Biblio

Thesis
เสาวณีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (82.99 KB) บทคัดย่อ (86.15 KB) กิตติกรรมประกาศ (51.55 KB) สารบัญ (158.44 KB) บทที่ 1  (284.22 KB) บทที่ 2 (2.08 MB) บทที่ 3 (694.56 KB) บทที่ 4 (234.56 KB) บทที่ 5 (242.16 KB) บรรณานุกรม (180.97 KB) ภาคผนวก (6.44 MB)
เสาวนีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (84.78 KB) บทคัดย่อ (71.21 KB) สารบัญ (133.87 KB) บทที่1 (227.53 KB) บทที่2 (1.7 MB) บทที่3 (592.18 KB) บทที่4 (204.77 KB) บทที่5 (194.99 KB) บรรณานุกรม (152.09 KB) ภาคผนวก (5.74 MB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (166.67 KB) bib.pdf (60.88 KB) ch5.pdf (245.92 KB) ch4.pdf (1.32 MB) ch3.pdf (156 KB) ch2.pdf (1.27 MB) ch1.pdf (300.12 KB) con1.pdf (528.57 KB) abs.pdf (136.77 KB) app.pdf (175.83 KB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (76.98 KB) บทคัดย่อ (70.36 KB) กิตติกรรมประกาศ (5.93 MB) สารบัญ (234.44 KB) บทที่ 1 (199.95 KB) บทที่ 2 (1.89 MB) บทที่ 3 (595.7 KB) บทที่ 4 (239.95 KB) บทที่ 5 (143.26 KB) บรรณานุกรม (287.74 KB) ภาคผนวก (2.23 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (56.02 KB) บทคัดย่อ (42.04 KB) สารบัญ (208.23 KB) บทที่1 (179.11 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่3 (532.96 KB) บทที่4 (237.54 KB) บทที่5 (135.79 KB) บรรณานุกรม (276.11 KB) ภาคผนวก (2.3 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.48 KB) บทคัดย่อ (59.83 KB) สารบัญ (199.75 KB) บทที่1 (163.95 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่3 (515.09 KB) บทที่ 4 (205.78 KB) บทที่ 5 (119.65 KB) บรรณานุกรม (250.58 KB) ภาคผนวก (2.05 MB)
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศุภกานต์, ผามั่ง. (2560). การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (433.05 KB) สารบัญ (1.18 MB) กิติกรรมประกาศ (167.5 KB) บทคัดย่อ (314.22 KB) บทที่ 1 (1.12 MB) บทที่ 2 (7.98 MB) บทที่ 3 (2.69 MB) บทที่ 4 (3.59 MB) บทที่ 5 (821.32 KB) บรรณานุกรม (1.19 MB) ภาคผนวก (9.05 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.65 MB) ประวัติผู้วิจัย (154.34 KB)
รุ่งทิพย์, ศรสิงห์. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (27.67 KB) บทคัดย่อ (81.81 KB) กิตติกรรมประกาศ (41.02 KB) สารบัญ (80.71 KB) บทที่ 1 (172.99 KB) บทที่ 2 (1.48 MB) บทที่ 3 (776.43 KB) บทที่ 4 (66.87 KB) บทที่ 5 (115.56 KB) บรรณานุกรม (117.71 KB) ภาคผนวก (2.18 MB)
วรภา, บางพลี. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์.
หน้าปก (31.39 KB) บทคัดย่อ (80.16 KB) กิตติกรรมประกาศ (28.36 KB) สารบัญ (126.28 KB) บทที่ 1 (173.42 KB) บทที่ 2 (886.46 KB) บทที่ 3 (204.05 KB) บทที่ 4 (114.07 KB) บทที่ 5 (169.17 KB) บรรณานุกรม (137.63 KB) ภาคผนวก (1.69 MB)
พวงมาลี, รัตติยา. (2560). การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สิริพงศ์, พรมมา. (2560). การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (46.82 KB) บทคัดย่อ (116.43 KB) หน้าสารบัญ (94.81 KB) บทที่ 1 (168.58 KB) บทที่2 (308.89 KB) บทที่3 (225.14 KB) บทที่4 (261.1 KB) บทที่5 (130.61 KB) บรรณานุกรม (160.14 KB) ภาคผนวก (986.18 KB) เอกสารฉบับเต็ม PDF FULL TEXT (2.15MB) (2.15 MB)
ละออ, ทรงกฤษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (31.94 KB) บทคัดย่อ (105.38 KB) สารบัญ (174.23 KB) บทที่1 (153.89 KB) บทที่2 (670.09 KB) บทที่3 (124.7 KB) บทที่ 4 (612.21 KB) บทที่ 5 (340.87 KB) บรรณานุกรม (95.64 KB) ภาคผนวก (917.97 KB)
ละออ, ทรงฤกษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (5.81 MB) con1.pdf (161.86 KB) ch5.pdf (651.64 KB) ch4.pdf (966.87 KB) ch3.pdf (190.79 KB) ch2.pdf (1.08 MB) ch1.pdf (249.9 KB) bib.pdf (170.82 KB) abs.pdf (172.83 KB) app.pdf (2.84 MB)
วรรธนา, วจีกาญจนะ. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (86.82 KB) con1.pdf (131.74 KB) ch5.pdf (1.16 MB) ch4.pdf (530.98 KB) ch3.pdf (273.49 KB) ch2.pdf (2.52 MB) ch1.pdf (327.89 KB) bib.pdf (166.84 KB) app.pdf (1.62 MB) abs.pdf (187.9 KB)
ม่วงมุกข์, วรเชษฐ์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-02-15, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (96.29 KB) บทคัดย่อ (173.36 KB) สารบัญ (172.38 KB) บทที่1 (221.88 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่3 (238.55 KB) บทที่4 (1.09 MB) บทที่5 (326.1 KB) ภาคผนวก (376.95 KB) บรรณานุกรม (114.55 KB)
วรเชษฐ์, ม่วงมุกข์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.83 KB) bib.pdf (63.62 KB) ch5.pdf (193.4 KB) ch4.pdf (725.93 KB) ch3.pdf (192.73 KB) ch2.pdf (1.15 MB) ch1.pdf (170.41 KB) con1.pdf (154.68 KB) abs.pdf (115.89 KB) app.pdf (591.46 KB)
ยงยุทธ, สินสวาท. (2560). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ14101). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อรนิตย์, ภูเขียว. (2560). การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.26 KB) บทคัดย่อ (114.7 KB) บทที่1 (270.36 KB) บทที่2 (599.75 KB) บทที่3 (501.59 KB) บทที่4 (568 KB) บทที่5 (347.72 KB) บรรณานุกรม (196.24 KB) ภาคผนวก (4.68 MB)
วุฒิไกร, นาคหวัง. (2548). การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพของข้าราชการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (63.14 KB) บทคัดย่อ (159.66 KB) สารบัญ (100.72 KB) บทที่1 (107.24 KB) บทที่2 (850.77 KB) บทที่3 (174.02 KB) บทที่4 (910.52 KB) บทที่5 (258.8 KB) บรรณานุกรม (76.39 KB) ภาคผนวก (342.96 KB)
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รุ่งทิวา, อันตรเสน. (2550). การพัฒนาการให้บริการของฟาร์มเส้นทางเห็ดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71.74 KB) bib.PDF (94.43 KB) ch5.PDF (323.32 KB) ch4.PDF (319.29 KB) ch3.PDF (156.73 KB) ch2.PDF (768.77 KB) ch1.PDF (189.07 KB) con1.PDF (110.28 KB) abs.PDF (102.14 KB) app.PDF (359.5 KB)
ดลรวี, คำมี. (2552). การพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผวนก (411.71 KB) บรรณานุกรม (394.48 KB) บทที่5 (314.35 KB) บทที่4 (436.87 KB) บทที่3 (171.77 KB) สารบัญ (100.15 KB) หน้าปก (68.52 KB) บทที่1 (238.82 KB) บทคัดย่อ (114.32 KB) บทที่2 (1.05 MB)
รักไชย, ขุยเณรพานิช. (2548). การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (1.87 MB) bib.pdf (127.2 KB) ch5.pdf (177.11 KB) ch4.pdf (967.68 KB) ch3.pdf (146.96 KB) ch2.pdf (412.61 KB) ch1.pdf (136.47 KB) con1.pdf (193.58 KB) abs.pdf (122.01 KB) app.pdf (218.48 KB)
โสภณ, มโนวชิรสรรค์. (2548). การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (45.17 KB) bib.pdf (67.92 KB) ch5.pdf (321.09 KB) ch4.pdf (806.52 KB) ch3.pdf (406.14 KB) ch2.pdf (1.68 MB) ch1.pdf (292.26 KB) con1.pdf (102.41 KB) abs.pdf (164.9 KB) app.pdf (435.32 KB)
นพดล, โพธิ์ดง. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สิริกร, คิ้มวงษ์ษา. (2551). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการเสริมพลังของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก. คณะศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (205.18 KB) บทคัดย่อ (245.03 KB) สารบัญ (276.18 KB) บทที่1 (323.61 KB) บทที่2 (1.35 MB) บทที่3 (379.4 KB) บทที่4 (369.7 KB) บทที่5 (299.46 KB) บรรณานุกรม (348.55 KB) ภาคผนวก (104.64 KB)
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (96.29 KB) app.pdf (376.95 KB) ch5.pdf (326.1 KB) ch4.pdf (1.09 MB) ch3.pdf (238.55 KB) ch2.pdf (1.11 MB) ch1.pdf (221.88 KB) con1.pdf (172.38 KB) abs.pdf (173.36 KB) bib.pdf (114.55 KB)
มากบุญ, นายมนัส. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-08-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (96.29 KB) บทคัดย่อ (173.36 KB) สารบัญ (172.38 KB) บทที่1 (221.88 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่3 (238.55 KB) บทที่4 (1.09 MB) บทที่5 (326.1 KB) ภาคผนวก (376.95 KB) บรรณานุกรม (114.55 KB)
เหล่ากอ, นพดล. (2550). การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ch5.PDF (647.68 KB) bib.PDF (110.43 KB) tpg.PDF (72.36 KB) abs.PDF (123.04 KB) con1.PDF (116.82 KB) ch1.PDF (186.18 KB) ch2.PDF (1.4 MB) ch3.PDF (216.62 KB) ch4.PDF (531.41 KB) app.PDF (571.76 KB)
จักรกฤษ, แจ่มจันทร์. (2559). การผลิตผงกล้าเชื้อ Bacillus subtilis TN 51 เพื่อใช้หมักถั่วเหลือง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1074
หน้าปก (17.85 KB) บทคัดย่อ (95.85 KB) กิตติกรรมประกาศ (26.03 KB) สารบัญ (157.34 KB) บทที่ 1 (60.52 KB) บทที่ 2 (337.53 KB) บทที่ 3 (143.73 KB) บทที่ 4 (470.68 KB) บทที่ 5 (49.77 KB) บรรณานุกรม (130.62 KB) ภาคผนวก (887.68 KB)
ชนาธิป, เทียนวรรณ. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (26.36 KB) บทคัดย่อ (31.6 KB) สารบัญ (46.12 KB) บทที่ 1 (78.97 KB) บทที่ 2 (803.3 KB) บทที่ 3 (46.69 KB) บทที่ 4 (303.84 KB) บทที่ 5 (102.74 KB) บรรรานุกรม (80.42 KB) ภาคผนวก (321.77 KB)
อมรรัตน์, พึ่งน่วม. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (244 KB) บทคัดย่อ (416.64 KB) สารบัญ (997.94 KB) บทที่ 1 (1.33 MB) บทที่ 2 (944.14 KB) บทที่ 3 (749.46 KB) บทที่ 4 (266.42 KB) บทที่ 5 (1.27 MB) บรรรานุกรม (734 KB) app (4).pdf (419.95 KB)
พงษ์เจริญ, นพวรรณ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (71.08 KB) bib.pdf (201.62 KB) ch5.pdf (509.85 KB) ch4.pdf (1.82 MB) ch3.pdf (554.31 KB) ch2.pdf (1.45 MB) ch1.pdf (326.4 KB) con1.pdf (139.95 KB) abs.pdf (227.17 KB) app.pdf (1.04 MB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (71.08 KB) บทคัดย่อ (227.17 KB) สารบัญ (139.95 KB) บทที่ 1 (326.4 KB) บทที่ 2 (1.45 MB) บทที่ 3 (554.31 KB) บทที่ 4 (1.82 MB) บทที่ 5 (509.85 KB) บรรณานุกรม (201.62 KB) ภาคผนวก (1.04 MB)
สุวภัทร, วงศ์ไทย. (2555). การประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดกำแพงเพชร. presented at the 2557-08-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.57 KB) บทคัดย่อ (29.74 KB) สารบัญ (32.05 KB) บทที่ 1 (74.61 KB) บทที่ 2 (536.63 KB) บทที่ 3 (43.51 KB) บทที่ 4 (88.38 KB) บทที่ 5 (84.91 KB) บรรรานุกรม (60.99 KB) ภาคผนวก (201.64 KB)
พุกอ่อน, ยุวธิดา. (2557). การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร กรณีศึกษา ส่วนสำนักงานของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน). presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (16.85 KB) บทคัดย่อ (24.68 KB) สารบัญ (30.49 KB) บทที่ 1 (33.33 KB) บทที่ 2 (189.94 KB) บทที่ 3 (62.35 KB) บทที่ 4 (160.93 KB) บทที่ 5 (31.17 KB) บรรณานุกรม (18.36 KB) ภาคผนวก (80.79 KB)
ทัตนา, พุทธรักษ์. (2557). การประเมินความเสี่ยงของสารอะฟลาทอกซิล เอ็ม 1 จากการบริโภคนม ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (17.77 KB) บทคัดย่อ (31.28 KB) สารบัญ (31.22 KB) บทที่1 (55.02 KB) บทที่2 (264.03 KB) บทที่3 (30.02 KB) บทที่4 (223.73 KB) บทที่5 (27.25 KB) บรรณานุกรม (63.43 KB) ภาคผนวก (54.16 KB)
เกศรา, เจริญกุล. (2549). การประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.51 KB) abs.PDF (126.02 KB) con1.PDF (208.51 KB) ch1.PDF (243.54 KB) ch2.PDF (1.06 MB) ch3.PDF (205.25 KB) ch4.PDF (1.14 MB) ch5.PDF (308.12 KB) con1.PDF (208.51 KB)
สุพัตรา, เอี่ยมนาค. (2556). การบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินด้วยพืชบริเวรพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (78.78 KB) บทคัดย่อ (82.78 KB) กิตติกรรมประกาศ (39.73 KB) สารบัญ (195.28 KB) บทที่ 1  (126.1 KB) บทที่ 2 (1 MB) บทที่ 3 (298.91 KB) บทที่ 4 (1.52 MB) บทที่ 5 (110.74 KB) บรรณานุกรม (203.67 KB) ภาคผนวก (1.71 MB)
อนุสรณ์, ประสารภักดิ์. (2554). การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.69 KB) บทคัดย่อ (25.7 KB) สารบัญ (33.85 KB) บทที่ 1 (36.99 KB) บทที่ 2 (416.35 KB) บทที่ 3 (30.71 KB) บทที่ 4 (370.67 KB) บทที่ 5 (51.64 KB) บรรรานุกรม (38.57 KB) ภาคผนวก (120.36 KB)
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (276.16 KB) bib.pdf (120.27 KB) ch5.pdf (161.72 KB) ch4.pdf (335.33 KB) ch3.pdf (121.39 KB) ch2.pdf (325.29 KB) ch1.pdf (133.03 KB) con1.pdf (201.53 KB) abs.pdf (146.66 KB) app.pdf (595.87 KB)
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (276.16 KB) บทคัดย่อ (146.66 KB) สารบัญ (201.53 KB) บทที่1 (133.03 KB) บทที่2 (325.29 KB) บทที่3 (121.39 KB) บทที่4 (335.33 KB) บทที่5 (161.72 KB) บรรณานุกรม (120.27 KB) ภาคผนวก (595.87 KB)
มนัชยา, เพชรลานน์. (2550). การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (239.32 KB) บทคัดย่อ (487.37 KB) สารบัญ (503.6 KB) บทที่ 1 (793.89 KB) บทที่ 2 (1.26 MB) บทที่ 3 (623.62 KB) บทที่ 4 (648.01 KB) บทที่ 5 (1.33 MB) บรรรานุกรม (1.09 MB) ภาคผนวก (977.52 KB)
มณีรัตน์, แก้วแสนสาย. (2551). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (34.39 KB) con1.PDF (98.43 KB) ch5.PDF (234.08 KB) ch4.PDF (919.96 KB) ch3.PDF (146.25 KB) ch2.PDF (915.31 KB) ch1.PDF (264.75 KB) bib.PDF (51.25 KB) app.PDF (268.32 KB) abs.PDF (80.78 KB)
ดวงพร, สุขุประการ. (2550). การนำเสนอแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริการโทรศัพท์ ศูนย์บริการตอนนอก ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาค ที่ 3.2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.29 KB) bib.PDF (110.52 KB) ch5.PDF (334.53 KB) ch4.PDF (1021.72 KB) ch3.PDF (220.28 KB) ch2.PDF (1.46 MB) ch1.PDF (206.86 KB) con1.PDF (142.35 KB) abs.PDF (140.99 KB) app.PDF (580.24 KB)
อมรรัตน์, ด้วงทรัพย์. (2552). การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนเรียนร่วมที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (153.5 KB) ภาคผนวก (516.22 KB) บรรณานุกรม (275.49 KB) บทที่1 (214 KB) บทที่2 (2.79 MB) บทที่3 (211.79 KB) บทที่4 (787.48 KB) บทที่5 (386.03 KB) สารบัญ (97.68 KB) หน้าปก (85.73 KB)
ศิลปานันต์, ลำกูล. (2550). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาในกองพลพัฒนาที่ 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71.43 KB) bib.PDF (111.66 KB) ch6.PDF (292.51 KB) ch5.PDF (413.94 KB) ch4.PDF (1.45 MB) ch3.PDF (174.72 KB) ch2.PDF (1.28 MB) ch1.PDF (199.97 KB) con1.PDF (104.01 KB) abs.PDF (135.3 KB) app.PDF (805.81 KB)
กาญจนา, มั่งคำ. (2550). การนำเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (511.53 KB) บรรณานุกรม (190.57 KB) บทที่5 (610.95 KB) บทที่4.2 (2.37 MB) บทที่4.1 (2.34 MB) บทที่3 (296.25 KB) บทที่2 (1.61 MB) บทที่1 (309.3 KB) สารบัญ (179.44 KB) บทคัดย่อ (143.05 KB) หน้าปก (82.1 KB)
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
เวลิกา, ไผ่เรือง. (2560). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กัญธิภา, รอดกลาง. (2551). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บุญธรรม, ผลนา. (2556). กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.21 KB) บทคัดย่อ (28.46 KB) สารบัญ (26.03 KB) บทที่1 (36.88 KB) บทที่2 (244.69 KB) บทที่3 (27.71 KB) บทที่4 (139.98 KB) บทที่5 (40.71 KB) บรรณานุกรม (33.28 KB) ภาคผนวก (230.82 KB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (69.48 KB) บทคัดย่อ (122.15 KB) สารบัญ (164.42 KB) บทที่ 1 (317.8 KB) บทที่ 2 (2.04 MB) บทที่ 3 (181.87 KB) บทที่ 4 (1.83 MB) บทที่ 5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (237.39 KB) ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.48 KB) bib.pdf (237.39 KB) ch5.pdf (1.31 MB) ch4.pdf (1.83 MB) ch3.pdf (181.87 KB) ch2.pdf (2.04 MB) ch1.pdf (317.8 KB) con1.pdf (164.42 KB) abs.pdf (122.15 KB) app.pdf (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.48 KB) บทคัดย่อ (122.15 KB) สารบัญ (164.42 KB) บทที่1 (317.8 KB) บทที่2 (2.04 MB) บทที่3 (181.87 KB) บทที่4 (1.83 MB) บทที่5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (237.39 KB) ภาคผนวก (2.85 MB)
ภาคิน, หนุฟุ่น. (2552). กระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (471.43 KB) บทคัดย่อ (574.94 KB) สารบัญ (62.38 KB) บทที่1 (94.1 KB) บทที่2 (174.32 KB) บทที่3 (82.41 KB) บทที่4 (74.92 KB) บทที่5 (73.57 KB) บรรณานุกรม (124.16 KB) ภาคผนวก (9.96 MB)
Amnuay, R. . (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (34.46 KB) บทคัดย่อ (65.27 KB) สารบัญ (125.31 KB) บทที่1 (227.49 KB) บทที่2 (468.7 KB) บทที่3 (168.19 KB) บทที่4 (509.17 KB) บทที่5 (278.98 KB) บรรณานุกรม (42.61 KB) ภาคผนวก (827.2 KB)
Phattarachai, K. . (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (26.34 KB) บทคัดย่อ (93.7 KB) สารบัญ (114.71 KB) บทที่1 (177.53 KB) บทที่2 (1.65 MB) บทที่3 (125.6 KB) บทที่ 4 (227.38 KB) บทที่ 5 (243.11 KB) บรรณานุกรม (118.38 KB) ภาคผนวก (798.49 KB)
Research
อรรถพล, จรจันทร์. (2558). ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้แบบจำลอง Boston Consulting Group (BCG). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.76 MB)
นิธิพงศ์, ศรีเบญจมาศ. (2558). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาจริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.19 MB)
กฤติกา, สังขวดี. (2558). ผลการเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.67 MB)
รพิพรรณ, จันทร์มะณี. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.03 MB)
ลัสดา, ยาวิละ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน รายวิชาการจัดการการตลาด. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (941.48 KB)
วณิชญา, ฉิมนาค. (2558). ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.41 MB)
ณิรดา, เวชญาลักษณ์. (2558). ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.37 MB)
กาญจนา, ธนนพคุณ. (2558). การใช้คู่มือปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ลักษณะประจำวงศ์และทักษะการจำแนกพืชดอก ในรายวิชาอนุกรมวิธานของพืช. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (848.14 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2560). การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก. (คันทะ เจนต์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.01 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2554). การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศและปัญหาสุขภาวะของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (4.33 MB)
มนตรา, ศรีษะแย้ม. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษารายวิชาวิถีสุขภาพระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.18 MB)
ธนิดา, โขนงนุช. (2558). การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา เขตการค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. (เทพกรณ์ ธวัชชัย, เมืองไหว อลงกรณ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.66 MB)
ศิริพร, ศิริอังคณากุล. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (962.02 KB)
พัชราภรณ์, อินริราย. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (3.28 MB)
รัตน์ติพร, สำอางค์. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของคลื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (652.79 KB)
อัญชนา, ปรีชาวรพันธ์. (2558). การวิเคราะห์เควอซิทินด้วยตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าในผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.35 MB)
เกตุการ, ดาจันทา. (2558). การพัฒนาโลชันบำรุงผิวขาวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระสูตรนาโนอิมัลชันจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม. (สีโสภา เปรมนภา). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.38 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2558). การพัฒนาเนื้อดินเคลือบเซรามิคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพาราของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.15 MB)
ภาวิดา, มหาวงศ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.92 MB)
ผกาวดี, เอี่ยมกำแพง. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริมแคลเซียมจากระดูกปลาสลาด. (วรชุมอินเกต โสรัจ). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.43 MB)
ปุณเรศวร์, รัตนประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ในรายวิชาการผลิตสุกร (Swine Production) ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยาชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2 MB)
ทรงพรรณ, สังข์ทรัพย์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (972.95 KB)
วิษณุ, ธงไชย. (2558). การปลดปล่อยและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บูตินครีม. (ทองพูน เฉลิมพร, พูลประเสริฐ พิสิษฐ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (3.46 MB)
จิตศิริน, ลายลักษณ์. (2558). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. (สำรวยรื่น บัญชา, สำรวยรื่น กิ่งแก้ว). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.01 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2558). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (5.13 MB)
กมลธรรม, เกื้อบุตร. (2558). กระบวนการเรียนรู้ทักษะวิชาคีตปฏิญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.56 MB)
Report
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
49.Filter.PDF (1.14 MB)
ันวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบ. (2546). โครงการเสริมสร้างคุณภาพและติดตามผลงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2540-2545. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (47.94 MB)
จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก. (2553). โครงการสืบค้นอัตลักษณ์วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
8.Identity.pdf (1.4 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.94 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2541). แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ.1.pdf (78.55 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2539). เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการทำนา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
19.Farming.pdf (923.32 KB)
รัตนพร, บ่อคำ. (2550). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง ปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนหลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน. (บุญคง อุไรวรรณ). presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.56 MB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2545). เปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.51 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
42.Meat_.PDF (1.29 MB)
วิษณุ, ธงไชย. (2554). เทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
66.เทคนิคทางโครมาโทกราฟี.PDF (661.25 KB)
วัลภา, ศศิวิมล, & ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. (อินทร์ทอง วีระพงษ์). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (76.97 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.18 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2546). อิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดองดึง. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.32 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (39.94 MB)

Pages