Biblio

2545
 (1.42 MB)
 (64.96 KB) (133.29 KB) (230.41 KB) (146.03 KB) (1.39 MB) (160.24 KB) (911.9 KB) (166.12 KB) (153.35 KB) (159 KB)
 (2.44 MB)
 (513.05 KB)
 (3.49 MB) (177.44 KB) (667.46 KB) (1.99 MB) (272.81 KB) (374.32 KB) (179.51 KB) (215.36 KB) (165.36 KB) (477.79 KB)
 (72.25 KB) (132.75 KB) (239.49 KB) (656.12 KB) (107.56 KB) (965.19 KB) (146.5 KB) (203 KB) (165.71 KB) (210.44 KB)
 (69.06 KB) (126.11 KB) (741.81 KB) (354.07 KB) (1.23 MB) (185.75 KB) (2.47 MB) (128.19 KB) (71.11 KB) (156.55 KB)
 (76.95 KB) (165.95 KB) (296.31 KB) (388.99 KB) (1.99 MB) (283.06 KB) (3.32 MB) (1.1 MB) (334.19 KB) (902.81 KB)
 (1.4 MB)
 (1.4 MB)
 (1022.95 KB)
 (4.93 MB)
 (1.7 MB)
 (5.28 MB)
 (1.51 MB)
 (419.03 KB)
 (2.11 MB)
 (2.78 MB) (2.39 MB)
 (4.34 MB)
 (2.84 MB)
 (3.95 MB)
 (69.26 KB) (109.49 KB) (197.2 KB) (1.87 MB) (404.44 KB) (2.19 MB) (447.04 KB) (352.68 KB) (156.99 KB) (165.58 KB)
 (1.37 MB)
 (835.25 KB)
 (1.51 MB)
 (63.87 KB) (105.58 KB) (147.18 KB) (2.36 MB) (182.31 KB) (626.99 KB) (147.83 KB) (258.34 KB) (117.75 KB) (131.6 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.14 MB)
2546
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
 (69.48 KB) (237.39 KB) (1.31 MB) (1.83 MB) (181.87 KB) (2.04 MB) (317.8 KB) (164.42 KB) (122.15 KB) (2.85 MB)
 (18.85 MB)
 (37.35 MB)
 (37.77 MB)
 (2.83 MB)
 (2.14 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (5.72 MB) (153.85 KB) (340.53 KB) (492.46 KB) (3.4 MB) (317.44 KB) (790.01 KB) (475.91 KB) (162.99 KB) (450.31 KB)
 (5.72 MB) (153.85 KB) (340.53 KB) (492.46 KB) (3.4 MB) (317.44 KB) (790.01 KB) (475.91 KB) (162.99 KB) (450.31 KB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (55.46 KB) (132.67 KB) (182.77 KB) (103.2 KB) (380.32 KB) (84.06 KB) (740.21 KB) (123.27 KB) (66.32 KB) (157.7 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (55.46 KB) (132.67 KB) (182.77 KB) (103.2 KB) (380.32 KB) (84.06 KB) (740.21 KB) (123.27 KB) (66.32 KB) (157.7 KB)
 (40.28 MB)
 (57.76 KB) (141.72 KB) (213.94 KB) (120.36 KB) (464.91 KB) (69.42 KB) (1.64 MB) (142.99 KB) (58.42 KB) (529.71 KB)
 (78.75 KB) (150.27 KB) (380.93 KB) (272.01 KB) (1.81 MB) (324.94 KB) (2.82 MB) (173.77 KB) (101.11 KB) (471.43 KB)
 (78.75 KB) (101.11 KB) (173.77 KB) (2.82 MB) (324.94 KB) (1.81 MB) (272.01 KB) (380.93 KB) (150.27 KB) (471.43 KB)
 (67.93 MB)
 (11.29 MB)
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (55.9 KB) (113.95 KB) (170.35 KB) (127.45 KB) (440.42 KB) (93.24 KB) (682.91 KB) (297.09 KB) (83.71 KB) (146.68 KB)
 (55.9 KB) (83.71 KB) (297.09 KB) (682.91 KB) (93.24 KB) (440.42 KB) (127.45 KB) (170.35 KB) (113.95 KB) (146.68 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (57.99 KB) (107.2 KB) (108.71 KB) (208.63 KB) (734.12 KB) (209.76 KB) (604.2 KB) (388.65 KB) (103.48 KB) (894.84 KB)
 (57.99 KB) (103.48 KB) (388.65 KB) (604.2 KB) (209.76 KB) (734.12 KB) (208.63 KB) (108.71 KB) (107.2 KB) (894.84 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (72.25 KB) (133.43 KB) (364.82 KB) (421.55 KB) (1.15 MB) (238.21 KB) (2.64 MB) (248.87 KB) (280.85 KB) (303.18 KB)
 (72.25 KB) (280.85 KB) (248.87 KB) (2.64 MB) (238.21 KB) (1.15 MB) (421.55 KB) (364.82 KB) (133.43 KB) (303.18 KB)
 (57.31 KB) (148.03 KB) (127.89 KB) (169.56 KB) (1.52 MB) (91.05 KB) (679.09 KB) (208.54 KB) (107.61 KB) (227.58 KB)
 (68.11 KB) (236.9 KB) (424.59 KB) (376.94 KB) (1.6 MB) (258.24 KB) (1.48 MB) (229.18 KB) (52.68 KB) (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (68.11 KB) (52.68 KB) (229.18 KB) (1.48 MB) (258.24 KB) (1.6 MB) (376.94 KB) (424.59 KB) (236.9 KB) (143.34 KB)
 (66.03 KB) (77.68 KB) (225.55 KB) (199.15 KB) (472.03 KB) (165.77 KB) (1.61 MB) (159.19 KB) (95.55 KB) (612.53 KB)
 (67.54 KB) (63.32 KB) (80.28 KB) (667.34 KB) (84.26 KB) (188.4 KB) (98.98 KB) (136.77 KB) (168.79 KB) (234.12 KB)
 (79.62 KB) (73.09 KB) (137.91 KB) (570.93 KB) (291.99 KB) (1.87 MB) (283.54 KB) (257.29 KB) (161.11 KB) (126.97 KB)
 (64.36 KB) (110.57 KB) (365.77 KB) (748.36 KB) (93.24 KB) (407.9 KB) (145.18 KB) (151.22 KB) (199.26 KB) (256.21 KB)
 (2.63 MB)
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (76.15 KB) (148.21 KB) (423.56 KB) (464.26 KB) (1.97 MB) (79.62 KB) (551.05 KB) (254.24 KB) (66.11 KB) (169.51 KB)
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (57.02 KB) (78.28 KB) (158.08 KB) (513.82 KB) (306.66 KB) (1021.43 KB) (225.85 KB) (166.27 KB) (182.97 KB) (291.15 KB)
 (26.05 MB) (18.27 MB)
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (35.37 MB)
 (30.83 MB)
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (57.13 KB) (172.34 KB) (237.21 KB) (114.21 KB) (1.03 MB) (78.27 KB) (1.66 MB) (194.7 KB) (90.03 KB) (179.01 KB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (149.47 KB) (165.98 KB) (353.13 KB) (793.71 KB) (99.74 KB) (581.93 KB) (144.84 KB) (140.04 KB) (67.14 KB) (192.28 KB)
 (61.06 KB) (81.26 KB) (146.63 KB) (1.83 MB) (100.56 KB) (314.82 KB) (200.62 KB) (443.26 KB) (135.1 KB) (417.1 KB)
 (77.99 KB) (136.67 KB) (226.37 KB) (174.02 KB) (294.35 KB) (81.49 KB) (415.89 KB) (139.26 KB) (72.93 KB) (93.68 KB)
 (227.91 KB) (243.59 KB) (420.46 KB) (336.27 KB) (986.68 KB) (303.75 KB) (1.19 MB) (555.54 KB) (329.6 KB) (419.49 KB)
 (73.61 KB) (89.5 KB) (191.57 KB) (1.67 MB) (206.04 KB) (1.94 MB) (238.45 KB) (385.55 KB) (139.47 KB) (157.94 KB)
 (66.44 KB) (99.2 KB) (603.2 KB) (1.84 MB) (413.72 KB) (1.08 MB) (240.73 KB) (318.11 KB) (139.42 KB) (608.53 KB)
 (65.11 KB) (143.77 KB) (222.57 KB) (341.78 KB) (125.48 KB) (848.36 KB) (143.3 KB) (85.14 KB) (204.13 KB) (347.96 KB)
 (2.67 MB)
 (2.84 MB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (61.07 KB) (151.45 KB) (114.38 KB) (143.13 KB) (1.12 MB) (73.15 KB) (606.71 KB) (285.66 KB) (106.27 KB) (157.73 KB)
 (46.21 MB)
 (40.67 MB)
 (2.32 MB)
 (76.97 MB)
 (47.94 MB)
2547
 (4.68 MB)
 (2.22 MB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (71.08 KB) (227.17 KB) (139.95 KB) (326.4 KB) (1.45 MB) (554.31 KB) (1.82 MB) (509.85 KB) (201.62 KB) (1.04 MB)
 (71.08 KB) (201.62 KB) (509.85 KB) (1.82 MB) (554.31 KB) (1.45 MB) (326.4 KB) (139.95 KB) (227.17 KB) (1.04 MB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.64 MB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (166.67 KB) (60.88 KB) (245.92 KB) (1.32 MB) (156 KB) (1.27 MB) (300.12 KB) (528.57 KB) (136.77 KB) (175.83 KB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (74.55 KB) (282.22 KB) (356.64 KB) (532.59 KB) (270.91 KB) (2.66 MB) (200.81 KB) (175.73 KB) (161.53 KB) (5.35 MB)
 (6.19 MB) (143.34 KB) (658.34 KB) (1.68 MB) (320.26 KB) (2.09 MB) (490.59 KB) (153.45 KB) (202.57 KB) (1.13 MB)
 (2.42 MB) (2.37 MB)
 (799.32 KB)
 (72.81 KB) (148.57 KB) (978.74 KB) (2.18 MB) (251.22 KB) (1.69 MB) (244.56 KB) (238.45 KB) (234.78 KB) (285.29 KB)
 (58.72 KB) (118.62 KB) (400.59 KB) (386.83 KB) (228.61 KB) (1.9 MB) (320.76 KB) (108.93 KB) (193.29 KB) (1.53 MB)
 (5.47 MB) (294.02 KB) (461.92 KB) (1.84 MB) (423.85 KB) (1.43 MB) (539.53 KB) (283.57 KB) (268.3 KB) (474.08 KB)
 (5.47 MB) (294.02 KB) (461.92 KB) (1.84 MB) (423.85 KB) (1.43 MB) (539.53 KB) (283.57 KB) (268.3 KB) (474.08 KB)
 (5.6 MB)
 (2.95 MB) (3.58 MB)

Pages