Biblio

2546
 (37.77 MB)
 (2.83 MB)
 (2.14 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
 (5.72 MB) (153.85 KB) (340.53 KB) (492.46 KB) (3.4 MB) (317.44 KB) (790.01 KB) (475.91 KB) (162.99 KB) (450.31 KB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (5.72 MB) (153.85 KB) (340.53 KB) (492.46 KB) (3.4 MB) (317.44 KB) (790.01 KB) (475.91 KB) (162.99 KB) (450.31 KB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (55.46 KB) (132.67 KB) (182.77 KB) (103.2 KB) (380.32 KB) (84.06 KB) (740.21 KB) (123.27 KB) (66.32 KB) (157.7 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (55.46 KB) (132.67 KB) (182.77 KB) (103.2 KB) (380.32 KB) (84.06 KB) (740.21 KB) (123.27 KB) (66.32 KB) (157.7 KB)
 (40.28 MB)
 (57.76 KB) (141.72 KB) (213.94 KB) (120.36 KB) (464.91 KB) (69.42 KB) (1.64 MB) (142.99 KB) (58.42 KB) (529.71 KB)
 (78.75 KB) (150.27 KB) (380.93 KB) (272.01 KB) (1.81 MB) (324.94 KB) (2.82 MB) (173.77 KB) (101.11 KB) (471.43 KB)
 (78.75 KB) (101.11 KB) (173.77 KB) (2.82 MB) (324.94 KB) (1.81 MB) (272.01 KB) (380.93 KB) (150.27 KB) (471.43 KB)
 (67.93 MB)
 (11.29 MB)
 (55.9 KB) (83.71 KB) (297.09 KB) (682.91 KB) (93.24 KB) (440.42 KB) (127.45 KB) (170.35 KB) (113.95 KB) (146.68 KB)
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (55.9 KB) (113.95 KB) (170.35 KB) (127.45 KB) (440.42 KB) (93.24 KB) (682.91 KB) (297.09 KB) (83.71 KB) (146.68 KB)
 (57.99 KB) (103.48 KB) (388.65 KB) (604.2 KB) (209.76 KB) (734.12 KB) (208.63 KB) (108.71 KB) (107.2 KB) (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (57.99 KB) (107.2 KB) (108.71 KB) (208.63 KB) (734.12 KB) (209.76 KB) (604.2 KB) (388.65 KB) (103.48 KB) (894.84 KB)
 (72.25 KB) (280.85 KB) (248.87 KB) (2.64 MB) (238.21 KB) (1.15 MB) (421.55 KB) (364.82 KB) (133.43 KB) (303.18 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (72.25 KB) (133.43 KB) (364.82 KB) (421.55 KB) (1.15 MB) (238.21 KB) (2.64 MB) (248.87 KB) (280.85 KB) (303.18 KB)
 (57.31 KB) (148.03 KB) (127.89 KB) (169.56 KB) (1.52 MB) (91.05 KB) (679.09 KB) (208.54 KB) (107.61 KB) (227.58 KB)
 (68.11 KB) (236.9 KB) (424.59 KB) (376.94 KB) (1.6 MB) (258.24 KB) (1.48 MB) (229.18 KB) (52.68 KB) (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (68.11 KB) (52.68 KB) (229.18 KB) (1.48 MB) (258.24 KB) (1.6 MB) (376.94 KB) (424.59 KB) (236.9 KB) (143.34 KB)
 (67.54 KB) (63.32 KB) (80.28 KB) (667.34 KB) (84.26 KB) (188.4 KB) (98.98 KB) (136.77 KB) (168.79 KB) (234.12 KB)
 (66.03 KB) (77.68 KB) (225.55 KB) (199.15 KB) (472.03 KB) (165.77 KB) (1.61 MB) (159.19 KB) (95.55 KB) (612.53 KB)
 (79.62 KB) (73.09 KB) (137.91 KB) (570.93 KB) (291.99 KB) (1.87 MB) (283.54 KB) (257.29 KB) (161.11 KB) (126.97 KB)
 (64.36 KB) (110.57 KB) (365.77 KB) (748.36 KB) (93.24 KB) (407.9 KB) (145.18 KB) (151.22 KB) (199.26 KB) (256.21 KB)
 (2.63 MB)
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (76.15 KB) (148.21 KB) (423.56 KB) (464.26 KB) (1.97 MB) (79.62 KB) (551.05 KB) (254.24 KB) (66.11 KB) (169.51 KB)
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (57.02 KB) (78.28 KB) (158.08 KB) (513.82 KB) (306.66 KB) (1021.43 KB) (225.85 KB) (166.27 KB) (182.97 KB) (291.15 KB)
 (26.05 MB) (18.27 MB)
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (35.37 MB)
 (30.83 MB)
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (57.13 KB) (172.34 KB) (237.21 KB) (114.21 KB) (1.03 MB) (78.27 KB) (1.66 MB) (194.7 KB) (90.03 KB) (179.01 KB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (149.47 KB) (165.98 KB) (353.13 KB) (793.71 KB) (99.74 KB) (581.93 KB) (144.84 KB) (140.04 KB) (67.14 KB) (192.28 KB)
 (61.06 KB) (81.26 KB) (146.63 KB) (1.83 MB) (100.56 KB) (314.82 KB) (200.62 KB) (443.26 KB) (135.1 KB) (417.1 KB)
 (77.99 KB) (136.67 KB) (226.37 KB) (174.02 KB) (294.35 KB) (81.49 KB) (415.89 KB) (139.26 KB) (72.93 KB) (93.68 KB)
 (227.91 KB) (243.59 KB) (420.46 KB) (336.27 KB) (986.68 KB) (303.75 KB) (1.19 MB) (555.54 KB) (329.6 KB) (419.49 KB)
 (73.61 KB) (89.5 KB) (191.57 KB) (1.67 MB) (206.04 KB) (1.94 MB) (238.45 KB) (385.55 KB) (139.47 KB) (157.94 KB)
 (66.44 KB) (99.2 KB) (603.2 KB) (1.84 MB) (413.72 KB) (1.08 MB) (240.73 KB) (318.11 KB) (139.42 KB) (608.53 KB)
 (65.11 KB) (143.77 KB) (222.57 KB) (341.78 KB) (125.48 KB) (848.36 KB) (143.3 KB) (85.14 KB) (204.13 KB) (347.96 KB)
 (2.67 MB)
 (2.84 MB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (61.07 KB) (151.45 KB) (114.38 KB) (143.13 KB) (1.12 MB) (73.15 KB) (606.71 KB) (285.66 KB) (106.27 KB) (157.73 KB)
 (46.21 MB)
 (40.67 MB)
 (2.32 MB)
 (76.97 MB)
 (47.94 MB)
2545
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2545). กรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพร. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (19.12 MB)
 (15.61 MB)
 (41.14 MB)
 (21.69 MB)
 (1.21 MB)
 (62.16 MB)
 (66.67 KB) (168.1 KB) (159.42 KB) (500.67 KB) (212.57 KB) (473.02 KB) (159.75 KB) (172.37 KB) (97.28 KB) (1007.41 KB)
 (38.05 MB)
 (517.97 KB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการวิชาชีวเคมี 2. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.34 MB)
 (39.04 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (744.61 KB)
 (42.21 MB)
 (37.48 MB)
 (39.23 MB)
 (63.88 KB) (201.98 KB) (96.75 KB) (235.71 KB) (581.62 KB) (463.69 KB) (815.4 KB) (492.78 KB) (170.42 KB) (570.36 KB)
 (56.28 KB) (95.48 KB) (263.69 KB) (1.19 MB) (100.36 KB) (706.2 KB) (160.42 KB) (383.68 KB) (186.53 KB) (243.39 KB)
 (87.31 KB) (122.4 KB) (291.14 KB) (392.05 KB) (84.37 KB) (629.53 KB) (225.77 KB) (130.35 KB) (176.33 KB) (306.42 KB)
 (62.68 KB) (76.13 KB) (160.44 KB) (2.16 MB) (183.7 KB) (809.04 KB) (159.17 KB) (209.64 KB) (109.52 KB) (131.91 KB)
 (3.49 MB) (177.44 KB) (667.46 KB) (1.99 MB) (272.81 KB) (374.32 KB) (179.51 KB) (215.36 KB) (165.36 KB) (477.79 KB)
 (79.37 MB)
 (31.81 MB)
 (2.09 MB) (99.78 KB) (188.01 KB) (1.01 MB) (128.73 KB) (550.53 KB) (90.7 KB) (67.96 KB) (100.23 KB) (178.42 KB)
 (4.67 MB)
บุญชู, นาคโต. (2545). การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (72.25 KB) (87.91 KB) (138.18 KB) (1.98 MB) (294.83 KB) (1.65 MB) (295.04 KB) (672.63 KB) (182.32 KB) (150.82 KB)
 (75.68 KB) (104.06 KB) (148.03 KB) (254.58 KB) (789.92 KB) (207.42 KB) (1.67 MB) (535.24 KB) (129.87 KB) (563 KB)
 (74.84 KB) (207.75 KB) (702.96 KB) (1.19 MB) (258.28 KB) (812.99 KB) (239.85 KB) (197.4 KB) (114.2 KB) (276.73 KB)
 (245.9 KB) (245.65 KB) (356.65 KB) (1.05 MB) (290.21 KB) (1.19 MB) (534.51 KB) (294.49 KB) (254.88 KB) (803.87 KB)
 (4.19 MB) (243.47 KB) (368.28 KB) (1.47 MB) (236.01 KB) (1.46 MB) (250.85 KB) (331.14 KB) (161.31 KB) (318.6 KB)
 (2.67 MB)
 (41.27 MB)
 (55.67 MB)
 (2.67 MB)
 (50.76 MB)
 (11.25 MB)
 (1.4 MB)
 (1.42 MB)
 (64.96 KB) (133.29 KB) (230.41 KB) (146.03 KB) (1.39 MB) (160.24 KB) (911.9 KB) (166.12 KB) (153.35 KB) (159 KB)
 (2.44 MB)
 (513.05 KB)
 (3.49 MB) (177.44 KB) (667.46 KB) (1.99 MB) (272.81 KB) (374.32 KB) (179.51 KB) (215.36 KB) (165.36 KB) (477.79 KB)
 (72.25 KB) (132.75 KB) (239.49 KB) (656.12 KB) (107.56 KB) (965.19 KB) (146.5 KB) (203 KB) (165.71 KB) (210.44 KB)
 (69.06 KB) (126.11 KB) (741.81 KB) (354.07 KB) (1.23 MB) (185.75 KB) (2.47 MB) (128.19 KB) (71.11 KB) (156.55 KB)
 (76.95 KB) (165.95 KB) (296.31 KB) (388.99 KB) (1.99 MB) (283.06 KB) (3.32 MB) (1.1 MB) (334.19 KB) (902.81 KB)
 (1.4 MB)
 (1.4 MB)
 (1022.95 KB)
 (4.93 MB)

Pages