Biblio

Export 927 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ทิพย์วรรณ, คล่ำคง. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.42 KB)PDF icon bib.pdf (130.68 KB)PDF icon ch5.pdf (202.02 KB)PDF icon ch4.pdf (607.83 KB)PDF icon ch3.pdf (173.11 KB)PDF icon ch2.pdf (3.08 MB)PDF icon ch1.pdf (299.12 KB)PDF icon con1.pdf (218.69 KB)PDF icon abs.pdf (126.78 KB)PDF icon app.pdf (121.41 KB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (57.89 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2535). ภาษากับวัฒนธรรม (p. 161 หน้า). กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1015
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (9.09 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2547). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตชาวบ้าน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.87 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2549). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาความจริงของชีวิต เรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา”. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.17 MB)
ทิพวัลย์, อุระชื่น. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1066
PDF icon หน้าปก (25.12 KB)PDF icon บทคัดย่อ (60.4 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.97 KB)PDF icon สารบัญ (113.11 KB)PDF icon บทที่ 1 (148.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (490.44 KB)PDF icon บทที่ 3 (114 KB)PDF icon บทที่ 4 (435.29 KB)PDF icon บทที่ 5 (145.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (120.2 KB)PDF icon ภาคผนวก (350.8 KB)
ทิพาพร, ศรีสุธรรม. (2545). การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา : สหวิทยาเขตพิษณุโลก นครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (2.09 MB)PDF icon bib.pdf (99.78 KB)PDF icon ch5.pdf (188.01 KB)PDF icon ch4.pdf (1.01 MB)PDF icon ch3.pdf (128.73 KB)PDF icon ch2.pdf (550.53 KB)PDF icon ch1.pdf (90.7 KB)PDF icon con1.pdf (67.96 KB)PDF icon abs.pdf (100.23 KB)PDF icon app.pdf (178.42 KB)
ที่พี่ง, เอื้อบุญ. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.54 KB)PDF icon bib.pdf (63.32 KB)PDF icon ch5.pdf (80.28 KB)PDF icon ch4.pdf (667.34 KB)PDF icon ch3.pdf (84.26 KB)PDF icon ch2.pdf (188.4 KB)PDF icon ch1.pdf (98.98 KB)PDF icon con1.pdf (136.77 KB)PDF icon abs.pdf (168.79 KB)PDF icon app.pdf (234.12 KB)
ธนชัย, มะธิปิไขย. (2550). การศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (75.56 KB)PDF icon con1.PDF (134.03 KB)PDF icon ch5.PDF (556.68 KB)PDF icon ch4.PDF (617.22 KB)PDF icon ch3.PDF (160.04 KB)PDF icon ch2.PDF (1.04 MB)PDF icon ch1.PDF (250.86 KB)PDF icon bib.PDF (132.61 KB)PDF icon app.PDF (470.13 KB)PDF icon abs.PDF (145.05 KB)
ธนรัตน์, มังคะโชติ. (2550). การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (77.06 KB)PDF icon con1.PDF (163.43 KB)PDF icon ch5.PDF (456.38 KB)PDF icon ch4.PDF (1.48 MB)PDF icon ch3.PDF (381.84 KB)PDF icon ch2.PDF (1.8 MB)PDF icon ch1.PDF (240.13 KB)PDF icon bib.PDF (174.68 KB)PDF icon app.PDF (450.05 KB)PDF icon abs.PDF (137.36 KB)
ธนาภัทร, รอบจังหวัด. (2558). การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (42.52 KB)PDF icon ภาคผนวก (567.88 KB)PDF icon บรรณานุกรม (38.26 KB)PDF icon บทที่1 (87.24 KB)PDF icon บทที่2 (487.01 KB)PDF icon บทที่3 (65.54 KB)PDF icon บทที่4 (99.35 KB)PDF icon บทที่5 (106.49 KB)PDF icon สารบัญ (45.58 KB)PDF icon หน้าปก (13.24 KB)
ธนิดา, โขนงนุช. (2558). การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา เขตการค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. (เทพกรณ์ ธวัชชัย, Tran., เมืองไหว อลงกรณ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1051
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.66 MB)
ธรรมสาคร, รุ่งนิมิตร. (2559). รายงานการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/825
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (830.55 KB)
ธราพงศ์, สุเทียนทอง. (2554). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (244.86 KB)PDF icon บทคัดย่อ (399.76 KB)PDF icon สารบัญ (537.5 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.06 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (598.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (925.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.52 MB)PDF icon บรรณานุกรม (536.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.71 MB)
ธวัชชัย, ศุภวิทิตพัฒนา. การปรับปรุงคุณภาพน้ำส้มพร้อมดื่ม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 5.orange-juice.pdf (803.51 KB)
ธัญญพร, มาบวบ. (2560). การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. (กันตะบุตร ศิริพงศ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/940
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (899.86 KB)
ธัญณัช, สีขาว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.24 MB)PDF icon บทคัดย่อ (861.3 KB)PDF icon สารบัญ (1.94 MB)PDF icon บทที่ 1 (2.76 MB)PDF icon บทที่ 2 (14.8 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.84 MB)PDF icon บทที่ 4 (5.05 MB)PDF icon บทที่ 5 (5.45 MB)PDF icon บรรณานุกรม (3.4 MB)PDF icon ภาคผนวก (19.3 MB)
ธัญวลัย, กองพล. (2557). การศึกษาแนวทางความต้องการของประชาชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (866.8 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (2.42 MB)PDF icon บทที่ 1 (2.44 MB)PDF icon บทที่ 2 (31.11 MB)PDF icon บทที่ 3 (2.3 MB)PDF icon บทที่ 4 (13.05 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.93 MB)PDF icon บรรณานุกรม (2.37 MB)PDF icon ภาคผนวก (12.9 MB)
ธันยพร, สินมา. (2557). การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/985
PDF icon หน้าปก (79.95 KB)PDF icon บทคัดยอ (74.05 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (34.63 KB)PDF icon สารบัญ (139.51 KB)PDF icon บทที่1 (255.83 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 3 (185.94 KB)PDF icon บทที่ 4 (410.13 KB)PDF icon บทที่ 5 (283.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (184.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (761.72 KB)
ธันย์ธิชา, ใต้อุดม. (2557). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (24.64 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27.33 KB)PDF icon สารบัญ (33.8 KB)PDF icon บทที่ 1 (58.24 KB)PDF icon บทที่ 2 (347.25 KB)PDF icon บทที่ 3 (45.55 KB)PDF icon บทที่ 4 (190.37 KB)PDF icon บทที่ 5 (44.58 KB)PDF icon บรรรานุกรม (36.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (221.91 KB)
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2547). การศึกษากระบวนการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.56 MB)
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2546). การตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (18.85 MB)
ธานินทร์, อยู่พงษ์พิทักษ์. (2552). แนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อการพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
ธารีรัตน์, สุวรรณ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1067
PDF icon หน้าปก (30.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (92.1 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (40.75 KB)PDF icon สารบัญ (88.07 KB)PDF icon บทที่ 1 (212.62 KB)PDF icon บทที่ 2 (781.57 KB)PDF icon บทที่ 3 (121.95 KB)PDF icon บทที่ 4 (258.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (326.39 KB)PDF icon บรรณานุกรม (88.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (395.45 KB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (61.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.45 KB)PDF icon สารบัญ (114.38 KB)PDF icon บทที่ 1 (143.13 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.12 MB)PDF icon บทที่ 3 (73.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (606.71 KB)PDF icon บทที่ 5 (285.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (106.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.73 KB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2547). การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.68 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (30.16 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2542). การศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการดินบนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon app.1.pdf (11 MB)PDF icon tpg.1.pdf (3.81 MB)PDF icon ch1-5.1.pdf (30.65 MB)PDF icon ch2.pdf (41.3 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.97 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2545). การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนพันปี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (41.27 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 22.banana.pdf (3.26 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2540). การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (37.94 MB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/195
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
นงลักษ์, ช้างพินิจ. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นนทพรรณ์, ธนบุณยเกียรติ์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (914.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.17 MB)PDF icon สารบัญ (9.34 MB)PDF icon บทที่ 1 (5.43 MB)PDF icon บทที่ 2 (18.24 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.37 MB)PDF icon บทที่ 4.1 (17.1 MB)PDF icon บทที่ 4.2 (32.66 MB)PDF icon บทที่ 5 (17.22 MB)PDF icon บรรณานุกรม (889.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (889.03 KB)
นพดล, โพธิ์ดง. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นพรัตน์, ไชนดาจักร์. (2552). การพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
นพวรรณ, ศรีรัตนประสิทธิ์. (2542). การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม.1.pdf (29.15 MB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.08 KB)PDF icon บทคัดย่อ (227.17 KB)PDF icon สารบัญ (139.95 KB)PDF icon บทที่ 1 (326.4 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.45 MB)PDF icon บทที่ 3 (554.31 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.82 MB)PDF icon บทที่ 5 (509.85 KB)PDF icon บรรณานุกรม (201.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.04 MB)
นรสิงห์, สมศักดิ์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.53 KB)PDF icon สารบัญ (222.6 KB)PDF icon บทที่1 (315.83 KB)PDF icon บทที่2 (2.47 MB)PDF icon บทที่3 (240.9 KB)PDF icon บทที่4 (1.44 MB)PDF icon บทที่5 (540.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (433.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.32 KB)
นรินทร์, เรืองน้อย. (2008). แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (730.43 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.26 KB)PDF icon บทที่5 (275.73 KB)PDF icon บทที่4 (526.7 KB)PDF icon บทที่3 (208.78 KB)PDF icon บทที่2 (832.83 KB)PDF icon บทที่1 (261.99 KB)PDF icon สารบัญ (107.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.9 KB)PDF icon หน้าปก (70.29 KB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2547). การใช้สารสีจากจุลินทรีย์ในการย้อมสีเส้นใยจากธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.05 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารสีแดงบนปลายข้าวเจ้าของ Monascus purpureus TTSTR 3090 เพื่อนำไปสู่การผลิตในระดับการค้า. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (6.05 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2546). การศึกษาชนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสดงของสารสกัดสีแดงของ Monascus pureus TISTR 3090. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (67.93 MB)
นฤมล, ตุงคะสิริ. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ คณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/826
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.33 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2545). การแยกแบคทีเรียในดินที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะในการยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Fusarium sp.. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.25 MB)
นันทวัน, จันทร์กลิ่น. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (45.06 KB)PDF icon ภาคผนวก (350.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (82.78 KB)PDF icon บทที่1 (82.39 KB)PDF icon บทที่2 (700.68 KB)PDF icon บทที่3 (82.13 KB)PDF icon บทที่4 (237.67 KB)PDF icon บทที่5 (99.42 KB)PDF icon สารบัญ (41.91 KB)PDF icon หน้าปก (14.68 KB)
นันทวัน, มาลยเวช. (2545). การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (63.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (201.98 KB)PDF icon สารบัญ (96.75 KB)PDF icon บทที่ 1 (235.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (581.62 KB)PDF icon บทที่ 3 (463.69 KB)PDF icon บทที่ 4 (815.4 KB)PDF icon บทที่ 5 (492.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (170.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (570.36 KB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่ 1 (103.2 KB)PDF icon บทที่ 2 (380.32 KB)PDF icon บทที่ 3 (84.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (740.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2559). การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/828
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.98 MB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/935
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.52 MB)
นันท์นภัส, พึ่งพิณ. (2556). ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.6 KB)PDF icon บทคัดย่อ (32.28 KB)PDF icon สารบัญ (39.2 KB)PDF icon บทที่ 1 (69.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (553.48 KB)PDF icon บทที่ 3 (71.52 KB)PDF icon บทที่ 4 (267.56 KB)PDF icon บทที่ 5 (105.48 KB)PDF icon บรรรานุกรม (77.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (239.65 KB)
นิคม, จันทร์อิ่ม. (2550). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (74.26 KB)PDF icon con1.PDF (116.94 KB)PDF icon ch5.PDF (416.93 KB)PDF icon ch4.PDF (413.15 KB)PDF icon ch3.PDF (180.55 KB)PDF icon ch2.PDF (1.35 MB)PDF icon ch1.PDF (306.87 KB)PDF icon bib.PDF (165.52 KB)PDF icon app.PDF (944.92 KB)PDF icon abs.PDF (122.33 KB)
นิติญาณ์, ปัทมสิริวัฒน์. (2548). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของการหย่าร้างในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (65.43 KB)PDF icon bib.pdf (108.01 KB)PDF icon ch5.pdf (189.6 KB)PDF icon ch4.pdf (899.17 KB)PDF icon ch3.pdf (96.04 KB)PDF icon ch2.pdf (592.46 KB)PDF icon ch1.pdf (185.94 KB)PDF icon con1.pdf (291.92 KB)PDF icon abs.pdf (145.96 KB)PDF icon app.pdf (101.68 KB)
นิติดล, สิงห์เวียง. (2557). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (18.1 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.92 KB)PDF icon สารบัญ (61.03 KB)PDF icon บทที่1 (65.99 KB)PDF icon บทที่2 (425.94 KB)PDF icon บทที่3 (34.3 KB)PDF icon บทที่4 (236.92 KB)PDF icon บทที่5 (130.84 KB)PDF icon บรรณานุกรม (38.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.51 KB)
นิธิพงศ์, ศรีเบญจมาศ. (2558). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาจริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1034
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.19 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Vol. 1-300 เล่ม, p. 226 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: ร้านเป็นหนึ่ง. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1025
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.89 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2540). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex.pdf (3.22 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ, & ชัยวัฒน์, สุขดีและคณะ. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2541. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/796
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.11 MB)
นิภา, ชื่นทองมอญ. (2560). การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/921
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.32 MB)
นิภาพร, อ๊อดเอก. (2558). ศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้านผู้เรียนมีคุณภาพธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (40.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (189.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.73 KB)PDF icon บทที่1 (65.25 KB)PDF icon บทที่2 (462.35 KB)PDF icon บทที่3 (66.92 KB)PDF icon บทที่4 (134.54 KB)PDF icon บทที่5 (93.26 KB)PDF icon สารบัญ (42.56 KB)PDF icon หน้าปก (22.05 KB)
นิรันดา, เฉลิมสถาน. (2561). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/887
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.53 MB)
นิรุตติ์, ทาอ่อน. (2561). การพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย Line@ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/888
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.68 MB)
นิรุตติ์, ทาอ่อน. (2559). ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. (สรรพรอด วันวิสาข์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/830
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (829.24 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การพัฒนาดินแหล่งวัดตาปะขาวหายเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (62.16 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2558). การพัฒนาเนื้อดินเคลือบเซรามิคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพาราของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1052
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.15 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การพัฒนาเครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิกส์. (พงศ์ศักดิ์ศรี จุมพฏ, Ed.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (38.05 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/747
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (1.14 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การทดลองประดิษฐ์ Thermocouple pyrometer โดยใช้เนื้อดินปั้น ไฮ-อลูมินาเป็นฉนวนความร้อน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (41.14 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1.pdf (13.38 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 42.Meat_.PDF (1.29 MB)
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2544). การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex1.pdf (25.7 MB)PDF icon fulltex2.pdf (25.16 MB)
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2547). ความต้องการพักอาศัยอยู่ในหอพักของสถาบันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (เรืองธรรม ทัศนีย์ & อนงค์นาฏ, คงประชา, Eds.). presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.73 MB)
นิศารัตน์, กำมะหยี่. (2560). การสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)
นิเวช, อินสุวอ. (2550). สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
นุชนาฎ, ดีเจริญ. (2542). รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/773
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.67 MB)
นุ้ยพิน, อังคณา. (2550). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (73.36 KB)PDF icon bib.PDF (150.7 KB)PDF icon ch5.PDF (203.38 KB)PDF icon ch4.PDF (247.67 KB)PDF icon ch3.PDF (158.6 KB)PDF icon ch2.PDF (1.24 MB)PDF icon ch1.PDF (193.28 KB)PDF icon con1.PDF (105 KB)PDF icon abs.PDF (126.51 KB)PDF icon app.PDF (265.67 KB)
น้อย, คันชั่งทอง. (2549). การใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล.
PDF icon fulltext.pdf (3.85 MB)
น้อยหน่า, บางศรีองค์. (2559). ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1070
PDF icon หน้าปก (38.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (70.07 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (26.48 KB)PDF icon สารบัญ (90.72 KB)PDF icon บทที่ 1 (98.96 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (85.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (294.61 KB)PDF icon บทที่ 5 (157.05 KB)PDF icon บรรณานุกรม (61.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (373.14 KB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (159.6 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2544). การศึกษากากถั่วลิสงหลังการบีบสกัดน้ำมัน : สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 1.Nut-crow.pdf (2.76 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.5 MB)
น้ำทิพย์, ทรัพย์จำนง. (2540). การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (42.57 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.pdf (3.9 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย ลอดช่องหนองกระดิ่ง. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.55 MB)
บรรเจิด, แตงอ่อน. (2558). การศึกษาแนวทางการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมประพฤติของจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (21.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (452.95 KB)PDF icon บรรณานุกรม (40.41 KB)PDF icon บทที่1 (60.85 KB)PDF icon บทที่2 (527.73 KB)PDF icon บทที่3 (63.65 KB)PDF icon บทที่4.1 (398.3 KB)PDF icon บทที่4.2 (409.49 KB)PDF icon บทที่5 (310.73 KB)PDF icon สารบัญ (67.35 KB)PDF icon หน้าปก (12.42 KB)
บัญชา, ศรีสมบัติ. (2552). การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/751
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (651.98 KB)
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2556). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/493
PDF icon รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556 (934.79 KB)
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.47 KB)PDF icon con1.pdf (202.4 KB)PDF icon ch5.pdf (160.1 KB)PDF icon ch4.pdf (879.24 KB)PDF icon ch3.pdf (114.94 KB)PDF icon ch2.pdf (894.48 KB)PDF icon ch1.pdf (425.78 KB)PDF icon bib.pdf (78.86 KB)PDF icon app.pdf (206.74 KB)PDF icon abs.pdf (229.78 KB)
บุญชู, นาคโต. (2545). การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (87.91 KB)PDF icon ch5.pdf (138.18 KB)PDF icon ch4.pdf (1.98 MB)PDF icon ch3.pdf (294.83 KB)PDF icon ch2.pdf (1.65 MB)PDF icon ch1.pdf (295.04 KB)PDF icon con1.pdf (672.63 KB)PDF icon abs.pdf (182.32 KB)PDF icon app.pdf (150.82 KB)
บุญธรรม, ผลนา. (2556). กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.46 KB)PDF icon สารบัญ (26.03 KB)PDF icon บทที่1 (36.88 KB)PDF icon บทที่2 (244.69 KB)PDF icon บทที่3 (27.71 KB)PDF icon บทที่4 (139.98 KB)PDF icon บทที่5 (40.71 KB)PDF icon บรรณานุกรม (33.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (230.82 KB)
บุญมี, โสภิดา. (2546). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก.
PDF icon tpg.pdf (61.06 KB)PDF icon bib.pdf (81.26 KB)PDF icon ch5.pdf (146.63 KB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (100.56 KB)PDF icon ch2.pdf (314.82 KB)PDF icon ch1.pdf (200.62 KB)PDF icon con1.pdf (443.26 KB)PDF icon abs.pdf (135.1 KB)PDF icon app.pdf (417.1 KB)
บุญรักษา, เม็งเกตุ. (2553). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
บุญลอย, มูลน้อย. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (725.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.29 MB)PDF icon สารบัญ (1.27 MB)PDF icon บทที่1 (149.15 KB)PDF icon บทที่2 (719.89 KB)PDF icon บทที่3 (216.25 KB)PDF icon บทที่4 (220.29 KB)PDF icon บทที่5 (154.89 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.9 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.95 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.48 KB)PDF icon bib.pdf (237.39 KB)PDF icon ch5.pdf (1.31 MB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (181.87 KB)PDF icon ch2.pdf (2.04 MB)PDF icon ch1.pdf (317.8 KB)PDF icon con1.pdf (164.42 KB)PDF icon abs.pdf (122.15 KB)PDF icon app.pdf (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (122.15 KB)PDF icon สารบัญ (164.42 KB)PDF icon บทที่1 (317.8 KB)PDF icon บทที่2 (2.04 MB)PDF icon บทที่3 (181.87 KB)PDF icon บทที่4 (1.83 MB)PDF icon บทที่5 (1.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (237.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (122.15 KB)PDF icon สารบัญ (164.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (317.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.04 MB)PDF icon บทที่ 3 (181.87 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (237.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon abs.pdf (149.47 KB)PDF icon bib.pdf (165.98 KB)PDF icon ch5.pdf (353.13 KB)PDF icon ch4.pdf (793.71 KB)PDF icon ch3.pdf (99.74 KB)PDF icon ch2.pdf (581.93 KB)PDF icon ch1.pdf (144.84 KB)PDF icon con1.pdf (140.04 KB)PDF icon tpg.pdf (67.14 KB)PDF icon app.pdf (192.28 KB)
บุตรอามาตย์, วรวิมล. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (90.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (143.66 KB)PDF icon สารบัญ (144.82 KB)PDF icon บทที่1 (386.77 KB)PDF icon บทที่2 (2.52 MB)PDF icon บทที่3 (575.36 KB)PDF icon บทที่4 (1.41 MB)PDF icon บทที่5 (921.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (674.05 KB)PDF icon บรรณานุกรม (228.08 KB)
บุศยมาศ, แสงเงิน. (2545). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.28 KB)PDF icon bib.pdf (95.48 KB)PDF icon ch5.pdf (263.69 KB)PDF icon ch4.pdf (1.19 MB)PDF icon ch3.pdf (100.36 KB)PDF icon ch2.pdf (706.2 KB)PDF icon ch1.pdf (160.42 KB)PDF icon con1.pdf (383.68 KB)PDF icon abs.pdf (186.53 KB)PDF icon app.pdf (243.39 KB)

Pages