You are here

สืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

Biblio

Found 460 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
2560
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (471.43 KB) บทคัดย่อ (574.94 KB) สารบัญ (62.38 KB) บทที่1 (94.1 KB) บทที่2 (174.32 KB) บทที่3 (82.41 KB) บทที่4 (74.92 KB) บทที่5 (73.57 KB) บรรณานุกรม (124.16 KB) ภาคผนวก (9.96 MB)
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.26 KB) บทคัดย่อ (114.7 KB) บทที่1 (270.36 KB) บทที่2 (599.75 KB) บทที่3 (501.59 KB) บทที่4 (568 KB) บทที่5 (347.72 KB) บรรณานุกรม (196.24 KB) ภาคผนวก (4.68 MB)
หน้าปก (155.57 KB) คำอนุมัติ (168.26 KB) บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB) กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB) สารบัญ (97.36 KB) สารบัญตาราง (62.64 KB) สารบัญภาพ (52.21 KB) บทที่1 (226.74 KB) บทที่2 (488.99 KB) บทที่3 (521.43 KB) บทที่4 (361.07 KB) บทที่5 (219.48 KB) บรรณานุกรม (202.87 KB) ภาคผนวก (964.69 KB) ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
หน้าปก (328.33 KB) บทคัดย่อ (592.48 KB) สารบัญ (126.17 KB) บทที่1 (249.36 KB) บทที่2 (564.69 KB) บทที่3 (471.14 KB) บทที่4 (632.61 KB) บทที่5 (336.63 KB) บรรณานุกรม (126.38 KB) ภาคผนวก (927.82 KB)
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (670.18 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (115.43 KB) บทที่1 (88.05 KB) บทที่2 (3.88 MB) บทที่3 (105.63 KB) บทที่4 (204.33 KB) บทที่5 (57.68 KB) บรรณานุกรม (65.92 KB) ภาคผนวก (1.73 MB)
หน้าปก (81.77 KB) บทคัดย่อ (170.78 KB) สารบัญ (117.33 KB) บทที่1 (145.96 KB) บทที่2 (442.91 KB) บทที่3 (251.94 KB) บทที่4 (294.97 KB) บทที่5 (129.52 KB) บรรณานุกรม (166.98 KB) ภาคผนวก (941.56 KB)
หน้าปก (233.58 KB) บทคัดย่อ (2.44 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB) สารบัญ (110.68 KB) บทที่1 (120.02 KB) บทที่2 (676.97 KB) บทที่3 (211.96 KB) บทที่4 (136.99 KB) บทที่5 (109.67 KB) บรรณนุกรม (215.16 KB) ภาคผนวก (2.03 MB)
หน้าปก (314.17 KB) บทคัดย่อ (563.03 KB) สารบัญ (122.13 KB) บทที่1 (137.26 KB) บทที่2 (439.12 KB) บทที่3 (326.79 KB) บทที่4 (243.54 KB) บทที่5 (94.16 KB) บรรณานุกรม (165.1 KB) ภาคผนวก (2.1 MB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (34.65 KB) บทคัดย่อ (78.04 KB) กิตติกรรมประกาศ (53.63 KB) สารบัญ (92.74 KB) บทที่1 (133.74 KB) บทที่2 (302.74 KB) บทที่3 (468.62 KB) บทที่4 (796.34 KB) บทที่5 (372.48 KB) บรรณานุกรม (114.8 KB) ภาคผนวก (169.35 KB) ภาคผนวก (197.56 KB) ภาคผนวก (197.54 KB) ประวัติผู้จัดทำ (105.78 KB)
หน้าปก (43.65 KB) บทคัดย่อ (414.46 KB) สารบัญ (274.59 KB) บทที่1 (373.43 KB) บทที่2 (2.92 MB) บทที่3 (2.06 MB) บทที่4 (2.75 MB) บทที่5 (464.24 KB) บรรณานุกรม (449.22 KB) ภาคผนวก (8.08 MB)

Pages