Biblio

Export 927 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
บุษกร, พรรณเชษฐ์. (2549). การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (54.7 KB)PDF icon bib.pdf (43.88 KB)PDF icon ch5.pdf (210.21 KB)PDF icon ch4.pdf (473.63 KB)PDF icon ch3.pdf (127.86 KB)PDF icon ch2.pdf (997.38 KB)PDF icon ch1.pdf (133.75 KB)PDF icon con1.pdf (139.08 KB)PDF icon abs.pdf (124.58 KB)PDF icon app.pdf (214.2 KB)
บุษบา, หินเธาว์. (2544). การศึกษาภาพลักษณ์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในสายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต จ.สุโขทัย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (20.14 MB)
บุษบา, ตาไว. (2550). การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนรร่วมโดยใช้โครงการสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (673.36 KB)PDF icon บรรณานุกรม (319.23 KB)PDF icon บทที่5 (400.77 KB)PDF icon บทที่4 (387.28 KB)PDF icon บทที่3 (215.9 KB)PDF icon บทที่2 (2.25 MB)PDF icon บทที่1 (241.44 KB)PDF icon สารบัญ (111.89 KB)PDF icon บทคัดย่อ (137.91 KB)PDF icon หน้าปก (84.82 KB)
บุษบา, หินเธาว์. (2545). การศึกษา ผลดี ผลเสียของการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (42.21 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/767
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.12 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (31.04 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2549). การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชนตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.11 MB)
บูรพา, วิถีปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (16.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.39 KB)PDF icon สารบัญ (30.64 KB)PDF icon บทที่1 (53.98 KB)PDF icon บทที่2 (320.27 KB)PDF icon บทที่3 (91.48 KB)PDF icon บทที่4 (61.43 KB)PDF icon บทที่5 (46.6 KB)PDF icon บรรณานุกรม (49.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (203.33 KB)
ปณิชกา, จีรพรชัย. (2545). การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (79.37 MB)
ปณิธาร, บัวเผื่อน. (2559). การวิเคราะห์การใช้บริการห้องเรียนไอทีของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (เงินแจ้ง ปัทมาพร, Tran., พินิจกิจเจริญกุล โสภณ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/831
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (954.68 KB)
ปนัดดา, จันทร์เนย, & กลิ่นแก้ว, ดาวพะวัน. (2549). การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/762
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.78 MB)
ปนัดดา, จันทร์เนย. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์บอกซีเลส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/788
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.24 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2539). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน.1.pdf (59.79 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fulltext.pdf (17.64 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน.1.pdf (43.55 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองโคกช้าง เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.95 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2541). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ.1.pdf (24.73 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2552). การศึกษามลภาวะทางเสียงในช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วนที่มีผลต่อการรับฟังเสียงของตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/754
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (744.06 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2545). ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (44.99 MB)
ประกาศิต, อ่ำอ่วม. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ประดิษฐ์, กำเนิด. (2545). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (132.75 KB)PDF icon ch5.pdf (239.49 KB)PDF icon ch4.pdf (656.12 KB)PDF icon ch3.pdf (107.56 KB)PDF icon ch2.pdf (965.19 KB)PDF icon ch1.pdf (146.5 KB)PDF icon con1.pdf (203 KB)PDF icon abs.pdf (165.71 KB)PDF icon app.pdf (210.44 KB)
ประดิษฐ์, ย่อมครบุรี. (2547). บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.31 KB)PDF icon bib.pdf (106.04 KB)PDF icon ch5.pdf (281.57 KB)PDF icon ch4.pdf (4.12 MB)PDF icon ch3.pdf (87.19 KB)PDF icon ch2.pdf (723.94 KB)PDF icon ch1.pdf (245.02 KB)PDF icon con1.pdf (846.79 KB)PDF icon bib.pdf (106.04 KB)PDF icon abs.pdf (197.73 KB)PDF icon app.pdf (341.81 KB)
ประทีป, ป่านแก้ว. (2553). แนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.66 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.7 KB)PDF icon สารบัญ (36.49 KB)PDF icon บทที่ 1 (34.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (234.4 KB)PDF icon บทที่ 3 (63.62 KB)PDF icon บทที่ 4 (233.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (75.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (21.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.6 KB)
ประทุม, จันทร์นิเวศน์. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (164.79 KB)PDF icon สารบัญ (115.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (225.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (638.29 KB)PDF icon บทที่ 3 (236.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (432.63 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (85.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
ประนอม, หาญจริง, & อรวรรณ, ปันทะนะ. (2562). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/864
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.18 MB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.26 KB)PDF icon bib.pdf (109.49 KB)PDF icon ch5.pdf (197.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.87 MB)PDF icon ch3.pdf (404.44 KB)PDF icon ch2.pdf (2.19 MB)PDF icon ch1.pdf (447.04 KB)PDF icon con1.pdf (352.68 KB)PDF icon abs.pdf (156.99 KB)PDF icon app.pdf (165.58 KB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.49 KB)PDF icon bib.pdf (56.07 KB)PDF icon ch5.pdf (160.66 KB)PDF icon ch4.pdf (722.81 KB)PDF icon ch3.pdf (98.74 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (135.41 KB)PDF icon con1.pdf (157.59 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-09-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (56.49 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.5 KB)PDF icon สารบัญ (157.59 KB)PDF icon บทที่ 1 (135.41 KB)PDF icon บทที่ 2 (563.11 KB)PDF icon บทที่ 3 (98.74 KB)PDF icon บทที่ 4 (722.81 KB)PDF icon บทที่ 5 (160.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (56.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (199.42 KB)
ประพาส, ทัพภมาน. (2554). แรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องมือกลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (40.28 KB)PDF icon สารบัญ (75.71 KB)PDF icon บทที่1 (56.72 KB)PDF icon บทที่2 (391.67 KB)PDF icon บทที่3 (44.96 KB)PDF icon บทที่4 (568.28 KB)PDF icon บทที่5 (64.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (35.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (257.9 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (53.71 KB)PDF icon bib.pdf (146.87 KB)PDF icon ch5.pdf (851.35 KB)PDF icon ch4.pdf (334.26 KB)PDF icon ch3.pdf (105.38 KB)PDF icon ch2.pdf (874.47 KB)PDF icon ch1.pdf (159.16 KB)PDF icon con1.pdf (93.39 KB)PDF icon abs.pdf (112.9 KB)PDF icon app.pdf (883.94 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
PDF icon หน้าปก (53.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.9 KB)PDF icon สารบัญ (93.39 KB)PDF icon บทที่ 1 (159.16 KB)PDF icon บทที่ 2 (874.47 KB)PDF icon บทที่ 3 (105.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (334.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (851.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (146.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (883.94 KB)
ประภาศิริ, ใจผ่อง. (2543). ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (17.6 MB)
ประวิตร, ชูศิลป์. (2527). การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เคมี 331 อินทรีย์เคมี 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/783
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.29 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2531). อิเล็กทรอนิกส์ 3. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1021
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (21.18 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2532). ดิจิตอลและการใช้งาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1024
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.61 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.18 MB)
ประเสริฐ, จำปาแดง. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (6.28 MB)PDF icon app.pdf (790.36 KB)PDF icon ch5.pdf (921.31 KB)PDF icon ch4.pdf (1.75 MB)PDF icon ch3.pdf (292.17 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (407.34 KB)PDF icon con1.pdf (295.61 KB)PDF icon abs.pdf (142.11 KB)PDF icon bib.pdf (201.77 KB)
ปรัชญา, สังข์สมบูรณ์. (2545). อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 23.bonus_.pdf (835.25 KB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2562). ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/878
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (632.17 KB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27 KB)PDF icon สารบัญ (26.76 KB)PDF icon บทที่ 1 (54.51 KB)PDF icon บทที่ 2 (319.13 KB)PDF icon บทที่ 3 (53.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (138.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (55.71 KB)PDF icon บรรรานุกรม (35.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (328.75 KB)
ปราณี, แจ่มขุทด. (2545). วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.95 MB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2561). ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/900
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.33 MB)
ปรารถนา, อินบุญรอด. (2561). การพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/897
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.74 MB)
ปรีชา, มูลสาร. (2553). การใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรขุน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/786
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1021.87 KB)
ปรีชา, สุกใส. (2531). หลักการพัฒนาชุมชน (p. 161 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1013
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (11.86 MB)
ปรีชา, มูลสาร. (2546). การศึกษาต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนในการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้พันธุ์ผสมโฮลสโตน์ฟรีเชียน. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.29 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2545). การวิจัยประเมินผลนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 39.Student-evaluation.PDF (517.97 KB)
ปรีชา, สุกใส. (2530). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน (p. 178 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1006
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (10.89 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (39.94 MB)
ปรีดา, ตาไว. (2550). แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (789.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (133.89 KB)PDF icon บทที่5 (932.24 KB)PDF icon บทที่4 (524.26 KB)PDF icon บทที่3 (165.64 KB)PDF icon บทที่2 (1.05 MB)PDF icon บทที่1 (176.17 KB)PDF icon สารบัญ (106.3 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.21 KB)PDF icon หน้าปก (83.85 KB)
ปวริศา, เกษมสุข. (2560). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (81.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (170.78 KB)PDF icon สารบัญ (117.33 KB)PDF icon บทที่1 (145.96 KB)PDF icon บทที่2 (442.91 KB)PDF icon บทที่3 (251.94 KB)PDF icon บทที่4 (294.97 KB)PDF icon บทที่5 (129.52 KB)PDF icon บรรณานุกรม (166.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (941.56 KB)
ปอลิณ, หยุ่นตระกลู. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ เรี่ยง สร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/971
PDF icon หน้าปก (44.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (49.11 KB)PDF icon สารบัญ (82.17 KB)PDF icon บทที่1 (163.41 KB)PDF icon บทที่2 (1.04 MB)PDF icon บทที่3 (330.35 KB)PDF icon บทที่4 (103.98 KB)PDF icon บทที่5 (87.02 KB)PDF icon บรรณานุกรม (102.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.18 MB)
ปัญญา, อยู่ป้อม. (2552). การศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (135.41 KB)PDF icon ภาคผนวก (682.31 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (294.12 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.62 MB)PDF icon บทที่ 3 (136.26 KB)PDF icon บทที่ 4 (840.41 KB)PDF icon บทที่ 5 (427.28 KB)PDF icon สารบัญ (198.57 KB)PDF icon หน้าปก (85.98 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่1 (103.2 KB)PDF icon บทที่2 (380.32 KB)PDF icon บทที่3 (84.06 KB)PDF icon บทที่4 (740.21 KB)PDF icon บทที่5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (236.9 KB)PDF icon สารบัญ (424.59 KB)PDF icon บทที่1 (376.94 KB)PDF icon บทที่2 (1.6 MB)PDF icon บทที่3 (258.24 KB)PDF icon บทที่4 (1.48 MB)PDF icon บทที่5 (229.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (52.68 KB)PDF icon ภาคผนวก (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.11 KB)PDF icon bib.pdf (52.68 KB)PDF icon ch5.pdf (229.18 KB)PDF icon ch4.pdf (1.48 MB)PDF icon ch3.pdf (258.24 KB)PDF icon ch2.pdf (1.6 MB)PDF icon ch1.pdf (376.94 KB)PDF icon con1.pdf (424.59 KB)PDF icon abs.pdf (236.9 KB)PDF icon app.pdf (143.34 KB)
ปาริชาติ, ศรล้อม. (2543). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (59.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (154.75 KB)PDF icon สารบัญ (77.62 KB)PDF icon บทที่ 1 (170.82 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 3 (173.55 KB)PDF icon บทที่ 4 (347.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (263.23 KB)PDF icon บรรณานุกรม (136.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (365.51 KB)
ปิติภูมิ, พิมพาลัย. (2560). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1008.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.48 MB)PDF icon สารบัญ (132.33 KB)PDF icon บทที่1 (99.27 KB)PDF icon บทที่2 (774.91 KB)PDF icon บทที่3 (194.18 KB)PDF icon บทที่4 (297.8 KB)PDF icon บทที่5 (222.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (96.71 KB)
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ปิยวดี, น้อยน้าใส. (2562). การพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/874
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.07 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (14.14 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.51 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 44.Pumpkin-flour.PDF (336.75 KB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.1.pdf (24.05 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การผลิตแป้งจากกล้วย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (54.6 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/763
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (588.52 KB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/757
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (419.03 KB)
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/974
PDF icon หน้าปก (58.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (67.68 KB)PDF icon สารบัญ (128.6 KB)PDF icon บทที่1 (190.33 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (175.46 KB)PDF icon บทที่4 (582.91 KB)PDF icon บทที่5 (210.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (132.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (722.95 KB)
ปิยะดา, วชิระวงศกร. (2553). การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/791
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.8 MB)
ปุณเรศวร์, รัตนประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ในรายวิชาการผลิตสุกร (Swine Production) ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยาชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1042
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2 MB)
ป้อมสาหร่าย, รสริน. (2550). ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (74.36 KB)PDF icon bib (1).PDF (209.62 KB)PDF icon ch5.PDF (209.15 KB)PDF icon ch4.PDF (144.88 KB)PDF icon ch3.PDF (487.11 KB)PDF icon ch2.PDF (1.47 MB)PDF icon ch1.PDF (227 KB)PDF icon con1.PDF (108.11 KB)PDF icon abs.PDF (112.76 KB)PDF icon app.PDF (3.58 MB)
ผกาวดี, เอี่ยมกำแพง. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริมแคลเซียมจากระดูกปลาสลาด. (วรชุมอินเกต โสรัจ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1050
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.43 MB)
ผ่องพรรณ, จันทร์โอชา. (2547). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.89 KB)PDF icon bib.pdf (173.49 KB)PDF icon ch5.pdf (342.3 KB)PDF icon ch4.pdf (614.95 KB)PDF icon ch3.pdf (183.63 KB)PDF icon ch2.pdf (2.3 MB)PDF icon ch1.pdf (421.32 KB)PDF icon con1.pdf (237.44 KB)PDF icon abs.pdf (123.14 KB)PDF icon app.pdf (395.24 KB)
ผ่องลักษม์, จิตต์การุญ. (2543). สภาพปัจจัยในการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/795
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.77 MB)
พงษ์เจริญ, นพวรรณ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (71.08 KB)PDF icon bib.pdf (201.62 KB)PDF icon ch5.pdf (509.85 KB)PDF icon ch4.pdf (1.82 MB)PDF icon ch3.pdf (554.31 KB)PDF icon ch2.pdf (1.45 MB)PDF icon ch1.pdf (326.4 KB)PDF icon con1.pdf (139.95 KB)PDF icon abs.pdf (227.17 KB)PDF icon app.pdf (1.04 MB)
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
พณิดา, แก้วครอง. (2560). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ไตรธรรม วรรณวลี, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/924
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (801.51 KB)
พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1028
PDF icon Phanomphon.pdf (12.37 MB)
พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี. (2551). แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (562.93 KB)PDF icon บรรณานุกรม (149.13 KB)PDF icon บทที่5 (657.46 KB)PDF icon บทที่4 (906.61 KB)PDF icon บทที่3 (267.16 KB)PDF icon บทที่2 (1.64 MB)PDF icon บทที่1 (243.21 KB)PDF icon สารบัญ (127.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.59 KB)PDF icon หน้าปก (82.51 KB)
พนาวัน, เปรมศรี. (2560). การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/912
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (10.82 MB)
พนาวัน, เปรมศรี. (2559). การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/832
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.75 MB)
พยนต์, พูลรักษ์. (2554). การศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (239.61 KB)PDF icon บทคัดย่อ (424.83 KB)PDF icon สารบัญ (469.99 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.16 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 3 (542.23 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.52 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1006.4 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.45 MB)
พยอม, บุญสะอาด. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกทีมีต่อการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (525.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.91 KB)PDF icon บทที่5 (324.21 KB)PDF icon บทที่4 (1.99 MB)PDF icon บทที่3 (207.59 KB)PDF icon บทที่2 (1.55 MB)PDF icon บทที่1 (227.09 KB)PDF icon สารบัญ (217.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.86 KB)PDF icon หน้าปก (87.03 KB)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.81 KB)PDF icon สารบัญ (193.16 KB)PDF icon บทที่1 (362.34 KB)PDF icon บทที่2 (788.59 KB)PDF icon บทที่3 (146.92 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (501.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (694.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (154.28 KB)
พรชนก, ต่ายหัวดง. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1 และเขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.48 KB)PDF icon bib.PDF (149.07 KB)PDF icon ch5.PDF (295.37 KB)PDF icon ch4.PDF (1.49 MB)PDF icon ch3.PDF (199.07 KB)PDF icon ch2.PDF (1.73 MB)PDF icon ch1.PDF (252.35 KB)PDF icon con1.PDF (121.35 KB)PDF icon abs.PDF (112.51 KB)PDF icon app.PDF (495.07 KB)
พรทิพย์, เต็งเจริญ. (2546). การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.72 KB)PDF icon สารบัญ (213.94 KB)PDF icon บทที่1 (120.36 KB)PDF icon บทที่2 (464.91 KB)PDF icon บทที่3 (69.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.64 MB)PDF icon บทที่5 (142.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (529.71 KB)
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.91 KB)PDF icon con1.pdf (151.95 KB)PDF icon ch5.pdf (234.29 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (98.61 KB)PDF icon ch2.pdf (795.86 KB)PDF icon ch1.pdf (127.8 KB)PDF icon bib.pdf (105.4 KB)PDF icon app.pdf (328.94 KB)PDF icon abs.pdf (152.37 KB)
พระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.52 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.89 KB)PDF icon สารบัญ (120.49 KB)PDF icon บทที่1 (171.46 KB)PDF icon บทที่2 (1.49 MB)PDF icon บทที่3 (184.04 KB)PDF icon บทที่4 (707.61 KB)PDF icon บทที่5 (137.83 KB)PDF icon บรรณานุกรม (97.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (249.84 KB)
พระสุวรรณพงศ์, คงมา. (2560). บทบาทของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาต่อการเทศนาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษา พระสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
พรเทพ, คณาสุข. (2551). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (525.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.91 KB)PDF icon บทที่5 (324.21 KB)PDF icon บทที่4 (1.99 MB)PDF icon บทที่3 (207.59 KB)PDF icon บทที่2 (1.55 MB)PDF icon บทที่1 (227.09 KB)PDF icon สารบัญ (217.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.86 KB)PDF icon หน้าปก (87.03 KB)
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1004
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.54 MB)
พวงมาลี, รัตติยา. (2560). การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
พวงเพ็ชร, วรรณทวี. (2548). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.23 KB)PDF icon bib.pdf (98.1 KB)PDF icon ch5.pdf (214.67 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (312.48 KB)PDF icon ch2.pdf (1.4 MB)PDF icon ch1.pdf (210.93 KB)PDF icon con1.pdf (278.12 KB)PDF icon abs.pdf (127.42 KB)PDF icon app.pdf (289.26 KB)
พัชรา, เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (31.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (39.36 KB)PDF icon สารบัญ (38.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (61.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (251.66 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (269.36 KB)PDF icon บทที่ 5 (101.25 KB)PDF icon บรรรานุกรม (53.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (401.52 KB)
พัชราภรณ์, อินริราย. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1053
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (3.28 MB)
พัชราวรรณ, บัวอ่วม. (2560). แนวทางการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/927
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.76 MB)
พัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2551). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/781
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.64 MB)
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.9 KB)PDF icon สารบัญ (686.33 KB)PDF icon บทที่1 (453.82 KB)PDF icon บทที่2 (3.13 MB)PDF icon บทที่3 (293.48 KB)PDF icon บทที่4 (6.31 MB)PDF icon บทที่5 (1.72 MB)PDF icon ภาคผนวก (510.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (426.81 KB)
พิฆเณศ, โคกทอง. (2544). คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (81.67 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.42 KB)PDF icon สารบัญ (251.43 KB)PDF icon บทที่ 1 (219.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.41 MB)PDF icon บทที่ 3 (240.18 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.49 MB)PDF icon บทที่ 5 (731.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (188.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.52 KB)

Pages