Biblio

Export 3632 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
(Mentor)
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/780
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
(ระยะที่ 1)
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
2560
สุชิน, เขียวเนตร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560. (กลิ่นมาลี เชษฐลักษณ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/917
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (10.04 MB)
Administrators
Phattarachai, K. . (2557). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/956
PDF icon หน้าปก (26.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (93.7 KB)PDF icon สารบัญ (114.71 KB)PDF icon บทที่1 (177.53 KB)PDF icon บทที่2 (1.65 MB)PDF icon บทที่3 (125.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (227.38 KB)PDF icon บทที่ 5 (243.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (798.49 KB)
Bacillus subtilis
จักรกฤษ, แจ่มจันทร์. (2559). การผลิตผงกล้าเชื้อ Bacillus subtilis TN 51 เพื่อใช้หมักถั่วเหลือง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1074
PDF icon หน้าปก (17.85 KB)PDF icon บทคัดย่อ (95.85 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (26.03 KB)PDF icon สารบัญ (157.34 KB)PDF icon บทที่ 1 (60.52 KB)PDF icon บทที่ 2 (337.53 KB)PDF icon บทที่ 3 (143.73 KB)PDF icon บทที่ 4 (470.68 KB)PDF icon บทที่ 5 (49.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (887.68 KB)
Boston Consulting Group
อรรถพล, จรจันทร์. (2558). ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้แบบจำลอง Boston Consulting Group (BCG). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1030
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.76 MB)
communicative
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
competence
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
Diserable Characterstice
Phattarachai, K. . (2557). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/956
PDF icon หน้าปก (26.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (93.7 KB)PDF icon สารบัญ (114.71 KB)PDF icon บทที่1 (177.53 KB)PDF icon บทที่2 (1.65 MB)PDF icon บทที่3 (125.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (227.38 KB)PDF icon บทที่ 5 (243.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (798.49 KB)
drama
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
Education
Amnuay, R. . (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/961
PDF icon หน้าปก (34.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (65.27 KB)PDF icon สารบัญ (125.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (227.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (468.7 KB)PDF icon บทที่ 3 (168.19 KB)PDF icon บทที่ 4 (509.17 KB)PDF icon บทที่ 5 (278.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (42.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (827.2 KB)
FTES
จารุพักตร์, จันทะวง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/893
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2560). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/905
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.14 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/899
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.56 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2559). การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/824
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.67 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2562). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/867
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.18 MB)
ศศิวรินห์, จันทะวง. (2562). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/876
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (506.87 KB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2559). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/821
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
Full Time Equivalent Students
จารุพักตร์, จันทะวง. (2559). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/821
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/893
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2560). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/905
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.14 MB)
Gasteromycetes
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/782
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.85 MB)
improve
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
Informal Education
Phattarachai, K. . (2557). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/956
PDF icon หน้าปก (26.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (93.7 KB)PDF icon สารบัญ (114.71 KB)PDF icon บทที่1 (177.53 KB)PDF icon บทที่2 (1.65 MB)PDF icon บทที่3 (125.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (227.38 KB)PDF icon บทที่ 5 (243.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (798.49 KB)
learning approach
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
Monascus pureus TISTR 3090
นฤมล, เถื่อนกูล. (2546). การศึกษาชนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสดงของสารสกัดสีแดงของ Monascus pureus TISTR 3090. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (67.93 MB)
Multimedia
กฤติกา, สังขวดี. (2546). การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (35.37 MB)
Non-formal Education
Phattarachai, K. . (2557). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/956
PDF icon หน้าปก (26.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (93.7 KB)PDF icon สารบัญ (114.71 KB)PDF icon บทที่1 (177.53 KB)PDF icon บทที่2 (1.65 MB)PDF icon บทที่3 (125.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (227.38 KB)PDF icon บทที่ 5 (243.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (798.49 KB)
OTMM
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.04 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (53.63 KB)PDF icon สารบัญ (92.74 KB)PDF icon บทที่1 (133.74 KB)PDF icon บทที่2 (302.74 KB)PDF icon บทที่3 (468.62 KB)PDF icon บทที่4 (796.34 KB)PDF icon บทที่5 (372.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (169.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.54 KB)PDF icon ประวัติผู้จัดทำ (105.78 KB)
Phichit
Amnuay, R. . (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/961
PDF icon หน้าปก (34.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (65.27 KB)PDF icon สารบัญ (125.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (227.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (468.7 KB)PDF icon บทที่ 3 (168.19 KB)PDF icon บทที่ 4 (509.17 KB)PDF icon บทที่ 5 (278.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (42.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (827.2 KB)
Phisanulok Province
Phattarachai, K. . (2557). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/956
PDF icon หน้าปก (26.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (93.7 KB)PDF icon สารบัญ (114.71 KB)PDF icon บทที่1 (177.53 KB)PDF icon บทที่2 (1.65 MB)PDF icon บทที่3 (125.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (227.38 KB)PDF icon บทที่ 5 (243.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (798.49 KB)
pibulsongkram rajabhat university
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
Problem and Mission
Amnuay, R. . (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/961
PDF icon หน้าปก (34.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (65.27 KB)PDF icon สารบัญ (125.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (227.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (468.7 KB)PDF icon บทที่ 3 (168.19 KB)PDF icon บทที่ 4 (509.17 KB)PDF icon บทที่ 5 (278.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (42.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (827.2 KB)
Project Based Learning
ลายลักษณ์, จิตศิริน. (2558). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. (บัญชา สำรวยรื่น, Tran., กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1056
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.01 MB)
Second Language Acquistion
กมลนาฎ, มาลากุล. (2551). การศึกษาตรวจสอบเพื่อพัฒนาตำราวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้(GEEN113) โดยใช้ SLA (Second Language Acquistion)ต่างกัน. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.81 MB)
SQ4R
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
students
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
task-based
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
Thermocouple pyrometer เนื้อดินปั้น ดินปั้น เนื้อดิน ดิน ไฮ-อลูมินา ฉนวนความร้อน
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การทดลองประดิษฐ์ Thermocouple pyrometer โดยใช้เนื้อดินปั้น ไฮ-อลูมินาเป็นฉนวนความร้อน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (41.14 MB)
TN 51
จักรกฤษ, แจ่มจันทร์. (2559). การผลิตผงกล้าเชื้อ Bacillus subtilis TN 51 เพื่อใช้หมักถั่วเหลือง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1074
PDF icon หน้าปก (17.85 KB)PDF icon บทคัดย่อ (95.85 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (26.03 KB)PDF icon สารบัญ (157.34 KB)PDF icon บทที่ 1 (60.52 KB)PDF icon บทที่ 2 (337.53 KB)PDF icon บทที่ 3 (143.73 KB)PDF icon บทที่ 4 (470.68 KB)PDF icon บทที่ 5 (49.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (887.68 KB)
Volunteer Health
Amnuay, R. . (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/961
PDF icon หน้าปก (34.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (65.27 KB)PDF icon สารบัญ (125.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (227.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (468.7 KB)PDF icon บทที่ 3 (168.19 KB)PDF icon บทที่ 4 (509.17 KB)PDF icon บทที่ 5 (278.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (42.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (827.2 KB)
Waste Hero
อัญชลี, เล็กประดิษฐ์และคณะ. (2559). การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559. (พรมมาพงษ์ กิ่งกาญจน์, Tran., ปิ่นแก้ว นิตยา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/815
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.35 MB)
Zirocon Body
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.98 MB)
กฎหมาย
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1011
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.62 MB)
กฎหมายการศึกษา
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1011
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.62 MB)
กรมอาชีวศึกษา
เทศทอง, นงนุช. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (82.35 KB)PDF icon bib.pdf (200.83 KB)PDF icon ch5.pdf (630.2 KB)PDF icon ch4.pdf (2.95 MB)PDF icon ch3.pdf (293.15 KB)PDF icon ch2.pdf (869.95 KB)PDF icon ch1.pdf (217.8 KB)PDF icon con1.pdf (372.83 KB)PDF icon abs.pdf (187.52 KB)PDF icon app.pdf (340.62 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.99 MB)PDF icon บทคัดย่อ (212.37 KB)PDF icon สารบัญ (224.63 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (222.57 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.17 MB)PDF icon บทที่ 5 (769.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (372 KB)PDF icon ภาคผนวก (553.84 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/195
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
กรรมวิธี
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2537). กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย. (จันทร์อรุณ เทอดศักดิ์, Tran., ชัยสมตระกูล ไพโรจน์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/745
PDF icon 47.Powdered-food.PDF (1.9 MB)
กระชาย
อรพิน, เสละคร. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.37 MB)
กระชายดำ
อรพิน, เสละคร. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.37 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ.1.pdf (12.49 MB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2542). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.28 MB)
กระดูกปลาสลาด
ผกาวดี, เอี่ยมกำแพง. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริมแคลเซียมจากระดูกปลาสลาด. (วรชุมอินเกต โสรัจ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1050
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.43 MB)
กระบวนการ
เติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ. (2538). กระบวนการพัฒนาชุมชน (p. 145 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1001
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.56 MB)
กระบวนการตัดสินใจ
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (421.15 KB)PDF icon สารบัญ (597.6 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (158.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (314.48 KB)PDF icon บทที่ 1 (899.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (6.25 MB)PDF icon บทที่ 3 (767.99 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.24 MB)PDF icon บรรณานุกรม (595.78 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.54 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.48 KB)
กระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน
เฉลิมพร, ทองพูน. (2554). การสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน. (โพธิ์วงศ์ ธนกร, Tran., มากดี หทัยรัตน์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/772
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (760.02 KB)
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มณฑา, สังข์ทอง. (2559). ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1071
PDF icon หน้าปก (31.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.06 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (31.29 KB)PDF icon สารบัญ (118.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (157.43 KB)PDF icon บทที่ 2 (857.79 KB)PDF icon บทที่ 3 (247.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (44.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (137.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.78 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (2.86 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (3.58 MB)
กฤษณา, เฮงประเสริฐ. (2551). ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/253
PDF icon หน้าปก (84.05 KB)PDF icon บทคัดย่อ (158.76 KB)PDF icon สารบัญ (138.26 KB)PDF icon บทที่ 1 (294.28 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.87 MB)PDF icon บทที่ 3 (668.73 KB)PDF icon บทที่ 4 (96.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (327.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (204.85 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.06 MB)
กระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสาน
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2539). เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการทำนา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 19.Farming.pdf (923.32 KB)
กระบวนการบริหารจัดการกองทุน
เหล่ากอ, นพดล. (2550). การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ch5.PDF (647.68 KB)PDF icon bib.PDF (110.43 KB)PDF icon tpg.PDF (72.36 KB)PDF icon abs.PDF (123.04 KB)PDF icon con1.PDF (116.82 KB)PDF icon ch1.PDF (186.18 KB)PDF icon ch2.PDF (1.4 MB)PDF icon ch3.PDF (216.62 KB)PDF icon ch4.PDF (531.41 KB)PDF icon app.PDF (571.76 KB)
กระบวนการพัฒนาชุมชน
เติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ. (2538). กระบวนการพัฒนาชุมชน (p. 145 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1001
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.56 MB)
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (122.15 KB)PDF icon สารบัญ (164.42 KB)PDF icon บทที่1 (317.8 KB)PDF icon บทที่2 (2.04 MB)PDF icon บทที่3 (181.87 KB)PDF icon บทที่4 (1.83 MB)PDF icon บทที่5 (1.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (237.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.85 MB)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ลูกขวัญ, อินทร์คล้าย. (2559). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (208.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (231.46 KB)PDF icon สารบัญ (89.23 KB)PDF icon บทที่1 (112.02 KB)PDF icon บทที่2 (472.47 KB)PDF icon บทที่3 (99.62 KB)PDF icon บทที่4 (270.43 KB)PDF icon บทที่5 (140.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (78.89 KB)PDF icon ภาคผนวก (692.28 KB)
กระบวนการวิจัย
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กระบวนการเบิกจ่าย
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2561). การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (543.82 KB)
กระบวนการเรียนการสอน
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1004
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.54 MB)
กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1004
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.54 MB)
กระเจี๊ยบ
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ.1.pdf (24.05 MB)

Pages