Biblio

2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2560). Rajabhat Journal of Sciences. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 19(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/psru/index
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (471.43 KB) บทคัดย่อ (574.94 KB) สารบัญ (62.38 KB) บทที่1 (94.1 KB) บทที่2 (174.32 KB) บทที่3 (82.41 KB) บทที่4 (74.92 KB) บทที่5 (73.57 KB) บรรณานุกรม (124.16 KB) ภาคผนวก (9.96 MB)
เวลิกา, ไผ่เรือง. (2560). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นพดล, โพธิ์ดง. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อรนิตย์, ภูเขียว. (2560). การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.26 KB) บทคัดย่อ (114.7 KB) บทที่1 (270.36 KB) บทที่2 (599.75 KB) บทที่3 (501.59 KB) บทที่4 (568 KB) บทที่5 (347.72 KB) บรรณานุกรม (196.24 KB) ภาคผนวก (4.68 MB)
ยงยุทธ, สินสวาท. (2560). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ14101). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สิริพงศ์, พรมมา. (2560). การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (46.82 KB) บทคัดย่อ (116.43 KB) หน้าสารบัญ (94.81 KB) บทที่ 1 (168.58 KB) บทที่2 (308.89 KB) บทที่3 (225.14 KB) บทที่4 (261.1 KB) บทที่5 (130.61 KB) บรรณานุกรม (160.14 KB) ภาคผนวก (986.18 KB) เอกสารฉบับเต็ม PDF FULL TEXT (2.15MB) (2.15 MB)
พวงมาลี, รัตติยา. (2560). การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศุภกานต์, ผามั่ง. (2560). การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (433.05 KB) สารบัญ (1.18 MB) กิติกรรมประกาศ (167.5 KB) บทคัดย่อ (314.22 KB) บทที่ 1 (1.12 MB) บทที่ 2 (7.98 MB) บทที่ 3 (2.69 MB) บทที่ 4 (3.59 MB) บทที่ 5 (821.32 KB) บรรณานุกรม (1.19 MB) ภาคผนวก (9.05 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.65 MB) ประวัติผู้วิจัย (154.34 KB)
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วีนัส, อยู่แย้ม. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (155.57 KB) คำอนุมัติ (168.26 KB) บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB) กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB) สารบัญ (97.36 KB) สารบัญตาราง (62.64 KB) สารบัญภาพ (52.21 KB) บทที่1 (226.74 KB) บทที่2 (488.99 KB) บทที่3 (521.43 KB) บทที่4 (361.07 KB) บทที่5 (219.48 KB) บรรณานุกรม (202.87 KB) ภาคผนวก (964.69 KB) ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
อธิฏฐาน, จันทร์ทา. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (328.33 KB) บทคัดย่อ (592.48 KB) สารบัญ (126.17 KB) บทที่1 (249.36 KB) บทที่2 (564.69 KB) บทที่3 (471.14 KB) บทที่4 (632.61 KB) บทที่5 (336.63 KB) บรรณานุกรม (126.38 KB) ภาคผนวก (927.82 KB)
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (670.18 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (115.43 KB) บทที่1 (88.05 KB) บทที่2 (3.88 MB) บทที่3 (105.63 KB) บทที่4 (204.33 KB) บทที่5 (57.68 KB) บรรณานุกรม (65.92 KB) ภาคผนวก (1.73 MB)
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ไฟล์ FullText (4.59 MB)
ปวริศา, เกษมสุข. (2560). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (81.77 KB) บทคัดย่อ (170.78 KB) สารบัญ (117.33 KB) บทที่1 (145.96 KB) บทที่2 (442.91 KB) บทที่3 (251.94 KB) บทที่4 (294.97 KB) บทที่5 (129.52 KB) บรรณานุกรม (166.98 KB) ภาคผนวก (941.56 KB)
พิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (233.58 KB) บทคัดย่อ (2.44 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB) สารบัญ (110.68 KB) บทที่1 (120.02 KB) บทที่2 (676.97 KB) บทที่3 (211.96 KB) บทที่4 (136.99 KB) บทที่5 (109.67 KB) บรรณนุกรม (215.16 KB) ภาคผนวก (2.03 MB)
พิมพ์รัตน์, จักรบุตร. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (314.17 KB) บทคัดย่อ (563.03 KB) สารบัญ (122.13 KB) บทที่1 (137.26 KB) บทที่2 (439.12 KB) บทที่3 (326.79 KB) บทที่4 (243.54 KB) บทที่5 (94.16 KB) บรรณานุกรม (165.1 KB) ภาคผนวก (2.1 MB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
เสน่ห์, เทศนา. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทที่1-5 (18.23 MB) ภาคผนวก (18.62 MB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (426.42 KB) สารบัญ (586.56 KB) กิติกรรมประกาศ (152.27 KB) บทคัดย่อ (311.58 KB) บทที่ 1 (608.27 KB) บทที่ 2 (7.02 MB) บทที่ 3 (450 KB) บทที่ 4 (1.91 MB) บทที่ 5 (634.13 KB) บรรณานุกรม (443.18 KB) ภาคผนวก (4.35 MB) ประวัติผู้วิจัย (151.64 KB)
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (34.65 KB) บทคัดย่อ (78.04 KB) กิตติกรรมประกาศ (53.63 KB) สารบัญ (92.74 KB) บทที่1 (133.74 KB) บทที่2 (302.74 KB) บทที่3 (468.62 KB) บทที่4 (796.34 KB) บทที่5 (372.48 KB) บรรณานุกรม (114.8 KB) ภาคผนวก (169.35 KB) ภาคผนวก (197.56 KB) ภาคผนวก (197.54 KB) ประวัติผู้จัดทำ (105.78 KB)
ณัฐฉรียา, สุขสวัสดิ์. (2560). การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (424.5 KB) บทคัดย่อ (316.38 KB) สารบัญ (1.15 MB) กิติกรรมประกาศ (161.44 KB) บทที่ 1 (1.04 MB) บทที่ 2 (8.76 MB) บทที่ 3 (4.75 MB) บทที่ 4 (3.21 MB) บทที่ 5 (1.32 MB) บรรณานุกรม (919.11 KB) ภาคผนวก (13.28 MB) ประวัติผู้วิจัย (150.94 KB)
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทที่1-5 (13.52 MB) ภาคผนวก (19.79 MB)
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ไฟล์ FullText (11.54 MB)
ภิญญดา, พรมสีนอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
โสภิตา, เสนะจิต. (2560). การพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (43.65 KB) บทคัดย่อ (414.46 KB) สารบัญ (274.59 KB) บทที่1 (373.43 KB) บทที่2 (2.92 MB) บทที่3 (2.06 MB) บทที่4 (2.75 MB) บทที่5 (464.24 KB) บรรณานุกรม (449.22 KB) ภาคผนวก (8.08 MB)
กัญญ์ภัทร, ชูศรี. (2560). การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (430.59 KB) สารบัญ (881.87 KB) กิติกรรมประกาศ (159.44 KB) บทคัดย่อ (313.32 KB) บทที่ 1 (475.33 KB) บทที่ 2 (8.33 MB) บทที่ 3 (460.91 KB) บทที่ 4 (2.16 MB) บทที่ 5 (632.4 KB) บรรณานุกรม (446.33 KB) ภาคผนวก (2.7 MB) ประวัติผู้วิจัย (153.77 KB)
ชรินรัตน์, บุญมาก. (2560). การพัฒนาแนวทางการปฏบัติงานระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริ, เม่งมั่งมี. (2560). การพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สยามรัฐ, เพชรพรหม. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (402.84 KB) บทคัดย่อ (364.79 KB) บทที่1 (857.98 KB) บทที่2 (8.58 MB) บทที่3 (922 KB) บทที่4 (8.47 MB) บทที่5 (3.84 MB) บรรณานุกรม (792.04 KB) ภาคผนวก (2.82 MB)
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (433.07 KB) สารบัญ (726.28 KB) กิติกรรมประกาศ (159.65 KB) บทคัดย่อ (312.98 KB) บทที่ 1 (1.07 MB) บทที่ 2 (4.92 MB) บทที่ 3 (1.32 MB) บทที่ 4 (1.64 MB) บทที่ 5 (1.23 MB) บรรณานุกรม (902.24 KB) ภาคผนวก (2.75 MB) ประวัติผู้วิจัย (154.16 KB)
วันชัย, ฝึกหัด. (2560). การศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุนีย์, สงวนศรี. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (405.45 KB) บทคัดย่อ (326.43 KB) สารบัญ (524.82 KB) บทที่1 (910.71 KB) บทที่2 (7.94 MB) บทที่3 (641.04 KB) บทที่4 (3.97 MB) บทที่5 (2.16 MB) บรรณานุกรม (699.7 KB) ภาคผนวก (2.7 MB)
ประกาศิต, อ่ำอ่วม. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิวกานต์, เชาวนะ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (2.08 MB) บทคัดย่อ (129.61 KB) บทที่1 (247.77 KB) บทที่2 (2.58 MB) บทที่3 (193.44 KB) บทที่4 (1.47 MB) บทที่5 (685.88 KB) บรรณานุกรม (173.59 KB) ภาคผนวก (818.34 KB)
นงลักษ์, ช้างพินิจ. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ณรงค์, ศรีวัฒนกุล. (2560). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (402.84 KB) บทคัดย่อ (364.79 KB) สารบัญ (925.5 KB) บทที่1 (857.98 KB) บทที่2 (8.58 MB) บทที่3 (922 KB) บทที่4 (8.47 MB) บทที่5 (3.84 MB) บรรณานุกรม (792.04 KB) ภาคผนวก (2.82 MB)
วรัญญา, กันสุข. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (186.79 KB) บทคัดย่อ (90.06 KB) กิตติกรรมประกาศ (54.77 KB) สารบัญ (472.57 KB) บทที่1 (256.28 KB) บทที่2 (896.15 KB) บทที่3 (432.7 KB) บทที่4 (1.12 MB) บทที่5 (312.77 KB) บรรณานุกรม (253.84 KB) ภาคผนวก (1.15 MB)
ชุติกาญจน์, ทองธรรม. (2560). การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (711.03 KB) บทคัดย่อ (940.5 KB) สารบัญ (1.28 MB) บทที่1 (85.92 KB) บทที่2 (309.65 KB) บทที่3 (87 KB) บทที่4 (145.77 KB) บทที่5 (130.21 KB) บรรณานุกรม (127.77 KB) ภาคผนวก (2.31 MB)
วณิชยา, ประไพภักดิ์. (2560). การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (322.73 KB) บทคัดย่อ (256 KB) กิติกรรมประกาศ (123.6 KB) สารบัญ (1.25 MB) บทที่ 1 (885.9 KB) บทที่ 2 (8.42 MB) บทที่ 3 (1.03 MB) บทที่ 4 (4.39 MB) บทที่ 5 (1.84 MB) บรรณานุกรม (924.19 KB) ภาคผนวก (3.41 MB) ประวัติผู้วิจัย (117.02 KB)
ชยุต, รัชตะปิติ. (2560). การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นิศารัตน์, กำมะหยี่. (2560). การสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (670.18 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (115.43 KB) บทที่1 (88.05 KB) บทที่2 (3.88 MB) บทที่3 (105.63 KB) บทที่4 (204.33 KB) บทที่5 (57.68 KB) บรรณานุกรม (65.92 KB) ภาคผนวก (1.73 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2560). การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก. (คันทะ เจนต์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.01 MB)
ฐานิดา, คำจัตุรัส. (2560). การเตรียมพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับลอกแบบโมเลกุลคลอแรมเฟนิคอล สำหรับสกัดและวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
คฑาวุธ, พรมใจ. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตามแนวทางงการหยุดเดินและพูดคุยกับประชาชน(Stop Walk and Talk)ด้านป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กรวรรณ, ขจีจิต. (2560). ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อรพินิตา, จรัสธนวรพัฒน์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทำงานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส้งผ่าน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (742.3 KB) บทคัดย่อ (797.51 KB) สารบัญ (173.38 KB) บทที่1 (119.14 KB) บทที่2 (384.11 KB) บทที่3 (113.98 KB) บทที่4 (420.92 KB) บทที่5 (81.57 KB) บรรณานุกรม (102.74 KB) ภาคผนวก (543.29 KB)
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (421.15 KB) สารบัญ (597.6 KB) กิติกรรมประกาศ (158.39 KB) บทคัดย่อ (314.48 KB) บทที่ 1 (899.44 KB) บทที่ 2 (6.25 MB) บทที่ 3 (767.99 KB) บทที่ 4 (2.19 MB) บทที่ 5 (1.24 MB) บรรณานุกรม (595.78 KB) ภาคผนวก (1.54 MB) ประวัติผู้วิจัย (149.48 KB)
พระสุวรรณพงศ์, คงมา. (2560). บทบาทของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาต่อการเทศนาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษา พระสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ปิติภูมิ, พิมพาลัย. (2560). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (1008.06 KB) บทคัดย่อ (1.48 MB) สารบัญ (132.33 KB) บทที่1 (99.27 KB) บทที่2 (774.91 KB) บทที่3 (194.18 KB) บทที่4 (297.8 KB) บทที่5 (222.19 KB) บรรณานุกรม (105.43 KB) ภาคผนวก (96.71 KB)
กุลเจริญ, เอกพงษ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (670.18 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (115.43 KB) บทที่1 (88.05 KB) บทที่2 (3.88 MB) บทที่3 (105.63 KB) บทที่4 (204.33 KB) บทที่5 (57.68 KB) บรรณานุกรม (65.92 KB) ภาคผนวก (1.73 MB)
สมพร, จันต๊ะวงศ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏบัติงานของตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุรชัย, เกตุนิล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (89.07 KB) บทคัดย่อ (545.56 KB) สารบัญ (60.17 KB) บทที่1 (154.69 KB) บทที่2 (550.19 KB) บทที่3 (291.4 KB) บทที่4 (298.19 KB) บทที่5 (173.08 KB) บรรณานุกรม (170.07 KB) ภาคผนวก (1.12 MB)
เพชรา, ชาญฟั่น. (2560). ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บุญลอย, มูลน้อย. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (725.36 KB) บทคัดย่อ (1.29 MB) สารบัญ (1.27 MB) บทที่1 (149.15 KB) บทที่2 (719.89 KB) บทที่3 (216.25 KB) บทที่4 (220.29 KB) บทที่5 (154.89 KB) บรรณานุกรม (103.9 KB) ภาคผนวก (9.95 MB)
อรชร, ไอสันเทียะ. (2560). ฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (144.26 KB) คำอนุมัติ (1.09 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (1.47 MB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (1.38 MB) สารบัญ (191.26 KB) สารบัญตาราง (170.77 KB) สารบัญภาพ (135.37 KB) สารบัญภาพ (256.16 KB) บทที่1 (200.82 KB) บทที่2 (656.49 KB) บทที่3 (1.02 MB) บทที่4 (1.89 MB) บทที่5 (222.8 KB) บรรณานุกรม (230.55 KB) ภาคผนวก (1.16 MB) ประวัติผู้ทำวิจัย (63.03 KB)
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (563.66 KB) บทคัดย่อ (912.18 KB) สารบัญ (239.15 KB) บทที่1 (235.92 KB) บทที่2 (494.91 KB) บทที่3 (234.73 KB) บทที่4 (461.56 KB) บทที่5 (258.96 KB) บรรณานุกรม (245.57 KB) ภาคผนวก (1014.78 KB)
วนิดา, จันทรมณี. (2560). รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (426.93 KB) บทคัดย่อ (315.8 KB) สารบัญ (884.73 KB) กิติกรรมประกาศ (154.74 KB) บทที่ 1 (778.97 KB) บทที่ 2 (2.75 MB) บทที่ 3 (1.04 MB) บทที่ 4 (3.58 MB) บทที่ 5 (1.42 MB) บรรณานุกรม (738.09 KB) ภาคผนวก (1.69 MB) ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (42.07 KB) คำอนุมัติ (1.36 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (111.41 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.67 KB) สารบัญ (110.69 KB) บทที่1 (154.44 KB) บทที่2 (653.49 KB) บทที่3 (220.94 KB) บทที่4 (236.49 KB) บทที่5 (185.08 KB) บรรณนุกรม (153.93 KB) ภาคผนวก (2 MB)
กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
2559
จักรกฤษ, แจ่มจันทร์. (2559). การผลิตผงกล้าเชื้อ Bacillus subtilis TN 51 เพื่อใช้หมักถั่วเหลือง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1074
หน้าปก (17.85 KB) บทคัดย่อ (95.85 KB) กิตติกรรมประกาศ (26.03 KB) สารบัญ (157.34 KB) บทที่ 1 (60.52 KB) บทที่ 2 (337.53 KB) บทที่ 3 (143.73 KB) บทที่ 4 (470.68 KB) บทที่ 5 (49.77 KB) บรรณานุกรม (130.62 KB) ภาคผนวก (887.68 KB)
วรภา, บางพลี. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์.
หน้าปก (31.39 KB) บทคัดย่อ (80.16 KB) กิตติกรรมประกาศ (28.36 KB) สารบัญ (126.28 KB) บทที่ 1 (173.42 KB) บทที่ 2 (886.46 KB) บทที่ 3 (204.05 KB) บทที่ 4 (114.07 KB) บทที่ 5 (169.17 KB) บรรณานุกรม (137.63 KB) ภาคผนวก (1.69 MB)
รุ่งทิพย์, ศรสิงห์. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (27.67 KB) บทคัดย่อ (81.81 KB) กิตติกรรมประกาศ (41.02 KB) สารบัญ (80.71 KB) บทที่ 1 (172.99 KB) บทที่ 2 (1.48 MB) บทที่ 3 (776.43 KB) บทที่ 4 (66.87 KB) บทที่ 5 (115.56 KB) บรรณานุกรม (117.71 KB) ภาคผนวก (2.18 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์กรสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
88.การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.PDF (954.45 KB)
สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (44.03 KB) บทคัดย่อ (121.55 KB) กิตติกรรมประกาศ (35.93 KB) สารบัญ (106.21 KB) บทที่ 1 (321.03 KB) บทที่ 2 (4.59 MB) บทที่ 3 (298.48 KB) บทที่ 4 (621.26 KB) บทที่ 5 (384.06 KB) บรรณานุกรม (194.26 KB) ภาคผนวก (1.4 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.68 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (597.25 KB)
กชกร, พิเดช. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (741.42 KB) บทคัดย่อ (1.12 MB) สารบัญ (1.86 MB) บทที่ 1 (3.69 MB) บทที่ 2 (36.31 MB) บทที่ 3 (11.87 MB) บทที่ 4 (3.29 MB) บทที่ 5 (2.75 MB) บรรณานุกรม (3.11 MB) ภาคผนวก 1 (19.04 MB) ภาคผนวก 2 (31.31 MB) ภาคผนวก 3 (9.25 MB)
วันวิสาข์, ชาญณรงค์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การจักสานไม้ไผ่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (27.57 KB) บทคัดย่อ (65.63 KB) กิตติกรรมประกาศ (32.97 KB) สารบัญ (95.77 KB) บทที่ 1 (196.01 KB) บทที่ 2 (1.83 MB) บทที่ 3 (373.99 KB) บทที่ 4 (540.14 KB) บทที่ 5 (134.12 KB) บรรณานุกรม (112.72 KB) ภาคผนวก (2.12 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.19 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.06 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.81 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.32 MB)
นนทพรรณ์, ธนบุณยเกียรติ์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (914.82 KB) บทคัดย่อ (1.17 MB) สารบัญ (9.34 MB) บทที่ 1 (5.43 MB) บทที่ 2 (18.24 MB) บทที่ 3 (3.37 MB) บทที่ 4.1 (17.1 MB) บทที่ 4.2 (32.66 MB) บทที่ 5 (17.22 MB) บรรณานุกรม (889.03 KB) ภาคผนวก (889.03 KB)
มยุรฉัตร, เงินทอง. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1072
หน้าปก (38.97 KB) บทคัดย่อ (72.92 KB) กิตติกรรมประกาศ (27.38 KB) สารบัญ (119.18 KB) บทที่ 1 (134.44 KB) บทที่ 2 (1.23 MB) บทที่ 3 (131.3 KB) บทที่ 4 (780.5 KB) บทที่ 5 (357.51 KB) บรรณานุกรม (114.39 KB) ภาคผนวก (1.02 MB)
เดือนเพ็ญ, ไชยพรพัฒนา. (2559). การศึกษาสภาพการดำเนินงานการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1072
หน้าปก (32.46 KB) บทคัดย่อ (69.45 KB) กิตติกรรมประกาศ (27.59 KB) สารบัญ (63.46 KB) บทที่ 1 (171.78 KB) บทที่ 2 (1.45 MB) บทที่ 3 (114.17 KB) บทที่ 4 (141.27 KB) บทที่ 5 (124.47 KB) บรรณานุกรม (146.98 KB) ภาคผนวก (380.94 KB)
ชนะจิต, คำแผง. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (696.34 KB) บทคัดย่อ (1.41 MB) สารบัญ (2.65 MB) บทที่ 1 (3.66 MB) บทที่ 2 (16.85 MB) บทที่ 3 (3.21 MB) บทที่ 4 (6.68 MB) บทที่ 5 (14.62 MB) บรรณานุกรม (5.95 MB) ภาคผนวก (30.42 MB)
วันทนา, สวนเศรษฐ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาพิการของศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์.
หน้าปก (38.37 KB) บทคัดย่อ (80.89 KB) กิตติกรรมประกาศ (25.99 KB) สารบัญ (152.57 KB) บทที่ 1 (143.87 KB) บทที่ 2 (1.26 MB) บทที่ 3 (145.8 KB) บทที่ 4 (671.51 KB) บทที่ 5 (141.11 KB) บรรณานุกรม (87.21 KB) ภาคผนวก (626.38 KB)
ธารีรัตน์, สุวรรณ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะครุศาสตร์.
หน้าปก (30.15 KB) บทคัดย่อ (92.1 KB) กิตติกรรมประกาศ (40.75 KB) สารบัญ (88.07 KB) บทที่ 1 (212.62 KB) บทที่ 2 (781.57 KB) บทที่ 3 (121.95 KB) บทที่ 4 (258.89 KB) บทที่ 5 (326.39 KB) บรรณานุกรม (88.24 KB) ภาคผนวก (395.45 KB)
จักรพงษ์, สุขสบาย. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์.
หน้าปก (31.35 KB) บทคัดย่อ (97.96 KB) กิตติกรรมประกาศ (27.12 KB) สารบัญ (120.13 KB) บทที่ 1 (190.55 KB) บทที่ 2 (1.56 MB) บทที่ 3 (131.12 KB) บทที่ 4 (300.67 KB) บทที่ 5 (352.99 KB) บรรณานุกรม (176.78 KB) ภาคผนวก (1.28 MB)
ภัทรวรรณ, เหล่าเขตกิจ. (2559). ความต้องการสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูภร ภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ.
หน้าปก (24.11 KB) บทคัดย่อ (74.51 KB) กิตติกรรมประกาศ (27.51 KB) สารบัญ (167.64 KB) บทที่ 1 (130.49 KB) บทที่ 2 (366.5 KB) บทที่ 3 (86.38 KB) บทที่ 4 (1.16 MB) บทที่ 5 (540.68 KB) บรรณานุกรม (77.58 KB) ภาคผนวก (293.53 KB)
มนตรี, พรมน้อย. (2559). ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (38.34 KB) บทคัดย่อ (251.71 KB) กิตติกรรมประกาศ (83.46 KB) สารบัญ (108.97 KB) สารบัญตาราง (169.83 KB) สารบัญภาพ (132.92 KB) บทที่1 (157.11 KB) บทที่2 (672.23 KB) บทที่3 (276.1 KB) บทที่4 (356.49 KB) บทที่5 (244.92 KB) บรรณานุกรม (212.27 KB) ภาคผนวก (433.49 KB) ประวัติผู้จัดทำ (73.28 KB)
ทิพวัลย์, อุระชื่น. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (25.12 KB) บทคัดย่อ (60.4 KB) กิตติกรรมประกาศ (27.97 KB) สารบัญ (113.11 KB) บทที่ 1 (148.55 KB) บทที่ 2 (490.44 KB) บทที่ 3 (114 KB) บทที่ 4 (435.29 KB) บทที่ 5 (145.78 KB) บรรณานุกรม (120.2 KB) ภาคผนวก (350.8 KB)
ธัญณัช, สีขาว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (1.24 MB) บทคัดย่อ (861.3 KB) สารบัญ (1.94 MB) บทที่ 1 (2.76 MB) บทที่ 2 (14.8 MB) บทที่ 3 (1.84 MB) บทที่ 4 (5.05 MB) บทที่ 5 (5.45 MB) บรรณานุกรม (3.4 MB) ภาคผนวก (19.3 MB)
เอื้ัอมเดือน, คุ้มแสง. (2559). บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาด้านการทอผ้าชุมชนบ้านวังเจ้า อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (27.77 KB) บทคัดย่อ (66.38 KB) กิตติกรรมประกาศ (28.72 KB) สารบัญ (196.96 KB) บทที่ 1 (206.78 KB) บทที่ 2 (4.83 MB) บทที่ 3 (136.16 KB) บทที่ 4 (727.45 KB) บทที่ 5 (324.73 KB) บรรณานุกรม (152.99 KB) ภาคผนวก (367.75 KB)
หนึ่งฤทัย, สืนวน. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (25.68 KB) บทคัดย่อ (69.03 KB) กิตติกรรมประกาศ (24.37 KB) สารบัญ (295.17 KB) บทที่ 1 (121.47 KB) บทที่ 2 (1.57 MB) บทที่ 3 (121.11 KB) บทที่ 4 (2.12 MB) บทที่ 5 (539.58 KB) บรรณานุกรม (65.04 KB) ภาคผนวก (647.16 KB)
น้อยหน่า, บางศรีองค์. (2559). ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ.
หน้าปก (38.06 KB) บทคัดย่อ (70.07 KB) กิตติกรรมประกาศ (26.48 KB) สารบัญ (90.72 KB) บทที่ 1 (98.96 KB) บทที่ 2 (2.13 MB) บทที่ 3 (85.38 KB) บทที่ 4 (294.61 KB) บทที่ 5 (157.05 KB) บรรณานุกรม (61.23 KB) ภาคผนวก (373.14 KB) ภาคผนวก(ต่อ) (159.6 KB)
มณฑา, สังข์ทอง. (2559). ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (31.2 KB) บทคัดย่อ (74.06 KB) กิตติกรรมประกาศ (31.29 KB) สารบัญ (118.85 KB) บทที่ 1 (157.43 KB) บทที่ 2 (857.79 KB) บทที่ 3 (247.79 KB) บทที่ 4 (44.21 KB) บทที่ 5 (137.19 KB) บรรณานุกรม (142.67 KB) ภาคผนวก (3.78 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (2.86 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (3.58 MB)
ลูกขวัญ, อินทร์คล้าย. (2559). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (208.45 KB) บทคัดย่อ (231.46 KB) สารบัญ (89.23 KB) บทที่1 (112.02 KB) บทที่2 (472.47 KB) บทที่3 (99.62 KB) บทที่4 (270.43 KB) บทที่5 (140.49 KB) บรรณานุกรม (78.89 KB) ภาคผนวก (692.28 KB)
คเชนท์, ช่างน้อย. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (1.18 MB) บทคัดย่อ (2.08 MB) สารบัญ (1.32 MB) บทที่ 1 (4.37 MB) บทที่ 2 (16.98 MB) บทที่ 3 (4.23 MB) บทที่ 4 (20.98 MB) บทที่ 5 (4.31 MB) บรรณานุกรม (1.54 MB) ภาคผนวก (15.28 MB)
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (943.4 KB) บทคัดย่อ (1.24 MB) สารบัญ (2.78 MB) บทที่ 1 (1.73 MB) บทที่ 2 (22.66 MB) บทที่ 3 (1.36 MB) บทที่ 4 (7.79 MB) บทที่ 5 (1.13 MB) บรรณานุกรม (1.97 MB) ภาคผนวก (656.99 KB)
2558
กมลธรรม, เกื้อบุตร. (2558). กระบวนการเรียนรู้ทักษะวิชาคีตปฏิญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.56 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2558). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (5.13 MB)
จิตศิริน, ลายลักษณ์. (2558). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. (สำรวยรื่น บัญชา, สำรวยรื่น กิ่งแก้ว). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.01 MB)
วิษณุ, ธงไชย. (2558). การปลดปล่อยและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บูตินครีม. (ทองพูน เฉลิมพร, พูลประเสริฐ พิสิษฐ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (3.46 MB)
ทรงพรรณ, สังข์ทรัพย์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (972.95 KB)
ปุณเรศวร์, รัตนประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ในรายวิชาการผลิตสุกร (Swine Production) ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยาชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2 MB)

Pages