)
โสภิดา, บุญมี. (2547). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (61.06 KB)PDF icon bib.pdf (81.26 KB)PDF icon ch5.pdf (146.63 KB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (100.56 KB)PDF icon ch2.pdf (314.82 KB)PDF icon ch1.pdf (200.62 KB)PDF icon con1.pdf (443.26 KB)PDF icon abs.pdf (135.1 KB)PDF icon app.pdf (417.1 KB)
โสภิตา, เสนะจิต. (2560). การพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (43.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (414.46 KB)PDF icon สารบัญ (274.59 KB)PDF icon บทที่1 (373.43 KB)PDF icon บทที่2 (2.92 MB)PDF icon บทที่3 (2.06 MB)PDF icon บทที่4 (2.75 MB)PDF icon บทที่5 (464.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (449.22 KB)PDF icon ภาคผนวก (8.08 MB)
ไตรภพ, เงินแก้ว. (2544). บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.55 KB)PDF icon สารบัญ (182.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.04 KB)PDF icon บทที่ 2 (784.34 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (867.89 KB)PDF icon บทที่ 4 (252.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (252.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (108.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (220.7 KB)
ไพบูลย์, ศรีอรุณ. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.47 MB)PDF icon bib.pdf (294.02 KB)PDF icon ch5.pdf (461.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (423.85 KB)PDF icon ch2.pdf (1.43 MB)PDF icon ch1.pdf (539.53 KB)PDF icon con1.pdf (283.57 KB)PDF icon abs.pdf (268.3 KB)PDF icon app.pdf (474.08 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (45.09 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (46.61 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.9 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). ชุมชนน่าอยู่สู่สุขภาวะ กรณีศึกษา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.37 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2546). การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาคเหนือ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (26.05 MB)PDF icon fulltext2.pdf (18.27 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2532). การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. presented at the 2532, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (26.94 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). การสร้างสุขภาวะโดยพลังชุมชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.11 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2538). ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (26.09 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2541.
PDF icon fulltext.pdf (28.56 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/765
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
ไพสาน, จินตปัญญา. (2547). การพัฒนาศักยภาพพนักงานขายที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.81 KB)PDF icon bib.pdf (148.57 KB)PDF icon ch5.pdf (978.74 KB)PDF icon ch4.pdf (2.18 MB)PDF icon ch3.pdf (251.22 KB)PDF icon ch2.pdf (1.69 MB)PDF icon ch1.pdf (244.56 KB)PDF icon con1.pdf (238.45 KB)PDF icon abs.pdf (234.78 KB)PDF icon app.pdf (285.29 KB)
ไพโรจน์, โกษา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.65 KB)PDF icon สารบัญ (68.44 KB)PDF icon บทที่1 (76.65 KB)PDF icon บทที่2 (476.57 KB)PDF icon บทที่3 (72.21 KB)PDF icon บทที่4 (548.8 KB)PDF icon บทที่5 (156.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (41.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (115.08 KB)
ไพโรจน์, ชันสมตระกูล. (2542). การศึกษาผลของการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ กับบริษัทเอกชนของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ประทีปจรัส สรุเดช, Ed.). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (15 MB)

Pages