Biblio

2562
สุรีย์พร, แก้วหล่อ, & หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2562). การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/863
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.64 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/860
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.63 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. khomgun. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/994
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (5.37 MB)
อัจฉราพร, แย้มเหม็น. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/859
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.61 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/871
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (13.65 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยิ้มน่วม สินี, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/873
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.88 MB)
วุฒิพงศ์, คงสิบ. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยานะโส จรรยา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/869
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.63 MB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2562). การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุออนไลน์ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (เล็กประดิษฐ์ อัญชลี, Tran., อู่ทองมาก รัฐวิภาค, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/870
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.81 MB)
สุวพัชร, ศรีอุดม. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ขายบนเว็บไซต์โครงการจัดตั้งกองคลัง. (ด่อนจันทร์ สุวรรณา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/877
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.21 MB)
ปิยวดี, น้อยน้าใส. (2562). การพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/874
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.66 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2562). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/867
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.84 MB)
ศศิวรินห์, จันทะวง. (2562). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/876
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1007.32 KB)
ชัชฎาพันธ์, อยู่เพชร. (2562). การวิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณเงินรายได้ ด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/858
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.41 MB)
วรรณวลี, ไตรธรรม. (2562). การวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/861
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.49 MB)
กิติยรัตน์, จันทร์หอม. (2562). การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562. (พงษ์พานิช มนสิการ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/872
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.24 MB)
สุสิตรา, สิงโสม. (2562). การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/868
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.25 MB)
เมวิกา, รุ่งฉัตร. (2562). การสำรวจปัญหาในการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/865
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.13 MB)
ประนอม, หาญจริง, & อรวรรณ, ปันทะนะ. (2562). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/864
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.18 MB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2562). ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/878
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.32 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2562). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/866
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.72 MB)
จิราภรณ์, คลอดเพ็ง. (2562). ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/875
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.25 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2562). วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/862
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.34 MB)
2561
University, Fof Educati. (2561). Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University . Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2561). การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (543.82 KB)
คม, กันชูลี. (2561). การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยโอเพนซอร์ซดรูปัล. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/879
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.26 MB)
นิรุตติ์, ทาอ่อน. (2561). การพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย Line@ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/888
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.27 MB)
สหรัฐ, ทองยัง. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ชัญญะพิเชฏฐ์ จุฑามาศ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/883
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (15.22 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/891
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.26 MB)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลองมังคละจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/892
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.45 MB)
นิรันดา, เฉลิมสถาน. (2561). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/887
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.28 MB)
สมเจตน์, ทองดี. (2561). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/903
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (9.83 MB)
ปรารถนา, อินบุญรอด. (2561). การพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/897
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.32 MB)
วรินทร, พลขัน. (2561). การพัฒนาวิธีการนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/898
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
ศรัณญา, สอนมณี. (2561). การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/880
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.77 MB)
กรวรรณ, ทองสอน. (2561). การพัฒนาสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/895
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.43 MB)
จักกฤษ, จันทวงษ์. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/889
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.89 MB)
เบญจพร, บุญศิริรุ่งเรือง. (2561). การพัฒนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/896
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.63 MB)
สุภาพร, กลิ่นนาค. (2561). การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/901
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.6 MB)
เพ็ญศรี, คำกลิ่น. (2561). การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/881
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.69 MB)
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพชร. (2561). การวิเคราะห์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/902
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.59 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/899
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (13.5 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/893
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.13 MB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2561). ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/900
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.02 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2561). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/890
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.75 MB)
จิราภรณ์, คลอดเพ็ง. (2561). ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/884
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.22 MB)
เชษฐลักษณ์, กลิ่นมาลี. (2561). แนวทางการพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/894
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.45 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2561). แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/882
PDF icon หน้าปก (219.04 KB)PDF icon บทคัดย่อ (263.44 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (662.82 KB)PDF icon สารบัญ (862.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (566.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.8 MB)PDF icon บทที่ 3 (822.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.14 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (769.31 KB)
2560
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (471.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (574.94 KB)PDF icon สารบัญ (62.38 KB)PDF icon บทที่1 (94.1 KB)PDF icon บทที่2 (174.32 KB)PDF icon บทที่3 (82.41 KB)PDF icon บทที่4 (74.92 KB)PDF icon บทที่5 (73.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.96 MB)
เวลิกา, ไผ่เรือง. (2560). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นพดล, โพธิ์ดง. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
พนาวัน, เปรมศรี. (2560). การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/912
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.67 MB)
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อรนิตย์, ภูเขียว. (2560). การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.26 KB)PDF icon บทคัดย่อ (114.7 KB)PDF icon บทที่1 (270.36 KB)PDF icon บทที่2 (599.75 KB)PDF icon บทที่3 (501.59 KB)PDF icon บทที่4 (568 KB)PDF icon บทที่5 (347.72 KB)PDF icon บรรณานุกรม (196.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.68 MB)
ยงยุทธ, สินสวาท. (2560). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ14101). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สิริพงศ์, พรมมา. (2560). การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (46.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (116.43 KB)PDF icon หน้าสารบัญ (94.81 KB)PDF icon บทที่ 1 (168.58 KB)PDF icon บทที่2 (308.89 KB)PDF icon บทที่3 (225.14 KB)PDF icon บทที่4 (261.1 KB)PDF icon บทที่5 (130.61 KB)PDF icon บรรณานุกรม (160.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (986.18 KB)PDF icon เอกสารฉบับเต็ม PDF FULL TEXT (2.15MB) (2.15 MB)
พวงมาลี, รัตติยา. (2560). การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศุภกานต์, ผามั่ง. (2560). การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (433.05 KB)PDF icon สารบัญ (1.18 MB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (167.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (314.22 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.12 MB)PDF icon บทที่ 2 (7.98 MB)PDF icon บทที่ 3 (2.69 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.59 MB)PDF icon บทที่ 5 (821.32 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.19 MB)PDF icon ภาคผนวก (9.05 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.65 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (154.34 KB)
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วีนัส, อยู่แย้ม. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (155.57 KB)PDF icon คำอนุมัติ (168.26 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB)PDF icon สารบัญ (97.36 KB)PDF icon สารบัญตาราง (62.64 KB)PDF icon สารบัญภาพ (52.21 KB)PDF icon บทที่1 (226.74 KB)PDF icon บทที่2 (488.99 KB)PDF icon บทที่3 (521.43 KB)PDF icon บทที่4 (361.07 KB)PDF icon บทที่5 (219.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (202.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (964.69 KB)PDF icon ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
วีระศักดิ์, ทองอ่อน. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/930
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.61 MB)
กฤษณะ, กลิ่นดี. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/916
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.08 MB)
อธิฏฐาน, จันทร์ทา. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (328.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (592.48 KB)PDF icon สารบัญ (126.17 KB)PDF icon บทที่1 (249.36 KB)PDF icon บทที่2 (564.69 KB)PDF icon บทที่3 (471.14 KB)PDF icon บทที่4 (632.61 KB)PDF icon บทที่5 (336.63 KB)PDF icon บรรณานุกรม (126.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (927.82 KB)
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (4.59 MB)
ปวริศา, เกษมสุข. (2560). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (81.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (170.78 KB)PDF icon สารบัญ (117.33 KB)PDF icon บทที่1 (145.96 KB)PDF icon บทที่2 (442.91 KB)PDF icon บทที่3 (251.94 KB)PDF icon บทที่4 (294.97 KB)PDF icon บทที่5 (129.52 KB)PDF icon บรรณานุกรม (166.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (941.56 KB)
พิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (233.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (2.44 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB)PDF icon สารบัญ (110.68 KB)PDF icon บทที่1 (120.02 KB)PDF icon บทที่2 (676.97 KB)PDF icon บทที่3 (211.96 KB)PDF icon บทที่4 (136.99 KB)PDF icon บทที่5 (109.67 KB)PDF icon บรรณนุกรม (215.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.03 MB)
พิมพ์รัตน์, จักรบุตร. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (314.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (563.03 KB)PDF icon สารบัญ (122.13 KB)PDF icon บทที่1 (137.26 KB)PDF icon บทที่2 (439.12 KB)PDF icon บทที่3 (326.79 KB)PDF icon บทที่4 (243.54 KB)PDF icon บทที่5 (94.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (165.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.1 MB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
เสน่ห์, เทศนา. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (18.23 MB)PDF icon ภาคผนวก (18.62 MB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.42 KB)PDF icon สารบัญ (586.56 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (152.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (311.58 KB)PDF icon บทที่ 1 (608.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (7.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (450 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 5 (634.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (443.18 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.35 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (151.64 KB)
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.04 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (53.63 KB)PDF icon สารบัญ (92.74 KB)PDF icon บทที่1 (133.74 KB)PDF icon บทที่2 (302.74 KB)PDF icon บทที่3 (468.62 KB)PDF icon บทที่4 (796.34 KB)PDF icon บทที่5 (372.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (169.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.54 KB)PDF icon ประวัติผู้จัดทำ (105.78 KB)
นิภา, ชื่นทองมอญ. (2560). การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/921
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.66 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2560). การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/923
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
ณัฐฉรียา, สุขสวัสดิ์. (2560). การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (424.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (316.38 KB)PDF icon สารบัญ (1.15 MB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (161.44 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 2 (8.76 MB)PDF icon บทที่ 3 (4.75 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.21 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (919.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (13.28 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (150.94 KB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2560). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/929
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.66 MB)
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (13.52 MB)PDF icon ภาคผนวก (19.79 MB)
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (11.54 MB)
ภิญญดา, พรมสีนอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
โสภิตา, เสนะจิต. (2560). การพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (43.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (414.46 KB)PDF icon สารบัญ (274.59 KB)PDF icon บทที่1 (373.43 KB)PDF icon บทที่2 (2.92 MB)PDF icon บทที่3 (2.06 MB)PDF icon บทที่4 (2.75 MB)PDF icon บทที่5 (464.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (449.22 KB)PDF icon ภาคผนวก (8.08 MB)
กัญญ์ภัทร, ชูศรี. (2560). การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (430.59 KB)PDF icon สารบัญ (881.87 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (159.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (313.32 KB)PDF icon บทที่ 1 (475.33 KB)PDF icon บทที่ 2 (8.33 MB)PDF icon บทที่ 3 (460.91 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (632.4 KB)PDF icon บรรณานุกรม (446.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.7 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (153.77 KB)
ชรินรัตน์, บุญมาก. (2560). การพัฒนาแนวทางการปฏบัติงานระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริ, เม่งมั่งมี. (2560). การพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สยามรัฐ, เพชรพรหม. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (402.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (364.79 KB)PDF icon บทที่1 (857.98 KB)PDF icon บทที่2 (8.58 MB)PDF icon บทที่3 (922 KB)PDF icon บทที่4 (8.47 MB)PDF icon บทที่5 (3.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (792.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.82 MB)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2560). การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/922
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.76 MB)
ณิชนันทน์, ศิริไสยาสน์. (2560). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/919
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.98 MB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2560). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557 – 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/918
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.98 MB)
จิราพร, ตั้งใจ. (2560). การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/932
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.17 MB)
ศิรินทร์, ทิมจันทร์. (2560). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/908
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.6 MB)
พณิดา, แก้วครอง. (2560). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ไตรธรรม วรรณวลี, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/924
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.93 MB)
หรรษา, สันติวิไลลักษณ์. (2560). การวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/920
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.65 MB)
กัลนิกา, พูลผล. (2560). การวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/928
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.56 MB)
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (433.07 KB)PDF icon สารบัญ (726.28 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (159.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (312.98 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 2 (4.92 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.23 MB)PDF icon บรรณานุกรม (902.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.75 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (154.16 KB)
สินี, ยิ้มน่วม. (2560). การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/904
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.53 MB)
วันชัย, ฝึกหัด. (2560). การศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุนีย์, สงวนศรี. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (405.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (326.43 KB)PDF icon สารบัญ (524.82 KB)PDF icon บทที่1 (910.71 KB)PDF icon บทที่2 (7.94 MB)PDF icon บทที่3 (641.04 KB)PDF icon บทที่4 (3.97 MB)PDF icon บทที่5 (2.16 MB)PDF icon บรรณานุกรม (699.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.7 MB)
ประกาศิต, อ่ำอ่วม. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิวกานต์, เชาวนะ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/935
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.53 MB)

Pages