Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/747
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (1.14 MB)
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (943.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.24 MB)PDF icon สารบัญ (2.78 MB)PDF icon บทที่ 1 (1.73 MB)PDF icon บทที่ 2 (22.66 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.36 MB)PDF icon บทที่ 4 (7.79 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.13 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.97 MB)PDF icon ภาคผนวก (656.99 KB)
กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (64.77 KB)PDF icon สารบัญ (120.43 KB)PDF icon บทที่ 1 (231.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.95 MB)PDF icon บทที่ 3 (231.81 KB)PDF icon บทที่ 4 (366.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (227.8 KB)PDF icon บรรณานุกรม (344.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.33 MB)
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.64 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.74 KB)PDF icon สารบัญ (36.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (120.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (275.44 KB)PDF icon บทที่ 4 (238.92 KB)PDF icon บทที่ 5 (580.15 KB)PDF icon บรรรานุกรม (241.41 KB)PDF icon ภาคผนวก (309.96 KB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/986
PDF icon หน้าปก (77.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (87.2 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.8 KB)PDF icon สารบัญ (144.6 KB)PDF icon บทที่ 1  (294.12 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.44 MB)PDF icon บทที่ 3 (282.51 KB)PDF icon บทที่ 4 (434.97 KB)PDF icon บทที่ 5 (288.31 KB)PDF icon บรรณานุกรม (429.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.48 MB)
ันวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบ. (2546). โครงการเสริมสร้างคุณภาพและติดตามผลงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2540-2545. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (47.94 MB)
จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก. (2553). โครงการสืบค้นอัตลักษณ์วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 8.Identity.pdf (1.4 MB)
กานต์, กานต์พรรณพงศ์. (2556). โครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำ พื้นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (107.31 KB)PDF icon สารบัญ (222.61 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (117.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (120.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (832.32 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.85 MB)PDF icon บทที่ 3 (346 KB)PDF icon บทที่ 4 (8.02 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.05 MB)PDF icon บรรณานุกรม (243.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (323.68 KB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (115.95 KB)PDF icon Full_Text.pdf (13.98 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.94 MB)
ประพาส, ทัพภมาน. (2554). แรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องมือกลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (40.28 KB)PDF icon สารบัญ (75.71 KB)PDF icon บทที่1 (56.72 KB)PDF icon บทที่2 (391.67 KB)PDF icon บทที่3 (44.96 KB)PDF icon บทที่4 (568.28 KB)PDF icon บทที่5 (64.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (35.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (257.9 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2541). แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ.1.pdf (78.55 MB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (74.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.04 KB)PDF icon สารบัญ (98.48 KB)PDF icon บทที่1 (223.09 KB)PDF icon บทที่2 (1.28 MB)PDF icon บทที่3 (194.53 KB)PDF icon บทที่4 (560.07 KB)PDF icon บทที่5 (766.31 KB)PDF icon ภาคผนวก (442.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (218.38 KB)
ภูษิต, ล้ำสมภพ. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon bib.PDF (218.38 KB)PDF icon tpg.PDF (74.24 KB)PDF icon abs.PDF (132.04 KB)PDF icon con1.pdf (276.78 KB)PDF icon ch1 (2).pdf (173.13 KB)PDF icon ch2.PDF (1.28 MB)PDF icon ch3.PDF (194.53 KB)PDF icon ch4.pdf (546.56 KB)PDF icon ch5.pdf (445.25 KB)PDF icon app.PDF (442.59 KB)
ประทีป, ป่านแก้ว. (2553). แนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.66 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.7 KB)PDF icon สารบัญ (36.49 KB)PDF icon บทที่ 1 (34.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (234.4 KB)PDF icon บทที่ 3 (63.62 KB)PDF icon บทที่ 4 (233.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (75.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (21.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.6 KB)
ธานินทร์, อยู่พงษ์พิทักษ์. (2552). แนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อการพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
นรินทร์, เรืองน้อย. (2008). แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (730.43 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.26 KB)PDF icon บทที่5 (275.73 KB)PDF icon บทที่4 (526.7 KB)PDF icon บทที่3 (208.78 KB)PDF icon บทที่2 (832.83 KB)PDF icon บทที่1 (261.99 KB)PDF icon สารบัญ (107.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.9 KB)PDF icon หน้าปก (70.29 KB)
สมนึก, เสีออยู่สาย. (2554). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (225.29 KB)PDF icon บทคัดย่อ (438.05 KB)PDF icon สารบัญ (614.96 KB)PDF icon บทที่ 1 (996.96 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (892.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (540.25 KB)PDF icon บทที่ 5 (231.37 KB)PDF icon บรรณานุกรม (471.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (445.45 KB)
พัชรา, เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (31.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (39.36 KB)PDF icon สารบัญ (38.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (61.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (251.66 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (269.36 KB)PDF icon บทที่ 5 (101.25 KB)PDF icon บรรรานุกรม (53.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (401.52 KB)
สุรวุฒิ, ต่วนเจริญศรี. (2553). แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/958
PDF icon หน้าปก (47.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (56.62 KB)PDF icon สารบัญ (138.32 KB)PDF icon บทที่ 1 (175.88 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.3 MB)PDF icon บทที่ 3 (213.26 KB)PDF icon บทที่ 4 (265.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (362.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (128.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (455.86 KB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2561). แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/882
PDF icon หน้าปก (219.04 KB)PDF icon บทคัดย่อ (263.44 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (662.82 KB)PDF icon สารบัญ (862.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (566.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.8 MB)PDF icon บทที่ 3 (822.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.14 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (769.31 KB)
จักกฤษ, จันทวงษ์. (2560). แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/936
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.84 MB)
กุสุมา, แก้วบุรี. (2550). แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสอง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (70 KB)PDF icon con1.PDF (135.15 KB)PDF icon ch5.PDF (588.46 KB)PDF icon ch4.PDF (853.41 KB)PDF icon ch3.PDF (192.92 KB)PDF icon ch2.PDF (1.89 MB)PDF icon ch1.PDF (197.17 KB)PDF icon bib.PDF (99.34 KB)PDF icon app.PDF (815.87 KB)PDF icon abs.PDF (134.7 KB)
คม, กันชูลี. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (สมภพ มุสิกร, Tran., อัจฉราพร แย้มเหม็น, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/913
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.77 MB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/906
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (605.59 KB)
รุ่งโรจน์, ฝ้ายเยื่อ. (2555). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.06 KB)PDF icon สารบัญ (28.49 KB)PDF icon บทที่ 1 (51.02 KB)PDF icon บทที่ 2 (264.64 KB)PDF icon บทที่ 3 (53.25 KB)PDF icon บทที่ 4 (116.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (70.02 KB)PDF icon บรรรานุกรม (40.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (339.62 KB)
นุ้ยพิน, อังคณา. (2550). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (73.36 KB)PDF icon bib.PDF (150.7 KB)PDF icon ch5.PDF (203.38 KB)PDF icon ch4.PDF (247.67 KB)PDF icon ch3.PDF (158.6 KB)PDF icon ch2.PDF (1.24 MB)PDF icon ch1.PDF (193.28 KB)PDF icon con1.PDF (105 KB)PDF icon abs.PDF (126.51 KB)PDF icon app.PDF (265.67 KB)
คเชนท์, ช่างน้อย. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.18 MB)PDF icon บทคัดย่อ (2.08 MB)PDF icon สารบัญ (1.32 MB)PDF icon บทที่ 1 (4.37 MB)PDF icon บทที่ 2 (16.98 MB)PDF icon บทที่ 3 (4.23 MB)PDF icon บทที่ 4 (20.98 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.54 MB)PDF icon ภาคผนวก (15.28 MB)
คเชนทร์, ช่างน้อย. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.87 KB)PDF icon สารบัญ (21.92 KB)PDF icon บทที่ 1 (54.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (156.54 KB)PDF icon บทที่ 3 (43.19 KB)PDF icon บทที่ 4 (190.22 KB)PDF icon บทที่ 5 (97.62 KB)PDF icon บรรรานุกรม (30.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (199.4 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/942
PDF icon หน้าปก (138.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (301.76 KB)PDF icon บทที่ 1 (369.75 KB)PDF icon บทที่ 2 (901.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (362.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (586.27 KB)PDF icon บทที่ 5 (585.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (333.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.34 MB)
มาริน, จันทรวงศ์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.49 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.64 KB)PDF icon สารบัญ (32.6 KB)PDF icon บทที่1 (32.6 KB)PDF icon บทที่2 (256.51 KB)PDF icon บทที่3 (48.02 KB)PDF icon บทที่4 (176.49 KB)PDF icon บทที่5 (139.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.36 KB)PDF icon ภาคผนวก (443.52 KB)
พัชราวรรณ, บัวอ่วม. (2560). แนวทางการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/927
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.76 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560. (กลิ่นมาลี เชษฐลักษณ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/917
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (10.04 MB)
วราภรณ์, จันทะศร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/914
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.36 MB)
เชษฐลักษณ์, กลิ่นมาลี. (2561). แนวทางการพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/894
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.79 MB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (42.07 KB)PDF icon คำอนุมัติ (1.36 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (111.41 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.67 KB)PDF icon สารบัญ (110.69 KB)PDF icon บทที่1 (154.44 KB)PDF icon บทที่2 (653.49 KB)PDF icon บทที่3 (220.94 KB)PDF icon บทที่4 (236.49 KB)PDF icon บทที่5 (185.08 KB)PDF icon บรรณนุกรม (153.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (2 MB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/960
PDF icon หน้าปก (221.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (281.15 KB)PDF icon สารบัญ (297.58 KB)PDF icon บทที่1 (339.91 KB)PDF icon บทที่2 (543.75 KB)PDF icon บทที่3 (313.75 KB)PDF icon บทที่4 (706.51 KB)PDF icon บทที่5 (379.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (304.72 KB)PDF icon ภาคผนวก (910.13 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/951
PDF icon หน้าปก (31.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (51.36 KB)PDF icon สารบัญ (140.92 KB)PDF icon บทที่1 (217.47 KB)PDF icon บทที่2 (590.04 KB)PDF icon บทที่3 (163.8 KB)PDF icon บทที่ 4 (765.06 KB)PDF icon บทที่ 5 (261.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (161.6 KB)PDF icon ภาคผนวก (860.02 KB)
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/974
PDF icon หน้าปก (58.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (67.68 KB)PDF icon สารบัญ (128.6 KB)PDF icon บทที่1 (190.33 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (175.46 KB)PDF icon บทที่4 (582.91 KB)PDF icon บทที่5 (210.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (132.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (722.95 KB)
ลูกขวัญ, อินทร์คล้าย. (2559). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (208.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (231.46 KB)PDF icon สารบัญ (89.23 KB)PDF icon บทที่1 (112.02 KB)PDF icon บทที่2 (472.47 KB)PDF icon บทที่3 (99.62 KB)PDF icon บทที่4 (270.43 KB)PDF icon บทที่5 (140.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (78.89 KB)PDF icon ภาคผนวก (692.28 KB)
ทรงศักดิ์, เนียบเปีย. (2551). แนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (4.19 MB)PDF icon บรรณานุกรม (92.38 KB)PDF icon บทที่5 (117.58 KB)PDF icon บทที่4 (328.42 KB)PDF icon บทที่3 (441.14 KB)PDF icon บทที่2 (1.11 MB)PDF icon บทที่1 (287.9 KB)PDF icon สารบัญ (141.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.64 KB)PDF icon หน้าปก (70 KB)
สุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ. (2545). แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (63.87 KB)PDF icon bib.pdf (105.58 KB)PDF icon ch5.pdf (147.18 KB)PDF icon ch4.pdf (2.36 MB)PDF icon ch3.pdf (182.31 KB)PDF icon ch2.pdf (626.99 KB)PDF icon ch1.pdf (147.83 KB)PDF icon con1.pdf (258.34 KB)PDF icon abs.pdf (117.75 KB)PDF icon app.pdf (131.6 KB)
วิลาวัณย์, ประสานจิตร. (2552). แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/973
PDF icon หน้าปก (65.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (68.94 KB)PDF icon สารบัญ (104.84 KB)PDF icon บทที่ 1 (190.54 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (138.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (208.01 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (774.71 KB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2560). แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/911
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.39 MB)
พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี. (2551). แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (562.93 KB)PDF icon บรรณานุกรม (149.13 KB)PDF icon บทที่5 (657.46 KB)PDF icon บทที่4 (906.61 KB)PDF icon บทที่3 (267.16 KB)PDF icon บทที่2 (1.64 MB)PDF icon บทที่1 (243.21 KB)PDF icon สารบัญ (127.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.59 KB)PDF icon หน้าปก (82.51 KB)
สุเชษฐ์, เรือนก้อน. (2556). แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (27.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.73 KB)PDF icon สารบัญ (27.5 KB)PDF icon บทที่ 1 (67.14 KB)PDF icon บทที่ 2 (434.34 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.93 KB)PDF icon บทที่ 4 (188.11 KB)PDF icon บทที่ 5 (76.4 KB)PDF icon บรรรานุกรม (49.29 KB)PDF icon ภาคผนวก (358.7 KB)
พิลึก, ภาณุพันธุ์. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (71 KB)PDF icon bib.PDF (172.59 KB)PDF icon ch5.PDF (318.09 KB)PDF icon ch4.PDF (442.72 KB)PDF icon ch3.PDF (208.94 KB)PDF icon ch2.PDF (1.15 MB)PDF icon ch1.PDF (208.26 KB)PDF icon con1.PDF (95.85 KB)PDF icon abs.PDF (126.15 KB)PDF icon app.PDF (450.61 KB)
ปรีดา, ตาไว. (2550). แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (789.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (133.89 KB)PDF icon บทที่5 (932.24 KB)PDF icon บทที่4 (524.26 KB)PDF icon บทที่3 (165.64 KB)PDF icon บทที่2 (1.05 MB)PDF icon บทที่1 (176.17 KB)PDF icon สารบัญ (106.3 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.21 KB)PDF icon หน้าปก (83.85 KB)
ณรงค์, โตแหยม. (2551). แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (503.93 KB)PDF icon บรรณานุกรม (186.57 KB)PDF icon บทที่5 (653.37 KB)PDF icon บทที่4 (573.34 KB)PDF icon บทที่3 (207.83 KB)PDF icon บทที่2 (1.97 MB)PDF icon บทที่1 (237.23 KB)PDF icon สารบัญ (126.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.86 KB)PDF icon หน้าปก (83.75 KB)
จุฑามาศ, ตีระแพทย์. (2531). เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาการจัดการ. ภาควิชาการเงินและการบัญชี . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1023
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (20.45 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2530). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน (p. 178 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1006
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (10.89 MB)
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1011
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.62 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2538). เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1020
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.42 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2539). เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการทำนา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 19.Farming.pdf (923.32 KB)
รัตนพร, บ่อคำ. (2550). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง ปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนหลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน. (บุญคง อุไรวรรณ, Ed.). presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.56 MB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2545). เปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.51 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 42.Meat_.PDF (1.29 MB)
วิษณุ, ธงไชย. (2554). เทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/764
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (661.25 KB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2534). เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1017
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.09 MB)
วัลภา, ศศิวิมล, & ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. (อินทร์ทอง วีระพงษ์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (76.97 MB)
อานนท์, ชาญกูล. (2544). เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (139.89 KB)PDF icon สารบัญ (359.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (327.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (406.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 5 (409.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (263.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (613.17 KB)
สิริลักษณ์, วงศ์ประสิทธิ์. (2560). เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ด้วงน้อย ปองภพ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/941
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.1 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.78 KB)PDF icon สารบัญ (98.43 KB)PDF icon บทที่1 (264.75 KB)PDF icon บทที่2 (915.31 KB)PDF icon บทที่3 (146.25 KB)PDF icon บทที่4 (919.96 KB)PDF icon บทที่5 (234.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (268.32 KB)PDF icon บรรณานุกรม (51.25 KB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.18 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2531). อิเล็กทรอนิกส์ 3. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1021
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (21.18 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2546). อิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดองดึง. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.32 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2540). อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (39.94 MB)
ปรัชญา, สังข์สมบูรณ์. (2545). อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 23.bonus_.pdf (835.25 KB)
อรรถพล, นาขวา. (2545). อัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ไซ่ง่อน. (ชัยสมตระกูล ไพโรจน์ & ประภาศิริ, ใจผ่อง, Eds.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.37 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2535). หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา (p. 184 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1005
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (12.4 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2532). หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา (p. 246 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1002
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.33 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2531). หลักการพัฒนาชุมชน (p. 161 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1013
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (11.86 MB)
พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1028
PDF icon Phanomphon.pdf (12.37 MB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (315.8 KB)PDF icon สารบัญ (884.73 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (154.74 KB)PDF icon บทที่ 1 (778.97 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.42 MB)PDF icon บรรณานุกรม (738.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2538). สุขภาพผู้สูงอายุ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1022
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (24.94 MB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2539). สื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (47.47 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2539). สื่อการสอน (p. 143 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1009
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (8.79 MB)
พระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.52 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.89 KB)PDF icon สารบัญ (120.49 KB)PDF icon บทที่1 (171.46 KB)PDF icon บทที่2 (1.49 MB)PDF icon บทที่3 (184.04 KB)PDF icon บทที่4 (707.61 KB)PDF icon บทที่5 (137.83 KB)PDF icon บรรณานุกรม (97.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (249.84 KB)
ชั้นเจริญ, พรสันต์. (2547). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.37 KB)PDF icon สารบัญ (151.95 KB)PDF icon บทที่1 (127.8 KB)PDF icon บทที่2 (795.86 KB)PDF icon บทที่3 (98.61 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (234.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.4 KB)PDF icon ภาคผนวก (328.94 KB)
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.91 KB)PDF icon con1.pdf (151.95 KB)PDF icon ch5.pdf (234.29 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (98.61 KB)PDF icon ch2.pdf (795.86 KB)PDF icon ch1.pdf (127.8 KB)PDF icon bib.pdf (105.4 KB)PDF icon app.pdf (328.94 KB)PDF icon abs.pdf (152.37 KB)
นิเวช, อินสุวอ. (2550). สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/962
PDF icon หน้าปก (23.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (73.68 KB)PDF icon สารบัญ (144.3 KB)PDF icon บทที่1 (233 KB)PDF icon บทที่2 (1.68 MB)PDF icon บทที่3 (192.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (860.97 KB)PDF icon บทที่ 5 (493.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (256.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (977.04 KB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/987
PDF icon หน้าปก (59.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.6 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.16 KB)PDF icon สารบัญ (168.34 KB)PDF icon บทที่ 1 (283.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (225.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1017.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (602.41 KB)PDF icon บรรณานุกรม (298.02 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.07 MB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.16 KB)PDF icon สารบัญ (307.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.89 KB)PDF icon บทที่ 2 (348.16 KB)PDF icon บทที่ 3 (136.45 KB)PDF icon บทที่ 4 (979.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (264.38 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.94 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.72 KB)
จุลพันธ์, อุไรลักษณ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.77 KB)PDF icon bib.pdf (124.94 KB)PDF icon ch5.pdf (264.38 KB)PDF icon ch4.pdf (979.66 KB)PDF icon ch3.pdf (136.45 KB)PDF icon ch2.pdf (348.16 KB)PDF icon ch1.pdf (150.89 KB)PDF icon con1.pdf (307.55 KB)PDF icon abs.pdf (145.16 KB)PDF icon app.pdf (146.72 KB)
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/946
PDF icon หน้าปก (84.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (75.64 KB)PDF icon สารบัญ (265 KB)PDF icon บทที่ 1 (181.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (270.42 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.82 MB)PDF icon บทที่ 5 (256.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (176.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (335.37 KB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.26 KB)PDF icon bib.pdf (109.49 KB)PDF icon ch5.pdf (197.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.87 MB)PDF icon ch3.pdf (404.44 KB)PDF icon ch2.pdf (2.19 MB)PDF icon ch1.pdf (447.04 KB)PDF icon con1.pdf (352.68 KB)PDF icon abs.pdf (156.99 KB)PDF icon app.pdf (165.58 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2542). สภาพปัจจุบันและความต้องการครูที่มีวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (29.21 MB)
ผ่องลักษม์, จิตต์การุญ. (2543). สภาพปัจจัยในการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/795
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.77 MB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.46 KB)PDF icon bib.pdf (109.75 KB)PDF icon ch5.pdf (153.86 KB)PDF icon ch4.pdf (790.13 KB)PDF icon ch3.pdf (127.09 KB)PDF icon ch2.pdf (533.2 KB)PDF icon ch1.pdf (115.49 KB)PDF icon con1.pdf (192.77 KB)PDF icon abs.pdf (127.73 KB)PDF icon app.pdf (192.23 KB)
สธน, โรจนตระกูล. (2546). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.67 MB)
เพ็ญพักตร์, ราวิลและคณะ. (2559). สถานภาพของนักศึกษาแรกเข้า ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/834
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.38 MB)
นิภาพร, อ๊อดเอก. (2558). ศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้านผู้เรียนมีคุณภาพธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (40.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (189.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.73 KB)PDF icon บทที่1 (65.25 KB)PDF icon บทที่2 (462.35 KB)PDF icon บทที่3 (66.92 KB)PDF icon บทที่4 (134.54 KB)PDF icon บทที่5 (93.26 KB)PDF icon สารบัญ (42.56 KB)PDF icon หน้าปก (22.05 KB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 22.banana.pdf (3.26 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (30.16 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2547). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตชาวบ้าน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.87 MB)
จารีต, ศิริทิพา. (2546). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาประเพณีปักธงชัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ประภาศิริ, ใจผ่อง. (2543). ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (17.6 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.97 MB)

Pages