Biblio

Export 3386 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
(Mentor)
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.76 MB)
.งานศิลป์
 (44.63 KB) (49.11 KB) (82.17 KB) (163.41 KB) (1.04 MB) (330.35 KB) (103.98 KB) (87.02 KB) (102.63 KB) (4.18 MB)
Administrators
Phattarachai, K. (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (26.34 KB) (93.7 KB) (114.71 KB) (177.53 KB) (1.65 MB) (125.6 KB) (227.38 KB) (243.11 KB) (118.38 KB) (798.49 KB)
Aflatoxin
 (17.77 KB) (31.28 KB) (31.22 KB) (55.02 KB) (264.03 KB) (30.02 KB) (223.73 KB) (27.25 KB) (63.43 KB) (54.16 KB)
Application
 (424.5 KB) (316.38 KB) (1.15 MB) (161.44 KB) (1.04 MB) (8.76 MB) (4.75 MB) (3.21 MB) (1.32 MB) (919.11 KB) (13.28 MB) (150.94 KB)
communicative
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
competence
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Diserable Characterstice
Phattarachai, K. (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (26.34 KB) (93.7 KB) (114.71 KB) (177.53 KB) (1.65 MB) (125.6 KB) (227.38 KB) (243.11 KB) (118.38 KB) (798.49 KB)
drama
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Education
Amnuay, R. (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.46 KB) (65.27 KB) (125.31 KB) (227.49 KB) (468.7 KB) (168.19 KB) (509.17 KB) (278.98 KB) (42.61 KB) (827.2 KB)
FTES
 (1.94 MB)
 (11.56 MB)
 (1.18 MB)
 (1.89 MB)
 (2.67 MB)
 (1.14 MB)
 (11.56 MB)
 (506.87 KB)
Full Time Equivalent Students
 (1.94 MB)
 (1.89 MB)
 (1.14 MB)
Gasteromycetes
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.85 MB)
improve
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Informal Education
Phattarachai, K. (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (26.34 KB) (93.7 KB) (114.71 KB) (177.53 KB) (1.65 MB) (125.6 KB) (227.38 KB) (243.11 KB) (118.38 KB) (798.49 KB)
learning approach
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Mission
Amnuay, R. (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.46 KB) (65.27 KB) (125.31 KB) (227.49 KB) (468.7 KB) (168.19 KB) (509.17 KB) (278.98 KB) (42.61 KB) (827.2 KB)
Multimedia
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (35.37 MB)
Musa acuminata
 (21.39 KB) (29.63 KB) (36.79 KB) (27.12 KB) (296.15 KB) (32.04 KB) (232.8 KB) (16.52 KB) (41.63 KB) (107.7 KB)
Non-formal Education
Phattarachai, K. (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (26.34 KB) (93.7 KB) (114.71 KB) (177.53 KB) (1.65 MB) (125.6 KB) (227.38 KB) (243.11 KB) (118.38 KB) (798.49 KB)
OTMM
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.65 KB) (78.04 KB) (53.63 KB) (92.74 KB) (133.74 KB) (302.74 KB) (468.62 KB) (796.34 KB) (372.48 KB) (114.8 KB) (169.35 KB) (197.56 KB) (197.54 KB) (105.78 KB)
Phichit
Amnuay, R. (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.46 KB) (65.27 KB) (125.31 KB) (227.49 KB) (468.7 KB) (168.19 KB) (509.17 KB) (278.98 KB) (42.61 KB) (827.2 KB)
Phisanulok Province
Phattarachai, K. (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (26.34 KB) (93.7 KB) (114.71 KB) (177.53 KB) (1.65 MB) (125.6 KB) (227.38 KB) (243.11 KB) (118.38 KB) (798.49 KB)
pibulsongkram rajabhat university
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
students
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Study
Amnuay, R. (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.46 KB) (65.27 KB) (125.31 KB) (227.49 KB) (468.7 KB) (168.19 KB) (509.17 KB) (278.98 KB) (42.61 KB) (827.2 KB)
task-based
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
Thermocouple pyrometer เนื้อดินปั้น ดินปั้น เนื้อดิน ดิน ไฮ-อลูมินา ฉนวนความร้อน
 (41.14 MB)
Zirocon Body
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.98 MB)
กรณีศึกษา
 (402.84 KB) (364.79 KB) (857.98 KB) (8.58 MB) (922 KB) (8.47 MB) (3.84 MB) (792.04 KB) (2.82 MB)
กรมอาชีวศึกษา
 (82.35 KB) (200.83 KB) (630.2 KB) (2.95 MB) (293.15 KB) (869.95 KB) (217.8 KB) (372.83 KB) (187.52 KB) (340.62 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (6.99 MB) (212.37 KB) (224.63 KB) (394.8 KB) (4.21 MB) (222.57 KB) (1.17 MB) (769.54 KB) (372 KB) (553.84 KB)
กระชายดำ
 (3.37 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (12.49 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (40.28 MB)
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
 (670.18 KB) (1.05 MB) (115.43 KB) (88.05 KB) (3.88 MB) (105.63 KB) (204.33 KB) (57.68 KB) (65.92 KB) (1.73 MB)
กระบวนการตัดสินใจ
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (421.15 KB) (597.6 KB) (158.39 KB) (314.48 KB) (899.44 KB) (6.25 MB) (767.99 KB) (2.19 MB) (1.24 MB) (595.78 KB) (1.54 MB) (149.48 KB)
กระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสาน
 (923.32 KB)
กระบวนการบริหารจัดการกองทุน
 (647.68 KB) (110.43 KB) (72.36 KB) (123.04 KB) (116.82 KB) (186.18 KB) (1.4 MB) (216.62 KB) (531.41 KB) (571.76 KB)
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
 (208.45 KB) (231.46 KB) (89.23 KB) (112.02 KB) (472.47 KB) (99.62 KB) (270.43 KB) (140.49 KB) (78.89 KB) (692.28 KB)
กระบวนการวิจัย
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กระเจี๊ยบ
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (588.52 KB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (24.05 MB)
กระเมินคุณภาพ
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (21.64 KB) (36.74 KB) (36.83 KB) (120.65 KB) (1.08 MB) (275.44 KB) (238.92 KB) (580.15 KB) (241.41 KB) (309.96 KB)
กรเลือกตั้ง
 (18.34 KB) (28.84 KB) (57.23 KB) (60.45 KB) (452.6 KB) (62.26 KB) (274.58 KB) (145.19 KB) (35.05 KB) (1.16 MB)
กลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการ
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (96.29 KB) (376.95 KB) (326.1 KB) (1.09 MB) (238.55 KB) (1.11 MB) (221.88 KB) (172.38 KB) (173.36 KB) (114.55 KB)
กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ
 (205.18 KB) (245.03 KB) (276.18 KB) (323.61 KB) (1.35 MB) (379.4 KB) (369.7 KB) (299.46 KB) (348.55 KB) (104.64 KB)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 (915.04 KB)
 (1.1 MB)
 (1.33 MB)
กลุ่มชาวบ้าน
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (13.52 MB) (19.79 MB)
กลุ่มทอผ้า
 (75.14 KB) (134.53 KB) (181 KB) (213.5 KB) (381.73 KB) (1.67 MB) (251.92 KB) (76.26 KB) (119.83 KB) (963.38 KB)
กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก
 (75.14 KB) (134.53 KB) (181 KB) (213.5 KB) (381.73 KB) (1.67 MB) (251.92 KB) (76.26 KB) (119.83 KB) (963.38 KB)

Pages