Biblio

Found 2444 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
(Mentor)
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.76 MB)
Aflatoxin
 (17.77 KB) (31.28 KB) (31.22 KB) (55.02 KB) (264.03 KB) (30.02 KB) (223.73 KB) (27.25 KB) (63.43 KB) (54.16 KB)
Application
 (424.5 KB) (316.38 KB) (1.15 MB) (161.44 KB) (1.04 MB) (8.76 MB) (4.75 MB) (3.21 MB) (1.32 MB) (919.11 KB) (13.28 MB) (150.94 KB)
communicative
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
competence
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
drama
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Gasteromycetes
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.85 MB)
improve
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
learning approach
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Multimedia
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (35.37 MB)
Musa acuminata
 (21.39 KB) (29.63 KB) (36.79 KB) (27.12 KB) (296.15 KB) (32.04 KB) (232.8 KB) (16.52 KB) (41.63 KB) (107.7 KB)
OTMM
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.65 KB) (78.04 KB) (53.63 KB) (92.74 KB) (133.74 KB) (302.74 KB) (468.62 KB) (796.34 KB) (372.48 KB) (114.8 KB) (169.35 KB) (197.56 KB) (197.54 KB) (105.78 KB)
pibulsongkram rajabhat university
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
students
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
task-based
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Thermocouple pyrometer เนื้อดินปั้น ดินปั้น เนื้อดิน ดิน ไฮ-อลูมินา ฉนวนความร้อน
 (41.14 MB)
Zirocon Body
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.98 MB)
กรณีศึกษา
 (402.84 KB) (364.79 KB) (857.98 KB) (8.58 MB) (922 KB) (8.47 MB) (3.84 MB) (792.04 KB) (2.82 MB)
กรมอาชีวศึกษา
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (6.99 MB) (212.37 KB) (224.63 KB) (394.8 KB) (4.21 MB) (222.57 KB) (1.17 MB) (769.54 KB) (372 KB) (553.84 KB)
 (82.35 KB) (200.83 KB) (630.2 KB) (2.95 MB) (293.15 KB) (869.95 KB) (217.8 KB) (372.83 KB) (187.52 KB) (340.62 KB)
กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผง
 (1.9 MB)
กระชาย
 (3.37 MB)
กระชายดำ
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.49 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (40.28 MB)
 (3.37 MB)
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
 (670.18 KB) (1.05 MB) (115.43 KB) (88.05 KB) (3.88 MB) (105.63 KB) (204.33 KB) (57.68 KB) (65.92 KB) (1.73 MB)
กระบวนการตัดสินใจ
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (421.15 KB) (597.6 KB) (158.39 KB) (314.48 KB) (899.44 KB) (6.25 MB) (767.99 KB) (2.19 MB) (1.24 MB) (595.78 KB) (1.54 MB) (149.48 KB)
กระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสาน
 (923.32 KB)
กระบวนการบริหารจัดการกองทุน
 (647.68 KB) (110.43 KB) (72.36 KB) (123.04 KB) (116.82 KB) (186.18 KB) (1.4 MB) (216.62 KB) (531.41 KB) (571.76 KB)
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
 (208.45 KB) (231.46 KB) (89.23 KB) (112.02 KB) (472.47 KB) (99.62 KB) (270.43 KB) (140.49 KB) (78.89 KB) (692.28 KB)
กระบวนการวิจัย
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กระเจี๊ยบ
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (24.05 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (588.52 KB)
กระเมินคุณภาพ
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (21.64 KB) (36.74 KB) (36.83 KB) (120.65 KB) (1.08 MB) (275.44 KB) (238.92 KB) (580.15 KB) (241.41 KB) (309.96 KB)
กรเลือกตั้ง
 (18.34 KB) (28.84 KB) (57.23 KB) (60.45 KB) (452.6 KB) (62.26 KB) (274.58 KB) (145.19 KB) (35.05 KB) (1.16 MB)
กลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการ
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (96.29 KB) (376.95 KB) (326.1 KB) (1.09 MB) (238.55 KB) (1.11 MB) (221.88 KB) (172.38 KB) (173.36 KB) (114.55 KB)
กลุ่มชาวบ้าน
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (13.52 MB) (19.79 MB)
กลุ่มทอผ้า
 (75.14 KB) (134.53 KB) (181 KB) (213.5 KB) (381.73 KB) (1.67 MB) (251.92 KB) (76.26 KB) (119.83 KB) (963.38 KB)
กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก
 (75.14 KB) (134.53 KB) (181 KB) (213.5 KB) (381.73 KB) (1.67 MB) (251.92 KB) (76.26 KB) (119.83 KB) (963.38 KB)
กลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (426.42 KB) (586.56 KB) (152.27 KB) (311.58 KB) (608.27 KB) (7.02 MB) (450 KB) (1.91 MB) (634.13 KB) (443.18 KB) (4.35 MB) (151.64 KB)
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริม
 (86.82 KB) (131.74 KB) (1.16 MB) (530.98 KB) (273.49 KB) (2.52 MB) (327.89 KB) (166.84 KB) (1.62 MB) (187.9 KB)
กลุ่มภาคเหนือ
 (73.77 KB) (124.94 KB) (264.38 KB) (979.66 KB) (136.45 KB) (348.16 KB) (150.89 KB) (307.55 KB) (145.16 KB) (146.72 KB)
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 (64.96 KB) (133.29 KB) (230.41 KB) (146.03 KB) (1.39 MB) (160.24 KB) (911.9 KB) (166.12 KB) (153.35 KB) (159 KB)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 (155.57 KB) (168.26 KB) (193.71 KB) (167.14 KB) (155.57 KB) (97.36 KB) (62.64 KB) (52.21 KB) (226.74 KB) (488.99 KB) (521.43 KB) (361.07 KB) (219.48 KB) (202.87 KB) (964.69 KB) (74.26 KB)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 (670.18 KB) (1.05 MB) (115.43 KB) (88.05 KB) (3.88 MB) (105.63 KB) (204.33 KB) (57.68 KB) (65.92 KB) (1.73 MB)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 (70.72 KB) (143.52 KB) (344.97 KB) (474.74 KB) (2.11 MB) (160.51 KB) (1.3 MB) (220.35 KB) (106.14 KB) (125.94 KB) (323.07 KB)
กลุ่มอาชีพทอผ้า
 (5.81 MB) (161.86 KB) (651.64 KB) (966.87 KB) (190.79 KB) (1.08 MB) (249.9 KB) (170.82 KB) (172.83 KB) (2.84 MB)
กลุ่มแกนนำระดับตำบล
 (25.09 MB) (23.77 MB) (23.32 MB) (27.17 MB)
กล้วยไข่
 (21.39 KB) (29.63 KB) (36.79 KB) (27.12 KB) (296.15 KB) (32.04 KB) (232.8 KB) (16.52 KB) (41.63 KB) (107.7 KB)
กล้าไม้ป่า
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.85 MB)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
 (75.56 KB) (134.03 KB) (556.68 KB) (617.22 KB) (160.04 KB) (1.04 MB) (250.86 KB) (132.61 KB) (470.13 KB) (145.05 KB)
กองทัพภาคที่ 3
 (46.82 KB) (116.43 KB) (94.81 KB) (168.58 KB) (308.89 KB) (225.14 KB) (261.1 KB) (130.61 KB) (160.14 KB) (986.18 KB) (2.15 MB)
กองทุนหมู่บ้าน
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (76.15 KB) (148.21 KB) (423.56 KB) (464.26 KB) (1.97 MB) (79.62 KB) (551.05 KB) (254.24 KB) (66.11 KB) (169.51 KB)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (76.15 KB) (148.21 KB) (423.56 KB) (464.26 KB) (1.97 MB) (79.62 KB) (551.05 KB) (254.24 KB) (66.11 KB) (169.51 KB)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
 (47.68 KB) (135.53 KB) (710.3 KB) (3.59 MB) (323.06 KB) (1.47 MB) (519.98 KB) (256.75 KB) (148.73 KB) (150 KB)
กองบิน 46
 (647.68 KB) (110.43 KB) (72.36 KB) (123.04 KB) (116.82 KB) (186.18 KB) (1.4 MB) (216.62 KB) (531.41 KB) (571.76 KB)
กองพลพัฒนาที่ 3
 (71.43 KB) (111.66 KB) (292.51 KB) (413.94 KB) (1.45 MB) (174.72 KB) (1.28 MB) (199.97 KB) (104.01 KB) (135.3 KB) (805.81 KB)
กองพันทหารม้าที่ 9
 (17.88 KB) (28.87 KB) (21.92 KB) (54.19 KB) (156.54 KB) (43.19 KB) (190.22 KB) (97.62 KB) (30.33 KB) (199.4 KB)
กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ
 (76.95 KB) (165.95 KB) (296.31 KB) (388.99 KB) (1.99 MB) (283.06 KB) (3.32 MB) (1.1 MB) (334.19 KB) (902.81 KB)
การกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก
 (254.81 KB) (457.96 KB) (772.8 KB) (1 MB) (1.27 MB) (576 KB) (1.14 MB) (1.31 MB) (621.49 KB) (1.94 MB)
การขยายพันธุ์พืช
 (722.66 KB)
การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
 (43.65 KB) (414.46 KB) (274.59 KB) (373.43 KB) (2.92 MB) (2.06 MB) (2.75 MB) (464.24 KB) (449.22 KB) (8.08 MB)
การคิดเชิงเหตุผล
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การค้ารถยนต์มือสอง
 (70 KB) (135.15 KB) (588.46 KB) (853.41 KB) (192.92 KB) (1.89 MB) (197.17 KB) (99.34 KB) (815.87 KB) (134.7 KB)

Pages