Biblio

Export 3425 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การสื่อสารภาษาเกาหลี
 (433.05 KB) (1.18 MB) (167.5 KB) (314.22 KB) (1.12 MB) (7.98 MB) (2.69 MB) (3.59 MB) (821.32 KB) (1.19 MB) (9.05 MB) (1.65 MB) (154.34 KB)
การสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น
 (433.05 KB) (1.18 MB) (167.5 KB) (314.22 KB) (1.12 MB) (7.98 MB) (2.69 MB) (3.59 MB) (821.32 KB) (1.19 MB) (9.05 MB) (1.65 MB) (154.34 KB)
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (18.23 MB) (18.62 MB)
การส่งเสริมนิสัย
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การส่งเสริมสุขภาพ
 (205.18 KB) (245.03 KB) (276.18 KB) (323.61 KB) (1.35 MB) (379.4 KB) (369.7 KB) (299.46 KB) (348.55 KB) (104.64 KB)
วุฒิไกร, นาคหวัง. (2548). การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพของข้าราชการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (63.14 KB) (159.66 KB) (100.72 KB) (107.24 KB) (850.77 KB) (174.02 KB) (910.52 KB) (258.8 KB) (76.39 KB) (342.96 KB)
การหย่าร้าง
 (65.43 KB) (108.01 KB) (189.6 KB) (899.17 KB) (96.04 KB) (592.46 KB) (185.94 KB) (291.92 KB) (145.96 KB) (101.68 KB)
การหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมี
 (1.06 MB)
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้
ม่วงมุกข์, วรเชษฐ์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-02-15, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (96.29 KB) (173.36 KB) (172.38 KB) (221.88 KB) (1.11 MB) (238.55 KB) (1.09 MB) (326.1 KB) (376.95 KB) (114.55 KB)
 (69.83 KB) (63.62 KB) (193.4 KB) (725.93 KB) (192.73 KB) (1.15 MB) (170.41 KB) (154.68 KB) (115.89 KB) (591.46 KB)
การออกกำลังกาย
 (18.6 KB) (32.28 KB) (39.2 KB) (69.29 KB) (553.48 KB) (71.52 KB) (267.56 KB) (105.48 KB) (77.43 KB) (239.65 KB)
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 (18.6 KB) (32.28 KB) (39.2 KB) (69.29 KB) (553.48 KB) (71.52 KB) (267.56 KB) (105.48 KB) (77.43 KB) (239.65 KB)
การออกดอกของดองดึง
 (2.32 MB)
การอ่าน
 (233.58 KB) (2.44 MB) (2.23 MB) (188.22 KB) (110.68 KB) (120.02 KB) (676.97 KB) (211.96 KB) (136.99 KB) (109.67 KB) (215.16 KB) (2.03 MB)
การเกษตร การพัฒนาที่ดิน
 (25.7 MB) (25.16 MB)
การเกิดรากของกิ่งปักชำ
 (409.6 KB)
การเขียน
 (63.81 KB) (58.17 KB) (61.09 KB) (207.06 KB) (1.03 MB) (288.85 KB) (38.23 KB) (66.73 KB) (241.7 KB) (1.98 MB)
 (314.17 KB) (563.03 KB) (122.13 KB) (137.26 KB) (439.12 KB) (326.79 KB) (243.54 KB) (94.16 KB) (165.1 KB) (2.1 MB)
 (21.76 MB)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 (56.02 KB) (42.04 KB) (208.23 KB) (179.11 KB) (1.55 MB) (532.96 KB) (237.54 KB) (135.79 KB) (276.11 KB) (2.3 MB)
 (76.98 KB) (70.36 KB) (5.93 MB) (234.44 KB) (199.95 KB) (1.89 MB) (595.7 KB) (239.95 KB) (143.26 KB) (287.74 KB) (2.23 MB)
 (43.48 KB) (59.83 KB) (199.75 KB) (163.95 KB) (1.55 MB) (515.09 KB) (205.78 KB) (119.65 KB) (250.58 KB) (2.05 MB)
การเข้าฝึกอบรม
 (20.57 KB) (40.28 KB) (75.71 KB) (56.72 KB) (391.67 KB) (44.96 KB) (568.28 KB) (64.17 KB) (35.75 KB) (257.9 KB)
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 (328.33 KB) (592.48 KB) (126.17 KB) (249.36 KB) (564.69 KB) (471.14 KB) (632.61 KB) (336.63 KB) (126.38 KB) (927.82 KB)
การเดินทางไปราชการ
 (2.89 MB)
การเตรียมความพร้อม
 (1008.06 KB) (1.48 MB) (132.33 KB) (99.27 KB) (774.91 KB) (194.18 KB) (297.8 KB) (222.19 KB) (105.43 KB) (96.71 KB)
การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
 (3.53 MB)
การเปรียบเทียบ
 (75.32 KB) (118.57 KB) (271.68 KB) (148.2 KB) (491.82 KB) (1.09 MB) (334.78 KB) (173.64 KB) (1.84 MB) (131.44 KB)
ประนอม, หาญจริง, & อรวรรณ, ปันทะนะ. (2562). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.18 MB)
การเปลี่ยนแปลง
 (155.57 KB) (168.26 KB) (193.71 KB) (167.14 KB) (155.57 KB) (97.36 KB) (62.64 KB) (52.21 KB) (226.74 KB) (488.99 KB) (521.43 KB) (361.07 KB) (219.48 KB) (202.87 KB) (964.69 KB) (74.26 KB)
 (1.11 MB)
 (229.36 KB) (260.78 KB) (301.08 KB) (394.24 KB) (1.05 MB) (370.92 KB) (676.26 KB) (437.74 KB) (282.21 KB) (690.62 KB)
การเป็นวิทยากร
 (69.83 KB) (63.62 KB) (193.4 KB) (725.93 KB) (192.73 KB) (1.15 MB) (170.41 KB) (154.68 KB) (115.89 KB) (591.46 KB)
การเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้
 (69.83 KB) (63.62 KB) (193.4 KB) (725.93 KB) (192.73 KB) (1.15 MB) (170.41 KB) (154.68 KB) (115.89 KB) (591.46 KB)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 (11.8 MB)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม
 (11.8 MB)
การเพาะเลี้ยงแตงโม
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2547). การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.38 MB)
การเมืองและการปกครอง
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (57.13 KB) (172.34 KB) (237.21 KB) (114.21 KB) (1.03 MB) (78.27 KB) (1.66 MB) (194.7 KB) (90.03 KB) (179.01 KB)
การเรียน
 (73.77 KB) (124.94 KB) (264.38 KB) (979.66 KB) (136.45 KB) (348.16 KB) (150.89 KB) (307.55 KB) (145.16 KB) (146.72 KB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (73.77 KB) (145.16 KB) (307.55 KB) (150.89 KB) (348.16 KB) (136.45 KB) (979.66 KB) (264.38 KB) (124.94 KB) (146.72 KB)
การเรียนการสอน
 (30.83 MB)
 (1.15 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
 (2.15 MB)
 (4.93 MB)
 (24.16 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมี1. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.3 MB)
 (5.41 MB)
 (72.41 KB) (157.83 KB) (315.54 KB) (286.05 KB) (148.64 KB) (1.64 MB) (218.57 KB) (93.04 KB) (108.87 KB) (303.2 KB)
 (2.17 MB)
 (2.3 MB)
การเรียนรู้
คล่ำคง, ทิพย์วรรณ. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2544-06-02, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (68.42 KB) (126.78 KB) (218.69 KB) (299.12 KB) (3.08 MB) (173.11 KB) (607.83 KB) (202.02 KB) (121.41 KB) (130.68 KB)
 (70.76 KB) (104.14 KB) (86 KB) (268.96 KB) (1.23 MB) (276.39 KB) (61.15 KB) (97.28 KB) (227.12 KB) (1.69 MB)
 (84.78 KB) (71.21 KB) (133.87 KB) (227.53 KB) (1.7 MB) (592.18 KB) (204.77 KB) (194.99 KB) (152.09 KB) (5.74 MB)
 (63.81 KB) (58.17 KB) (61.09 KB) (207.06 KB) (1.03 MB) (288.85 KB) (38.23 KB) (66.73 KB) (241.7 KB) (1.98 MB)
การเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ
 (61.72 KB) (66.41 KB) (197.27 KB) (181.42 KB) (1.83 MB) (418.51 KB) (424.98 KB) (147.66 KB) (155.2 KB) (1.91 MB)
การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
 (46.82 KB) (116.43 KB) (94.81 KB) (168.58 KB) (308.89 KB) (225.14 KB) (261.1 KB) (130.61 KB) (160.14 KB) (986.18 KB) (2.15 MB)
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC
 (70.76 KB) (104.14 KB) (86 KB) (268.96 KB) (1.23 MB) (276.39 KB) (61.15 KB) (97.28 KB) (227.12 KB) (1.69 MB)
การเรียนร่วม
 (22.92 KB) (28.79 KB) (25.01 KB) (55.04 KB) (452.14 KB) (109.22 KB) (61.66 KB) (38.59 KB) (50.44 KB) (174.73 KB)
 (20.57 KB) (29.74 KB) (32.05 KB) (74.61 KB) (536.63 KB) (43.51 KB) (88.38 KB) (84.91 KB) (60.99 KB) (201.64 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (60.83 KB) (128.57 KB) (65.85 KB) (162.46 KB) (1.32 MB) (128.56 KB) (416.35 KB) (435.25 KB) (142.28 KB) (300.39 KB)
การเลี้ยงดูเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ การเลี้ยงดูเด็ก เด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
 (79.37 MB)
การเลี้ยปลา
ประภาศิริ, ใจผ่อง. (2543). ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (17.6 MB)
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ
 (57.26 KB) (114.7 KB) (270.36 KB) (599.75 KB) (501.59 KB) (568 KB) (347.72 KB) (196.24 KB) (4.68 MB)
การแก้โจทย์ปัญหา
 (182.97 KB) (73.92 KB) (105.73 KB) (119.5 KB) (215.46 KB) (1019.89 KB) (386.3 KB) (178.34 KB) (191.25 KB) (1.68 MB)
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Pages