Biblio

2545
ดำเนิน, คล้ายแท้. (2545). การศึกษาคุณลักษณะด้านปรีชาสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2545. (ไสยวรรณ พวงทอง & จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (39.23 MB)
นันทวัน, มาลยเวช. (2545). การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (63.88 KB) บทคัดย่อ (201.98 KB) สารบัญ (96.75 KB) บทที่ 1 (235.71 KB) บทที่ 2 (581.62 KB) บทที่ 3 (463.69 KB) บทที่ 4 (815.4 KB) บทที่ 5 (492.78 KB) บรรณานุกรม (170.42 KB) ภาคผนวก (570.36 KB)
บุศยมาศ, แสงเงิน. (2545). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (56.28 KB) bib.pdf (95.48 KB) ch5.pdf (263.69 KB) ch4.pdf (1.19 MB) ch3.pdf (100.36 KB) ch2.pdf (706.2 KB) ch1.pdf (160.42 KB) con1.pdf (383.68 KB) abs.pdf (186.53 KB) app.pdf (243.39 KB)
สุรพล, วรเลิศ. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (87.31 KB) bib.pdf (122.4 KB) ch5.pdf (291.14 KB) ch4.pdf (392.05 KB) ch3.pdf (84.37 KB) ch2.pdf (629.53 KB) ch1.pdf (225.77 KB) con1.pdf (130.35 KB) abs.pdf (176.33 KB) app.pdf (306.42 KB)
มานพ, ษมาวิมล. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (62.68 KB) bib.pdf (76.13 KB) ch5.pdf (160.44 KB) ch4.pdf (2.16 MB) ch3.pdf (183.7 KB) ch2.pdf (809.04 KB) ch1.pdf (159.17 KB) con1.pdf (209.64 KB) abs.pdf (109.52 KB) app.pdf (131.91 KB)
วันเพ็ญ, ปราศรัย. (2545). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (3.49 MB) bib.pdf (177.44 KB) ch5.pdf (667.46 KB) ch4.pdf (1.99 MB) ch3.pdf (272.81 KB) ch2.pdf (374.32 KB) ch1.pdf (179.51 KB) con1.pdf (215.36 KB) abs.pdf (165.36 KB) app.pdf (477.79 KB)
ปณิชกา, จีรพรชัย. (2545). การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (79.37 MB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2545). การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (31.81 MB)
ทิพาพร, ศรีสุธรรม. (2545). การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา : สหวิทยาเขตพิษณุโลก นครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (2.09 MB) bib.pdf (99.78 KB) ch5.pdf (188.01 KB) ch4.pdf (1.01 MB) ch3.pdf (128.73 KB) ch2.pdf (550.53 KB) ch1.pdf (90.7 KB) con1.pdf (67.96 KB) abs.pdf (100.23 KB) app.pdf (178.42 KB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2545). การศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการทอ ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
102.การศึกาาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหา.PDF (4.67 MB)
บุญชู, นาคโต. (2545). การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (72.25 KB) bib.pdf (87.91 KB) ch5.pdf (138.18 KB) ch4.pdf (1.98 MB) ch3.pdf (294.83 KB) ch2.pdf (1.65 MB) ch1.pdf (295.04 KB) con1.pdf (672.63 KB) abs.pdf (182.32 KB) app.pdf (150.82 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (75.68 KB) บทคัดย่อ (104.06 KB) สารบัญ (148.03 KB) บทที่1 (254.58 KB) บทที่2 (789.92 KB) บทที่3 (207.42 KB) บทที่4 (1.67 MB) บทที่5 (535.24 KB) บรรณานุกรม (129.87 KB) ภาคผนวก (563 KB)
มนู, เมฆหมอก. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (74.84 KB) bib.pdf (207.75 KB) ch5.pdf (702.96 KB) ch4.pdf (1.19 MB) ch3.pdf (258.28 KB) ch2.pdf (812.99 KB) ch1.pdf (239.85 KB) con1.pdf (197.4 KB) abs.pdf (114.2 KB) app.pdf (276.73 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (245.9 KB) บทคัดย่อ (245.65 KB) บทที่1 (356.65 KB) บทที่2 (1.05 MB) บทที่3 (290.21 KB) บทที่4 (1.19 MB) บทที่5 (534.51 KB) สารบัญ (294.49 KB) บรรณานุกรม (254.88 KB) ภาคผนวก (803.87 KB)
สุนิสา, วรอินทร์. (2545). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (4.19 MB) bib.pdf (243.47 KB) ch5.pdf (368.28 KB) ch4.pdf (1.47 MB) ch3.pdf (236.01 KB) ch2.pdf (1.46 MB) ch1.pdf (250.85 KB) con1.pdf (331.14 KB) abs.pdf (161.31 KB) app.pdf (318.6 KB)
ถาวร, พงษ์พานิช. (2545). การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสายครู โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.67 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2545). การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนพันปี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (41.27 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2545). การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปรียบเทียบกับน้ำดื่มชนิดฝาปิดสนิท. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (55.67 MB)
ชลอ, ยอดมนต์. (2545). การสำรวจความต้องการเทคโนโลยีด้านการจัดการผลิตผลทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ศรีแก้ว คงศักดิ์). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.67 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของหญ้าหนวดแมวจากผลกระทบของวันปลูกและอัตราปุ๋ยไนโตรเจน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (50.76 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2545). การแยกแบคทีเรียในดินที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะในการยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Fusarium sp.. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (11.25 MB)
อรพิน, ศิริเอก. (2545). ความคาดหวังการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2545). ความต้องการเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
33.techno.PDF (1.42 MB)
สมศักดิ์, ก้อนเพ็ชร์. (2545). ความต้องการในการอบรมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (64.96 KB) บทคัดย่อ (133.29 KB) สารบัญ (230.41 KB) บทที่ 1 (146.03 KB) บทที่ 2 (1.39 MB) บทที่ 3 (160.24 KB) บทที่ 4 (911.9 KB) บทที่ 5 (166.12 KB) บรรณานุกรม (153.35 KB) ภาคผนวก (159 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.44 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
40.Knowledge-and-attitude.PDF (513.05 KB)
คันสอน, พรหมรอด. (2545). ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (3.49 MB) bib.pdf (177.44 KB) ch5.pdf (667.46 KB) ch4.pdf (1.99 MB) ch3.pdf (272.81 KB) ch2.pdf (374.32 KB) ch1.pdf (179.51 KB) con1.pdf (215.36 KB) abs.pdf (165.36 KB) app.pdf (477.79 KB)
ประดิษฐ์, กำเนิด. (2545). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (72.25 KB) bib.pdf (132.75 KB) ch5.pdf (239.49 KB) ch4.pdf (656.12 KB) ch3.pdf (107.56 KB) ch2.pdf (965.19 KB) ch1.pdf (146.5 KB) con1.pdf (203 KB) abs.pdf (165.71 KB) app.pdf (210.44 KB)
ดำรงฤกษ์, กลิ่นแก้ว. (2545). คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.06 KB) บทคัดย่อ (126.11 KB) สารบัญ (741.81 KB) บทที่ 1 (354.07 KB) บทที่ 2 (1.23 MB) บทที่ 3 (185.75 KB) บทที่ 4 (2.47 MB) บทที่ 5 (128.19 KB) บรรณานุกรม (71.11 KB) ภาคผนวก (156.55 KB)
วิรุฬพร, แก้วกล้า. (2545). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (76.95 KB) บทคัดย่อ (165.95 KB) สารบัญ (296.31 KB) บทที่ 1 (388.99 KB) บทที่ 2 (1.99 MB) บทที่ 3 (283.06 KB) บทที่ 4 (3.32 MB) บทที่ 5 (1.1 MB) บรรณานุกรม (334.19 KB) ภาคผนวก (902.81 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2545). ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1022.95 KB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2545). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.93 MB)
เอมอร, กมลวรเดช. (2545). ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.7 MB)
ลำเนา, เอียมสะอาด. (2545). ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.28 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.51 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
59.ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศ.PDF (419.03 KB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2545). ผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.11 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (2.78 MB) fulltext2.pdf (2.39 MB)
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2545). มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.34 MB)
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2545). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2542-2545. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
32.abstract2542-2545.PDF (2.84 MB)
ปราณี, แจ่มขุทด. (2545). วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.95 MB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.26 KB) bib.pdf (109.49 KB) ch5.pdf (197.2 KB) ch4.pdf (1.87 MB) ch3.pdf (404.44 KB) ch2.pdf (2.19 MB) ch1.pdf (447.04 KB) con1.pdf (352.68 KB) abs.pdf (156.99 KB) app.pdf (165.58 KB)
อรรถพล, นาขวา. (2545). อัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ไซ่ง่อน. (ชัยสมตระกูล ไพโรจน์ & ประภาศิริ, ใจผ่อง). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.37 MB)
ปรัชญา, สังข์สมบูรณ์. (2545). อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
23.bonus_.pdf (835.25 KB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2545). เปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.51 MB)
สุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ. (2545). แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (63.87 KB) bib.pdf (105.58 KB) ch5.pdf (147.18 KB) ch4.pdf (2.36 MB) ch3.pdf (182.31 KB) ch2.pdf (626.99 KB) ch1.pdf (147.83 KB) con1.pdf (258.34 KB) abs.pdf (117.75 KB) app.pdf (131.6 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
49.Filter.PDF (1.14 MB)
2546
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (69.48 KB) บทคัดย่อ (122.15 KB) สารบัญ (164.42 KB) บทที่ 1 (317.8 KB) บทที่ 2 (2.04 MB) บทที่ 3 (181.87 KB) บทที่ 4 (1.83 MB) บทที่ 5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (237.39 KB) ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.48 KB) บทคัดย่อ (122.15 KB) สารบัญ (164.42 KB) บทที่1 (317.8 KB) บทที่2 (2.04 MB) บทที่3 (181.87 KB) บทที่4 (1.83 MB) บทที่5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (237.39 KB) ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.48 KB) bib.pdf (237.39 KB) ch5.pdf (1.31 MB) ch4.pdf (1.83 MB) ch3.pdf (181.87 KB) ch2.pdf (2.04 MB) ch1.pdf (317.8 KB) con1.pdf (164.42 KB) abs.pdf (122.15 KB) app.pdf (2.85 MB)
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2546). การตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (18.85 MB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2546). การพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. (วีระกุล กนกกานต์). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (37.35 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). การพัฒนาการสอนรายวิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (อิงคสุวณิชย์ อรอนงค์, สายใจ, ช้างฉัตร, & สวัสดิ์, จิตตจ์นะ). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (37.77 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2546). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
91.การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.PDF (2.83 MB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2546). การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.14 MB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-05-29.
หน้าปก (62.14 KB) บทคัดย่อ (162.54 KB) สารบัญ (121.25 KB) บทที่ 1 (311.16 KB) บทที่ 2 (926.77 KB) บทที่ 3 (154.35 KB) บทที่ 4 (1.2 MB) บทที่ 5 (312.79 KB) บรรณานุกรม (118.84 KB) ภาคผนวก (1.75 MB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (62.14 KB) บทคัดย่อ (162.54 KB) สารบัญ (121.25 KB) บทที่1 (311.16 KB) บทที่2 (926.77 KB) บทที่3 (154.35 KB) บทที่4 (1.2 MB) บทที่5 (312.79 KB) บรรณานุกรม (118.84 KB) ภาคผนวก (1.75 MB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (5.72 MB) บทคัดย่อ (153.85 KB) สารบัญ (340.53 KB) บทที่ 1 (492.46 KB) บทที่ 2 (3.4 MB) บทที่ 3 (317.44 KB) บทที่ 4 (790.01 KB) บทที่ 5 (475.91 KB) บรรณานุกรม (162.99 KB) ภาคผนวก (450.31 KB)
แก่นจรรยา, วสันต์. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (5.72 MB) บทคัดย่อ (153.85 KB) สารบัญ (340.53 KB) บทที่1 (492.46 KB) บทที่2 (3.4 MB) บทที่3 (317.44 KB) บทที่4 (790.01 KB) บทที่5 (475.91 KB) บรรณานุกรม (162.99 KB) ภาคผนวก (450.31 KB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (55.46 KB) บทคัดย่อ (132.67 KB) สารบัญ (182.77 KB) บทที่ 1 (103.2 KB) บทที่ 2 (380.32 KB) บทที่ 3 (84.06 KB) บทที่ 4 (740.21 KB) บทที่ 5 (123.27 KB) บรรณานุกรม (66.32 KB) ภาคผนวก (157.7 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (55.46 KB) บทคัดย่อ (132.67 KB) สารบัญ (182.77 KB) บทที่1 (103.2 KB) บทที่2 (380.32 KB) บทที่3 (84.06 KB) บทที่4 (740.21 KB) บทที่5 (123.27 KB) บรรณานุกรม (66.32 KB) ภาคผนวก (157.7 KB)
ภาณุวัฒน์, ภักดีวงศ์. (2546). การศึกษาความต้องการในการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนบุคลากรการศึกษาในพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (40.28 MB)
พรทิพย์, เต็งเจริญ. (2546). การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.76 KB) บทคัดย่อ (141.72 KB) สารบัญ (213.94 KB) บทที่1 (120.36 KB) บทที่2 (464.91 KB) บทที่3 (69.42 KB) บทที่4 (1.64 MB) บทที่5 (142.99 KB) บรรณานุกรม (58.42 KB) ภาคผนวก (529.71 KB)
ณัฏฐวีร์, เงินทอง. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (78.75 KB) บทคัดย่อ (150.27 KB) สารบัญ (380.93 KB) บทที่1 (272.01 KB) บทที่2 (1.81 MB) บทที่3 (324.94 KB) บทที่4 (2.82 MB) บทที่5 (173.77 KB) บรรณานุกรม (101.11 KB) ภาคผนวก (471.43 KB)
เงินทอง, ณัฏฐวีร์. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (78.75 KB) bib.pdf (101.11 KB) ch5.pdf (173.77 KB) ch4.pdf (2.82 MB) ch3.pdf (324.94 KB) ch2.pdf (1.81 MB) ch1.pdf (272.01 KB) con1.pdf (380.93 KB) abs.pdf (150.27 KB) app.pdf (471.43 KB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2546). การศึกษาชนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสดงของสารสกัดสีแดงของ Monascus pureus TISTR 3090. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (67.93 MB)
ปรีชา, มูลสาร. (2546). การศึกษาต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนในการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้พันธุ์ผสมโฮลสโตน์ฟรีเชียน. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (11.29 MB)
วีระกุล, ธงชัย. (2546). การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (55.9 KB) บทคัดย่อ (113.95 KB) สารบัญ (170.35 KB) บทที่ 1 (127.45 KB) บทที่ 2 (440.42 KB) บทที่ 3 (93.24 KB) บทที่ 4 (682.91 KB) บทที่ 5 (297.09 KB) บรรณานุกรม (83.71 KB) ภาคผนวก (146.68 KB)
วีระกุล, กนกรัตน์. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (55.9 KB) bib.pdf (83.71 KB) ch5.pdf (297.09 KB) ch4.pdf (682.91 KB) ch3.pdf (93.24 KB) ch2.pdf (440.42 KB) ch1.pdf (127.45 KB) con1.pdf (170.35 KB) abs.pdf (113.95 KB) app.pdf (146.68 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (57.99 KB) บทคัดย่อ (107.2 KB) สารบัญ (108.71 KB) บทที่ 1 (208.63 KB) บทที่ 2 (734.12 KB) บทที่ 3 (209.76 KB) บทที่ 4 (604.2 KB) บทที่ 5 (388.65 KB) บรรณานุกรม (103.48 KB) ภาคผนวก (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (57.99 KB) bib.pdf (103.48 KB) ch5.pdf (388.65 KB) ch4.pdf (604.2 KB) ch3.pdf (209.76 KB) ch2.pdf (734.12 KB) ch1.pdf (208.63 KB) con1.pdf (108.71 KB) abs.pdf (107.2 KB) app.pdf (894.84 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (72.25 KB) บทคัดย่อ (133.43 KB) สารบัญ (364.82 KB) บทที่ 1 (421.55 KB) บทที่ 2 (1.15 MB) บทที่ 3 (238.21 KB) บทที่ 4 (2.64 MB) บทที่ 5 (248.87 KB) บรรณานุกรม (280.85 KB) ภาคผนวก (303.18 KB)
จิรพงษ์โอภาส, สมจิต. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (72.25 KB) bib.pdf (280.85 KB) ch5.pdf (248.87 KB) ch4.pdf (2.64 MB) ch3.pdf (238.21 KB) ch2.pdf (1.15 MB) ch1.pdf (421.55 KB) con1.pdf (364.82 KB) abs.pdf (133.43 KB) app.pdf (303.18 KB)
อุไรวรรณ, พวงสมบัติ. (2546). การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.31 KB) บทคัดย่อ (148.03 KB) ส่ารบัญ (127.89 KB) บทที่ 1 (169.56 KB) บทที่ 2 (1.52 MB) บทที่ 3 (91.05 KB) บทที่ 4 (679.09 KB) บทที่ 5 (208.54 KB) บรรณานุกรม (107.61 KB) ภาคผนวก (227.58 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (68.11 KB) บทคัดย่อ (236.9 KB) สารบัญ (424.59 KB) บทที่1 (376.94 KB) บทที่2 (1.6 MB) บทที่3 (258.24 KB) บทที่4 (1.48 MB) บทที่5 (229.18 KB) บรรณานุกรม (52.68 KB) ภาคผนวก (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (68.11 KB) bib.pdf (52.68 KB) ch5.pdf (229.18 KB) ch4.pdf (1.48 MB) ch3.pdf (258.24 KB) ch2.pdf (1.6 MB) ch1.pdf (376.94 KB) con1.pdf (424.59 KB) abs.pdf (236.9 KB) app.pdf (143.34 KB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (66.03 KB) บทคัดย่อ (77.68 KB) สารบัญ (225.55 KB) บทที่1 (199.15 KB) บทที่2 (472.03 KB) บทที่3 (165.77 KB) บทที่4 (1.61 MB) บทที่5 (159.19 KB) บรรณานุกรม (95.55 KB) ภาคผนวก (612.53 KB)
ที่พี่ง, เอื้อบุญ. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (67.54 KB) bib.pdf (63.32 KB) ch5.pdf (80.28 KB) ch4.pdf (667.34 KB) ch3.pdf (84.26 KB) ch2.pdf (188.4 KB) ch1.pdf (98.98 KB) con1.pdf (136.77 KB) abs.pdf (168.79 KB) app.pdf (234.12 KB)
ชฎารัตน์, โมสกุล. (2546). การศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (79.62 KB) bib.pdf (73.09 KB) ch5.pdf (137.91 KB) ch4.pdf (570.93 KB) ch3.pdf (291.99 KB) ch2.pdf (1.87 MB) ch1.pdf (283.54 KB) con1.pdf (257.29 KB) abs.pdf (161.11 KB) app.pdf (126.97 KB)
ทวีป, แก้ววงหิว. (2546). การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (64.36 KB) bib.pdf (110.57 KB) ch5.pdf (365.77 KB) ch4.pdf (748.36 KB) ch3.pdf (93.24 KB) ch2.pdf (407.9 KB) ch1.pdf (145.18 KB) con1.pdf (151.22 KB) abs.pdf (199.26 KB) app.pdf (256.21 KB)
สถาบันราชภัฏ, พิบูลสงคราม. (2546). การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
63.ศักยภาพของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.PDF (2.63 MB)
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (76.15 KB) บทคัดย่อ (148.21 KB) สารบัญ (423.56 KB) บทที่ 1 (464.26 KB) บทที่ 2 (1.97 MB) บทที่ 3 (79.62 KB) บทที่ 4 (551.05 KB) บทที่ 5 (254.24 KB) บรรณานุกรม (66.11 KB) ภาคผนวก (169.51 KB)
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (57.02 KB) bib.pdf (78.28 KB) ch5.pdf (158.08 KB) ch4.pdf (513.82 KB) ch3.pdf (306.66 KB) ch2.pdf (1021.43 KB) ch1.pdf (225.85 KB) con1.pdf (166.27 KB) abs.pdf (182.97 KB) app.pdf (291.15 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2546). การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาคเหนือ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (26.05 MB) fulltext2.pdf (18.27 MB)
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (35.37 MB)
รัชฎา, คำมา. (2546). การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (30.83 MB)
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.13 KB) บทคัดย่อ (172.34 KB) สารบัญ (237.21 KB) บทที่ 1 (114.21 KB) บทที่ 2 (1.03 MB) บทที่ 3 (78.27 KB) บทที่ 4 (1.66 MB) บทที่ 5 (194.7 KB) บรรณานุกรม (90.03 KB) ภาคผนวก (179.01 KB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
abs.pdf (149.47 KB) bib.pdf (165.98 KB) ch5.pdf (353.13 KB) ch4.pdf (793.71 KB) ch3.pdf (99.74 KB) ch2.pdf (581.93 KB) ch1.pdf (144.84 KB) con1.pdf (140.04 KB) tpg.pdf (67.14 KB) app.pdf (192.28 KB)
บุญมี, โสภิดา. (2546). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก.
tpg.pdf (61.06 KB) bib.pdf (81.26 KB) ch5.pdf (146.63 KB) ch4.pdf (1.83 MB) ch3.pdf (100.56 KB) ch2.pdf (314.82 KB) ch1.pdf (200.62 KB) con1.pdf (443.26 KB) abs.pdf (135.1 KB) app.pdf (417.1 KB)
ชูศักดิ์, พุทธเกษม. (2546). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (77.99 KB) บทคัดย่อ (136.67 KB) สารบัญ (226.37 KB) บทที่ 1 (174.02 KB) บทที่ 2 (294.35 KB) บทที่ 3 (81.49 KB) บทที่ 4 (415.89 KB) บทที่ 5 (139.26 KB) บรรณานุกรม (72.93 KB) ภาคผนวก (93.68 KB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพัทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะครุศาสตร์. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (227.91 KB) บทคัดย่อ (243.59 KB) สารบัญ (420.46 KB) บทที่ 1 (336.27 KB) บทที่ 2 (986.68 KB) บทที่ 3 (303.75 KB) บทที่ 4 (1.19 MB) บทที่ 5 (555.54 KB) บรรณานุกรม (329.6 KB) ภาคผนวก (419.49 KB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพันทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (73.61 KB) bib.pdf (89.5 KB) ch5.pdf (191.57 KB) ch4.pdf (1.67 MB) ch3.pdf (206.04 KB) ch2.pdf (1.94 MB) ch1.pdf (238.45 KB) con1.pdf (385.55 KB) abs.pdf (139.47 KB) app.pdf (157.94 KB)
ดลฤดี, รพีนิพนธ์. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (66.44 KB) bib.pdf (99.2 KB) ch5.pdf (603.2 KB) ch4.pdf (1.84 MB) ch3.pdf (413.72 KB) ch2.pdf (1.08 MB) ch1.pdf (240.73 KB) con1.pdf (318.11 KB) abs.pdf (139.42 KB) app.pdf (608.53 KB)
สุพรรณี, กุเหล็กดำ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (65.11 KB) bib.pdf (143.77 KB) ch5.pdf (222.57 KB) ch4.pdf (341.78 KB) ch3.pdf (125.48 KB) ch2.pdf (848.36 KB) ch1.pdf (143.3 KB) con1.pdf (85.14 KB) abs.pdf (204.13 KB) app.pdf (347.96 KB)
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2546). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
10.Abstract2546.pdf (2.67 MB)
อารีย์, ปรีดีกุล, & เตือนใจ, เชื้อประดิษฐ์. (2546). รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
20.en_.pdf (2.84 MB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (61.07 KB) บทคัดย่อ (151.45 KB) สารบัญ (114.38 KB) บทที่ 1 (143.13 KB) บทที่ 2 (1.12 MB) บทที่ 3 (73.15 KB) บทที่ 4 (606.71 KB) บทที่ 5 (285.66 KB) บรรณานุกรม (106.27 KB) ภาคผนวก (157.73 KB)

Pages