Biblio

Export 946 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/963
PDF icon หน้าปก (43.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (59.83 KB)PDF icon สารบัญ (199.75 KB)PDF icon บทที่1 (163.95 KB)PDF icon บทที่2 (1.55 MB)PDF icon บทที่3 (515.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (205.78 KB)PDF icon บทที่ 5 (119.65 KB)PDF icon บรรณานุกรม (250.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.05 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/975
PDF icon หน้าปก (56.02 KB)PDF icon บทคัดย่อ (42.04 KB)PDF icon สารบัญ (208.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (179.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 3 (532.96 KB)PDF icon บทที่ 4 (237.54 KB)PDF icon บทที่ 5 (135.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (276.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.3 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/988
PDF icon หน้าปก (76.98 KB)PDF icon บทคัดย่อ (70.36 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (5.93 MB)PDF icon สารบัญ (234.44 KB)PDF icon บทที่ 1 (199.95 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.89 MB)PDF icon บทที่ 3 (595.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (239.95 KB)PDF icon บทที่ 5 (143.26 KB)PDF icon บรรณานุกรม (287.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.23 MB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.64 MB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (166.67 KB)PDF icon bib.pdf (60.88 KB)PDF icon ch5.pdf (245.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.32 MB)PDF icon ch3.pdf (156 KB)PDF icon ch2.pdf (1.27 MB)PDF icon ch1.pdf (300.12 KB)PDF icon con1.pdf (528.57 KB)PDF icon abs.pdf (136.77 KB)PDF icon app.pdf (175.83 KB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด. (สีสุกใส อภิชาติ, Tran., สังขะจันทร์ แพรจัน, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.34 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย ลอดช่องหนองกระดิ่ง. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.55 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ, & หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2562). การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/863
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.64 MB)
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 37.mathematics.PDF (2.26 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2549). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาความจริงของชีวิต เรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา”. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.17 MB)
เสาวนีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/966
PDF icon หน้าปก (84.78 KB)PDF icon บทคัดย่อ (71.21 KB)PDF icon สารบัญ (133.87 KB)PDF icon บทที่1 (227.53 KB)PDF icon บทที่2 (1.7 MB)PDF icon บทที่3 (592.18 KB)PDF icon บทที่4 (204.77 KB)PDF icon บทที่5 (194.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (152.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (5.74 MB)
เสาวณีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/992
PDF icon หน้าปก (82.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (86.15 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (51.55 KB)PDF icon สารบัญ (158.44 KB)PDF icon บทที่ 1  (284.22 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (694.56 KB)PDF icon บทที่ 4 (234.56 KB)PDF icon บทที่ 5 (242.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (180.97 KB)PDF icon ภาคผนวก (6.44 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/980
PDF icon หน้าปก (66.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (63.69 KB)PDF icon สารบัญ (123.22 KB)PDF icon บทที่ 1 (155.9 KB)PDF icon บทที่ 2 (587.13 KB)PDF icon บทที่ 3 (312.97 KB)PDF icon บทที่ 4 (207.58 KB)PDF icon บทที่ 5 (126.82 KB)PDF icon บรรณานุกรม (174.06 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.41 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/990
PDF icon หน้าปก (79.87 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.36 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (47.11 KB)PDF icon สารบัญ (145.97 KB)PDF icon บทที่ 1  (195.38 KB)PDF icon บทที่ 2 (716.53 KB)PDF icon บทที่ 3 (364.76 KB)PDF icon บทที่ 4 (245.61 KB)PDF icon บทที่ 5 (156.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (207.64 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.64 MB)
อารีย์, เสนาชัย. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (138.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.14 MB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (1.34 MB)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (0 bytes)PDF icon บทที่5 (237.51 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (0 bytes)
อุ่นเรือน, ชูยิ้ม. (2014). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/978
PDF icon หน้าปก (61.72 KB)PDF icon บทคัดย่อ (66.41 KB)PDF icon สารบัญ (197.27 KB)PDF icon บทที่1 (181.42 KB)PDF icon บทที่2 (1.83 MB)PDF icon บทที่3 (418.51 KB)PDF icon บทที่4 (424.98 KB)PDF icon บทที่5 (147.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (155.2 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.91 MB)
วีนัส, อยู่แย้ม. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (155.57 KB)PDF icon คำอนุมัติ (168.26 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB)PDF icon สารบัญ (97.36 KB)PDF icon สารบัญตาราง (62.64 KB)PDF icon สารบัญภาพ (52.21 KB)PDF icon บทที่1 (226.74 KB)PDF icon บทที่2 (488.99 KB)PDF icon บทที่3 (521.43 KB)PDF icon บทที่4 (361.07 KB)PDF icon บทที่5 (219.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (202.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (964.69 KB)PDF icon ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
ยอดเกตุ, ประทีป. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon สารบัญ (98.43 KB)PDF icon บทที่1 (264.75 KB)PDF icon บทที่2 (915.31 KB)PDF icon บทที่3 (146.25 KB)PDF icon บทที่4 (919.96 KB)PDF icon บทที่5 (234.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (268.32 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)
ฐาปนีย์, จิตร์ตระกูล. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมภาพการ์ตูนส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (11.08 KB)PDF icon สารบัญ (168.78 KB)PDF icon บทคัดย่อ (42.01 KB)PDF icon กิตกรรมประกาศ (32.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (172.38 KB)PDF icon บทที่ 2 (881.07 KB)PDF icon บทที่ 3 (530.18 KB)PDF icon บทที่ 4 (188.92 KB)PDF icon บทที่ 5 (134.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (171.12 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.33 MB)
ปอลิณ, หยุ่นตระกลู. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ เรี่ยง สร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/971
PDF icon หน้าปก (44.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (49.11 KB)PDF icon สารบัญ (82.17 KB)PDF icon บทที่1 (163.41 KB)PDF icon บทที่2 (1.04 MB)PDF icon บทที่3 (330.35 KB)PDF icon บทที่4 (103.98 KB)PDF icon บทที่5 (87.02 KB)PDF icon บรรณานุกรม (102.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.18 MB)
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (26.4 KB)PDF icon สารบัญ (45.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (20.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (181.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (38.95 KB)PDF icon บทที่ 4 (482.49 KB)PDF icon บทที่ 5 (19.67 KB)PDF icon บรรรานุกรม (27.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (251.56 KB)
คนัมพร, ภักดีอาษา. (2545). การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบพัฒนาโครงการจากกรณีงาน เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์" สำหรับบุคลากรในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/790
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.21 MB)
นิรุตติ์, ทาอ่อน. (2561). การพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย Line@ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/888
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.27 MB)
วีระศักดิ์, ทองอ่อน. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/930
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.61 MB)
กฤษณะ, กลิ่นดี. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/916
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.08 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การพัฒนาดินแหล่งวัดตาปะขาวหายเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (62.16 MB)
อธิฏฐาน, จันทร์ทา. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (328.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (592.48 KB)PDF icon สารบัญ (126.17 KB)PDF icon บทที่1 (249.36 KB)PDF icon บทที่2 (564.69 KB)PDF icon บทที่3 (471.14 KB)PDF icon บทที่4 (632.61 KB)PDF icon บทที่5 (336.63 KB)PDF icon บรรณานุกรม (126.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (927.82 KB)
ศุภลักษณ์, วิริยะสุมน. (2543). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fultext.1.pdf (40.02 MB)PDF icon Fultext.2.pdf (23.81 MB)
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (4.59 MB)
ปวริศา, เกษมสุข. (2560). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (81.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (170.78 KB)PDF icon สารบัญ (117.33 KB)PDF icon บทที่1 (145.96 KB)PDF icon บทที่2 (442.91 KB)PDF icon บทที่3 (251.94 KB)PDF icon บทที่4 (294.97 KB)PDF icon บทที่5 (129.52 KB)PDF icon บรรณานุกรม (166.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (941.56 KB)
พิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (233.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (2.44 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB)PDF icon สารบัญ (110.68 KB)PDF icon บทที่1 (120.02 KB)PDF icon บทที่2 (676.97 KB)PDF icon บทที่3 (211.96 KB)PDF icon บทที่4 (136.99 KB)PDF icon บทที่5 (109.67 KB)PDF icon บรรณนุกรม (215.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.03 MB)
พิมพ์รัตน์, จักรบุตร. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (314.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (563.03 KB)PDF icon สารบัญ (122.13 KB)PDF icon บทที่1 (137.26 KB)PDF icon บทที่2 (439.12 KB)PDF icon บทที่3 (326.79 KB)PDF icon บทที่4 (243.54 KB)PDF icon บทที่5 (94.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (165.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.1 MB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สงวน, ช้างฉัตร. (2542). การพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg.1.pdf (7.3 MB)PDF icon ch1-5.pdf (66.86 MB)PDF icon app.1.pdf (8.85 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/767
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.12 MB)
ญาณี, ด่านดำรงรักษ์. (2545). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป ตามหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (66.67 KB)PDF icon bib.pdf (168.1 KB)PDF icon ch5.pdf (159.42 KB)PDF icon ch4.pdf (500.67 KB)PDF icon ch3.pdf (212.57 KB)PDF icon ch2.pdf (473.02 KB)PDF icon ch1.pdf (159.75 KB)PDF icon con1.pdf (172.37 KB)PDF icon abs.pdf (97.28 KB)PDF icon app.pdf (1007.41 KB)
สหรัฐ, ทองยัง. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ชัญญะพิเชฏฐ์ จุฑามาศ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/883
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (15.22 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/891
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.26 MB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (74.55 KB)PDF icon bib.pdf (282.22 KB)PDF icon ch5.pdf (356.64 KB)PDF icon ch4.pdf (532.59 KB)PDF icon ch3.pdf (270.91 KB)PDF icon ch2.pdf (2.66 MB)PDF icon ch1.pdf (200.81 KB)PDF icon con1.pdf (175.73 KB)PDF icon abs.pdf (161.53 KB)PDF icon app.pdf (5.35 MB)
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.65 KB)PDF icon app.pdf (486.86 KB)PDF icon ch5.pdf (921.07 KB)PDF icon ch4.pdf (1.41 MB)PDF icon ch3.pdf (575.36 KB)PDF icon ch2.pdf (2.52 MB)PDF icon ch1.pdf (174 KB)PDF icon con1.pdf (144.82 KB)PDF icon abs.pdf (345.84 KB)PDF icon bib.pdf (228.08 KB)
บุตรอามาตย์, วรวิมล. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (90.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (143.66 KB)PDF icon สารบัญ (144.82 KB)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (1.41 MB)PDF icon บทที่5 (921.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)
ทรงพรรณ, สังข์ทรัพย์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1055
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
ปุณเรศวร์, รัตนประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ในรายวิชาการผลิตสุกร (Swine Production) ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยาชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1042
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลองมังคละจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/892
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.45 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีขนาดเล็ก. (สอนทอง กัญญาณี & เอื้องฟ้า, ทองชาวนา, Eds.). presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภํพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.57 MB)
ผกาวดี, เอี่ยมกำแพง. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริมแคลเซียมจากระดูกปลาสลาด. (วรชุมอินเกต โสรัจ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1050
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
รุ่งทิพย์, จันธิราช. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (0 bytes)PDF icon bib.PDF (35.26 KB)PDF icon ch5.PDF (0 bytes)PDF icon ch4.PDF (213.5 KB)PDF icon ch3.PDF (381.73 KB)PDF icon ch2.PDF (0 bytes)PDF icon ch1.PDF (53.98 KB)PDF icon con1.PDF (0 bytes)PDF icon abs.PDF (28.65 KB)PDF icon app.PDF (963.38 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.5 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์กรสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/784
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (954.45 KB)
วงศ์วนากุล, วิภาพร. (2549). การพัฒนายุทธศาสตร์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงในโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-09-19, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.8 MB)PDF icon บทคัดย่อ (189.81 KB)PDF icon สารบัญ (166.26 KB)PDF icon บทที่1 (299.38 KB)PDF icon บทที่2 (1.47 MB)PDF icon บทที่3 (355.01 KB)PDF icon บทที่4 (551.42 KB)PDF icon บทที่5 (476.34 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.02 MB)PDF icon บรรณานุกรม (278.67 KB)
พิษณุ, แก้วนัยจิตร. (2547). การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/193
PDF icon tpg.pdf (6.19 MB)PDF icon bib.pdf (143.34 KB)PDF icon ch5.pdf (658.34 KB)PDF icon ch4.pdf (1.68 MB)PDF icon ch3.pdf (320.26 KB)PDF icon ch2.pdf (2.09 MB)PDF icon ch1.pdf (490.59 KB)PDF icon con1.pdf (153.45 KB)PDF icon abs.pdf (202.57 KB)PDF icon app.pdf (1.13 MB)
อุมาพร, ปานรัตน์. (2552). การพัฒนายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพพนักงานบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (137.37 KB)PDF icon ภาคผนวก (346.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (161.9 KB)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (236.54 KB)PDF icon บทที่4 (0 bytes)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (157.58 KB)PDF icon หน้าปก (0 bytes)
เตือนใจ, เกี่ยวซี. (2547). การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.42 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.37 MB)
ธนรัตน์, มังคะโชติ. (2550). การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (0 bytes)PDF icon con1.PDF (163.43 KB)PDF icon ch5.PDF (456.38 KB)PDF icon ch4.PDF (0 bytes)PDF icon ch3.PDF (381.84 KB)PDF icon ch2.PDF (0 bytes)PDF icon ch1.PDF (0 bytes)PDF icon bib.PDF (174.68 KB)PDF icon app.PDF (450.05 KB)PDF icon abs.PDF (137.36 KB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/860
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.63 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. khomgun. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/994
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (5.37 MB)
อัจฉราพร, แย้มเหม็น. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/859
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.61 MB)
นิรันดา, เฉลิมสถาน. (2561). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/887
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.28 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/871
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (13.65 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยิ้มน่วม สินี, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/873
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.88 MB)
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
วุฒิพงศ์, คงสิบ. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยานะโส จรรยา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/869
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.63 MB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2562). การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุออนไลน์ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (เล็กประดิษฐ์ อัญชลี, Tran., อู่ทองมาก รัฐวิภาค, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/870
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.81 MB)
พัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2551). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/781
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.64 MB)
กิตติพงษ์, สุวรรณราช. (2549). การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.54 MB)
สุวพัชร, ศรีอุดม. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ขายบนเว็บไซต์โครงการจัดตั้งกองคลัง. (ด่อนจันทร์ สุวรรณา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/877
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.21 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (4.63 MB)PDF icon บทคัดย่อ (129.19 KB)PDF icon สารบัญ (169.57 KB)PDF icon บทที่1 (160.24 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (213.27 KB)PDF icon บทที่4 (1.85 MB)PDF icon บทที่5 (359.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (793.09 KB)
วิชิต, เหล็กคำ. (2559). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/829
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.33 MB)
สมเจตน์, ทองดี. (2561). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/903
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (9.83 MB)
บูรพา, วิถีปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (276.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (181.5 KB)PDF icon บทที่2 (771.62 KB)PDF icon บทที่3 (46.5 KB)PDF icon บทที่4 (379.16 KB)PDF icon บทที่5 (278.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (6.81 MB)
สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1059
PDF icon หน้าปก (44.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (121.55 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (35.93 KB)PDF icon สารบัญ (106.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (321.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (298.48 KB)PDF icon บทที่ 4 (621.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (384.06 KB)PDF icon บรรณานุกรม (194.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.4 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.68 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (597.25 KB)
ภาวิดา, มหาวงศ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1035
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
เสน่ห์, เทศนา. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง. (2548). การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.22 KB)PDF icon bib.pdf (83.82 KB)PDF icon ch5.pdf (227.56 KB)PDF icon ch4.pdf (201.55 KB)PDF icon ch3.pdf (114.64 KB)PDF icon ch2.pdf (1.06 MB)PDF icon ch1.pdf (230.07 KB)PDF icon con1.pdf (98.27 KB)PDF icon abs.pdf (95.6 KB)PDF icon app.pdf (813.46 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2546). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/787
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.83 MB)
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (18.23 MB)PDF icon ภาคผนวก (18.62 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.01 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.49 KB)PDF icon สารบัญ (43 KB)PDF icon บทที่ 1 (81.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (793.31 KB)PDF icon บทที่ 3 (231.32 KB)PDF icon บทที่ 4 (341.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (109.06 KB)PDF icon บรรรานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (727.45 KB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.42 KB)PDF icon สารบัญ (586.56 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (152.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (311.58 KB)PDF icon บทที่ 1 (608.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (7.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (450 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 5 (634.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (443.18 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.35 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (151.64 KB)
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.04 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (53.63 KB)PDF icon สารบัญ (92.74 KB)PDF icon บทที่1 (133.74 KB)PDF icon บทที่2 (302.74 KB)PDF icon บทที่3 (468.62 KB)PDF icon บทที่4 (796.34 KB)PDF icon บทที่5 (372.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (169.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.54 KB)PDF icon ประวัติผู้จัดทำ (105.78 KB)
นิภา, ชื่นทองมอญ. (2560). การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/921
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.66 MB)
ปรารถนา, อินบุญรอด. (2561). การพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/897
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.32 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2560). การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/923
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
วรินทร, พลขัน. (2561). การพัฒนาวิธีการนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/898
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
นพรัตน์, ไชนดาจักร์. (2552). การพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (69.87 KB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2546). การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.14 MB)
ศรัณญา, สอนมณี. (2561). การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/880
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.77 MB)
ไพสาน, จินตปัญญา. (2547). การพัฒนาศักยภาพพนักงานขายที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.81 KB)PDF icon bib.pdf (148.57 KB)PDF icon ch5.pdf (978.74 KB)PDF icon ch4.pdf (2.18 MB)PDF icon ch3.pdf (251.22 KB)PDF icon ch2.pdf (1.69 MB)PDF icon ch1.pdf (244.56 KB)PDF icon con1.pdf (238.45 KB)PDF icon abs.pdf (234.78 KB)PDF icon app.pdf (285.29 KB)
ณัฐฉรียา, สุขสวัสดิ์. (2560). การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (424.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (316.38 KB)PDF icon สารบัญ (1.15 MB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (161.44 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 2 (8.76 MB)PDF icon บทที่ 3 (4.75 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.21 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (919.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (13.28 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (150.94 KB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2560). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/929
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.66 MB)
กรวรรณ, ทองสอน. (2561). การพัฒนาสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/895
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.43 MB)
วิมล, ทองดอนกลิ้ง. (2552). การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตร์แวร์ที่มีคุณภาพของหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (122.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon บทที่1 (233.67 KB)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (245.89 KB)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (71.08 KB)
ภาวดี, ขยันกิจ. (2547). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.72 KB)PDF icon bib.pdf (118.62 KB)PDF icon ch5.pdf (400.59 KB)PDF icon ch4.pdf (386.83 KB)PDF icon ch3.pdf (228.61 KB)PDF icon ch2.pdf (1.9 MB)PDF icon ch1.pdf (320.76 KB)PDF icon con1.pdf (108.93 KB)PDF icon abs.pdf (193.29 KB)PDF icon app.pdf (1.53 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2551). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/792
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.06 MB)
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (13.52 MB)PDF icon ภาคผนวก (19.79 MB)
กชกร, พิเดช. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (741.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.12 MB)PDF icon สารบัญ (1.86 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.69 MB)PDF icon บทที่ 2 (36.31 MB)PDF icon บทที่ 3 (11.87 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.29 MB)PDF icon บทที่ 5 (2.75 MB)PDF icon บรรณานุกรม (3.11 MB)PDF icon ภาคผนวก 1 (19.04 MB)PDF icon ภาคผนวก 2 (31.31 MB)PDF icon ภาคผนวก 3 (9.25 MB)
ชัยวัฒน์, สุทธิรัตน์. (2548). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.81 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.31 MB)
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (11.54 MB)
ชูชาติ, รอดถาวร. (2552). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.42 KB)PDF icon สารบัญ (86.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (53.49 KB)PDF icon กิตกรรมประกาศ (26.16 KB)PDF icon บทที่ 1 (163.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 3 (304.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (238.75 KB)PDF icon บทที่ 5 (168.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (204.69 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.46 MB)

Pages