Biblio

Export 106 results:
Filters: Keyword is มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  [Clear All Filters]
2562
สุรีย์พร, แก้วหล่อ, & หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2562). การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.45 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.47 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. khomgun. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
khom4.pdf (5.37 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (12.83 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยิ้มน่วม สินี). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.4 MB)
วุฒิพงศ์, คงสิบ. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยานะโส จรรยา). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.74 MB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2562). การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุออนไลน์ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (เล็กประดิษฐ์ อัญชลี, อู่ทองมาก รัฐวิภาค). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.79 MB)
ปิยวดี, น้อยน้าใส. (2562). การพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.07 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2562). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.18 MB)
ศศิวรินห์, จันทะวง. (2562). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (506.87 KB)
ชัชฎาพันธ์, อยู่เพชร. (2562). การวิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณเงินรายได้ ด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.3 MB)
วรรณวลี, ไตรธรรม. (2562). การวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.6 MB)
กิติยรัตน์, จันทร์หอม. (2562). การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562. (พงษ์พานิช มนสิการ). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.4 MB)
สุสิตรา, สิงโสม. (2562). การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (659.92 KB)
เมวิกา, รุ่งฉัตร. (2562). การสำรวจปัญหาในการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (627.15 KB)
ประนอม, หาญจริง, & อรวรรณ, ปันทะนะ. (2562). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.18 MB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2562). ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (632.17 KB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2562). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561 . จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.84 MB)
จิราภรณ์, คลอดเพ็ง. (2562). ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.71 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2562). วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (612.93 KB)
2561
คม, กันชูลี. (2561). การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยโอเพนซอร์ซดรูปัล. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.74 MB)
นิรุตติ์, ทาอ่อน. (2561). การพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย Line@ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.68 MB)
สหรัฐ, ทองยัง. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ชัญญะพิเชฏฐ์ จุฑามาศ). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (14.3 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.45 MB)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลองมังคละจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.85 MB)
จักกฤษ, จันทวงษ์. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.17 MB)
สุภาพร, กลิ่นนาค. (2561). การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.22 MB)
เพ็ญศรี, คำกลิ่น. (2561). การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.69 MB)
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพช. (2561). การวิเคราะห์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.96 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.56 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2561). ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.33 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2561). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560 . จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
เชษฐลักษณ์, กลิ่นมาลี. (2561). แนวทางการพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.79 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2561). แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (219.04 KB) บทคัดย่อ (263.44 KB) กิติกรรมประกาศ (662.82 KB) สารบัญ (862.85 KB) บทที่ 1 (566.42 KB) บทที่ 2 (2.8 MB) บทที่ 3 (822.04 KB) บทที่ 4 (2.14 MB) บทที่ 5 (4.32 MB) บรรณานุกรม (769.31 KB)
2560
พนาวัน, เปรมศรี. (2560). การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (10.82 MB)
วีระศักดิ์, ทองอ่อน. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.04 MB)
กฤษณะ, กลิ่นดี. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.62 MB)
นิภา, ชื่นทองมอญ. (2560). การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.32 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2560). การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.02 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2560). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.82 MB)
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ไฟล์ FullText (11.54 MB)
ณิชนันทน์, ศิริไสยาสน์. (2560). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.04 MB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2560). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557 – 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.35 MB)
จิราพร, ตั้งใจ. (2560). การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.71 MB)
พณิดา, แก้วครอง. (2560). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ไตรธรรม วรรณวลี). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (801.51 KB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2560). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.56 MB)
หรรษา, สันติวิไลลักษณ์. (2560). การวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (927.21 KB)
การวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2560). การวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.14 MB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.52 MB)
สำเริง, แปลกอ่อง. (2560). การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.67 MB)
กรวรรณ, ขจีจิต. (2560). ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
จารุพักตร์, จันทะวง. (2560). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.14 MB)
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพชร. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.37 MB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2560). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . (ปณิธาร บัวเผื่อน). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.42 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2560). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.41 MB)
สมควร, คำลือ. (2560). รายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.59 MB)
สิริลักษณ์, วงศ์ประสิทธิ์. (2560). เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ด้วงน้อย ปองภพ). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.1 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2560). แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.39 MB)
วราภรณ์, จันทะศร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.36 MB)
พัชราวรรณ, บัวอ่วม. (2560). แนวทางการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.76 MB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (605.59 KB)
คม, กันชูลี. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (สมภพ มุสิกร, อัจฉราพร แย้มเหม็น). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.77 MB)
จักกฤษ, จันทวงษ์. (2560). แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.84 MB)
2559
วิชิต, เหล็กคำ. (2559). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.85 MB)
อัญชลี, เล็กประดิษฐ์และคณะ. (2559). การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.35 MB)
วันเพ็ญ, มณีวัลย์และคณะ. (2559). การวิเคราะห์การพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (14.42 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2559). การวิเคราะห์การพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.28 MB)
โกสุมภ์, ทิมวัฒนา. (2559). การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณกองนโยบายและแผนจากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.55 MB)
ปณิธาร, บัวเผื่อนและคณะ. (2559). การวิเคราะห์การใช้บริการห้องเรียนไอทีของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (954.68 KB)
มาลินี, เห็มลา. (2559). การวิเคราะห์การให้บริการห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.22 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2559). การวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.03 MB)
วันเพ็ญ, ตรงต่อกิจ. (2559). การวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
วรรณวลี, ไตรธรรม. (2559). การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.1 MB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2559). การวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (718.24 KB)
ศิรินทร์, ทิมจันทร์. (2559). การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (458.79 KB)
จันทร์นภา, ศรีกูลกิจ. (2559). การวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภาในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.49 MB)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2559). การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.1 MB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2559). การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.98 MB)
อมรรัตน์, คล้ายสอน. (2559). การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (774.54 KB)
ชนิศวรา, ชูสนิท. (2559). การศึกษาค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2559). การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.67 MB)
วิวัฒน์, เจษฎาภรณ์พิพัฒน์และคณะ. (2559). การสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2559). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2559). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
มาริน, จันทรวงค์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2559). วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2559). วิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไป สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.03 MB)
วนิดา, กลิ่นใจและคณะ. (2559). วิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 - 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.81 MB)
2556
แท่งทอง, อุทิศ. (2556). การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.57 KB) บทคัดย่อ (33.1 KB) สารบัญ (30.31 KB) บทที่ 1 (51.74 KB) บทที่ 2 (226.44 KB) บทที่ 3 (59.21 KB) บทที่ 4 (158.6 KB) บทที่ 5 (51.33 KB) บรรรานุกรม (40.23 KB) ภาคผนวก (366.92 KB)
มาริน, จันทรวงศ์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.49 KB) บทคัดย่อ (28.64 KB) สารบัญ (32.6 KB) บทที่1 (32.6 KB) บทที่2 (256.51 KB) บทที่3 (48.02 KB) บทที่4 (176.49 KB) บทที่5 (139.24 KB) บรรณานุกรม (43.36 KB) ภาคผนวก (443.52 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (138.16 KB) บทคัดย่อ (234.92 KB) สารบัญ (301.76 KB) บทที่ 1 (369.75 KB) บทที่ 2 (901.45 KB) บทที่ 3 (362.11 KB) บทที่ 4 (586.27 KB) บทที่ 5 (585.53 KB) บรรณานุกรม (333.98 KB) ภาคผนวก (1.34 MB)
2555
รุ่งโรจน์, ฝ้ายเยื่อ. (2555). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.33 KB) บทคัดย่อ (24.06 KB) สารบัญ (28.49 KB) บทที่ 1 (51.02 KB) บทที่ 2 (264.64 KB) บทที่ 3 (53.25 KB) บทที่ 4 (116.64 KB) บทที่ 5 (70.02 KB) บรรรานุกรม (40.57 KB) ภาคผนวก (339.62 KB)
2554
วรกมล, นาชอน. (2554). ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (224.69 KB) บทคัดย่อ (285.38 KB) สารบัญ (495.1 KB) บทที่1 (928.41 KB) บทที่3 (681.91 KB) บทที่4 (1.46 MB) บทที่5 (953.54 KB) บรรณานุกรม (1.09 MB) ภาคผนวก (1.44 MB) บทที่2 (1.3 MB)
2553
ปิยะดา, วชิระวงศกร. (2553). การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
95.การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำ.PDF (1.8 MB)
อังคณา, พิมพอน. (2553). การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (255.53 KB) บทคัดย่อ (440.54 KB) สารบัญ (445.82 KB) บทที่ 1 (834.92 KB) บทที่ 2 (1.94 MB) บทที่ 3 (779.7 KB) บทที่ 4 (438.49 KB) บทที่ 5 (1.21 MB) บรรรานุกรม (1.48 MB) ภาคผนวก (1.42 MB)
เฉลิมพร, ทองพูน, & อัจฉราพร, แย้มเหม็นและคณะ. (2553). การใช้วารสารวิชาการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
24.use-journal.pdf (797.28 KB)
2551
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2548-2549. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
82.ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตป2548-2549.PDF (1016.95 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
78.ภาระการมีงานทำของบัณทิต.PDF (1.5 MB)

Pages