Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/851
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1005.14 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/836
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
สมควร, คำลือ. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/844
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.65 MB)
สัญญา, ปานแย้ม. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/845
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (705.13 KB)
สินี, ยิ้มน่วม. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอธิการบดี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/846
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.12 MB)
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/849
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (951.47 KB)
นุชนาฎ, ดีเจริญ. (2542). รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/773
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.67 MB)
วิจิตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโฑธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (22.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (31.35 KB)PDF icon สารบัญ (53.13 KB)PDF icon บทที่1 (71.31 KB)PDF icon บทที่2 (461.73 KB)PDF icon บทที่3 (51.51 KB)PDF icon บทที่4 (389.15 KB)PDF icon บทที่5 (151.62 KB)PDF icon บรรณานุกรม (42.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (127.62 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/967
PDF icon หน้าปก (22.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (63.25 KB)PDF icon สารบัญ (157.89 KB)PDF icon บทที่1 (246.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.56 MB)PDF icon บทที่3 (156.16 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.25 MB)PDF icon บทที่ 5 (498.96 KB)PDF icon บรรณานุกรม (128.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (425 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/997
PDF icon หน้าปก (57.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (79.69 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (40.76 KB)PDF icon สารบัญ (188.14 KB)PDF icon บทที่1 (306.06 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (187.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.44 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.95 KB)PDF icon บรรณานุกรม (156.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (483.02 KB)
วนิดา, จันทรมณี. (2560). รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อารีย์, ปรีดีกุล, & เตือนใจ, เชื้อประดิษฐ์. (2546). รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 20.en_.pdf (2.84 MB)
ทัศนีย์, เนื้อไม้. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ปราณี, แจ่มขุทด. (2545). วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.95 MB)
ขนิษฐา, ผ่องแผ้ว. (2541). วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 21.Breed1_.pdf (722.66 KB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2542). วิธีสอนแบบรัฐสภาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (21.76 MB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2559). วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/850
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2562). วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/862
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (612.93 KB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2559). วิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไป สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/848
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.03 MB)
วรินทร, พลขัน. (2559). วิเคราะห์ลักษณะการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/839
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (915.04 KB)
วนิดา, กลิ่นใจ. (2559). วิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 - 2558. (รุ่งนิมิตร ธรรมสาคร, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/827
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.81 MB)
ลำยอง, สำเร็จดี. (2543). วิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนสุนทรภู่. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (54.16 MB)
อรรถพล, จรจันทร์. (2558). ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้แบบจำลอง Boston Consulting Group (BCG). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1030
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.76 MB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (61.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.45 KB)PDF icon สารบัญ (114.38 KB)PDF icon บทที่ 1 (143.13 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.12 MB)PDF icon บทที่ 3 (73.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (606.71 KB)PDF icon บทที่ 5 (285.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (106.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.73 KB)
กิตติภัฏ, เฟื่องเพียร. (2547). ศึกษากรรมวิธีการเผาแม่พิมพ์และองค์พระพิมพ์นางพญาด้วยเตาเผาแบบโบราณ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.33 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2539). ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.4 MB)
อุไรวรรณ, รักผกาวงศ์. (2547). ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการสอนทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/748
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (920.51 KB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2546). ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (46.21 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.97 MB)
ประภาศิริ, ใจผ่อง. (2543). ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (17.6 MB)
จารีต, ศิริทิพา. (2546). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาประเพณีปักธงชัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2547). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตชาวบ้าน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.87 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (30.16 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 22.banana.pdf (3.26 MB)
นิภาพร, อ๊อดเอก. (2558). ศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้านผู้เรียนมีคุณภาพธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (40.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (189.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.73 KB)PDF icon บทที่1 (65.25 KB)PDF icon บทที่2 (462.35 KB)PDF icon บทที่3 (66.92 KB)PDF icon บทที่4 (134.54 KB)PDF icon บทที่5 (93.26 KB)PDF icon สารบัญ (42.56 KB)PDF icon หน้าปก (22.05 KB)
เพ็ญพักตร์, ราวิลและคณะ. (2559). สถานภาพของนักศึกษาแรกเข้า ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/834
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.38 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2546). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.67 MB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.46 KB)PDF icon bib.pdf (109.75 KB)PDF icon ch5.pdf (153.86 KB)PDF icon ch4.pdf (790.13 KB)PDF icon ch3.pdf (127.09 KB)PDF icon ch2.pdf (533.2 KB)PDF icon ch1.pdf (115.49 KB)PDF icon con1.pdf (192.77 KB)PDF icon abs.pdf (127.73 KB)PDF icon app.pdf (192.23 KB)
ผ่องลักษม์, จิตต์การุญ. (2543). สภาพปัจจัยในการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/795
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.77 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2542). สภาพปัจจุบันและความต้องการครูที่มีวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (29.21 MB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.26 KB)PDF icon bib.pdf (109.49 KB)PDF icon ch5.pdf (197.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.87 MB)PDF icon ch3.pdf (404.44 KB)PDF icon ch2.pdf (2.19 MB)PDF icon ch1.pdf (447.04 KB)PDF icon con1.pdf (352.68 KB)PDF icon abs.pdf (156.99 KB)PDF icon app.pdf (165.58 KB)
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/946
PDF icon หน้าปก (84.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (75.64 KB)PDF icon สารบัญ (265 KB)PDF icon บทที่ 1 (181.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (270.42 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.82 MB)PDF icon บทที่ 5 (256.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (176.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (335.37 KB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.16 KB)PDF icon สารบัญ (307.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.89 KB)PDF icon บทที่ 2 (348.16 KB)PDF icon บทที่ 3 (136.45 KB)PDF icon บทที่ 4 (979.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (264.38 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.94 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.72 KB)
จุลพันธ์, อุไรลักษณ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.77 KB)PDF icon bib.pdf (124.94 KB)PDF icon ch5.pdf (264.38 KB)PDF icon ch4.pdf (979.66 KB)PDF icon ch3.pdf (136.45 KB)PDF icon ch2.pdf (348.16 KB)PDF icon ch1.pdf (150.89 KB)PDF icon con1.pdf (307.55 KB)PDF icon abs.pdf (145.16 KB)PDF icon app.pdf (146.72 KB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/987
PDF icon หน้าปก (59.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.6 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.16 KB)PDF icon สารบัญ (168.34 KB)PDF icon บทที่ 1 (283.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (225.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1017.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (602.41 KB)PDF icon บรรณานุกรม (298.02 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.07 MB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/962
PDF icon หน้าปก (23.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (73.68 KB)PDF icon สารบัญ (144.3 KB)PDF icon บทที่1 (233 KB)PDF icon บทที่2 (1.68 MB)PDF icon บทที่3 (192.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (860.97 KB)PDF icon บทที่ 5 (493.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (256.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (977.04 KB)
นิเวช, อินสุวอ. (2550). สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
ชั้นเจริญ, พรสันต์. (2547). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.37 KB)PDF icon สารบัญ (151.95 KB)PDF icon บทที่1 (127.8 KB)PDF icon บทที่2 (795.86 KB)PDF icon บทที่3 (98.61 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (234.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.4 KB)PDF icon ภาคผนวก (328.94 KB)
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.91 KB)PDF icon con1.pdf (151.95 KB)PDF icon ch5.pdf (234.29 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (98.61 KB)PDF icon ch2.pdf (795.86 KB)PDF icon ch1.pdf (127.8 KB)PDF icon bib.pdf (105.4 KB)PDF icon app.pdf (328.94 KB)PDF icon abs.pdf (152.37 KB)
พระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.52 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.89 KB)PDF icon สารบัญ (120.49 KB)PDF icon บทที่1 (171.46 KB)PDF icon บทที่2 (1.49 MB)PDF icon บทที่3 (184.04 KB)PDF icon บทที่4 (707.61 KB)PDF icon บทที่5 (137.83 KB)PDF icon บรรณานุกรม (97.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (249.84 KB)
สุวิช, แทนปั้น. (2539). สื่อการสอน (p. 143 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1009
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (8.79 MB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2539). สื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (47.47 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2538). สุขภาพผู้สูงอายุ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1022
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (24.94 MB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (315.8 KB)PDF icon สารบัญ (884.73 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (154.74 KB)PDF icon บทที่ 1 (778.97 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.42 MB)PDF icon บรรณานุกรม (738.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1028
PDF icon Phanomphon.pdf (12.37 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2531). หลักการพัฒนาชุมชน (p. 161 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1013
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (11.86 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2532). หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา (p. 246 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1002
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.33 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2535). หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา (p. 184 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1005
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.4 MB)
อรรถพล, นาขวา. (2545). อัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ไซ่ง่อน. (ชัยสมตระกูล ไพโรจน์ & ประภาศิริ, ใจผ่อง, Eds.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.37 MB)
ปรัชญา, สังข์สมบูรณ์. (2545). อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 23.bonus_.pdf (835.25 KB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (39.94 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2546). อิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดองดึง. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.32 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2531). อิเล็กทรอนิกส์ 3. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1021
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (21.18 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.18 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.78 KB)PDF icon สารบัญ (98.43 KB)PDF icon บทที่1 (264.75 KB)PDF icon บทที่2 (915.31 KB)PDF icon บทที่3 (146.25 KB)PDF icon บทที่4 (919.96 KB)PDF icon บทที่5 (234.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (268.32 KB)PDF icon บรรณานุกรม (51.25 KB)
สิริลักษณ์, วงศ์ประสิทธิ์. (2560). เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ด้วงน้อย ปองภพ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/941
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.1 MB)
อานนท์, ชาญกูล. (2544). เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (139.89 KB)PDF icon สารบัญ (359.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (327.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (406.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 5 (409.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (263.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (613.17 KB)
วัลภา, ศศิวิมล, & ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. (อินทร์ทอง วีระพงษ์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (76.97 MB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2534). เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1017
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.09 MB)
วิษณุ, ธงไชย. (2554). เทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/764
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (661.25 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 42.Meat_.PDF (1.29 MB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2545). เปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.51 MB)
รัตนพร, บ่อคำ. (2550). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง ปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนหลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน. (บุญคง อุไรวรรณ, Ed.). presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.56 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2539). เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการทำนา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 19.Farming.pdf (923.32 KB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2538). เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1020
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.42 MB)
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1011
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.62 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2530). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน (p. 178 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1006
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (10.89 MB)
จุฑามาศ, ตีระแพทย์. (2531). เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาการจัดการ. ภาควิชาการเงินและการบัญชี . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1023
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (20.45 MB)
ณรงค์, โตแหยม. (2551). แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (503.93 KB)PDF icon บรรณานุกรม (186.57 KB)PDF icon บทที่5 (653.37 KB)PDF icon บทที่4 (573.34 KB)PDF icon บทที่3 (207.83 KB)PDF icon บทที่2 (1.97 MB)PDF icon บทที่1 (237.23 KB)PDF icon สารบัญ (126.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.86 KB)PDF icon หน้าปก (83.75 KB)
ปรีดา, ตาไว. (2550). แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (789.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (133.89 KB)PDF icon บทที่5 (932.24 KB)PDF icon บทที่4 (524.26 KB)PDF icon บทที่3 (165.64 KB)PDF icon บทที่2 (1.05 MB)PDF icon บทที่1 (176.17 KB)PDF icon สารบัญ (106.3 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.21 KB)PDF icon หน้าปก (83.85 KB)
พิลึก, ภาณุพันธุ์. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (71 KB)PDF icon bib.PDF (172.59 KB)PDF icon ch5.PDF (318.09 KB)PDF icon ch4.PDF (442.72 KB)PDF icon ch3.PDF (208.94 KB)PDF icon ch2.PDF (1.15 MB)PDF icon ch1.PDF (208.26 KB)PDF icon con1.PDF (95.85 KB)PDF icon abs.PDF (126.15 KB)PDF icon app.PDF (450.61 KB)
สุเชษฐ์, เรือนก้อน. (2556). แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (27.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.73 KB)PDF icon สารบัญ (27.5 KB)PDF icon บทที่ 1 (67.14 KB)PDF icon บทที่ 2 (434.34 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.93 KB)PDF icon บทที่ 4 (188.11 KB)PDF icon บทที่ 5 (76.4 KB)PDF icon บรรรานุกรม (49.29 KB)PDF icon ภาคผนวก (358.7 KB)
พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี. (2551). แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (562.93 KB)PDF icon บรรณานุกรม (149.13 KB)PDF icon บทที่5 (657.46 KB)PDF icon บทที่4 (906.61 KB)PDF icon บทที่3 (267.16 KB)PDF icon บทที่2 (1.64 MB)PDF icon บทที่1 (243.21 KB)PDF icon สารบัญ (127.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.59 KB)PDF icon หน้าปก (82.51 KB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2560). แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/911
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.39 MB)
วิลาวัณย์, ประสานจิตร. (2552). แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/973
PDF icon หน้าปก (65.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (68.94 KB)PDF icon สารบัญ (104.84 KB)PDF icon บทที่ 1 (190.54 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (138.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (208.01 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (774.71 KB)
สุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ. (2545). แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (63.87 KB)PDF icon bib.pdf (105.58 KB)PDF icon ch5.pdf (147.18 KB)PDF icon ch4.pdf (2.36 MB)PDF icon ch3.pdf (182.31 KB)PDF icon ch2.pdf (626.99 KB)PDF icon ch1.pdf (147.83 KB)PDF icon con1.pdf (258.34 KB)PDF icon abs.pdf (117.75 KB)PDF icon app.pdf (131.6 KB)
ทรงศักดิ์, เนียบเปีย. (2551). แนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (4.19 MB)PDF icon บรรณานุกรม (92.38 KB)PDF icon บทที่5 (117.58 KB)PDF icon บทที่4 (328.42 KB)PDF icon บทที่3 (441.14 KB)PDF icon บทที่2 (1.11 MB)PDF icon บทที่1 (287.9 KB)PDF icon สารบัญ (141.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.64 KB)PDF icon หน้าปก (70 KB)
ลูกขวัญ, อินทร์คล้าย. (2559). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (208.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (231.46 KB)PDF icon สารบัญ (89.23 KB)PDF icon บทที่1 (112.02 KB)PDF icon บทที่2 (472.47 KB)PDF icon บทที่3 (99.62 KB)PDF icon บทที่4 (270.43 KB)PDF icon บทที่5 (140.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (78.89 KB)PDF icon ภาคผนวก (692.28 KB)
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/974
PDF icon หน้าปก (58.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (67.68 KB)PDF icon สารบัญ (128.6 KB)PDF icon บทที่1 (190.33 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (175.46 KB)PDF icon บทที่4 (582.91 KB)PDF icon บทที่5 (210.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (132.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (722.95 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/951
PDF icon หน้าปก (31.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (51.36 KB)PDF icon สารบัญ (140.92 KB)PDF icon บทที่1 (217.47 KB)PDF icon บทที่2 (590.04 KB)PDF icon บทที่3 (163.8 KB)PDF icon บทที่ 4 (765.06 KB)PDF icon บทที่ 5 (261.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (161.6 KB)PDF icon ภาคผนวก (860.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/960
PDF icon หน้าปก (221.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (281.15 KB)PDF icon สารบัญ (297.58 KB)PDF icon บทที่1 (339.91 KB)PDF icon บทที่2 (543.75 KB)PDF icon บทที่3 (313.75 KB)PDF icon บทที่4 (706.51 KB)PDF icon บทที่5 (379.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (304.72 KB)PDF icon ภาคผนวก (910.13 KB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (42.07 KB)PDF icon คำอนุมัติ (1.36 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (111.41 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.67 KB)PDF icon สารบัญ (110.69 KB)PDF icon บทที่1 (154.44 KB)PDF icon บทที่2 (653.49 KB)PDF icon บทที่3 (220.94 KB)PDF icon บทที่4 (236.49 KB)PDF icon บทที่5 (185.08 KB)PDF icon บรรณนุกรม (153.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (2 MB)
เชษฐลักษณ์, กลิ่นมาลี. (2561). แนวทางการพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/894
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.79 MB)
วราภรณ์, จันทะศร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/914
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.36 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560. (กลิ่นมาลี เชษฐลักษณ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/917
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (10.04 MB)
พัชราวรรณ, บัวอ่วม. (2560). แนวทางการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/927
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.76 MB)
มาริน, จันทรวงศ์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.49 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.64 KB)PDF icon สารบัญ (32.6 KB)PDF icon บทที่1 (32.6 KB)PDF icon บทที่2 (256.51 KB)PDF icon บทที่3 (48.02 KB)PDF icon บทที่4 (176.49 KB)PDF icon บทที่5 (139.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.36 KB)PDF icon ภาคผนวก (443.52 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/942
PDF icon หน้าปก (138.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (301.76 KB)PDF icon บทที่ 1 (369.75 KB)PDF icon บทที่ 2 (901.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (362.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (586.27 KB)PDF icon บทที่ 5 (585.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (333.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.34 MB)
คเชนทร์, ช่างน้อย. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.87 KB)PDF icon สารบัญ (21.92 KB)PDF icon บทที่ 1 (54.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (156.54 KB)PDF icon บทที่ 3 (43.19 KB)PDF icon บทที่ 4 (190.22 KB)PDF icon บทที่ 5 (97.62 KB)PDF icon บรรรานุกรม (30.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (199.4 KB)

Pages