Biblio

Export 877 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 (29.21 MB)
 (69.26 KB) (109.49 KB) (197.2 KB) (1.87 MB) (404.44 KB) (2.19 MB) (447.04 KB) (352.68 KB) (156.99 KB) (165.58 KB)
 (84.84 KB) (75.64 KB) (265 KB) (181.5 KB) (1.02 MB) (270.42 KB) (1.82 MB) (256.99 KB) (176.61 KB) (335.37 KB)
 (73.77 KB) (124.94 KB) (264.38 KB) (979.66 KB) (136.45 KB) (348.16 KB) (150.89 KB) (307.55 KB) (145.16 KB) (146.72 KB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (73.77 KB) (145.16 KB) (307.55 KB) (150.89 KB) (348.16 KB) (136.45 KB) (979.66 KB) (264.38 KB) (124.94 KB) (146.72 KB)
 (59.97 KB) (90.6 KB) (42.16 KB) (168.34 KB) (283.49 KB) (2.05 MB) (225.67 KB) (1017.21 KB) (602.41 KB) (298.02 KB) (1.07 MB)
 (23.21 KB) (73.68 KB) (144.3 KB) (233 KB) (1.68 MB) (192.06 KB) (860.97 KB) (493.53 KB) (256.08 KB) (977.04 KB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (60.91 KB) (151.95 KB) (234.29 KB) (1.15 MB) (98.61 KB) (795.86 KB) (127.8 KB) (105.4 KB) (328.94 KB) (152.37 KB)
 (60.91 KB) (152.37 KB) (151.95 KB) (127.8 KB) (795.86 KB) (98.61 KB) (1.15 MB) (234.29 KB) (105.4 KB) (328.94 KB)
 (69.52 KB) (112.89 KB) (120.49 KB) (171.46 KB) (1.49 MB) (184.04 KB) (707.61 KB) (137.83 KB) (97.92 KB) (249.84 KB)
 (47.47 MB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (426.93 KB) (315.8 KB) (884.73 KB) (154.74 KB) (778.97 KB) (2.75 MB) (1.04 MB) (3.58 MB) (1.42 MB) (738.09 KB) (1.69 MB) (149.58 KB)
 (1.37 MB)
 (835.25 KB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (39.94 MB)
 (2.32 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.18 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
 (5.1 MB)
 (66.95 KB) (139.89 KB) (359.01 KB) (327.99 KB) (2.86 MB) (406.13 KB) (1.07 MB) (409.98 KB) (263.79 KB) (613.17 KB)
 (76.97 MB)
 (661.25 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.29 MB)
 (1.51 MB)
 (1.56 MB)
 (923.32 KB)
 (503.93 KB) (186.57 KB) (653.37 KB) (573.34 KB) (207.83 KB) (1.97 MB) (237.23 KB) (126.23 KB) (152.86 KB) (83.75 KB)
 (789.09 KB) (133.89 KB) (932.24 KB) (524.26 KB) (165.64 KB) (1.05 MB) (176.17 KB) (106.3 KB) (129.21 KB) (83.85 KB)
 (71 KB) (172.59 KB) (318.09 KB) (442.72 KB) (208.94 KB) (1.15 MB) (208.26 KB) (95.85 KB) (126.15 KB) (450.61 KB)
 (27.31 KB) (29.73 KB) (27.5 KB) (67.14 KB) (434.34 KB) (62.93 KB) (188.11 KB) (76.4 KB) (49.29 KB) (358.7 KB)
 (562.93 KB) (149.13 KB) (657.46 KB) (906.61 KB) (267.16 KB) (1.64 MB) (243.21 KB) (127.63 KB) (132.59 KB) (82.51 KB)
 (1.39 MB)
 (65.93 KB) (68.94 KB) (104.84 KB) (190.54 KB) (1.75 MB) (138.67 KB) (1.18 MB) (208.01 KB) (163.84 KB) (774.71 KB)
 (63.87 KB) (105.58 KB) (147.18 KB) (2.36 MB) (182.31 KB) (626.99 KB) (147.83 KB) (258.34 KB) (117.75 KB) (131.6 KB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (208.45 KB) (231.46 KB) (89.23 KB) (112.02 KB) (472.47 KB) (99.62 KB) (270.43 KB) (140.49 KB) (78.89 KB) (692.28 KB)
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (58.15 KB) (67.68 KB) (128.6 KB) (190.33 KB) (1.42 MB) (175.46 KB) (582.91 KB) (210.57 KB) (132.21 KB) (722.95 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (31.4 KB) (51.36 KB) (140.92 KB) (217.47 KB) (590.04 KB) (163.8 KB) (765.06 KB) (261.49 KB) (161.6 KB) (860.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (221.83 KB) (281.15 KB) (297.58 KB) (339.91 KB) (543.75 KB) (313.75 KB) (706.51 KB) (379.54 KB) (304.72 KB) (910.13 KB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (42.07 KB) (1.36 MB) (111.41 KB) (42.67 KB) (110.69 KB) (154.44 KB) (653.49 KB) (220.94 KB) (236.49 KB) (185.08 KB) (153.93 KB) (2 MB)
 (1.79 MB)
 (1.36 MB)
 (10.04 MB)
 (2.76 MB)
 (138.16 KB) (234.92 KB) (301.76 KB) (369.75 KB) (901.45 KB) (362.11 KB) (586.27 KB) (585.53 KB) (333.98 KB) (1.34 MB)
 (19.49 KB) (28.64 KB) (32.6 KB) (32.6 KB) (256.51 KB) (48.02 KB) (176.49 KB) (139.24 KB) (43.36 KB) (443.52 KB)
 (17.88 KB) (28.87 KB) (21.92 KB) (54.19 KB) (156.54 KB) (43.19 KB) (190.22 KB) (97.62 KB) (30.33 KB) (199.4 KB)
 (1.18 MB) (2.08 MB) (1.32 MB) (4.37 MB) (16.98 MB) (4.23 MB) (20.98 MB) (4.31 MB) (1.54 MB) (15.28 MB)
 (73.36 KB) (150.7 KB) (203.38 KB) (247.67 KB) (158.6 KB) (1.24 MB) (193.28 KB) (105 KB) (126.51 KB) (265.67 KB)
 (20.33 KB) (24.06 KB) (28.49 KB) (51.02 KB) (264.64 KB) (53.25 KB) (116.64 KB) (70.02 KB) (40.57 KB) (339.62 KB)
 (605.59 KB)
 (1.77 MB)
 (70 KB) (135.15 KB) (588.46 KB) (853.41 KB) (192.92 KB) (1.89 MB) (197.17 KB) (99.34 KB) (815.87 KB) (134.7 KB)
 (8.84 MB)
 (219.04 KB) (263.44 KB) (662.82 KB) (862.85 KB) (566.42 KB) (2.8 MB) (822.04 KB) (2.14 MB) (4.32 MB) (769.31 KB)
 (47.77 KB) (56.62 KB) (138.32 KB) (175.88 KB) (1.3 MB) (213.26 KB) (265.66 KB) (362.2 KB) (128.83 KB) (455.86 KB)
 (31.33 KB) (39.36 KB) (38.23 KB) (61.1 KB) (251.66 KB) (62.41 KB) (269.36 KB) (101.25 KB) (53.5 KB) (401.52 KB)
 (225.29 KB) (438.05 KB) (614.96 KB) (996.96 KB) (1.03 MB) (892.04 KB) (540.25 KB) (231.37 KB) (471.11 KB) (445.45 KB)
 (730.43 KB) (121.26 KB) (275.73 KB) (526.7 KB) (208.78 KB) (832.83 KB) (261.99 KB) (107.77 KB) (129.9 KB) (70.29 KB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (20.66 KB) (24.7 KB) (36.49 KB) (34.71 KB) (234.4 KB) (63.62 KB) (233.26 KB) (75.13 KB) (21.87 KB) (206.6 KB)
 (218.38 KB) (74.24 KB) (132.04 KB) (276.78 KB) (173.13 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (546.56 KB) (445.25 KB) (442.59 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (74.24 KB) (132.04 KB) (98.48 KB) (223.09 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (560.07 KB) (766.31 KB) (442.59 KB) (218.38 KB)
 (78.55 MB)
 (20.57 KB) (40.28 KB) (75.71 KB) (56.72 KB) (391.67 KB) (44.96 KB) (568.28 KB) (64.17 KB) (35.75 KB) (257.9 KB)
 (3.94 MB)
 (107.31 KB) (222.61 KB) (117.99 KB) (120.42 KB) (832.32 KB) (1.85 MB) (346 KB) (8.02 MB) (1.05 MB) (243.83 KB) (323.68 KB) (115.95 KB) (13.98 MB)
 (1.4 MB)
 (47.94 MB)
 (77.5 KB) (87.2 KB) (42.8 KB) (144.6 KB) (294.12 KB) (2.44 MB) (282.51 KB) (434.97 KB) (288.31 KB) (429.99 KB) (1.48 MB)
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (21.64 KB) (36.74 KB) (36.83 KB) (120.65 KB) (1.08 MB) (275.44 KB) (238.92 KB) (580.15 KB) (241.41 KB) (309.96 KB)
 (66.32 KB) (64.77 KB) (120.43 KB) (231.71 KB) (1.95 MB) (231.81 KB) (366.64 KB) (227.8 KB) (344.26 KB) (1.33 MB)
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (943.4 KB) (1.24 MB) (2.78 MB) (1.73 MB) (22.66 MB) (1.36 MB) (7.79 MB) (1.13 MB) (1.97 MB) (656.99 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.14 MB)

Pages