Biblio

Export 927 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ศศิวรินห์, จันทะวง. (2562). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/876
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (506.87 KB)
ศิริ, เม่งมั่งมี. (2560). การพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริจินา, ใยดี. (2554). การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/64
PDF icon หน้าปก (224.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (371.25 KB)PDF icon สารบัญ (339.28 KB)PDF icon บทที่ 1 (842.01 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.65 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.29 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.84 MB)PDF icon ภาคผนวก (997.94 KB)
ศิรินทร์, ทิมจันทร์. (2560). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/908
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
ศิรินทร์, ทิมจันทร์. (2559). การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/852
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (458.79 KB)
ศิริพร, ศิริอังคณากุล. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1048
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (962.02 KB)
ศิริพร, เอี่ยมหน่อ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (22.92 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.79 KB)PDF icon สารบัญ (25.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (55.04 KB)PDF icon บทที่ 2 (452.14 KB)PDF icon บทที่ 3 (109.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (61.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (38.59 KB)PDF icon บรรรานุกรม (50.44 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.73 KB)
ศิริพรรณ, สอาดสิทธิศักดิ์. (2552). การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (138.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.14 MB)PDF icon บรรณานุกรม (143.3 KB)PDF icon บทที่1 (291.16 KB)PDF icon บทที่2 (1.34 MB)PDF icon บทที่3 (546.16 KB)PDF icon บทที่4 (333.41 KB)PDF icon บทที่5 (237.51 KB)PDF icon สารบัญ (153.38 KB)PDF icon หน้าปก (83.67 KB)
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/970
PDF icon หน้าปก (46.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (58.89 KB)PDF icon สารบัญ (93.33 KB)PDF icon บทที่1 (174 KB)PDF icon บทที่2 (1.23 MB)PDF icon บทที่3 (137.06 KB)PDF icon บทที่4 (732.67 KB)PDF icon บทที่5 (270.61 KB)PDF icon บรรณานุกรม (50.34 KB)PDF icon ภาคผนวก (177.41 KB)
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/995
PDF icon หน้าปก (81.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.67 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (51.57 KB)PDF icon สารบัญ (156.95 KB)PDF icon บทที่1 (304.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.07 MB)PDF icon บทที่ 3 (224.32 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.29 MB)PDF icon บทที่ 5 (485.33 KB)PDF icon บรรณานุกรม (88.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (301.85 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2552). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 2.km_.pdf (6.15 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2558). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1036
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (5.13 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2549). การใช้สารสนเทศในการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.41 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์กรสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/784
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (954.45 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2560). การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก. (คันทะ เจนต์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1058
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.01 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.01 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.49 KB)PDF icon สารบัญ (43 KB)PDF icon บทที่ 1 (81.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (793.31 KB)PDF icon บทที่ 3 (231.32 KB)PDF icon บทที่ 4 (341.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (109.06 KB)PDF icon บรรรานุกรม (100.69 KB)PDF icon ภาคผนวก (727.45 KB)
ศิลปานันต์, ลำกูล. (2550). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาในกองพลพัฒนาที่ 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (71.43 KB)PDF icon bib.PDF (111.66 KB)PDF icon ch6.PDF (292.51 KB)PDF icon ch5.PDF (413.94 KB)PDF icon ch4.PDF (1.45 MB)PDF icon ch3.PDF (174.72 KB)PDF icon ch2.PDF (1.28 MB)PDF icon ch1.PDF (199.97 KB)PDF icon con1.PDF (104.01 KB)PDF icon abs.PDF (135.3 KB)PDF icon app.PDF (805.81 KB)
ศิวกานต์, เชาวนะ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (74.55 KB)PDF icon bib.pdf (282.22 KB)PDF icon ch5.pdf (356.64 KB)PDF icon ch4.pdf (532.59 KB)PDF icon ch3.pdf (270.91 KB)PDF icon ch2.pdf (2.66 MB)PDF icon ch1.pdf (200.81 KB)PDF icon con1.pdf (175.73 KB)PDF icon abs.pdf (161.53 KB)PDF icon app.pdf (5.35 MB)
ศุภกานต์, ผามั่ง. (2560). การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (433.05 KB)PDF icon สารบัญ (1.18 MB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (167.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (314.22 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.12 MB)PDF icon บทที่ 2 (7.98 MB)PDF icon บทที่ 3 (2.69 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.59 MB)PDF icon บทที่ 5 (821.32 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.19 MB)PDF icon ภาคผนวก (9.05 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.65 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (154.34 KB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/987
PDF icon หน้าปก (59.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.6 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.16 KB)PDF icon สารบัญ (168.34 KB)PDF icon บทที่ 1 (283.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (225.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1017.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (602.41 KB)PDF icon บรรณานุกรม (298.02 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.07 MB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/962
PDF icon หน้าปก (23.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (73.68 KB)PDF icon สารบัญ (144.3 KB)PDF icon บทที่1 (233 KB)PDF icon บทที่2 (1.68 MB)PDF icon บทที่3 (192.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (860.97 KB)PDF icon บทที่ 5 (493.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (256.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (977.04 KB)
ศุภลักษณ์, วิริยะสุมน. (2543). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fultext.1.pdf (40.02 MB)PDF icon Fultext.2.pdf (23.81 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2544). ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (19.92 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์.1.pdf (13.53 MB)
สงวน, ช้างฉัตร, สุวารีย์, วงศ์วัฒนา, & บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/797
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.05 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2538). เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1020
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.42 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2542). การพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg.1.pdf (7.3 MB)PDF icon ch1-5.pdf (66.86 MB)PDF icon app.1.pdf (8.85 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2548). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2546-2547. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/789
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.35 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2550). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/778
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (627.51 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/775
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.5 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2548-2549. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/779
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1016.95 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2549). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/774
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.84 MB)
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.13 KB)PDF icon บทคัดย่อ (172.34 KB)PDF icon สารบัญ (237.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (114.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (78.27 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.66 MB)PDF icon บทที่ 5 (194.7 KB)PDF icon บรรณานุกรม (90.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (179.01 KB)
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/777
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.4 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2550). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.61 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2544). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (16.86 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.53 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 43.Exercise-of-power.PDF (1.11 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2546). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.67 MB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.06 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2535). หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา (p. 184 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1005
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.4 MB)
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 16.brick_.pdf (3.3 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2545). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.93 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง.1.pdf (25.49 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2532). หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา (p. 246 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1002
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.33 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2542). วิธีสอนแบบรัฐสภาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (21.76 MB)
สมควร, คำลือ. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/844
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.65 MB)
สมควร, คำลือ. (2560). รายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/931
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.59 MB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (72.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.43 KB)PDF icon สารบัญ (364.82 KB)PDF icon บทที่ 1 (421.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.15 MB)PDF icon บทที่ 3 (238.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (248.87 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.85 KB)PDF icon ภาคผนวก (303.18 KB)
สมนึก, เสีออยู่สาย. (2554). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (225.29 KB)PDF icon บทคัดย่อ (438.05 KB)PDF icon สารบัญ (614.96 KB)PDF icon บทที่ 1 (996.96 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (892.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (540.25 KB)PDF icon บทที่ 5 (231.37 KB)PDF icon บรรณานุกรม (471.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (445.45 KB)
สมบัติ, พรหมเสน. (2542). การเปิดรับข่าวสารและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon app.pdf (10.5 MB)PDF icon ch1-5.pdf (61.68 MB)PDF icon tpg.pdf (4.38 MB)
สมบัติ, ดาเกลี้ยง. (2556). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/999
PDF icon หน้าปก (76.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (91.05 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.27 KB)PDF icon สารบัญ (182.22 KB)PDF icon บทที่1 (243.13 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.71 MB)PDF icon บทที่ 3 (215.57 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.69 MB)PDF icon บทที่ 5 (312.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (172.82 KB)PDF icon ภาคผนวก (896.17 KB)
สมบัติ, ดาเกลี้ยง. (2556). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/976
PDF icon หน้าปก (66.47 KB)PDF icon บทคัดย่อ (72.11 KB)PDF icon สารบัญ (156.47 KB)PDF icon บทที่ 1 (196.95 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.4 MB)PDF icon บทที่ 3 (176.28 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.42 MB)PDF icon บทที่ 5 (247.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (144.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (799.53 KB)
สมบูรณ์, โพธิ์ทอง. (2543). การศึกษาความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.8 KB)PDF icon สารบัญ (162.66 KB)PDF icon บทที่ 1 (105.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (360.25 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.52 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (176.68 KB)
สมบูรณ์, เตคำจา. (2551). ความหลากหลายของนกในพื้นที่นาข้าวทางทิศตะวันตกของจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.44 MB)
สมพร, โพธิ์ดง. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/950
PDF icon หน้าปก (58.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (96.32 KB)PDF icon สารบัญ (240.14 KB)PDF icon บทที่ 1 (216.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.93 MB)PDF icon บทที่ 3 (228.68 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.1 MB)PDF icon บทที่ 5 (530.67 KB)PDF icon บรรณานุกรม (369.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (486.86 KB)
สมพร, จันต๊ะวงศ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏบัติงานของตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สมพร, โพธิ์กำเนิด. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (59.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (246.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (59.79 KB)PDF icon บทที่1 (101.85 KB)PDF icon บทที่2 (428.48 KB)PDF icon บทที่3 (71.81 KB)PDF icon บทที่4 (321.2 KB)PDF icon บทที่5 (362.76 KB)PDF icon สารบัญ (47.23 KB)PDF icon หน้าปก (23.34 KB)
สมยศ, อู่ทองมาก. (2543). พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (164.79 KB)PDF icon สารบัญ (115.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (225.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (638.29 KB)PDF icon บทที่ 3 (236.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (432.63 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (85.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
สมศรี, พานระลึก. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.35 KB)PDF icon app.pdf (510.76 KB)PDF icon ch5.pdf (1.72 MB)PDF icon ch4.pdf (6.31 MB)PDF icon ch3.pdf (293.48 KB)PDF icon ch2.pdf (3.13 MB)PDF icon ch1.pdf (453.82 KB)PDF icon con1.pdf (686.33 KB)PDF icon abs.pdf (190.9 KB)PDF icon bib.pdf (426.81 KB)
สมศักดิ์, นรสิงห์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.82 KB)PDF icon app.pdf (433.46 KB)PDF icon ch5.pdf (540.35 KB)PDF icon ch4.pdf (1.44 MB)PDF icon ch3.pdf (240.9 KB)PDF icon ch2.pdf (2.47 MB)PDF icon ch1.pdf (315.83 KB)PDF icon con1.pdf (222.6 KB)PDF icon abs.pdf (187.53 KB)PDF icon bib.pdf (280.32 KB)
สมศักดิ์, ชูช่วง. (2551). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขตที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สมศักดิ์, ก้อนเพ็ชร์. (2545). ความต้องการในการอบรมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (64.96 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.29 KB)PDF icon สารบัญ (230.41 KB)PDF icon บทที่ 1 (146.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.39 MB)PDF icon บทที่ 3 (160.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (911.9 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (153.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (159 KB)
สมเกียรติ, โตประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.23 KB)PDF icon bib.pdf (91.27 KB)PDF icon ch5.pdf (296.54 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (160.66 KB)PDF icon ch2.pdf (1.44 MB)PDF icon ch1.pdf (436.48 KB)PDF icon con1.pdf (78.94 KB)PDF icon abs.pdf (140.59 KB)PDF icon app.pdf (1.15 MB)
สมเจตน์, ทองดี. (2559). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบอัตโนมัติสําหรับการฝึกปฏิบัติเรื่องการคัดแยกวัสดุ รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/809
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.3 MB)
สมเจตน์, ทองดี. (2561). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/903
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.32 MB)
สยามรัฐ, เพชรพรหม. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (402.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (364.79 KB)PDF icon บทที่1 (857.98 KB)PDF icon บทที่2 (8.58 MB)PDF icon บทที่3 (922 KB)PDF icon บทที่4 (8.47 MB)PDF icon บทที่5 (3.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (792.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.82 MB)
สรรค์, วรอินทร์. (2541). การศึกษาวิเคราะห์สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับข้าราชการครูผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (25.86 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (20.17 MB)
สราวุฒิ, สิทธิกูล. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาชีพชีววิทยาของเซลล์. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (39.04 MB)
สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1059
PDF icon หน้าปก (44.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (121.55 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (35.93 KB)PDF icon สารบัญ (106.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (321.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (298.48 KB)PDF icon บทที่ 4 (621.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (384.06 KB)PDF icon บรรณานุกรม (194.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.4 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.68 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (597.25 KB)
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (4.59 MB)
สหรัฐ, ทองยัง. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ชัญญะพิเชฏฐ์ จุฑามาศ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/883
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (14.3 MB)
สังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ. (2551). การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.11 MB)
สัญญา, ปานแย้ม. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/845
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (705.13 KB)
สานกิ่งทอง, สุชาติ. (2558). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สายชล, วนาธรัตน์. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระหว่างการสอนโดยใช้วักจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (75.32 KB)PDF icon con1.PDF (118.57 KB)PDF icon ch5.PDF (271.68 KB)PDF icon ch4.PDF (148.2 KB)PDF icon ch3.PDF (491.82 KB)PDF icon ch2.PDF (1.09 MB)PDF icon ch1.PDF (334.78 KB)PDF icon bib.PDF (173.64 KB)PDF icon app.PDF (1.84 MB)PDF icon abs.PDF (131.44 KB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/982
PDF icon หน้าปก (74.98 KB)PDF icon บทคัดย่อ (77.51 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (44.81 KB)PDF icon สารบัญ (89.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (177.81 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.62 MB)PDF icon บทที่ 3 (577.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (64.88 KB)PDF icon บทที่ 5 (162.28 KB)PDF icon บรรณานุกรม (197.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.07 MB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/954
PDF icon หน้าปก (144.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (345.84 KB)PDF icon สารบัญ (302.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (377.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 3 (621.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (293.24 KB)PDF icon บทที่ 5 (397.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (411.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (848.16 KB)
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2546). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
PDF icon 10.Abstract2546.pdf (2.67 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์การตกออก- ซ้ำชั้น ของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2539-2540. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การศึกษาความคาดหวังของชุมชนต่อสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.26 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (SCH) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (44.62 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2543). ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543.1.pdf (37.7 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2543). นักศึกษาเต็มเวลา FTES สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (58.62 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541.1.pdf (15.03 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์การตกออก- ซ้ำชั้น ของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2539-2540. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg1.pdf (1.19 MB)PDF icon ch1-5.pdf (45.88 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์ภาวะการหางานทำของบัณฑิตรุ่นสุดท้ายที่รับปริญญาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (27.22 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การศึกษาความต้องการแรงงานระดับอุดมศึกษาในแหล่งงานของภาคเหนือตอนล่าง สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544.
PDF icon fulltext.pdf (24.66 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์นักศึกษาใหม่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (57.59 MB)
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2545). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2542-2545. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 32.abstract2542-2545.PDF (2.84 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/980
PDF icon หน้าปก (66.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (63.69 KB)PDF icon สารบัญ (123.22 KB)PDF icon บทที่ 1 (155.9 KB)PDF icon บทที่ 2 (587.13 KB)PDF icon บทที่ 3 (312.97 KB)PDF icon บทที่ 4 (207.58 KB)PDF icon บทที่ 5 (126.82 KB)PDF icon บรรณานุกรม (174.06 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.41 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/990
PDF icon หน้าปก (79.87 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.36 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (47.11 KB)PDF icon สารบัญ (145.97 KB)PDF icon บทที่ 1  (195.38 KB)PDF icon บทที่ 2 (716.53 KB)PDF icon บทที่ 3 (364.76 KB)PDF icon บทที่ 4 (245.61 KB)PDF icon บทที่ 5 (156.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (207.64 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.64 MB)
สำเภา, สันติพร้อมวงศ์. (2552). ความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (122.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (710.81 KB)PDF icon บรรณานุกรม (174.33 KB)PDF icon บทที่1 (233.67 KB)PDF icon บทที่2 (1.57 MB)PDF icon บทที่3 (413.41 KB)PDF icon บทที่4 (245.89 KB)PDF icon บทที่5 (439.99 KB)PDF icon สารบัญ (137.65 KB)PDF icon หน้าปก (84.42 KB)
สำเริง, แปลกอ่อง. (2560). การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/910
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.67 MB)
สินี, ยิ้มน่วม. (2560). การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/904
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.39 MB)
สินี, ยิ้มน่วม. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอธิการบดี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/846
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.12 MB)
สิริกร, คิ้มวงษ์ษา. (2551). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการเสริมพลังของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/949
PDF icon หน้าปก (205.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (245.03 KB)PDF icon สารบัญ (276.18 KB)PDF icon บทที่ 1 (323.61 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.35 MB)PDF icon บทที่ 3 (379.4 KB)PDF icon บทที่ 4 (369.7 KB)PDF icon บทที่ 5 (299.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (348.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (104.64 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/951
PDF icon หน้าปก (31.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (51.36 KB)PDF icon สารบัญ (140.92 KB)PDF icon บทที่1 (217.47 KB)PDF icon บทที่2 (590.04 KB)PDF icon บทที่3 (163.8 KB)PDF icon บทที่ 4 (765.06 KB)PDF icon บทที่ 5 (261.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (161.6 KB)PDF icon ภาคผนวก (860.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/960
PDF icon หน้าปก (221.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (281.15 KB)PDF icon สารบัญ (297.58 KB)PDF icon บทที่1 (339.91 KB)PDF icon บทที่2 (543.75 KB)PDF icon บทที่3 (313.75 KB)PDF icon บทที่4 (706.51 KB)PDF icon บทที่5 (379.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (304.72 KB)PDF icon ภาคผนวก (910.13 KB)

Pages