Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
หนึ่งฤทัย, สืนวน. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1061
PDF icon หน้าปก (25.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (69.03 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (24.37 KB)PDF icon สารบัญ (295.17 KB)PDF icon บทที่ 1 (121.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.57 MB)PDF icon บทที่ 3 (121.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.12 MB)PDF icon บทที่ 5 (539.58 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (647.16 KB)
ลัสดา, ยาวิละ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน รายวิชาการจัดการการตลาด. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1049
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (941.48 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.9 MB)
ดลฤดี, รพีนิพนธ์. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (66.44 KB)PDF icon bib.pdf (99.2 KB)PDF icon ch5.pdf (603.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (413.72 KB)PDF icon ch2.pdf (1.08 MB)PDF icon ch1.pdf (240.73 KB)PDF icon con1.pdf (318.11 KB)PDF icon abs.pdf (139.42 KB)PDF icon app.pdf (608.53 KB)
มนัส, จุติพรประสิทธิ์. (2543). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.59 KB)PDF icon บทคัดย่อ (92.93 KB)PDF icon สารบัญ (129.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.67 KB)PDF icon บทที่ 2 (833.75 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.74 KB)PDF icon บทที่ 4 (622.79 KB)PDF icon บทที่ 5 (189.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (92.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (171.75 KB)
สุรชัย, เกตุนิล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (89.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (545.56 KB)PDF icon สารบัญ (60.17 KB)PDF icon บทที่1 (154.69 KB)PDF icon บทที่2 (550.19 KB)PDF icon บทที่3 (291.4 KB)PDF icon บทที่4 (298.19 KB)PDF icon บทที่5 (173.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (170.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.12 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1022.95 KB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
อารีย์, เพลินชัยวาณิช. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (575.3 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.2 MB)PDF icon บทที่ 3 (284.59 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (645.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.46 MB)PDF icon ภาคผนวก (366.46 KB)
รัชนีพร, ภักดี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (131.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (695.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (228.52 KB)PDF icon บทที่ 1 (290.62 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.07 MB)PDF icon บทที่ 3 (213.82 KB)PDF icon บทที่ 4 (458.95 KB)PDF icon บทที่ 5 (377.13 KB)PDF icon สารบัญ (126.22 KB)PDF icon หน้าปก (81.07 KB)
สุพรรณี, กุเหล็กดำ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (65.11 KB)PDF icon bib.pdf (143.77 KB)PDF icon ch5.pdf (222.57 KB)PDF icon ch4.pdf (341.78 KB)PDF icon ch3.pdf (125.48 KB)PDF icon ch2.pdf (848.36 KB)PDF icon ch1.pdf (143.3 KB)PDF icon con1.pdf (85.14 KB)PDF icon abs.pdf (204.13 KB)PDF icon app.pdf (347.96 KB)
นิติญาณ์, ปัทมสิริวัฒน์. (2548). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของการหย่าร้างในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (65.43 KB)PDF icon bib.pdf (108.01 KB)PDF icon ch5.pdf (189.6 KB)PDF icon ch4.pdf (899.17 KB)PDF icon ch3.pdf (96.04 KB)PDF icon ch2.pdf (592.46 KB)PDF icon ch1.pdf (185.94 KB)PDF icon con1.pdf (291.92 KB)PDF icon abs.pdf (145.96 KB)PDF icon app.pdf (101.68 KB)
เพชรา, ชาญฟั่น. (2560). ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วรพรรณ, ศรีกล่ำ. (2558). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/968
PDF icon หน้าปก (67.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (64.21 KB)PDF icon สารบัญ (146.37 KB)PDF icon บทที่1 (283.91 KB)PDF icon บทที่2 (2.38 MB)PDF icon บทที่3 (381.06 KB)PDF icon บทที่4 (674.57 KB)PDF icon บทที่5 (570.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (318.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.39 MB)
อนันต์, ทองน้อย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (19.3 KB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2558). ปัจจัยในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (28.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (233.63 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.81 KB)PDF icon บทที่1 (45.17 KB)PDF icon บทที่2 (405.64 KB)PDF icon บทที่3 (37.29 KB)PDF icon บทที่4 (131.52 KB)PDF icon บทที่5 (60.43 KB)PDF icon สารบัญ (23.07 KB)PDF icon หน้าปก (14.51 KB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2545). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.93 MB)
เนาวรัตน์, สร้อยนิ่ม. (2543). ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (184.95 KB)PDF icon สารบัญ (260.52 KB)PDF icon บทที่ 1 (272.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.7 MB)PDF icon บทที่ 3 (267.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.48 MB)PDF icon บทที่ 5 (472.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (223.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (426.66 KB)
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.47 KB)PDF icon con1.pdf (202.4 KB)PDF icon ch5.pdf (160.1 KB)PDF icon ch4.pdf (879.24 KB)PDF icon ch3.pdf (114.94 KB)PDF icon ch2.pdf (894.48 KB)PDF icon ch1.pdf (425.78 KB)PDF icon bib.pdf (78.86 KB)PDF icon app.pdf (206.74 KB)PDF icon abs.pdf (229.78 KB)
กิตติ, เหล่ากสิการ. (2543). ปัญหาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ในทัศนะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนลูกเสือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.72 KB)PDF icon สารบัญ (100.93 KB)PDF icon บทที่ 1 (100.93 KB)PDF icon บทที่ 2 (848.79 KB)PDF icon บทที่ 3 (115.81 KB)PDF icon บทที่ 4 (481.92 KB)PDF icon บทที่ 5 (380.95 KB)PDF icon บรรณานุกรม (127.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (158.4 KB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/768
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.13 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ปัญหารการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.1.pdf (50.22 MB)
จันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่. (2547). ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (64.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (120.31 KB)PDF icon สารบัญ (200.04 KB)PDF icon บทที่ 1 (230.95 KB)PDF icon บทที่ 2 (632.24 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.16 KB)PDF icon บทที่ 4 (650.81 KB)PDF icon บทที่ 5 (212.71 KB)PDF icon บรรณานุกรม (92.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (193.3 KB)
ชิดชนก, ชอบสุข. (2558). ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (748.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1 MB)PDF icon สารบัญ (547.66 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.96 MB)PDF icon บทที่ 2 (31.15 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.51 MB)PDF icon บทที่ 4 (6.26 MB)PDF icon บทที่ 5 (2.96 MB)PDF icon บรรณานุกรม (2.71 MB)PDF icon ภาคผนวก (10.79 MB)
น้อยหน่า, บางศรีองค์. (2559). ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1070
PDF icon หน้าปก (38.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (70.07 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (26.48 KB)PDF icon สารบัญ (90.72 KB)PDF icon บทที่ 1 (98.96 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (85.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (294.61 KB)PDF icon บทที่ 5 (157.05 KB)PDF icon บรรณานุกรม (61.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (373.14 KB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (159.6 KB)
เอมอร, กมลวรเดช. (2545). ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.7 MB)
ลำเนา, เอียมสะอาด. (2545). ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.28 MB)
เกียรติศักดิ์, จันทร์ดี. (2558). ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่ดีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (34.3 KB)PDF icon ภาคผนวก (338.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (57.79 KB)PDF icon บทที่1 (61.13 KB)PDF icon บทที่2 (485.16 KB)PDF icon บทที่3 (80.2 KB)PDF icon บทที่4 (100.64 KB)PDF icon บทที่5 (106 KB)PDF icon สารบัญ (72.04 KB)PDF icon หน้าปก (13.01 KB)
อุรา, วงค์ประสงค์ชัย. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/944
PDF icon หน้าปก (43.11 KB)PDF icon สารบัญ (67.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (76.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (771.62 KB)PDF icon บทที่ 3 (46.5 KB)PDF icon บทที่ 4 (379.16 KB)PDF icon บทที่ 5 (278.11 KB)PDF icon บรรณาณุกรม (100.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (611.18 KB)
บุญลอย, มูลน้อย. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (725.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.29 MB)PDF icon สารบัญ (1.27 MB)PDF icon บทที่1 (149.15 KB)PDF icon บทที่2 (719.89 KB)PDF icon บทที่3 (216.25 KB)PDF icon บทที่4 (220.29 KB)PDF icon บทที่5 (154.89 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.9 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.95 MB)
รพิพรรณ, จันทร์มะณี. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1057
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.03 MB)
ศลิษา, แสงเมือง. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon บทคัดย่อ (15.68 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.53 MB)PDF icon บรรณานุกรม (44.17 KB)PDF icon บทที่1 (49.66 KB)PDF icon บทที่2 (373.64 KB)PDF icon บทที่3 (161.93 KB)PDF icon บทที่4 (29.51 KB)PDF icon บทที่5 (43.93 KB)PDF icon สารบัญ (40.19 KB)PDF icon หน้าปก (13.28 KB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/982
PDF icon หน้าปก (74.98 KB)PDF icon บทคัดย่อ (77.51 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (44.81 KB)PDF icon สารบัญ (89.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (177.81 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.62 MB)PDF icon บทที่ 3 (577.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (64.88 KB)PDF icon บทที่ 5 (162.28 KB)PDF icon บรรณานุกรม (197.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.07 MB)
พิณฑิญา, ขำอ่อน. (2553). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.68 KB)PDF icon abs.pdf (117.34 KB)PDF icon con 1.pdf (140.4 KB)PDF icon ch 1.pdf (238.6 KB)PDF icon ch 2.pdf (806.7 KB)PDF icon ch 3.pdf (273.87 KB)PDF icon ch 4.pdf (186.43 KB)PDF icon ch 5.pdf (257.1 KB)PDF icon bib.pdf (143.14 KB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/933
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปี, งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/909
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.51 MB)
มาริน, จันทรวงค์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/915
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพชร. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/937
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.37 MB)
สุรินทร์, อ่อนกล. (2552). ผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/977
PDF icon หน้าปก (241.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (338.55 KB)PDF icon สารบัญ (439.38 KB)PDF icon บทที่1 (488.85 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.58 MB)PDF icon บทที่ 3 (684.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (385.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (483.52 KB)PDF icon บรรณานุกรม (485.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (5.88 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2543). ผลการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการในวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ต่อความคิดรวบยอดที่สำคัญทางพันธุศาสตร์ ทักษะ และทัศนคติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (24.16 MB)
กฤติกา, สังขวดี. (2558). ผลการเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1037
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.67 MB)
กฤษณา, เฮงประเสริฐ. (2551). ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/253
PDF icon หน้าปก (84.05 KB)PDF icon บทคัดย่อ (158.76 KB)PDF icon สารบัญ (138.26 KB)PDF icon บทที่ 1 (294.28 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.87 MB)PDF icon บทที่ 3 (668.73 KB)PDF icon บทที่ 4 (96.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (327.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (204.85 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.06 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2542). ผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/771
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (409.6 KB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2544). ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.92 MB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/954
PDF icon หน้าปก (144.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (345.84 KB)PDF icon สารบัญ (302.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (377.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 3 (621.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (293.24 KB)PDF icon บทที่ 5 (397.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (411.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (848.16 KB)
มณฑา, สังข์ทอง. (2559). ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1071
PDF icon หน้าปก (31.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.06 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (31.29 KB)PDF icon สารบัญ (118.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (157.43 KB)PDF icon บทที่ 2 (857.79 KB)PDF icon บทที่ 3 (247.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (44.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (137.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.78 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (2.86 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (3.58 MB)
อิศราวุฒ, ส้มซ่า. (2550). ผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon bib.PDF (182.97 KB)PDF icon tpg.PDF (73.92 KB)PDF icon abs.PDF (105.73 KB)PDF icon con1.PDF (119.5 KB)PDF icon ch1.PDF (215.46 KB)PDF icon ch2.PDF (1019.89 KB)PDF icon ch3.PDF (386.3 KB)PDF icon ch4.PDF (178.34 KB)PDF icon ch5.PDF (191.25 KB)PDF icon app.PDF (1.68 MB)
ป้อมสาหร่าย, รสริน. (2550). ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (74.36 KB)PDF icon bib (1).PDF (209.62 KB)PDF icon ch5.PDF (209.15 KB)PDF icon ch4.PDF (144.88 KB)PDF icon ch3.PDF (487.11 KB)PDF icon ch2.PDF (1.47 MB)PDF icon ch1.PDF (227 KB)PDF icon con1.PDF (108.11 KB)PDF icon abs.PDF (112.76 KB)PDF icon app.PDF (3.58 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.51 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/757
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (419.03 KB)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/996
PDF icon หน้าปก (80.74 KB)PDF icon กิตติประกาศ (46.05 KB)PDF icon สารบัญ (119.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (318.74 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 3 (494.97 KB)PDF icon บทที่ 4 (178.18 KB)PDF icon บทที่ 5 (245.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (180.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.89 MB)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/965
PDF icon หน้าปก (43.17 KB)PDF icon สารบัญ (99.49 KB)PDF icon บทที่1 (253.06 KB)PDF icon บทที่2 (1015.57 KB)PDF icon บทที่3 (416.1 KB)PDF icon บทที่4 (145.3 KB)PDF icon บทที่5 (194.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (153.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.54 MB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2545). ผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.11 MB)
ณัฐปภัสร์, ไกรแสง. (2557). ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลของน้ำตาลเส้นก๋วยเตี๋ยว. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (30.38 KB)PDF icon สารบัญ (42.3 KB)PDF icon บทที่1 (29.11 KB)PDF icon บทที่2 (251.45 KB)PDF icon บทที่3 (49.6 KB)PDF icon บทที่4 (221.37 KB)PDF icon บทที่5 (20.03 KB)PDF icon บรรณานุกรม (706.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (137.92 KB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2539). ผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill). presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (27.6 MB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดคัพภะของก่อลิ้ม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.07 MB)
อรพิน, เสละคร. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.37 MB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2544). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.8 MB)
สุขสิริ, อินจันทร์. (2554). ผลของอายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่(Musa acuminata, AA) และวิธีการผลิตที่มีต่อสมบัติของแป้งกล้วยไข่และการนำไปใช้ประโยชน์. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.63 KB)PDF icon สารบัญ (36.79 KB)PDF icon บทที่ 1 (27.12 KB)PDF icon บทที่ 2 (296.15 KB)PDF icon บทที่ 3 (32.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (232.8 KB)PDF icon บทที่ 5 (16.52 KB)PDF icon บรรรานุกรม (41.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (107.7 KB)
รัชฎา, คำมา. (2541). ผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (26.57 MB)
นิธิพงศ์, ศรีเบญจมาศ. (2558). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาจริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1034
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.19 MB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
PDF icon หน้าปก (53.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.9 KB)PDF icon สารบัญ (93.39 KB)PDF icon บทที่ 1 (159.16 KB)PDF icon บทที่ 2 (874.47 KB)PDF icon บทที่ 3 (105.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (334.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (851.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (146.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (883.94 KB)
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (53.71 KB)PDF icon bib.pdf (146.87 KB)PDF icon ch5.pdf (851.35 KB)PDF icon ch4.pdf (334.26 KB)PDF icon ch3.pdf (105.38 KB)PDF icon ch2.pdf (874.47 KB)PDF icon ch1.pdf (159.16 KB)PDF icon con1.pdf (93.39 KB)PDF icon abs.pdf (112.9 KB)PDF icon app.pdf (883.94 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (53.71 KB)PDF icon bib.pdf (146.87 KB)PDF icon ch5.pdf (851.35 KB)PDF icon ch4.pdf (334.26 KB)PDF icon ch3.pdf (105.38 KB)PDF icon ch2.pdf (874.47 KB)PDF icon ch1.pdf (159.16 KB)PDF icon con1.pdf (93.39 KB)PDF icon abs.pdf (112.9 KB)PDF icon app.pdf (883.94 KB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.06 MB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2560). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (บัวเผื่อน ปณิธาร, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/938
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.42 MB)
ทวีพร, ศรีโพธิ์ทอง. (2557). พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (32.01 KB)PDF icon สารบัญ (31.68 KB)PDF icon บทที่1 (48.73 KB)PDF icon บทที่2 (300.75 KB)PDF icon บทที่3 (40.6 KB)PDF icon บทที่4 (135.24 KB)PDF icon บทที่5 (75.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (45.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (182.31 KB)
มนรัตน์, กมลพัฒนะ. (2543). พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (238.87 KB)PDF icon สารบัญ (158.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (314.3 KB)PDF icon บทที่ 2 (383.8 KB)PDF icon บทที่ 3 (73.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (384.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (173.92 KB)PDF icon บรรณานุกรม (75.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (372.3 KB)
สมยศ, อู่ทองมาก. (2543). พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (164.79 KB)PDF icon สารบัญ (115.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (225.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (638.29 KB)PDF icon บทที่ 3 (236.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (432.63 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (85.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2533). พัฒนาอนามัยในชุมชน (p. 391 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1000
PDF icon rachaniporn.pdf (19.73 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2543). ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. (ศุภวิทิตพัฒนา ธวัชชัย, Tran., บรรหาร พนมพร, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (714.13 KB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2559). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/833
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2562). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/866
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.84 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2561). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/890
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2560). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/907
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.41 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2548). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2546-2547. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/789
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.35 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2549). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/774
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.84 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/775
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.5 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.78 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.39 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1007
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (27.33 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2535). ภาษากับวัฒนธรรม (p. 161 หน้า). กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1015
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.09 MB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา, Ed.). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (39.91 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (42.23 MB)PDF icon fulltext.3.pdf (42.31 MB)PDF icon fulltext.4.pdf (31.87 MB)
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/427
PDF icon หน้าปก (563.66 KB)PDF icon บทคัดย่อ (912.18 KB)PDF icon สารบัญ (239.15 KB)PDF icon บทที่1 (235.92 KB)PDF icon บทที่2 (494.91 KB)PDF icon บทที่3 (234.73 KB)PDF icon บทที่4 (461.56 KB)PDF icon บทที่5 (258.96 KB)PDF icon บรรณานุกรม (245.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (1014.78 KB)
นันท์นภัส, พึ่งพิณ. (2556). ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.6 KB)PDF icon บทคัดย่อ (32.28 KB)PDF icon สารบัญ (39.2 KB)PDF icon บทที่ 1 (69.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (553.48 KB)PDF icon บทที่ 3 (71.52 KB)PDF icon บทที่ 4 (267.56 KB)PDF icon บทที่ 5 (105.48 KB)PDF icon บรรรานุกรม (77.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (239.65 KB)
คณะอาจารย์, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2539-2540. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 9.Abstract2539-2540.pdf (1.75 MB)
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2545). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2542-2545. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 32.abstract2542-2545.PDF (2.84 MB)
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2546). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
PDF icon 10.Abstract2546.pdf (2.67 MB)
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2556). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/493
PDF icon รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556 (934.79 KB)
จิราภรณ์, คลอดเพ็ง. (2561). ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/884
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.7 MB)
จิราภรณ์, คลอดเพ็ง. (2562). ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/875
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.71 MB)
ธรรมสาคร, รุ่งนิมิตร. (2559). รายงานการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/825
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (830.55 KB)
กรวรรณ, ทองสอน. (2559). รายงานการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)ประจำปีการศึกษา 2554-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/816
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.41 MB)
สมควร, คำลือ. (2560). รายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/931
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.59 MB)
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/934
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.33 MB)
ศรีสองรัก, สารีสังข์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/926
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.84 MB)
นฤมล, ตุงคะสิริ. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ คณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/826
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.33 MB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/853
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.55 MB)

Pages