Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
คเชนท์, ช่างน้อย. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.18 MB)PDF icon บทคัดย่อ (2.08 MB)PDF icon สารบัญ (1.32 MB)PDF icon บทที่ 1 (4.37 MB)PDF icon บทที่ 2 (16.98 MB)PDF icon บทที่ 3 (4.23 MB)PDF icon บทที่ 4 (20.98 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.54 MB)PDF icon ภาคผนวก (15.28 MB)
นุ้ยพิน, อังคณา. (2550). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (73.36 KB)PDF icon bib.PDF (150.7 KB)PDF icon ch5.PDF (203.38 KB)PDF icon ch4.PDF (247.67 KB)PDF icon ch3.PDF (158.6 KB)PDF icon ch2.PDF (1.24 MB)PDF icon ch1.PDF (193.28 KB)PDF icon con1.PDF (105 KB)PDF icon abs.PDF (126.51 KB)PDF icon app.PDF (265.67 KB)
รุ่งโรจน์, ฝ้ายเยื่อ. (2555). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.06 KB)PDF icon สารบัญ (28.49 KB)PDF icon บทที่ 1 (51.02 KB)PDF icon บทที่ 2 (264.64 KB)PDF icon บทที่ 3 (53.25 KB)PDF icon บทที่ 4 (116.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (70.02 KB)PDF icon บรรรานุกรม (40.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (339.62 KB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/906
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (605.59 KB)
คม, กันชูลี. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (สมภพ มุสิกร, Tran., อัจฉราพร แย้มเหม็น, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/913
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.77 MB)
กุสุมา, แก้วบุรี. (2550). แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสอง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (70 KB)PDF icon con1.PDF (135.15 KB)PDF icon ch5.PDF (588.46 KB)PDF icon ch4.PDF (853.41 KB)PDF icon ch3.PDF (192.92 KB)PDF icon ch2.PDF (1.89 MB)PDF icon ch1.PDF (197.17 KB)PDF icon bib.PDF (99.34 KB)PDF icon app.PDF (815.87 KB)PDF icon abs.PDF (134.7 KB)
จักกฤษ, จันทวงษ์. (2560). แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/936
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.84 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2561). แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/882
PDF icon หน้าปก (219.04 KB)PDF icon บทคัดย่อ (263.44 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (662.82 KB)PDF icon สารบัญ (862.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (566.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.8 MB)PDF icon บทที่ 3 (822.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.14 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (769.31 KB)
สุรวุฒิ, ต่วนเจริญศรี. (2553). แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/958
PDF icon หน้าปก (47.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (56.62 KB)PDF icon สารบัญ (138.32 KB)PDF icon บทที่ 1 (175.88 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.3 MB)PDF icon บทที่ 3 (213.26 KB)PDF icon บทที่ 4 (265.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (362.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (128.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (455.86 KB)
พัชรา, เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (31.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (39.36 KB)PDF icon สารบัญ (38.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (61.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (251.66 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (269.36 KB)PDF icon บทที่ 5 (101.25 KB)PDF icon บรรรานุกรม (53.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (401.52 KB)
สมนึก, เสีออยู่สาย. (2554). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (225.29 KB)PDF icon บทคัดย่อ (438.05 KB)PDF icon สารบัญ (614.96 KB)PDF icon บทที่ 1 (996.96 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (892.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (540.25 KB)PDF icon บทที่ 5 (231.37 KB)PDF icon บรรณานุกรม (471.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (445.45 KB)
นรินทร์, เรืองน้อย. (2008). แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (730.43 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.26 KB)PDF icon บทที่5 (275.73 KB)PDF icon บทที่4 (526.7 KB)PDF icon บทที่3 (208.78 KB)PDF icon บทที่2 (832.83 KB)PDF icon บทที่1 (261.99 KB)PDF icon สารบัญ (107.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.9 KB)PDF icon หน้าปก (70.29 KB)
ธานินทร์, อยู่พงษ์พิทักษ์. (2552). แนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อการพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
ประทีป, ป่านแก้ว. (2553). แนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.66 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.7 KB)PDF icon สารบัญ (36.49 KB)PDF icon บทที่ 1 (34.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (234.4 KB)PDF icon บทที่ 3 (63.62 KB)PDF icon บทที่ 4 (233.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (75.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (21.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.6 KB)
ภูษิต, ล้ำสมภพ. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon bib.PDF (218.38 KB)PDF icon tpg.PDF (74.24 KB)PDF icon abs.PDF (132.04 KB)PDF icon con1.pdf (276.78 KB)PDF icon ch1 (2).pdf (173.13 KB)PDF icon ch2.PDF (1.28 MB)PDF icon ch3.PDF (194.53 KB)PDF icon ch4.pdf (546.56 KB)PDF icon ch5.pdf (445.25 KB)PDF icon app.PDF (442.59 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (74.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.04 KB)PDF icon สารบัญ (98.48 KB)PDF icon บทที่1 (223.09 KB)PDF icon บทที่2 (1.28 MB)PDF icon บทที่3 (194.53 KB)PDF icon บทที่4 (560.07 KB)PDF icon บทที่5 (766.31 KB)PDF icon ภาคผนวก (442.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (218.38 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2541). แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ.1.pdf (78.55 MB)
ประพาส, ทัพภมาน. (2554). แรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องมือกลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (40.28 KB)PDF icon สารบัญ (75.71 KB)PDF icon บทที่1 (56.72 KB)PDF icon บทที่2 (391.67 KB)PDF icon บทที่3 (44.96 KB)PDF icon บทที่4 (568.28 KB)PDF icon บทที่5 (64.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (35.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (257.9 KB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.94 MB)
กานต์, กานต์พรรณพงศ์. (2556). โครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำ พื้นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (107.31 KB)PDF icon สารบัญ (222.61 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (117.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (120.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (832.32 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.85 MB)PDF icon บทที่ 3 (346 KB)PDF icon บทที่ 4 (8.02 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.05 MB)PDF icon บรรณานุกรม (243.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (323.68 KB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (115.95 KB)PDF icon Full_Text.pdf (13.98 MB)
จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก. (2553). โครงการสืบค้นอัตลักษณ์วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 8.Identity.pdf (1.4 MB)
ันวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบ. (2546). โครงการเสริมสร้างคุณภาพและติดตามผลงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2540-2545. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (47.94 MB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/986
PDF icon หน้าปก (77.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (87.2 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.8 KB)PDF icon สารบัญ (144.6 KB)PDF icon บทที่ 1  (294.12 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.44 MB)PDF icon บทที่ 3 (282.51 KB)PDF icon บทที่ 4 (434.97 KB)PDF icon บทที่ 5 (288.31 KB)PDF icon บรรณานุกรม (429.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.48 MB)
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.64 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.74 KB)PDF icon สารบัญ (36.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (120.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (275.44 KB)PDF icon บทที่ 4 (238.92 KB)PDF icon บทที่ 5 (580.15 KB)PDF icon บรรรานุกรม (241.41 KB)PDF icon ภาคผนวก (309.96 KB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (64.77 KB)PDF icon สารบัญ (120.43 KB)PDF icon บทที่ 1 (231.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.95 MB)PDF icon บทที่ 3 (231.81 KB)PDF icon บทที่ 4 (366.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (227.8 KB)PDF icon บรรณานุกรม (344.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.33 MB)
กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (943.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.24 MB)PDF icon สารบัญ (2.78 MB)PDF icon บทที่ 1 (1.73 MB)PDF icon บทที่ 2 (22.66 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.36 MB)PDF icon บทที่ 4 (7.79 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.13 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.97 MB)PDF icon ภาคผนวก (656.99 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/747
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (1.14 MB)

Pages