Biblio

Export 812 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2556). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/issue/view/5335
ทัศนีย์, เนื้อไม้. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อารีย์, ปรีดีกุล, & เตือนใจ, เชื้อประดิษฐ์. (2546). รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
20.en_.pdf (2.84 MB)
วนิดา, จันทรมณี. (2560). รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง. รัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.23 KB) บทคัดย่อ (79.69 KB) กิตติกรรมประกาศ (40.76 KB) สารบัญ (188.14 KB) บทที่1 (306.06 KB) บทที่ 2 (1.99 MB) บทที่ 3 (187.13 KB) บทที่ 4 (1.44 MB) บทที่ 5 (630.95 KB) บรรณานุกรม (156.11 KB) ภาคผนวก (483.02 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (22.24 KB) บทคัดย่อ (63.25 KB) สารบัญ (157.89 KB) บทที่1 (246.12 KB) บทที่2 (1.56 MB) บทที่3 (156.16 KB) บทที่ 4 (1.25 MB) บทที่ 5 (498.96 KB) บรรณานุกรม (128.67 KB) ภาคผนวก (425 KB)
วิจิตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโฑธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (22.32 KB) บทคัดย่อ (31.35 KB) สารบัญ (53.13 KB) บทที่1 (71.31 KB) บทที่2 (461.73 KB) บทที่3 (51.51 KB) บทที่4 (389.15 KB) บทที่5 (151.62 KB) บรรณานุกรม (42.87 KB) ภาคผนวก (127.62 KB)
นุชนาฎ, ดีเจริญ. (2542). รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
75.รำมังคละในจังหวัดพิษณุโลก.PDF (1.67 MB)
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2556). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556.
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556 (934.79 KB)
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2546). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
10.Abstract2546.pdf (2.67 MB)
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2545). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2542-2545. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
32.abstract2542-2545.PDF (2.84 MB)
คณะอาจารย์, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2539-2540. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
9.Abstract2539-2540.pdf (1.75 MB)
นันท์นภัส, พึ่งพิณ. (2556). ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.6 KB) บทคัดย่อ (32.28 KB) สารบัญ (39.2 KB) บทที่ 1 (69.29 KB) บทที่ 2 (553.48 KB) บทที่ 3 (71.52 KB) บทที่ 4 (267.56 KB) บทที่ 5 (105.48 KB) บรรรานุกรม (77.43 KB) ภาคผนวก (239.65 KB)
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (563.66 KB) บทคัดย่อ (912.18 KB) สารบัญ (239.15 KB) บทที่1 (235.92 KB) บทที่2 (494.91 KB) บทที่3 (234.73 KB) บทที่4 (461.56 KB) บทที่5 (258.96 KB) บรรณานุกรม (245.57 KB) ภาคผนวก (1014.78 KB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (39.91 MB) fulltext.2.pdf (42.23 MB) fulltext.3.pdf (42.31 MB) fulltext.4.pdf (31.87 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2535). ภาษากับวัฒนธรรม (p. 161 หน้า). กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ.
tipsuda.pdf (9.09 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai2.pdf (27.33 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (2.78 MB) fulltext2.pdf (2.39 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
78.ภาระการมีงานทำของบัณทิต.PDF (1.5 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2549). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
76.ภาระการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ.PDF (2.84 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2548). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2546-2547. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
93.ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต2546-2547.PDF (8.35 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & พนมพร, บรรหารและคณะ. (2543). ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
52.Workload.PDF (714.13 KB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2533). พัฒนาอนามัยในชุมชน (p. 391 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
rachaniporn.pdf (19.73 MB)
สมยศ, อู่ทองมาก. (2543). พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (75.41 KB) บทคัดย่อ (164.79 KB) สารบัญ (115.13 KB) บทที่ 1 (225.11 KB) บทที่ 2 (638.29 KB) บทที่ 3 (236.11 KB) บทที่ 4 (432.63 KB) บทที่ 5 (238.29 KB) บรรณานุกรม (85.14 KB) ภาคผนวก (174.1 KB)
มนรัตน์, กมลพัฒนะ. (2543). พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (68.44 KB) บทคัดย่อ (238.87 KB) สารบัญ (158.46 KB) บทที่ 1 (314.3 KB) บทที่ 2 (383.8 KB) บทที่ 3 (73.49 KB) บทที่ 4 (384.09 KB) บทที่ 5 (173.92 KB) บรรณานุกรม (75.42 KB) ภาคผนวก (372.3 KB)
ทวีพร, ศรีโพธิ์ทอง. (2557). พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.43 KB) บทคัดย่อ (32.01 KB) สารบัญ (31.68 KB) บทที่1 (48.73 KB) บทที่2 (300.75 KB) บทที่3 (40.6 KB) บทที่4 (135.24 KB) บทที่5 (75.73 KB) บรรณานุกรม (45.62 KB) ภาคผนวก (182.31 KB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.06 MB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
หน้าปก (53.71 KB) บทคัดย่อ (112.9 KB) สารบัญ (93.39 KB) บทที่ 1 (159.16 KB) บทที่ 2 (874.47 KB) บทที่ 3 (105.38 KB) บทที่ 4 (334.26 KB) บทที่ 5 (851.35 KB) บรรณานุกรม (146.87 KB) ภาคผนวก (883.94 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (53.71 KB) bib.pdf (146.87 KB) ch5.pdf (851.35 KB) ch4.pdf (334.26 KB) ch3.pdf (105.38 KB) ch2.pdf (874.47 KB) ch1.pdf (159.16 KB) con1.pdf (93.39 KB) abs.pdf (112.9 KB) app.pdf (883.94 KB)
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (53.71 KB) bib.pdf (146.87 KB) ch5.pdf (851.35 KB) ch4.pdf (334.26 KB) ch3.pdf (105.38 KB) ch2.pdf (874.47 KB) ch1.pdf (159.16 KB) con1.pdf (93.39 KB) abs.pdf (112.9 KB) app.pdf (883.94 KB)
นิธิพงศ์, ศรีเบญจมาศ. (2558). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาจริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.19 MB)
รัชฎา, คำมา. (2541). ผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (26.57 MB)
สุขสิริ, อินจันทร์. (2554). ผลของอายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่(Musa acuminata, AA) และวิธีการผลิตที่มีต่อสมบัติของแป้งกล้วยไข่และการนำไปใช้ประโยชน์. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.39 KB) บทคัดย่อ (29.63 KB) สารบัญ (36.79 KB) บทที่ 1 (27.12 KB) บทที่ 2 (296.15 KB) บทที่ 3 (32.04 KB) บทที่ 4 (232.8 KB) บทที่ 5 (16.52 KB) บรรรานุกรม (41.63 KB) ภาคผนวก (107.7 KB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2544). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (11.8 MB)
อรพิน, เสละคร. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.37 MB)
ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดคัพภะของก่อลิ้ม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.07 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2539). ผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill). presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (27.6 MB)
ณัฐปภัสร์, ไกรแสง. (2557). ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลของน้ำตาลเส้นก๋วยเตี๋ยว. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.91 KB) บทคัดย่อ (30.38 KB) สารบัญ (42.3 KB) บทที่1 (29.11 KB) บทที่2 (251.45 KB) บทที่3 (49.6 KB) บทที่4 (221.37 KB) บทที่5 (20.03 KB) บรรณานุกรม (706.04 KB) ภาคผนวก (137.92 KB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2545). ผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.11 MB)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.17 KB) สารบัญ (99.49 KB) บทที่1 (253.06 KB) บทที่2 (1015.57 KB) บทที่3 (416.1 KB) บทที่4 (145.3 KB) บทที่5 (194.08 KB) บรรณานุกรม (153.23 KB) ภาคผนวก (3.54 MB)
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
59.ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศ.PDF (419.03 KB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.51 MB)
ป้อมสาหร่าย, รสริน. (2550). ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (74.36 KB) bib (1).PDF (209.62 KB) ch5.PDF (209.15 KB) ch4.PDF (144.88 KB) ch3.PDF (487.11 KB) ch2.PDF (1.47 MB) ch1.PDF (227 KB) con1.PDF (108.11 KB) abs.PDF (112.76 KB) app.PDF (3.58 MB)
อิศราวุฒ, ส้มซ่า. (2550). ผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
bib.PDF (182.97 KB) tpg.PDF (73.92 KB) abs.PDF (105.73 KB) con1.PDF (119.5 KB) ch1.PDF (215.46 KB) ch2.PDF (1019.89 KB) ch3.PDF (386.3 KB) ch4.PDF (178.34 KB) ch5.PDF (191.25 KB) app.PDF (1.68 MB)
มณฑา, สังข์ทอง. (2559). ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (31.2 KB) บทคัดย่อ (74.06 KB) กิตติกรรมประกาศ (31.29 KB) สารบัญ (118.85 KB) บทที่ 1 (157.43 KB) บทที่ 2 (857.79 KB) บทที่ 3 (247.79 KB) บทที่ 4 (44.21 KB) บทที่ 5 (137.19 KB) บรรณานุกรม (142.67 KB) ภาคผนวก (3.78 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (2.86 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (3.58 MB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. คณะครุศาสตร์.
หน้าปก (144.84 KB) บทคัดย่อ (345.84 KB) สารบัญ (302.83 KB) บทที่ 1 (377.42 KB) บทที่ 2 (1.19 MB) บทที่ 3 (621.49 KB) บทที่ 4 (293.24 KB) บทที่ 5 (397.78 KB) บรรณานุกรม (411.38 KB) ภาคผนวก (848.16 KB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2544). ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (19.92 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2542). ผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
73.ผลของ IBA.PDF (409.6 KB)
กฤษณา, เฮงประเสริฐ. (2551). ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
ภาคผนวก (2.06 MB) บรรณานุกรม (204.85 KB) บทที่5 (327.5 KB) บทที่4 (96.47 KB) บทที่3 (668.73 KB) บทที่2 (1.87 MB) บทที่1 (294.28 KB) สารบัญ (138.26 KB) บทคัดย่อ (158.76 KB) หน้าปก (84.05 KB)
กฤติกา, สังขวดี. (2558). ผลการเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.67 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2543). ผลการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการในวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ต่อความคิดรวบยอดที่สำคัญทางพันธุศาสตร์ ทักษะ และทัศนคติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (24.16 MB)
สุรินทร์, อ่อนกล. (2552). ผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (241.82 KB) บทคัดย่อ (338.55 KB) สารบัญ (439.38 KB) บทที่1 (488.85 KB) บทที่2 (1.58 MB) บทที่3 (684.41 KB) บทที่4 (385.35 KB) บทที่5 (483.52 KB) บรรณานุกรม (485.55 KB) ภาคผนวก (5.88 MB)
พิณฑิญา, ขำอ่อน. (2553). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (68.68 KB) abs.pdf (117.34 KB) con 1.pdf (140.4 KB) ch 1.pdf (238.6 KB) ch 2.pdf (806.7 KB) ch 3.pdf (273.87 KB) ch 4.pdf (186.43 KB) ch 5.pdf (257.1 KB) bib.pdf (143.14 KB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. ครุศาสตร์มหาบัณฑฺิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (74.98 KB) บทคัดย่อ (77.51 KB) กิตติกรรมประกาศ (44.81 KB) สารบัญ (89.06 KB) บทที่ 1 (177.81 KB) บทที่ 2 (1.62 MB) บทที่ 3 (577.09 KB) บทที่ 4 (64.88 KB) บทที่ 5 (162.28 KB) บรรณานุกรม (197.79 KB) ภาคผนวก (1.07 MB)
ศลิษา, แสงเมือง. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
บทคัดย่อ (15.68 KB) ภาคผนวก (1.53 MB) บรรณานุกรม (44.17 KB) บทที่1 (49.66 KB) บทที่2 (373.64 KB) บทที่3 (161.93 KB) บทที่4 (29.51 KB) บทที่5 (43.93 KB) สารบัญ (40.19 KB) หน้าปก (13.28 KB)
รพิพรรณ, จันทร์มะณี. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.03 MB)
บุญลอย, มูลน้อย. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (725.36 KB) บทคัดย่อ (1.29 MB) สารบัญ (1.27 MB) บทที่1 (149.15 KB) บทที่2 (719.89 KB) บทที่3 (216.25 KB) บทที่4 (220.29 KB) บทที่5 (154.89 KB) บรรณานุกรม (103.9 KB) ภาคผนวก (9.95 MB)
อุรา, วงค์ประสงค์ชัย. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.11 KB) สารบัญ (67.25 KB) บทคัดย่อ (76.03 KB) บทที่ 2 (771.62 KB) บทที่ 3 (46.5 KB) บทที่ 4 (379.16 KB) บทที่ 5 (278.11 KB) บรรณาณุกรม (100.23 KB) ภาคผนวก (611.18 KB)
เกียรติศักดิ์, จันทร์ดี. (2558). ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่ดีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (34.3 KB) ภาคผนวก (338.66 KB) บรรณานุกรม (57.79 KB) บทที่1 (61.13 KB) บทที่2 (485.16 KB) บทที่3 (80.2 KB) บทที่4 (100.64 KB) บทที่5 (106 KB) สารบัญ (72.04 KB) หน้าปก (13.01 KB)
ลำเนา, เอียมสะอาด. (2545). ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.28 MB)
เอมอร, กมลวรเดช. (2545). ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.7 MB)
น้อยหน่า, บางศรีองค์. (2559). ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ.
หน้าปก (38.06 KB) บทคัดย่อ (70.07 KB) กิตติกรรมประกาศ (26.48 KB) สารบัญ (90.72 KB) บทที่ 1 (98.96 KB) บทที่ 2 (2.13 MB) บทที่ 3 (85.38 KB) บทที่ 4 (294.61 KB) บทที่ 5 (157.05 KB) บรรณานุกรม (61.23 KB) ภาคผนวก (373.14 KB) ภาคผนวก(ต่อ) (159.6 KB)
ชิดชนก, ชอบสุข. (2558). ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (748.35 KB) บทคัดย่อ (1 MB) สารบัญ (547.66 KB) บทที่ 1 (1.96 MB) บทที่ 2 (31.15 MB) บทที่ 3 (1.51 MB) บทที่ 4 (6.26 MB) บทที่ 5 (2.96 MB) บรรณานุกรม (2.71 MB) ภาคผนวก (10.79 MB)
จันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่. (2547). ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (64.91 KB) บทคัดย่อ (120.31 KB) สารบัญ (200.04 KB) บทที่ 1 (230.95 KB) บทที่ 2 (632.24 KB) บทที่ 3 (118.16 KB) บทที่ 4 (650.81 KB) บทที่ 5 (212.71 KB) บรรณานุกรม (92.8 KB) ภาคผนวก (193.3 KB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปัญหารการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.1.pdf (50.22 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
70.ปัญหาการปรับตัวของนักศึกาษาโควตา.PDF (1.13 MB)
กิตติ, เหล่ากสิการ. (2543). ปัญหาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ในทัศนะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนลูกเสือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (66.43 KB) บทคัดย่อ (132.72 KB) สารบัญ (100.93 KB) บทที่ 1 (100.93 KB) บทที่ 2 (848.79 KB) บทที่ 3 (115.81 KB) บทที่ 4 (481.92 KB) บทที่ 5 (380.95 KB) บรรณานุกรม (127.43 KB) ภาคผนวก (158.4 KB)
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (79.47 KB) con1.pdf (202.4 KB) ch5.pdf (160.1 KB) ch4.pdf (879.24 KB) ch3.pdf (114.94 KB) ch2.pdf (894.48 KB) ch1.pdf (425.78 KB) bib.pdf (78.86 KB) app.pdf (206.74 KB) abs.pdf (229.78 KB)
เนาวรัตน์, สร้อยนิ่ม. (2543). ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (71.07 KB) บทคัดย่อ (184.95 KB) สารบัญ (260.52 KB) บทที่ 1 (272.47 KB) บทที่ 2 (1.7 MB) บทที่ 3 (267.49 KB) บทที่ 4 (1.48 MB) บทที่ 5 (472.25 KB) บรรณานุกรม (223.08 KB) ภาคผนวก (426.66 KB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2545). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.93 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2558). ปัจจัยในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (28.14 KB) ภาคผนวก (233.63 KB) บรรณานุกรม (43.81 KB) บทที่1 (45.17 KB) บทที่2 (405.64 KB) บทที่3 (37.29 KB) บทที่4 (131.52 KB) บทที่5 (60.43 KB) สารบัญ (23.07 KB) หน้าปก (14.51 KB)
อนันต์, ทองน้อย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center., พิษณุโลก.
หน้าปก (18.45 KB) บทคัดย่อ (19.3 KB)
วรพรรณ, ศรีกล่ำ. (2558). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (67.84 KB) บทคัดย่อ (64.21 KB) สารบัญ (146.37 KB) บทที่1 (283.91 KB) บทที่2 (2.38 MB) บทที่3 (381.06 KB) บทที่4 (674.57 KB) บทที่5 (570.79 KB) บรรณานุกรม (318.99 KB) ภาคผนวก (1.39 MB)
เพชรา, ชาญฟั่น. (2560). ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นิติญาณ์, ปัทมสิริวัฒน์. (2548). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของการหย่าร้างในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (65.43 KB) bib.pdf (108.01 KB) ch5.pdf (189.6 KB) ch4.pdf (899.17 KB) ch3.pdf (96.04 KB) ch2.pdf (592.46 KB) ch1.pdf (185.94 KB) con1.pdf (291.92 KB) abs.pdf (145.96 KB) app.pdf (101.68 KB)
สุพรรณี, กุเหล็กดำ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (65.11 KB) bib.pdf (143.77 KB) ch5.pdf (222.57 KB) ch4.pdf (341.78 KB) ch3.pdf (125.48 KB) ch2.pdf (848.36 KB) ch1.pdf (143.3 KB) con1.pdf (85.14 KB) abs.pdf (204.13 KB) app.pdf (347.96 KB)
รัชนีพร, ภักดี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (131.48 KB) ภาคผนวก (695.56 KB) บรรณานุกรม (228.52 KB) บทที่ 1 (290.62 KB) บทที่ 2 (2.07 MB) บทที่ 3 (213.82 KB) บทที่ 4 (458.95 KB) บทที่ 5 (377.13 KB) สารบัญ (126.22 KB) หน้าปก (81.07 KB)
อารีย์, เพลินชัยวาณิช. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (97.84 KB) บทคัดย่อ (195.59 KB) สารบัญ (275.23 KB) บทที่ 1 (575.3 KB) บทที่ 2 (4.2 MB) บทที่ 3 (284.59 KB) บทที่ 4 (1.58 MB) บทที่ 5 (645.45 KB) บรรณานุกรม (1.46 MB) ภาคผนวก (366.46 KB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (97.84 KB) บทคัดย่อ (195.59 KB) สารบัญ (275.23 KB) บทที่1 (575.3 KB) บทที่2 (4.2 MB) บทที่3 (284.59 KB) บทที่4 (1.58 MB) บทที่5 (645.45 KB) ภาคผนวก (1.46 MB) บรรณานุกรม (366.46 KB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1022.95 KB)
สุรชัย, เกตุนิล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (89.07 KB) บทคัดย่อ (545.56 KB) สารบัญ (60.17 KB) บทที่1 (154.69 KB) บทที่2 (550.19 KB) บทที่3 (291.4 KB) บทที่4 (298.19 KB) บทที่5 (173.08 KB) บรรณานุกรม (170.07 KB) ภาคผนวก (1.12 MB)
มนัส, จุติพรประสิทธิ์. (2543). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (75.59 KB) บทคัดย่อ (92.93 KB) สารบัญ (129.06 KB) บทที่ 1 (134.67 KB) บทที่ 2 (833.75 KB) บทที่ 3 (86.74 KB) บทที่ 4 (622.79 KB) บทที่ 5 (189.99 KB) บรรณานุกรม (92.99 KB) ภาคผนวก (171.75 KB)
ดลฤดี, รพีนิพนธ์. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (66.44 KB) bib.pdf (99.2 KB) ch5.pdf (603.2 KB) ch4.pdf (1.84 MB) ch3.pdf (413.72 KB) ch2.pdf (1.08 MB) ch1.pdf (240.73 KB) con1.pdf (318.11 KB) abs.pdf (139.42 KB) app.pdf (608.53 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (19.9 MB)
ลัสดา, ยาวิละ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน รายวิชาการจัดการการตลาด. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (941.48 KB)
หนึ่งฤทัย, สืนวน. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (25.68 KB) บทคัดย่อ (69.03 KB) กิตติกรรมประกาศ (24.37 KB) สารบัญ (295.17 KB) บทที่ 1 (121.47 KB) บทที่ 2 (1.57 MB) บทที่ 3 (121.11 KB) บทที่ 4 (2.12 MB) บทที่ 5 (539.58 KB) บรรณานุกรม (65.04 KB) ภาคผนวก (647.16 KB)
สมพร, จันต๊ะวงศ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏบัติงานของตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กุลเจริญ, เอกพงษ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (670.18 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (115.43 KB) บทที่1 (88.05 KB) บทที่2 (3.88 MB) บทที่3 (105.63 KB) บทที่4 (204.33 KB) บทที่5 (57.68 KB) บรรณานุกรม (65.92 KB) ภาคผนวก (1.73 MB)
จักรวัฒน์, ชินรัตน์. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (754.35 KB) บรรณานุกรม (230.95 KB) บทที่5 (670.71 KB) บทที่4 (360.24 KB) บทที่3 (272.54 KB) บทที่2 (1.52 MB) บทที่1 (230.31 KB) สารบัญ (162.77 KB) บทคัดย่อ (119.48 KB) หน้าปก (83.39 KB)
ปนัดดา, จันทร์เนย. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์บอกซีเลส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
92.ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์.PDF (1.24 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.4 MB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. การบริหารจัดการภาครัฐ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (61.58 KB) บทคัดย่อ (82.39 KB) กิตติกรรมประกาศ (50.12 KB) สารบัญ (185.03 KB) บทที่ 1  (260.41 KB) บทที่ 2 (1.93 MB) บทที่ 3 (211.31 KB) บทที่ 4 (1.08 MB) บทที่ 5 (797.45 KB) บรรณานุกรม (197.48 KB) ภาคผนวก (698.08 KB)
สุวารีย์, เกิดพินธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (46.42 KB) บทคัดย่อ (61.17 KB) สารบัญ (152.24 KB) บทที่ 1 (205.4 KB) บทที่ 2 (1.55 MB) บทที่ 3 (167.68 KB) บทที่ 4 (947.35 KB) บทที่ 5 (631.64 KB) บรรณานุกรม (159.5 KB) ภาคผนวก (619.42 KB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.71 KB) บทคัดย่อ (29.65 KB) สารบัญ (68.44 KB) บทที่1 (76.65 KB) บทที่2 (476.57 KB) บทที่3 (72.21 KB) บทที่4 (548.8 KB) บทที่5 (156.09 KB) บรรณานุกรม (41.09 KB) ภาคผนวก (115.08 KB)
จีรภัทร, ใจอารีย์. (2543). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (66.9 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541.1.pdf (15.03 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ, & ชัยวัฒน์, สุขดีและคณะ. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2541. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
100.ประสิทธิภาพการใช้อาคาร.PDF (1.11 MB)

Pages