Biblio

Export 3632 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
ศิริพร, เอี่ยมหน่อ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (22.92 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.79 KB)PDF icon สารบัญ (25.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (55.04 KB)PDF icon บทที่ 2 (452.14 KB)PDF icon บทที่ 3 (109.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (61.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (38.59 KB)PDF icon บรรรานุกรม (50.44 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.73 KB)
พัชรา, เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (31.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (39.36 KB)PDF icon สารบัญ (38.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (61.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (251.66 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (269.36 KB)PDF icon บทที่ 5 (101.25 KB)PDF icon บรรรานุกรม (53.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (401.52 KB)
การจัดการสารสนเทศ
พิลึก, ภาณุพันธุ์. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (71 KB)PDF icon bib.PDF (172.59 KB)PDF icon ch5.PDF (318.09 KB)PDF icon ch4.PDF (442.72 KB)PDF icon ch3.PDF (208.94 KB)PDF icon ch2.PDF (1.15 MB)PDF icon ch1.PDF (208.26 KB)PDF icon con1.PDF (95.85 KB)PDF icon abs.PDF (126.15 KB)PDF icon app.PDF (450.61 KB)
การจัดการเรียนการสอน
บูรพา, วิถีปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (16.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.39 KB)PDF icon สารบัญ (30.64 KB)PDF icon บทที่1 (53.98 KB)PDF icon บทที่2 (320.27 KB)PDF icon บทที่3 (91.48 KB)PDF icon บทที่4 (61.43 KB)PDF icon บทที่5 (46.6 KB)PDF icon บรรณานุกรม (49.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (203.33 KB)
สธน, โรจนตระกูล. (2550). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.61 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.94 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2548). การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.64 MB)PDF icon fulltext2.pdf (1.29 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2546). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.67 MB)
ชัยวัฒน์, สุทธิรัตน์. (2548). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.81 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.31 MB)
ลายลักษณ์, จิตศิริน. (2558). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. (บัญชา สำรวยรื่น, Tran., กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1056
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.01 MB)
การจัดการเรียนการสอนภาษา
จั๋ย, หยูนเหมย. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาของอาจารย์ชาวต่างประเทศ. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.41 KB)PDF icon bib.PDF (157.83 KB)PDF icon ch5.PDF (315.54 KB)PDF icon ch4.PDF (286.05 KB)PDF icon ch3.PDF (148.64 KB)PDF icon ch2.PDF (1.64 MB)PDF icon ch1.PDF (218.57 KB)PDF icon con1.PDF (93.04 KB)PDF icon abs.PDF (108.87 KB)PDF icon app.PDF (303.2 KB)
การจัดการเรียนรู้
เวลิกา, ไผ่เรือง. (2560). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ภาวิดา, มหาวงศ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1035
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.92 MB)
ธนรัตน์, มังคะโชติ. (2550). การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (77.06 KB)PDF icon con1.PDF (163.43 KB)PDF icon ch5.PDF (456.38 KB)PDF icon ch4.PDF (1.48 MB)PDF icon ch3.PDF (381.84 KB)PDF icon ch2.PDF (1.8 MB)PDF icon ch1.PDF (240.13 KB)PDF icon bib.PDF (174.68 KB)PDF icon app.PDF (450.05 KB)PDF icon abs.PDF (137.36 KB)
เสน่ห์, เทศนา. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วรภา, บางพลี. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1064
PDF icon หน้าปก (31.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.16 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (28.36 KB)PDF icon สารบัญ (126.28 KB)PDF icon บทที่ 1 (173.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (886.46 KB)PDF icon บทที่ 3 (204.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (114.07 KB)PDF icon บทที่ 5 (169.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (137.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)
บุญลอย, มูลน้อย. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (725.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.29 MB)PDF icon สารบัญ (1.27 MB)PDF icon บทที่1 (149.15 KB)PDF icon บทที่2 (719.89 KB)PDF icon บทที่3 (216.25 KB)PDF icon บทที่4 (220.29 KB)PDF icon บทที่5 (154.89 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.9 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.95 MB)
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ธนรัตน์, มังคะโชติ. (2550). การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (77.06 KB)PDF icon con1.PDF (163.43 KB)PDF icon ch5.PDF (456.38 KB)PDF icon ch4.PDF (1.48 MB)PDF icon ch3.PDF (381.84 KB)PDF icon ch2.PDF (1.8 MB)PDF icon ch1.PDF (240.13 KB)PDF icon bib.PDF (174.68 KB)PDF icon app.PDF (450.05 KB)PDF icon abs.PDF (137.36 KB)
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
นพดล, โพธิ์ดง. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
รพิพรรณ, จันทร์มะณี. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1057
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.03 MB)
การจัดการเรียนร่วม
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.83 KB)PDF icon bib.pdf (142.28 KB)PDF icon ch5.pdf (435.25 KB)PDF icon ch4.pdf (416.35 KB)PDF icon ch3.pdf (128.56 KB)PDF icon ch2.pdf (1.32 MB)PDF icon ch1.pdf (162.46 KB)PDF icon con1.pdf (65.85 KB)PDF icon abs.pdf (128.57 KB)PDF icon app.pdf (300.39 KB)
สุวภัทร, วงศ์ไทย. (2555). การประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดกำแพงเพชร. presented at the 2557-08-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.74 KB)PDF icon สารบัญ (32.05 KB)PDF icon บทที่ 1 (74.61 KB)PDF icon บทที่ 2 (536.63 KB)PDF icon บทที่ 3 (43.51 KB)PDF icon บทที่ 4 (88.38 KB)PDF icon บทที่ 5 (84.91 KB)PDF icon บรรรานุกรม (60.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (201.64 KB)
ชนาธิป, เทียนวรรณ. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (26.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (31.6 KB)PDF icon สารบัญ (46.12 KB)PDF icon บทที่ 1 (78.97 KB)PDF icon บทที่ 2 (803.3 KB)PDF icon บทที่ 3 (46.69 KB)PDF icon บทที่ 4 (303.84 KB)PDF icon บทที่ 5 (102.74 KB)PDF icon บรรรานุกรม (80.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (321.77 KB)
การจัดการเรียนร่วมและความต้องการนิเทศ
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.83 KB)PDF icon bib.pdf (142.28 KB)PDF icon ch5.pdf (435.25 KB)PDF icon ch4.pdf (416.35 KB)PDF icon ch3.pdf (128.56 KB)PDF icon ch2.pdf (1.32 MB)PDF icon ch1.pdf (162.46 KB)PDF icon con1.pdf (65.85 KB)PDF icon abs.pdf (128.57 KB)PDF icon app.pdf (300.39 KB)
การจัดการโครงการคัดแยกขยะ
อัญชลี, เล็กประดิษฐ์และคณะ. (2559). การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559. (พรมมาพงษ์ กิ่งกาญจน์, Tran., ปิ่นแก้ว นิตยา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/815
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.35 MB)
การจัดการโรงแรม
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.9 MB)
การจัดตารางการเรียน-การสอน
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
การจัดทำรายงานปัญหาพิเศษ
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (11.54 MB)
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/152
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
รัชนก, ยอดยง. (2555). การศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27.75 KB)PDF icon สารบัญ (31.87 KB)PDF icon บทที่ 1 (45.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (354.19 KB)PDF icon บทที่ 3 (97.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (86.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (63.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (55.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (262.47 KB)
การจัดทำแผนพัฒนา
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.65 KB)PDF icon สารบัญ (68.44 KB)PDF icon บทที่1 (76.65 KB)PDF icon บทที่2 (476.57 KB)PDF icon บทที่3 (72.21 KB)PDF icon บทที่4 (548.8 KB)PDF icon บทที่5 (156.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (41.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (115.08 KB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/991
PDF icon หน้าปก (61.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (82.39 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (50.12 KB)PDF icon สารบัญ (185.03 KB)PDF icon บทที่ 1  (260.41 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.93 MB)PDF icon บทที่ 3 (211.31 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 5 (797.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (197.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (698.08 KB)
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี
สุวารีย์, เกิดพินธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/981
PDF icon หน้าปก (46.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (61.17 KB)PDF icon สารบัญ (152.24 KB)PDF icon บทที่ 1 (205.4 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 3 (167.68 KB)PDF icon บทที่ 4 (947.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (631.64 KB)PDF icon บรรณานุกรม (159.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (619.42 KB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.65 KB)PDF icon สารบัญ (68.44 KB)PDF icon บทที่1 (76.65 KB)PDF icon บทที่2 (476.57 KB)PDF icon บทที่3 (72.21 KB)PDF icon บทที่4 (548.8 KB)PDF icon บทที่5 (156.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (41.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (115.08 KB)
การจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
โสภณ, มโนวชิรสรรค์. (2548). การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (45.17 KB)PDF icon bib.pdf (67.92 KB)PDF icon ch5.pdf (321.09 KB)PDF icon ch4.pdf (806.52 KB)PDF icon ch3.pdf (406.14 KB)PDF icon ch2.pdf (1.68 MB)PDF icon ch1.pdf (292.26 KB)PDF icon con1.pdf (102.41 KB)PDF icon abs.pdf (164.9 KB)PDF icon app.pdf (435.32 KB)
การจัดทำแผนแม่บทชุมชน
เตือนใจ, อุ่นจันทร์. (2550). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.38 KB)PDF icon bib.PDF (166.1 KB)PDF icon ch5.PDF (260.73 KB)PDF icon ch4.PDF (1.05 MB)PDF icon ch3.PDF (216.46 KB)PDF icon ch2.PDF (1.32 MB)PDF icon ch1.PDF (226.61 KB)PDF icon con1.PDF (89.36 KB)PDF icon abs.PDF (112.41 KB)PDF icon app.PDF (306.93 KB)
การจัดบรรยากาศ
เพชรา, ชาญฟั่น. (2560). ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การจัดประสบการณ์
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
มณฑา, สังข์ทอง. (2559). ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1071
PDF icon หน้าปก (31.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.06 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (31.29 KB)PDF icon สารบัญ (118.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (157.43 KB)PDF icon บทที่ 2 (857.79 KB)PDF icon บทที่ 3 (247.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (44.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (137.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.78 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (2.86 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (3.58 MB)
การจัดประสบการณ์แบบ 5E
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (4.59 MB)
การจับใจความสำคัญ
พิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (233.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (2.44 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB)PDF icon สารบัญ (110.68 KB)PDF icon บทที่1 (120.02 KB)PDF icon บทที่2 (676.97 KB)PDF icon บทที่3 (211.96 KB)PDF icon บทที่4 (136.99 KB)PDF icon บทที่5 (109.67 KB)PDF icon บรรณนุกรม (215.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.03 MB)
การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทัศนีย์, เนื้อไม้. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การดำเนินงาน
สินี, ยิ้มน่วม. (2560). การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/904
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.39 MB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปี, งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/909
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.51 MB)
สัญญา, ปานแย้ม. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/845
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (705.13 KB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (42.07 KB)PDF icon คำอนุมัติ (1.36 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (111.41 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.67 KB)PDF icon สารบัญ (110.69 KB)PDF icon บทที่1 (154.44 KB)PDF icon บทที่2 (653.49 KB)PDF icon บทที่3 (220.94 KB)PDF icon บทที่4 (236.49 KB)PDF icon บทที่5 (185.08 KB)PDF icon บรรณนุกรม (153.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (2 MB)
มาริน, จันทรวงค์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/915
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/934
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.33 MB)
ศรีสองรัก, สารีสังข์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/926
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.84 MB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/933
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/849
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (951.47 KB)
สุรพล, วรเลิศ. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.31 KB)PDF icon bib.pdf (122.4 KB)PDF icon ch5.pdf (291.14 KB)PDF icon ch4.pdf (392.05 KB)PDF icon ch3.pdf (84.37 KB)PDF icon ch2.pdf (629.53 KB)PDF icon ch1.pdf (225.77 KB)PDF icon con1.pdf (130.35 KB)PDF icon abs.pdf (176.33 KB)PDF icon app.pdf (306.42 KB)
ธนชัย, มะธิปิไขย. (2550). การศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (75.56 KB)PDF icon con1.PDF (134.03 KB)PDF icon ch5.PDF (556.68 KB)PDF icon ch4.PDF (617.22 KB)PDF icon ch3.PDF (160.04 KB)PDF icon ch2.PDF (1.04 MB)PDF icon ch1.PDF (250.86 KB)PDF icon bib.PDF (132.61 KB)PDF icon app.PDF (470.13 KB)PDF icon abs.PDF (145.05 KB)
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพชร. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/937
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.37 MB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/853
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.55 MB)
มาริน, จันทรวงค์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/836
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
ธรรมสาคร, รุ่งนิมิตร. (2559). รายงานการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/825
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (830.55 KB)
สุพัฒน์, เกิดมงคล. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาของธนาคารออมสิน (ธนาคารชุมชน) ต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน (ธนคารชุมชน). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.91 KB)PDF icon bib.pdf (147.67 KB)PDF icon ch5.pdf (458.75 KB)PDF icon ch4.pdf (1.58 MB)PDF icon ch3.pdf (184.47 KB)PDF icon ch2.pdf (1.59 MB)PDF icon ch1.pdf (297.72 KB)PDF icon con1.pdf (401.58 KB)PDF icon abs.pdf (149.1 KB)PDF icon app.pdf (345.08 KB)
สมควร, คำลือ. (2560). รายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/931
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.59 MB)
วณิชยา, ประไพภักดิ์. (2560). การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (322.73 KB)PDF icon บทคัดย่อ (256 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (123.6 KB)PDF icon สารบัญ (1.25 MB)PDF icon บทที่ 1 (885.9 KB)PDF icon บทที่ 2 (8.42 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 4 (4.39 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (924.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.41 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (117.02 KB)
สมควร, คำลือ. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/844
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.65 MB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/851
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1005.14 KB)
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.47 KB)PDF icon con1.pdf (202.4 KB)PDF icon ch5.pdf (160.1 KB)PDF icon ch4.pdf (879.24 KB)PDF icon ch3.pdf (114.94 KB)PDF icon ch2.pdf (894.48 KB)PDF icon ch1.pdf (425.78 KB)PDF icon bib.pdf (78.86 KB)PDF icon app.pdf (206.74 KB)PDF icon abs.pdf (229.78 KB)
การดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (62.87 KB)PDF icon bib.pdf (245.42 KB)PDF icon ch5.pdf (280.34 KB)PDF icon ch4.pdf (1.05 MB)PDF icon ch3.pdf (154.16 KB)PDF icon ch2.pdf (2.24 MB)PDF icon ch1.pdf (136.49 KB)PDF icon con1.pdf (122.61 KB)PDF icon abs.pdf (101.3 KB)PDF icon app.pdf (329.65 KB)
การดำเนินงานนิเทศภายใน
โกศล, อินดี. (2551). การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.75 KB)PDF icon abs.pdf (95.28 KB)PDF icon con 1.pdf (109.46 KB)PDF icon ch 1.pdf (229.38 KB)PDF icon ch 2.pdf (1.09 MB)PDF icon ch 3.pdf (99 KB)PDF icon ch 4.pdf (284.13 KB)PDF icon ch 5.pdf (286.31 KB)PDF icon bib.pdf (152.34 KB)PDF icon app.pdf (349.98 KB)
การดำเนินงานบริหารทั่วไป
ลังการ์พินธุ์, สุธรรม. (2550). การศึกษาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon ch4.PDF (751.69 KB)PDF icon bib.PDF (139.3 KB)PDF icon ch5.PDF (336.16 KB)PDF icon tpg.PDF (72.2 KB)PDF icon abs.PDF (106.97 KB)PDF icon con1.PDF (108.07 KB)PDF icon ch1.PDF (325.41 KB)PDF icon ch2.PDF (790.97 KB)PDF icon ch3.PDF (193.05 KB)PDF icon app.PDF (714.77 KB)
การดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พยนต์, พูลรักษ์. (2554). การศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (239.61 KB)PDF icon บทคัดย่อ (424.83 KB)PDF icon สารบัญ (469.99 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.16 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 3 (542.23 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.52 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1006.4 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.45 MB)
การดำเนินชีวิต
รักไชย, ขุยเณรพานิช. (2548). การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (1.87 MB)PDF icon bib.pdf (127.2 KB)PDF icon ch5.pdf (177.11 KB)PDF icon ch4.pdf (967.68 KB)PDF icon ch3.pdf (146.96 KB)PDF icon ch2.pdf (412.61 KB)PDF icon ch1.pdf (136.47 KB)PDF icon con1.pdf (193.58 KB)PDF icon abs.pdf (122.01 KB)PDF icon app.pdf (218.48 KB)
การตก-ซ้ำชั้น
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์การตกออก- ซ้ำชั้น ของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2539-2540. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การตกตะกอนโปรตีน
ปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2545). ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/757
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (419.03 KB)
การตกออก- ซ้ำชั้น
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์การตกออก- ซ้ำชั้น ของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2539-2540. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg1.pdf (1.19 MB)PDF icon ch1-5.pdf (45.88 MB)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ชรินรัตน์, บุญมาก. (2560). การพัฒนาแนวทางการปฏบัติงานระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การตรวจวัดคุณภาพเสียง
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2546). การตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (18.85 MB)
การตรวจสอบภายใน
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2559). การวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/847
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (718.24 KB)
การตลาด
อนันต์, ทองน้อย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (19.3 KB)
ละออ, ทรงกฤษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/948
PDF icon หน้าปก (31.94 KB)PDF icon บทคัดย่อ (105.38 KB)PDF icon สารบัญ (174.23 KB)PDF icon บทที่1 (153.89 KB)PDF icon บทที่2 (670.09 KB)PDF icon บทที่3 (124.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (612.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (340.87 KB)PDF icon บรรณานุกรม (95.64 KB)PDF icon ภาคผนวก (917.97 KB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (315.8 KB)PDF icon สารบัญ (884.73 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (154.74 KB)PDF icon บทที่ 1 (778.97 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.42 MB)PDF icon บรรณานุกรม (738.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
การตัดสินใจ
อนันต์, ทองน้อย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (19.3 KB)
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (421.15 KB)PDF icon สารบัญ (597.6 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (158.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (314.48 KB)PDF icon บทที่ 1 (899.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (6.25 MB)PDF icon บทที่ 3 (767.99 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.24 MB)PDF icon บรรณานุกรม (595.78 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.54 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.48 KB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (315.8 KB)PDF icon สารบัญ (884.73 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (154.74 KB)PDF icon บทที่ 1 (778.97 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.42 MB)PDF icon บรรณานุกรม (738.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.9 MB)
การตัดเย็บ
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2534). เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1017
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.09 MB)

Pages