Biblio

2547
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (226.67 KB)PDF icon สารบัญ (147.88 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (177.43 KB)PDF icon บทที่ 4 (1021.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (331.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (141.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (416.72 KB)
จิ๋วแก้ว, อนงค์. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (84.54 KB)PDF icon app.pdf (528.39 KB)PDF icon ch5.pdf (465.9 KB)PDF icon ch4.pdf (1 MB)PDF icon ch3.pdf (200.45 KB)PDF icon ch2.pdf (1.98 MB)PDF icon ch1.pdf (265.75 KB)PDF icon con1.pdf (248.47 KB)PDF icon abs.pdf (194.04 KB)PDF icon bib.pdf (258.24 KB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2547). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.54 KB)PDF icon bib.pdf (63.32 KB)PDF icon ch5.pdf (80.28 KB)PDF icon ch4.pdf (667.34 KB)PDF icon ch3.pdf (84.26 KB)PDF icon ch2.pdf (188.4 KB)PDF icon ch1.pdf (98.98 KB)PDF icon con1.pdf (136.77 KB)PDF icon abs.pdf (168.79 KB)PDF icon app.pdf (234.12 KB)
อุบล, ทองพันธ์. (2547). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.87 KB)PDF icon bib.pdf (168.72 KB)PDF icon ch5.pdf (257.78 KB)PDF icon ch4.pdf (605.74 KB)PDF icon ch3.pdf (246.12 KB)PDF icon ch2.pdf (2.29 MB)PDF icon ch1.pdf (272.33 KB)PDF icon con1.pdf (117.98 KB)PDF icon abs.pdf (153.64 KB)PDF icon app.pdf (404.9 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.99 MB)PDF icon บทคัดย่อ (212.37 KB)PDF icon สารบัญ (224.63 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (222.57 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.17 MB)PDF icon บทที่ 5 (769.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (372 KB)PDF icon ภาคผนวก (553.84 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/152
PDF icon หน้าปก (205.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (67.11 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (75.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (732.67 KB)PDF icon บทที่ 5 (270.61 KB)PDF icon บรรณานุกรม (32.47 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (128.57 KB)PDF icon สารบัญ (65.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (162.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 3 (128.56 KB)PDF icon บทที่ 4 (416.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (435.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.39 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (31.4 KB)PDF icon bib.pdf (142.28 KB)PDF icon ch5.pdf (435.25 KB)PDF icon ch4.pdf (416.35 KB)PDF icon ch3.pdf (128.56 KB)PDF icon ch2.pdf (1.18 MB)PDF icon ch1.pdf (162.46 KB)PDF icon con1.pdf (0 bytes)PDF icon abs.pdf (128.57 KB)PDF icon app.pdf (300.39 KB)
สมเกียรติ, โตประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.23 KB)PDF icon bib.pdf (91.27 KB)PDF icon ch5.pdf (296.54 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (160.66 KB)PDF icon ch2.pdf (1.44 MB)PDF icon ch1.pdf (436.48 KB)PDF icon con1.pdf (78.94 KB)PDF icon abs.pdf (140.59 KB)PDF icon app.pdf (1.15 MB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-09-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (56.49 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.5 KB)PDF icon สารบัญ (157.59 KB)PDF icon บทที่ 1 (135.41 KB)PDF icon บทที่ 2 (563.11 KB)PDF icon บทที่ 3 (98.74 KB)PDF icon บทที่ 4 (722.81 KB)PDF icon บทที่ 5 (160.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (56.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (199.42 KB)
พุฒตาล, ประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.65 KB)PDF icon bib.pdf (0 bytes)PDF icon ch5.pdf (87.58 KB)PDF icon ch4.pdf (50.83 KB)PDF icon ch3.pdf (137.06 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (174 KB)PDF icon con1.pdf (38.37 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.49 KB)PDF icon bib.pdf (56.07 KB)PDF icon ch5.pdf (160.66 KB)PDF icon ch4.pdf (722.81 KB)PDF icon ch3.pdf (98.74 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (135.41 KB)PDF icon con1.pdf (157.59 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)
เทียมสังวาลย์, จิตราวรรณ. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติในปี พ.ศ.2545-2546 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.3 KB)PDF icon bib.pdf (166.35 KB)PDF icon ch5.pdf (853.27 KB)PDF icon ch4.pdf (533.47 KB)PDF icon ch3.pdf (181.29 KB)PDF icon ch2.pdf (968.89 KB)PDF icon ch1.pdf (190.64 KB)PDF icon con1.pdf (94.57 KB)PDF icon abs.pdf (176.75 KB)PDF icon app.pdf (504.55 KB)
จันทยา, พิชัย. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตในจังหวัดพิษณุโลกแนวพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (93.48 KB)PDF icon app.pdf (280.17 KB)PDF icon ch5.pdf (402.11 KB)PDF icon ch4.pdf (1014.15 KB)PDF icon ch3.pdf (225.14 KB)PDF icon ch2.pdf (2.11 MB)PDF icon ch1.pdf (350.07 KB)PDF icon con1.pdf (174.98 KB)PDF icon abs.pdf (198.67 KB)PDF icon bib.pdf (118.43 KB)
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (86.38 KB)PDF icon bib.pdf (208.55 KB)PDF icon ch5.pdf (311.24 KB)PDF icon ch4.pdf (1.11 MB)PDF icon ch3.pdf (268.59 KB)PDF icon ch2.pdf (1.92 MB)PDF icon ch1.pdf (222.09 KB)PDF icon con1.pdf (300.09 KB)PDF icon abs.pdf (185.21 KB)PDF icon app.pdf (294.04 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). การสร้างสุขภาวะโดยพลังชุมชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.11 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2547). การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.22 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2547). การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.38 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2547). การใช้สารสีจากจุลินทรีย์ในการย้อมสีเส้นใยจากธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.05 MB)
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2547). ความต้องการพักอาศัยอยู่ในหอพักของสถาบันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (เรืองธรรม ทัศนีย์ & อนงค์นาฏ, คงประชา, Eds.). presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.73 MB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (7.84 MB)PDF icon บทคัดย่อ (172.23 KB)PDF icon สารบัญ (160.2 KB)PDF icon บทที่ 1 (359 KB)PDF icon บทที่ 2 (5.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (235.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (441.45 KB)PDF icon บทที่ 5 (631.34 KB)PDF icon บรรณานุกรม (789.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (520.32 KB)
รัตนขจิตวงศ์, พิมลพรรณ. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/150
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (74.17 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (486.86 KB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (441.45 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (520.32 KB)
ผ่องพรรณ, จันทร์โอชา. (2547). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.89 KB)PDF icon bib.pdf (173.49 KB)PDF icon ch5.pdf (342.3 KB)PDF icon ch4.pdf (614.95 KB)PDF icon ch3.pdf (183.63 KB)PDF icon ch2.pdf (2.3 MB)PDF icon ch1.pdf (421.32 KB)PDF icon con1.pdf (237.44 KB)PDF icon abs.pdf (123.14 KB)PDF icon app.pdf (395.24 KB)
โสภิดา, บุญมี. (2547). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (61.06 KB)PDF icon bib.pdf (81.26 KB)PDF icon ch5.pdf (146.63 KB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (100.56 KB)PDF icon ch2.pdf (314.82 KB)PDF icon ch1.pdf (200.62 KB)PDF icon con1.pdf (443.26 KB)PDF icon abs.pdf (135.1 KB)PDF icon app.pdf (417.1 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
เทศทอง, นงนุช. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (83.67 KB)PDF icon bib.pdf (200.83 KB)PDF icon ch5.pdf (630.2 KB)PDF icon ch4.pdf (2.95 MB)PDF icon ch3.pdf (293.15 KB)PDF icon ch2.pdf (1.23 MB)PDF icon ch1.pdf (217.8 KB)PDF icon con1.pdf (372.83 KB)PDF icon abs.pdf (187.52 KB)PDF icon app.pdf (486.86 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/195
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). ชุมชนน่าอยู่สู่สุขภาวะ กรณีศึกษา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.37 MB)
ประดิษฐ์, ย่อมครบุรี. (2547). บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.31 KB)PDF icon bib.pdf (106.04 KB)PDF icon ch5.pdf (281.57 KB)PDF icon ch4.pdf (4.12 MB)PDF icon ch3.pdf (87.19 KB)PDF icon ch2.pdf (723.94 KB)PDF icon ch1.pdf (245.02 KB)PDF icon con1.pdf (846.79 KB)PDF icon bib.pdf (106.04 KB)PDF icon abs.pdf (197.73 KB)PDF icon app.pdf (341.81 KB)
จันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่. (2547). ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (64.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (120.31 KB)PDF icon สารบัญ (200.04 KB)PDF icon บทที่ 1 (230.95 KB)PDF icon บทที่ 2 (632.24 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.16 KB)PDF icon บทที่ 4 (650.81 KB)PDF icon บทที่ 5 (212.71 KB)PDF icon บรรณานุกรม (92.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (193.3 KB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดคัพภะของก่อลิ้ม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.07 MB)
อรพิน, เสละคร. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.37 MB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
PDF icon หน้าปก (53.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.9 KB)PDF icon สารบัญ (93.39 KB)PDF icon บทที่ 1 (159.16 KB)PDF icon บทที่ 2 (874.47 KB)PDF icon บทที่ 3 (105.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (334.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (851.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (146.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (883.94 KB)
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (13.07 KB)PDF icon bib.pdf (146.87 KB)PDF icon ch5.pdf (75.28 KB)PDF icon ch4.pdf (334.26 KB)PDF icon ch3.pdf (105.38 KB)PDF icon ch2.pdf (1.23 MB)PDF icon ch1.pdf (82.39 KB)PDF icon con1.pdf (0 bytes)PDF icon abs.pdf (112.9 KB)PDF icon app.pdf (17.5 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (53.71 KB)PDF icon bib.pdf (146.87 KB)PDF icon ch5.pdf (851.35 KB)PDF icon ch4.pdf (334.26 KB)PDF icon ch3.pdf (105.38 KB)PDF icon ch2.pdf (874.47 KB)PDF icon ch1.pdf (159.16 KB)PDF icon con1.pdf (93.39 KB)PDF icon abs.pdf (112.9 KB)PDF icon app.pdf (883.94 KB)
กิตติภัฏ, เฟื่องเพียร. (2547). ศึกษากรรมวิธีการเผาแม่พิมพ์และองค์พระพิมพ์นางพญาด้วยเตาเผาแบบโบราณ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.33 MB)
อุไรวรรณ, รักผกาวงศ์. (2547). ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการสอนทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/748
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (920.51 KB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2547). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตชาวบ้าน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.87 MB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.16 KB)PDF icon สารบัญ (307.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.89 KB)PDF icon บทที่ 2 (348.16 KB)PDF icon บทที่ 3 (136.45 KB)PDF icon บทที่ 4 (979.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (264.38 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.94 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.72 KB)
จุลพันธ์, อุไรลักษณ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (84.84 KB)PDF icon bib.pdf (124.94 KB)PDF icon ch5.pdf (264.38 KB)PDF icon ch4.pdf (674.57 KB)PDF icon ch3.pdf (381.06 KB)PDF icon ch2.pdf (2.38 MB)PDF icon ch1.pdf (283.91 KB)PDF icon con1.pdf (0 bytes)PDF icon abs.pdf (145.16 KB)PDF icon app.pdf (146.72 KB)
ชั้นเจริญ, พรสันต์. (2547). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.37 KB)PDF icon สารบัญ (151.95 KB)PDF icon บทที่1 (127.8 KB)PDF icon บทที่2 (795.86 KB)PDF icon บทที่3 (98.61 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (234.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.4 KB)PDF icon ภาคผนวก (328.94 KB)
2546
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (122.15 KB)PDF icon สารบัญ (164.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (317.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.04 MB)PDF icon บทที่ 3 (181.87 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (237.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (122.15 KB)PDF icon สารบัญ (164.42 KB)PDF icon บทที่1 (317.8 KB)PDF icon บทที่2 (2.04 MB)PDF icon บทที่3 (181.87 KB)PDF icon บทที่4 (1.83 MB)PDF icon บทที่5 (1.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (237.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.48 KB)PDF icon bib.pdf (237.39 KB)PDF icon ch5.pdf (1.31 MB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (181.87 KB)PDF icon ch2.pdf (2.04 MB)PDF icon ch1.pdf (317.8 KB)PDF icon con1.pdf (164.42 KB)PDF icon abs.pdf (122.15 KB)PDF icon app.pdf (2.85 MB)
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2546). การตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (18.85 MB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2546). การพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. (วีระกุล กนกกานต์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.35 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). การพัฒนาการสอนรายวิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (อิงคสุวณิชย์ อรอนงค์, สายใจ, ช้างฉัตร, & สวัสดิ์, จิตตจ์นะ, Eds.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.77 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2546). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/787
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.83 MB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2546). การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.14 MB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-05-29.
PDF icon หน้าปก (62.14 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.54 KB)PDF icon สารบัญ (121.25 KB)PDF icon บทที่ 1 (311.16 KB)PDF icon บทที่ 2 (926.77 KB)PDF icon บทที่ 3 (154.35 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.2 MB)PDF icon บทที่ 5 (312.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.75 MB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.14 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.54 KB)PDF icon สารบัญ (121.25 KB)PDF icon บทที่1 (311.16 KB)PDF icon บทที่2 (926.77 KB)PDF icon บทที่3 (154.35 KB)PDF icon บทที่4 (1.2 MB)PDF icon บทที่5 (312.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.75 MB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (5.72 MB)PDF icon บทคัดย่อ (153.85 KB)PDF icon สารบัญ (340.53 KB)PDF icon บทที่ 1 (492.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (3.4 MB)PDF icon บทที่ 3 (317.44 KB)PDF icon บทที่ 4 (790.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (475.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (450.31 KB)
แก่นจรรยา, วสันต์. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (5.72 MB)PDF icon บทคัดย่อ (153.85 KB)PDF icon สารบัญ (340.53 KB)PDF icon บทที่1 (492.46 KB)PDF icon บทที่2 (3.4 MB)PDF icon บทที่3 (317.44 KB)PDF icon บทที่4 (790.01 KB)PDF icon บทที่5 (475.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (450.31 KB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่ 1 (103.2 KB)PDF icon บทที่ 2 (380.32 KB)PDF icon บทที่ 3 (84.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (740.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่1 (103.2 KB)PDF icon บทที่2 (380.32 KB)PDF icon บทที่3 (84.06 KB)PDF icon บทที่4 (740.21 KB)PDF icon บทที่5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
ภาณุวัฒน์, ภักดีวงศ์. (2546). การศึกษาความต้องการในการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนบุคลากรการศึกษาในพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.28 MB)
พรทิพย์, เต็งเจริญ. (2546). การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.72 KB)PDF icon สารบัญ (213.94 KB)PDF icon บทที่1 (120.36 KB)PDF icon บทที่2 (464.91 KB)PDF icon บทที่3 (69.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.64 MB)PDF icon บทที่5 (142.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (529.71 KB)
ณัฏฐวีร์, เงินทอง. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.75 KB)PDF icon บทคัดย่อ (150.27 KB)PDF icon สารบัญ (380.93 KB)PDF icon บทที่1 (272.01 KB)PDF icon บทที่2 (1.81 MB)PDF icon บทที่3 (324.94 KB)PDF icon บทที่4 (2.82 MB)PDF icon บทที่5 (173.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (101.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (471.43 KB)
เงินทอง, ณัฏฐวีร์. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (78.75 KB)PDF icon bib.pdf (101.11 KB)PDF icon ch5.pdf (173.77 KB)PDF icon ch4.pdf (2.82 MB)PDF icon ch3.pdf (324.94 KB)PDF icon ch2.pdf (1.81 MB)PDF icon ch1.pdf (272.01 KB)PDF icon con1.pdf (380.93 KB)PDF icon abs.pdf (150.27 KB)PDF icon app.pdf (471.43 KB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2546). การศึกษาชนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสดงของสารสกัดสีแดงของ Monascus pureus TISTR 3090. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (67.93 MB)
ปรีชา, มูลสาร. (2546). การศึกษาต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนในการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้พันธุ์ผสมโฮลสโตน์ฟรีเชียน. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.29 MB)
วีระกุล, ธงชัย. (2546). การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (113.95 KB)PDF icon สารบัญ (170.35 KB)PDF icon บทที่ 1 (127.45 KB)PDF icon บทที่ 2 (440.42 KB)PDF icon บทที่ 3 (93.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (682.91 KB)PDF icon บทที่ 5 (297.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (83.71 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.68 KB)
วีระกุล, กนกรัตน์. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (55.9 KB)PDF icon bib.pdf (83.71 KB)PDF icon ch5.pdf (297.09 KB)PDF icon ch4.pdf (682.91 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (440.42 KB)PDF icon ch1.pdf (127.45 KB)PDF icon con1.pdf (170.35 KB)PDF icon abs.pdf (113.95 KB)PDF icon app.pdf (146.68 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (107.2 KB)PDF icon สารบัญ (108.71 KB)PDF icon บทที่ 1 (208.63 KB)PDF icon บทที่ 2 (734.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (209.76 KB)PDF icon บทที่ 4 (604.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (388.65 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.99 KB)PDF icon bib.pdf (103.48 KB)PDF icon ch5.pdf (388.65 KB)PDF icon ch4.pdf (604.2 KB)PDF icon ch3.pdf (209.76 KB)PDF icon ch2.pdf (734.12 KB)PDF icon ch1.pdf (208.63 KB)PDF icon con1.pdf (108.71 KB)PDF icon abs.pdf (107.2 KB)PDF icon app.pdf (894.84 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (72.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.43 KB)PDF icon สารบัญ (364.82 KB)PDF icon บทที่ 1 (421.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.15 MB)PDF icon บทที่ 3 (238.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (248.87 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.85 KB)PDF icon ภาคผนวก (303.18 KB)
จิรพงษ์โอภาส, สมจิต. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (280.85 KB)PDF icon ch5.pdf (248.87 KB)PDF icon ch4.pdf (2.64 MB)PDF icon ch3.pdf (238.21 KB)PDF icon ch2.pdf (1.15 MB)PDF icon ch1.pdf (421.55 KB)PDF icon con1.pdf (364.82 KB)PDF icon abs.pdf (133.43 KB)PDF icon app.pdf (303.18 KB)
อุไรวรรณ, พวงสมบัติ. (2546). การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.03 KB)PDF icon ส่ารบัญ (127.89 KB)PDF icon บทที่ 1 (169.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 3 (91.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (679.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (208.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (227.58 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (236.9 KB)PDF icon สารบัญ (424.59 KB)PDF icon บทที่1 (376.94 KB)PDF icon บทที่2 (1.6 MB)PDF icon บทที่3 (258.24 KB)PDF icon บทที่4 (1.48 MB)PDF icon บทที่5 (229.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (52.68 KB)PDF icon ภาคผนวก (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.11 KB)PDF icon bib.pdf (52.68 KB)PDF icon ch5.pdf (229.18 KB)PDF icon ch4.pdf (1.48 MB)PDF icon ch3.pdf (258.24 KB)PDF icon ch2.pdf (1.6 MB)PDF icon ch1.pdf (376.94 KB)PDF icon con1.pdf (424.59 KB)PDF icon abs.pdf (236.9 KB)PDF icon app.pdf (143.34 KB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/979
PDF icon หน้าปก (66.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (77.68 KB)PDF icon สารบัญ (225.55 KB)PDF icon บทที่1 (199.15 KB)PDF icon บทที่2 (472.03 KB)PDF icon บทที่3 (165.77 KB)PDF icon บทที่4 (1.61 MB)PDF icon บทที่5 (159.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (95.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (612.53 KB)
ที่พี่ง, เอื้อบุญ. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.54 KB)PDF icon bib.pdf (63.32 KB)PDF icon ch5.pdf (80.28 KB)PDF icon ch4.pdf (667.34 KB)PDF icon ch3.pdf (84.26 KB)PDF icon ch2.pdf (188.4 KB)PDF icon ch1.pdf (98.98 KB)PDF icon con1.pdf (136.77 KB)PDF icon abs.pdf (168.79 KB)PDF icon app.pdf (234.12 KB)
ชฎารัตน์, โมสกุล. (2546). การศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.62 KB)PDF icon bib.pdf (73.09 KB)PDF icon ch5.pdf (137.91 KB)PDF icon ch4.pdf (570.93 KB)PDF icon ch3.pdf (291.99 KB)PDF icon ch2.pdf (1.87 MB)PDF icon ch1.pdf (283.54 KB)PDF icon con1.pdf (257.29 KB)PDF icon abs.pdf (161.11 KB)PDF icon app.pdf (126.97 KB)
ทวีป, แก้ววงหิว. (2546). การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (64.36 KB)PDF icon bib.pdf (110.57 KB)PDF icon ch5.pdf (365.77 KB)PDF icon ch4.pdf (748.36 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (407.9 KB)PDF icon ch1.pdf (145.18 KB)PDF icon con1.pdf (151.22 KB)PDF icon abs.pdf (199.26 KB)PDF icon app.pdf (256.21 KB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2546). การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/761
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (2.63 MB)
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (76.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.21 KB)PDF icon สารบัญ (423.56 KB)PDF icon บทที่ 1 (464.26 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.97 MB)PDF icon บทที่ 3 (79.62 KB)PDF icon บทที่ 4 (551.05 KB)PDF icon บทที่ 5 (254.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (169.51 KB)
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.02 KB)PDF icon bib.pdf (78.28 KB)PDF icon ch5.pdf (158.08 KB)PDF icon ch4.pdf (513.82 KB)PDF icon ch3.pdf (306.66 KB)PDF icon ch2.pdf (1021.43 KB)PDF icon ch1.pdf (225.85 KB)PDF icon con1.pdf (166.27 KB)PDF icon abs.pdf (182.97 KB)PDF icon app.pdf (291.15 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2546). การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาคเหนือ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (26.05 MB)PDF icon fulltext2.pdf (18.27 MB)
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (35.37 MB)
รัชฎา, คำมา. (2546). การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (30.83 MB)
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.13 KB)PDF icon บทคัดย่อ (172.34 KB)PDF icon สารบัญ (237.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (114.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (78.27 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.66 MB)PDF icon บทที่ 5 (194.7 KB)PDF icon บรรณานุกรม (90.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (179.01 KB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon abs.pdf (149.47 KB)PDF icon bib.pdf (165.98 KB)PDF icon ch5.pdf (353.13 KB)PDF icon ch4.pdf (793.71 KB)PDF icon ch3.pdf (99.74 KB)PDF icon ch2.pdf (581.93 KB)PDF icon ch1.pdf (144.84 KB)PDF icon con1.pdf (140.04 KB)PDF icon tpg.pdf (67.14 KB)PDF icon app.pdf (192.28 KB)
บุญมี, โสภิดา. (2546). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก.
PDF icon tpg.pdf (61.06 KB)PDF icon bib.pdf (81.26 KB)PDF icon ch5.pdf (146.63 KB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (100.56 KB)PDF icon ch2.pdf (314.82 KB)PDF icon ch1.pdf (200.62 KB)PDF icon con1.pdf (443.26 KB)PDF icon abs.pdf (135.1 KB)PDF icon app.pdf (417.1 KB)
ชูศักดิ์, พุทธเกษม. (2546). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (77.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.67 KB)PDF icon สารบัญ (226.37 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.02 KB)PDF icon บทที่ 2 (294.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (415.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (139.26 KB)PDF icon บรรณานุกรม (72.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (93.68 KB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพัทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/952
PDF icon หน้าปก (227.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (243.59 KB)PDF icon สารบัญ (420.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (336.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (986.68 KB)PDF icon บทที่ 3 (303.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (555.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (329.6 KB)PDF icon ภาคผนวก (419.49 KB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพันทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.61 KB)PDF icon bib.pdf (89.5 KB)PDF icon ch5.pdf (191.57 KB)PDF icon ch4.pdf (1.67 MB)PDF icon ch3.pdf (206.04 KB)PDF icon ch2.pdf (1.94 MB)PDF icon ch1.pdf (238.45 KB)PDF icon con1.pdf (385.55 KB)PDF icon abs.pdf (139.47 KB)PDF icon app.pdf (157.94 KB)
ดลฤดี, รพีนิพนธ์. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (66.44 KB)PDF icon bib.pdf (99.2 KB)PDF icon ch5.pdf (603.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (413.72 KB)PDF icon ch2.pdf (1.08 MB)PDF icon ch1.pdf (240.73 KB)PDF icon con1.pdf (318.11 KB)PDF icon abs.pdf (139.42 KB)PDF icon app.pdf (608.53 KB)
สุพรรณี, กุเหล็กดำ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (65.11 KB)PDF icon bib.pdf (143.77 KB)PDF icon ch5.pdf (222.57 KB)PDF icon ch4.pdf (341.78 KB)PDF icon ch3.pdf (125.48 KB)PDF icon ch2.pdf (848.36 KB)PDF icon ch1.pdf (143.3 KB)PDF icon con1.pdf (85.14 KB)PDF icon abs.pdf (204.13 KB)PDF icon app.pdf (347.96 KB)
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2546). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
PDF icon 10.Abstract2546.pdf (2.67 MB)
อารีย์, ปรีดีกุล, & เตือนใจ, เชื้อประดิษฐ์. (2546). รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 20.en_.pdf (2.84 MB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (61.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.45 KB)PDF icon สารบัญ (114.38 KB)PDF icon บทที่ 1 (143.13 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.12 MB)PDF icon บทที่ 3 (73.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (606.71 KB)PDF icon บทที่ 5 (285.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (106.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.73 KB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2546). ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (46.21 MB)
จารีต, ศิริทิพา. (2546). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาประเพณีปักธงชัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
สธน, โรจนตระกูล. (2546). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.67 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2546). อิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดองดึง. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.32 MB)
วัลภา, ศศิวิมล, & ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. (อินทร์ทอง วีระพงษ์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (76.97 MB)
ันวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบ. (2546). โครงการเสริมสร้างคุณภาพและติดตามผลงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2540-2545. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (47.94 MB)

Pages