Biblio

2545
สมศักดิ์, ก้อนเพ็ชร์. (2545). ความต้องการในการอบรมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (64.96 KB) บทคัดย่อ (133.29 KB) สารบัญ (230.41 KB) บทที่ 1 (146.03 KB) บทที่ 2 (1.39 MB) บทที่ 3 (160.24 KB) บทที่ 4 (911.9 KB) บทที่ 5 (166.12 KB) บรรณานุกรม (153.35 KB) ภาคผนวก (159 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.44 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
40.Knowledge-and-attitude.PDF (513.05 KB)
คันสอน, พรหมรอด. (2545). ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (3.49 MB) bib.pdf (177.44 KB) ch5.pdf (667.46 KB) ch4.pdf (1.99 MB) ch3.pdf (272.81 KB) ch2.pdf (374.32 KB) ch1.pdf (179.51 KB) con1.pdf (215.36 KB) abs.pdf (165.36 KB) app.pdf (477.79 KB)
ประดิษฐ์, กำเนิด. (2545). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (72.25 KB) bib.pdf (132.75 KB) ch5.pdf (239.49 KB) ch4.pdf (656.12 KB) ch3.pdf (107.56 KB) ch2.pdf (965.19 KB) ch1.pdf (146.5 KB) con1.pdf (203 KB) abs.pdf (165.71 KB) app.pdf (210.44 KB)
ดำรงฤกษ์, กลิ่นแก้ว. (2545). คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.06 KB) บทคัดย่อ (126.11 KB) สารบัญ (741.81 KB) บทที่ 1 (354.07 KB) บทที่ 2 (1.23 MB) บทที่ 3 (185.75 KB) บทที่ 4 (2.47 MB) บทที่ 5 (128.19 KB) บรรณานุกรม (71.11 KB) ภาคผนวก (156.55 KB)
วิรุฬพร, แก้วกล้า. (2545). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (76.95 KB) บทคัดย่อ (165.95 KB) สารบัญ (296.31 KB) บทที่ 1 (388.99 KB) บทที่ 2 (1.99 MB) บทที่ 3 (283.06 KB) บทที่ 4 (3.32 MB) บทที่ 5 (1.1 MB) บรรณานุกรม (334.19 KB) ภาคผนวก (902.81 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2545). ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1022.95 KB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2545). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.93 MB)
เอมอร, กมลวรเดช. (2545). ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.7 MB)
ลำเนา, เอียมสะอาด. (2545). ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.28 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.51 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
59.ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศ.PDF (419.03 KB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2545). ผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.11 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (2.78 MB) fulltext2.pdf (2.39 MB)
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2545). มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.34 MB)
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2545). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2542-2545. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
32.abstract2542-2545.PDF (2.84 MB)
ปราณี, แจ่มขุทด. (2545). วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.95 MB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.26 KB) bib.pdf (109.49 KB) ch5.pdf (197.2 KB) ch4.pdf (1.87 MB) ch3.pdf (404.44 KB) ch2.pdf (2.19 MB) ch1.pdf (447.04 KB) con1.pdf (352.68 KB) abs.pdf (156.99 KB) app.pdf (165.58 KB)
อรรถพล, นาขวา. (2545). อัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ไซ่ง่อน. (ชัยสมตระกูล ไพโรจน์ & ประภาศิริ, ใจผ่อง). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.37 MB)
ปรัชญา, สังข์สมบูรณ์. (2545). อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
23.bonus_.pdf (835.25 KB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2545). เปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.51 MB)
สุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ. (2545). แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (63.87 KB) bib.pdf (105.58 KB) ch5.pdf (147.18 KB) ch4.pdf (2.36 MB) ch3.pdf (182.31 KB) ch2.pdf (626.99 KB) ch1.pdf (147.83 KB) con1.pdf (258.34 KB) abs.pdf (117.75 KB) app.pdf (131.6 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
49.Filter.PDF (1.14 MB)
2544
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2544). การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltex1.pdf (25.7 MB) fulltex2.pdf (25.16 MB)
จุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี. (2544). การทดลองผลิตโกร่งบดด้วยเนื้อดินปั้นฮาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส. (ขยับ เพียรพิณ, สุภาพร, อรรถโกมล, & รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (42.1 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การผลิตแป้งจากกล้วย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (54.6 MB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2544). การพัฒนากลุ่มแกนนำระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (25.09 MB) fulltext2.pdf (23.77 MB) fulltext3.pdf (23.32 MB) fulltext4.pdf (27.17 MB)
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
37.mathematics.PDF (2.26 MB)
คณะครุศาสตร์, สถาบันราชภัฏ. (2544). การวางระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
15.Quality-assurance.pdf (2.76 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 1. (คงสวัสดิ์ ศิริพร & เยี่ยมศิริ, มณีพิศมัย). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (34.5 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์, อุบล, พุ่มสะอาด, โสภา, สิมะรักษ์อำไพ, & นิตย์, แซ่ลิ้ม. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 2. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (31.31 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ, & ธงชัย, เครือหงษ์. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
38.organic-chemistry.PDF (1.61 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์การตกออก- ซ้ำชั้น ของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2539-2540. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (1.19 MB) ch1-5.pdf (45.88 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์การตกออก- ซ้ำชั้น ของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2539-2540. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (SCH) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (44.62 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์นักศึกษาใหม่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (57.59 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์ภาวะการหางานทำของบัณฑิตรุ่นสุดท้ายที่รับปริญญาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (27.22 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2544). การศึกษากากถั่วลิสงหลังการบีบสกัดน้ำมัน : สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
1.Nut-crow.pdf (2.76 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การศึกษาความคาดหวังของชุมชนต่อสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (37.26 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2544). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (16.86 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การศึกษาความต้องการแรงงานระดับอุดมศึกษาในแหล่งงานของภาคเหนือตอนล่าง สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544.
fulltext.pdf (24.66 MB)
เฉลิมชัย, สังโยคะ. (2544). การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.5 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (14.14 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
44.Pumpkin-flour.PDF (336.75 KB)
บุษบา, หินเธาว์. (2544). การศึกษาภาพลักษณ์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในสายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต จ.สุโขทัย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (20.14 MB)
อารี, ปรีดีกุล. (2544). การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
68.รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ.PDF (2 MB)
อารี, ปรีดีกุล. (2544). การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (25.82 MB) fulltext2.pdf (47.79 MB)
ชนิกานต์, คุัมนก. (2544). การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัสซีทที่สร้างสารปฏิชีวนะ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (16.68 MB)
ภคพร, วัฒนดำรงค์, & นิพันธ์, ประทุมศิริและคณะ. (2544). ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
55.ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหาร.PDF (583.49 KB)
มยุรี, ประทุมมาศ. (2544). ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.26 KB) บทคัดย่อ (190.48 KB) สารบัญ (112.6 KB) บทที่ 1 (182.88 KB) บทที่ 2 (1.5 MB) บทที่ 3 (94.1 KB) บทที่ 4 (404.76 KB) บทที่ 5 (421.85 KB) บรรณานุกรม (162.52 KB) ภาคผนวก (242.03 KB)
อนันต์, กุเหล็กดำ. (2544). คุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (78.74 KB) บทคัดย่อ (154.67 KB) สารบัญ (106.1 KB) บทที่ 1 (136.19 KB) บทที่ 2 (614.37 KB) บทที่ 3 (118.82 KB) บทที่ 4 (375.2 KB) บทที่ 5 (340.12 KB) บรรณานุกรม (109.09 KB) ภาคผนวก (167.73 KB)
พิฆเณศ, โคกทอง. (2544). คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (81.67 KB) บทคัดย่อ (162.42 KB) สารบัญ (251.43 KB) บทที่ 1 (219.19 KB) บทที่ 2 (1.41 MB) บทที่ 3 (240.18 KB) บทที่ 4 (2.49 MB) บทที่ 5 (731.76 KB) บรรณานุกรม (188.79 KB) ภาคผนวก (206.52 KB)
ไตรภพ, เงินแก้ว. (2544). บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (68.16 KB) บทคัดย่อ (112.55 KB) สารบัญ (182.31 KB) บทที่ 1 (174.04 KB) บทที่ 2 (784.34 KB) บทที่ 3 (118.09 KB) บทที่ 4 (867.89 KB) บทที่ 4 (252.21 KB) บทที่ 5 (252.21 KB) บรรณานุกรม (108.99 KB) ภาคผนวก (220.7 KB)
ชัยวัฒน์, เวียงทอง. (2544). บทบาทที่คาดหวังต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.27 KB) บทคัดย่อ (155.6 KB) สารบัญ (104.21 KB) บทที่ 1 (124.21 KB) บทที่ 2 (637.01 KB) บทที่ 3 (116.22 KB) บทที่ 4 (364.47 KB) บทที่ 5 (222.08 KB) บรรณานุกรม (107.28 KB) ภาคผนวก (172.29 KB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2544). ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (19.92 MB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2544). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (11.8 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.97 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (30.16 MB)
อานนท์, ชาญกูล. (2544). เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (66.95 KB) บทคัดย่อ (139.89 KB) สารบัญ (359.01 KB) บทที่ 1 (327.99 KB) บทที่ 2 (2.86 MB) บทที่ 3 (406.13 KB) บทที่ 4 (1.07 MB) บทที่ 5 (409.98 KB) บรรณานุกรม (263.79 KB) ภาคผนวก (613.17 KB)
2543
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
Fulltext.pdf (17.64 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
80.ดนตรีมังคละ.PDF (3.4 MB)
ศุภลักษณ์, วิริยะสุมน. (2543). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
Fultext.1.pdf (40.02 MB) Fultext.2.pdf (23.81 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองโคกช้าง เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.95 MB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2543). การวิเคราะห์ระบบการบริหารงานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (26.38 MB) fulltext.2.pdf (38.28 MB)
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (80.2 KB) บทคัดย่อ (157.86 KB) สารบัญ (597.67 KB) บทที่ 1 (206.25 KB) บทที่ 2 (1.86 MB) บทที่ 3 (174.36 KB) บทที่ 4 (735.03 KB) บทที่ 5 (166.47 KB) บรรณานุกรม (73.46 KB) ภาคผนวก (138.83 KB)
ปาริชาติ, ศรล้อม. (2543). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (59.32 KB) บทคัดย่อ (154.75 KB) สารบัญ (77.62 KB) บทที่ 1 (170.82 KB) บทที่ 2 (1.19 MB) บทที่ 3 (173.55 KB) บทที่ 4 (347.89 KB) บทที่ 5 (263.23 KB) บรรณานุกรม (136.1 KB) ภาคผนวก (365.51 KB)
สมบูรณ์, โพธิ์ทอง. (2543). การศึกษาความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (67.45 KB) บทคัดย่อ (145.8 KB) สารบัญ (162.66 KB) บทที่ 1 (105.29 KB) บทที่ 2 (360.25 KB) บทที่ 3 (81.38 KB) บทที่ 4 (490.52 KB) บทที่ 5 (123.53 KB) บรรณานุกรม (65.79 KB) ภาคผนวก (176.68 KB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2543). การศึกษาชนิดของหัวเชื้อโยเกิร์ตที่มีผลต่อคุณภาพของโยเกิร์ต. presented at the 2543.
fulltext.pdf (19.78 MB)
สุพาพร, กิตินันทน์. (2543). การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (71.79 KB) บทคัดย่อ (227.67 KB) สารบัญ (150.73 KB) บทที่ 1 (147.6 KB) บทที่ 2 (905.28 KB) บทที่ 3 (109.85 KB) บทที่ 4 (490.01 KB) บทที่ 5 (238.07 KB) บรรณานุกรรม (145.59 KB) ภาคผนวก (195.59 KB)
อัศวิน, นิลเต่า. (2543). การศึกษาปัญหาการปลูกฝังจิตพิสัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (67.12 KB) บทคัดย่อ (195.05 KB) สารบัญ (193.55 KB) บทที่ 1 (306.87 KB) บทที่ 2 (680.43 KB) บทที่ 3 (112.6 KB) บทที่ 4 (656.47 KB) บทที่ 5 (153.17 KB) บรรณานุกรม (74.65 KB) ภาคผนวก (174.1 KB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2543). การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
34.copper.PDF (676.23 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (44.99 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2543). ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
72.ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน.PDF (1.26 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (31.04 MB)
ศรีเพ็ญ, สนั่นนาม. (2543). ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (82.19 KB) บทคัดย่อ (180.32 KB) สารบัญ (162.67 KB) บทที่ 1 (322.18 KB) บทที่ 2 (1.59 MB) บทที่ 3 (290.54 KB) บทที่ 4 (1.33 MB) บทที่ 5 (396.99 KB) บรรณานุกรม (148.75 KB) ภาคผนวก (407.97 KB)
สงวน, ช้างฉัตร, สุวารีย์, วงศ์วัฒนา, & บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
101.ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา.PDF (3.05 MB)
สุภัค, บุญเฮ้า. (2543). คุณลักษณะของครูตามที่ชุมชนคาดหวัง ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (62.71 KB) บทคัดย่อ (151.42 KB) สารบัญ (136.51 KB) บทที่ 1 (133.81 KB) บทที่ 2 (864.48 KB) บทที่ 3 (99.07 KB) บทที่ 4 (495 KB) บทที่ 5 (216.78 KB) บรรณานุกรม (309 KB) ภาคผนวก (189.64 KB)
ประทุม, จันทร์นิเวศน์. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (75.41 KB) บทคัดย่อ (164.79 KB) สารบัญ (115.13 KB) บทที่ 1 (225.11 KB) บทที่ 2 (638.29 KB) บทที่ 3 (236.11 KB) บทที่ 4 (432.63 KB) บทที่ 5 (238.29 KB) บรรณานุกรม (85.14 KB) ภาคผนวก (174.1 KB)
ระพินทร์, พรมตัน. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.58 KB) บทคัดย่อ (129.92 KB) สารบัญ (101.15 KB) บทที่ 1 (167.93 KB) บทที่ 2 (998.45 KB) บทที่ 3 (222.25 KB) บทที่ 4 (446.84 KB) บทที่ 5 (210.53 KB) บรรณานุกรม (84.75 KB) ภาคผนวก (421.89 KB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2543). ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543.1.pdf (37.7 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2543). ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (25.51 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2543). นักศึกษาเต็มเวลา FTES สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (58.62 MB)
จีรภัทร, ใจอารีย์. (2543). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (66.9 MB)
มนัส, จุติพรประสิทธิ์. (2543). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (75.59 KB) บทคัดย่อ (92.93 KB) สารบัญ (129.06 KB) บทที่ 1 (134.67 KB) บทที่ 2 (833.75 KB) บทที่ 3 (86.74 KB) บทที่ 4 (622.79 KB) บทที่ 5 (189.99 KB) บรรณานุกรม (92.99 KB) ภาคผนวก (171.75 KB)
เนาวรัตน์, สร้อยนิ่ม. (2543). ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (71.07 KB) บทคัดย่อ (184.95 KB) สารบัญ (260.52 KB) บทที่ 1 (272.47 KB) บทที่ 2 (1.7 MB) บทที่ 3 (267.49 KB) บทที่ 4 (1.48 MB) บทที่ 5 (472.25 KB) บรรณานุกรม (223.08 KB) ภาคผนวก (426.66 KB)
กิตติ, เหล่ากสิการ. (2543). ปัญหาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ในทัศนะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนลูกเสือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (66.43 KB) บทคัดย่อ (132.72 KB) สารบัญ (100.93 KB) บทที่ 1 (100.93 KB) บทที่ 2 (848.79 KB) บทที่ 3 (115.81 KB) บทที่ 4 (481.92 KB) บทที่ 5 (380.95 KB) บรรณานุกรม (127.43 KB) ภาคผนวก (158.4 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2543). ผลการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการในวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ต่อความคิดรวบยอดที่สำคัญทางพันธุศาสตร์ ทักษะ และทัศนคติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (24.16 MB)
มนรัตน์, กมลพัฒนะ. (2543). พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (68.44 KB) บทคัดย่อ (238.87 KB) สารบัญ (158.46 KB) บทที่ 1 (314.3 KB) บทที่ 2 (383.8 KB) บทที่ 3 (73.49 KB) บทที่ 4 (384.09 KB) บทที่ 5 (173.92 KB) บรรณานุกรม (75.42 KB) ภาคผนวก (372.3 KB)
สมยศ, อู่ทองมาก. (2543). พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (75.41 KB) บทคัดย่อ (164.79 KB) สารบัญ (115.13 KB) บทที่ 1 (225.11 KB) บทที่ 2 (638.29 KB) บทที่ 3 (236.11 KB) บทที่ 4 (432.63 KB) บทที่ 5 (238.29 KB) บรรณานุกรม (85.14 KB) ภาคผนวก (174.1 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & พนมพร, บรรหารและคณะ. (2543). ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
52.Workload.PDF (714.13 KB)
ลำยอง, สำเร็จดี. (2543). วิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนสุนทรภู่. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (54.16 MB)
ประภาศิริ, ใจผ่อง. (2543). ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (17.6 MB)
ผ่องลักษม์, จิตต์การุญ. (2543). สภาพปัจจัยในการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
99.สภาพปัจจัยในการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข.PDF (2.77 MB)
2542
สงวน, ช้างฉัตร. (2542). การพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg.1.pdf (7.3 MB) ch1-5.pdf (66.86 MB) app.1.pdf (8.85 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2542). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก.1.pdf (63.89 MB)
นพวรรณ, ศรีรัตนประสิทธิ์. (2542). การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม.1.pdf (29.15 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2542). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ch1-5.pdf (52.07 MB) app.1.pdf (16.47 MB)

Pages