Biblio

Export 927 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ละออ, ทรงกฤษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/948
PDF icon หน้าปก (31.94 KB)PDF icon บทคัดย่อ (105.38 KB)PDF icon สารบัญ (174.23 KB)PDF icon บทที่1 (153.89 KB)PDF icon บทที่2 (670.09 KB)PDF icon บทที่3 (124.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (612.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (340.87 KB)PDF icon บรรณานุกรม (95.64 KB)PDF icon ภาคผนวก (917.97 KB)
ลังการ์พินธุ์, สุธรรม. (2550). การศึกษาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon ch4.PDF (751.69 KB)PDF icon bib.PDF (139.3 KB)PDF icon ch5.PDF (336.16 KB)PDF icon tpg.PDF (72.2 KB)PDF icon abs.PDF (106.97 KB)PDF icon con1.PDF (108.07 KB)PDF icon ch1.PDF (325.41 KB)PDF icon ch2.PDF (790.97 KB)PDF icon ch3.PDF (193.05 KB)PDF icon app.PDF (714.77 KB)
ลัสดา, ยาวิละ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน รายวิชาการจัดการการตลาด. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1049
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (941.48 KB)
ลายลักษณ์, จิตศิริน. (2558). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. (บัญชา สำรวยรื่น, Tran., กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1056
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.01 MB)
ลำยอง, สำเร็จดี. (2543). วิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนสุนทรภู่. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (54.16 MB)
ลำเนา, เอียมสะอาด. (2545). ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.28 MB)
ลูกขวัญ, อินทร์คล้าย. (2559). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (208.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (231.46 KB)PDF icon สารบัญ (89.23 KB)PDF icon บทที่1 (112.02 KB)PDF icon บทที่2 (472.47 KB)PDF icon บทที่3 (99.62 KB)PDF icon บทที่4 (270.43 KB)PDF icon บทที่5 (140.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (78.89 KB)PDF icon ภาคผนวก (692.28 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (74.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.04 KB)PDF icon สารบัญ (98.48 KB)PDF icon บทที่1 (223.09 KB)PDF icon บทที่2 (1.28 MB)PDF icon บทที่3 (194.53 KB)PDF icon บทที่4 (560.07 KB)PDF icon บทที่5 (766.31 KB)PDF icon ภาคผนวก (442.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (218.38 KB)
วงศ์วนากุล, วิภาพร. (2549). การพัฒนายุทธศาสตร์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงในโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-09-19, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.8 MB)PDF icon บทคัดย่อ (189.81 KB)PDF icon สารบัญ (166.26 KB)PDF icon บทที่1 (299.38 KB)PDF icon บทที่2 (1.47 MB)PDF icon บทที่3 (355.01 KB)PDF icon บทที่4 (551.42 KB)PDF icon บทที่5 (476.34 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.02 MB)PDF icon บรรณานุกรม (278.67 KB)
วณิชญา, ฉิมนาค. (2558). ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1041
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.41 MB)
วณิชยา, ประไพภักดิ์. (2560). การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (322.73 KB)PDF icon บทคัดย่อ (256 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (123.6 KB)PDF icon สารบัญ (1.25 MB)PDF icon บทที่ 1 (885.9 KB)PDF icon บทที่ 2 (8.42 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 4 (4.39 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (924.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.41 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (117.02 KB)
วนิดา, จันทรมณี. (2560). รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วนิดา, กลิ่นใจ. (2559). วิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 - 2558. (รุ่งนิมิตร ธรรมสาคร, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/827
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.81 MB)
วรกมล, นาชอน. (2554). ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (224.69 KB)PDF icon บทคัดย่อ (285.38 KB)PDF icon สารบัญ (495.1 KB)PDF icon บทที่1 (928.41 KB)PDF icon บทที่3 (681.91 KB)PDF icon บทที่4 (1.46 MB)PDF icon บทที่5 (953.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.09 MB)PDF icon ภาคผนวก (1.44 MB)PDF icon บทที่2 (1.3 MB)
วรพรรณ, ศรีกล่ำ. (2558). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/968
PDF icon หน้าปก (67.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (64.21 KB)PDF icon สารบัญ (146.37 KB)PDF icon บทที่1 (283.91 KB)PDF icon บทที่2 (2.38 MB)PDF icon บทที่3 (381.06 KB)PDF icon บทที่4 (674.57 KB)PDF icon บทที่5 (570.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (318.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.39 MB)
วรภา, บางพลี. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1064
PDF icon หน้าปก (31.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.16 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (28.36 KB)PDF icon สารบัญ (126.28 KB)PDF icon บทที่ 1 (173.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (886.46 KB)PDF icon บทที่ 3 (204.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (114.07 KB)PDF icon บทที่ 5 (169.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (137.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)
วรรณวลี, ไตรธรรม. (2559). การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/838
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.1 MB)
วรรณวลี, ไตรธรรม. (2562). การวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/861
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.6 MB)
วรรธนา, วจีกาญจนะ. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (86.82 KB)PDF icon con1.pdf (131.74 KB)PDF icon ch5.pdf (1.16 MB)PDF icon ch4.pdf (530.98 KB)PDF icon ch3.pdf (273.49 KB)PDF icon ch2.pdf (2.52 MB)PDF icon ch1.pdf (327.89 KB)PDF icon bib.pdf (166.84 KB)PDF icon app.pdf (1.62 MB)PDF icon abs.pdf (187.9 KB)
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (90.21 KB)PDF icon app.pdf (674.05 KB)PDF icon ch5.pdf (921.07 KB)PDF icon ch4.pdf (1.41 MB)PDF icon ch3.pdf (575.36 KB)PDF icon ch2.pdf (2.52 MB)PDF icon ch1.pdf (386.77 KB)PDF icon con1.pdf (144.82 KB)PDF icon abs.pdf (143.66 KB)PDF icon bib.pdf (228.08 KB)
วรัญญา, กันสุข. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (186.79 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.06 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (54.77 KB)PDF icon สารบัญ (472.57 KB)PDF icon บทที่1 (256.28 KB)PDF icon บทที่2 (896.15 KB)PDF icon บทที่3 (432.7 KB)PDF icon บทที่4 (1.12 MB)PDF icon บทที่5 (312.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (253.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.15 MB)
วราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ. (2548). การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 17.Education-quality.pdf (3.8 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2541). แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ.1.pdf (78.55 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.44 MB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.46 KB)PDF icon bib.pdf (109.75 KB)PDF icon ch5.pdf (153.86 KB)PDF icon ch4.pdf (790.13 KB)PDF icon ch3.pdf (127.09 KB)PDF icon ch2.pdf (533.2 KB)PDF icon ch1.pdf (115.49 KB)PDF icon con1.pdf (192.77 KB)PDF icon abs.pdf (127.73 KB)PDF icon app.pdf (192.23 KB)
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/946
PDF icon หน้าปก (84.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (75.64 KB)PDF icon สารบัญ (265 KB)PDF icon บทที่ 1 (181.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (270.42 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.82 MB)PDF icon บทที่ 5 (256.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (176.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (335.37 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 40.Knowledge-and-attitude.PDF (513.05 KB)
วราภรณ์, จันทะศร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/914
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.36 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2548). การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.64 MB)PDF icon fulltext2.pdf (1.29 MB)
วรินทร, พลขัน. (2561). การพัฒนาวิธีการนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/898
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.33 MB)
วรินทร, พลขัน. (2559). วิเคราะห์ลักษณะการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/839
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (915.04 KB)
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.04 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (53.63 KB)PDF icon สารบัญ (92.74 KB)PDF icon บทที่1 (133.74 KB)PDF icon บทที่2 (302.74 KB)PDF icon บทที่3 (468.62 KB)PDF icon บทที่4 (796.34 KB)PDF icon บทที่5 (372.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (169.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.54 KB)PDF icon ประวัติผู้จัดทำ (105.78 KB)
วรเชษฐ์, ม่วงมุกข์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.83 KB)PDF icon bib.pdf (63.62 KB)PDF icon ch5.pdf (193.4 KB)PDF icon ch4.pdf (725.93 KB)PDF icon ch3.pdf (192.73 KB)PDF icon ch2.pdf (1.15 MB)PDF icon ch1.pdf (170.41 KB)PDF icon con1.pdf (154.68 KB)PDF icon abs.pdf (115.89 KB)PDF icon app.pdf (591.46 KB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (5.72 MB)PDF icon บทคัดย่อ (153.85 KB)PDF icon สารบัญ (340.53 KB)PDF icon บทที่ 1 (492.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (3.4 MB)PDF icon บทที่ 3 (317.44 KB)PDF icon บทที่ 4 (790.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (475.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (450.31 KB)
วสุพล, พลัง. (2557). ความคาดหวังของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนในจังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วันชัย, ฝึกหัด. (2560). การศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.85 KB)PDF icon app.pdf (733.99 KB)PDF icon ch5.pdf (507.31 KB)PDF icon ch4.pdf (2.77 MB)PDF icon ch3.pdf (161.64 KB)PDF icon ch2.pdf (3.12 MB)PDF icon ch1.pdf (299.52 KB)PDF icon con1.pdf (155.75 KB)PDF icon abs.pdf (134.95 KB)PDF icon bib.pdf (160.86 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (59.97 KB)PDF icon bib.pdf (72.06 KB)PDF icon ch5.pdf (187.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.41 MB)PDF icon ch3.pdf (97.08 KB)PDF icon ch2.pdf (2.75 MB)PDF icon ch1.pdf (199.39 KB)PDF icon con1.pdf (108.81 KB)PDF icon abs.pdf (141.75 KB)PDF icon app.pdf (267.06 KB)
วันทนา, สวนเศรษฐ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาพิการของศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1065
PDF icon หน้าปก (38.37 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.89 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (25.99 KB)PDF icon สารบัญ (152.57 KB)PDF icon บทที่ 1 (143.87 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 3 (145.8 KB)PDF icon บทที่ 4 (671.51 KB)PDF icon บทที่ 5 (141.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (87.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (626.38 KB)
วันวิสาข์, ชาญณรงค์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การจักสานไม้ไผ่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1060
PDF icon หน้าปก (27.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (65.63 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (32.97 KB)PDF icon สารบัญ (95.77 KB)PDF icon บทที่ 1 (196.01 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (373.99 KB)PDF icon บทที่ 4 (540.14 KB)PDF icon บทที่ 5 (134.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (112.72 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.12 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.19 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.06 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.81 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.32 MB)
วันเพ็ญ, ปราศรัย. (2545). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.49 MB)PDF icon bib.pdf (177.44 KB)PDF icon ch5.pdf (667.46 KB)PDF icon ch4.pdf (1.99 MB)PDF icon ch3.pdf (272.81 KB)PDF icon ch2.pdf (374.32 KB)PDF icon ch1.pdf (179.51 KB)PDF icon con1.pdf (215.36 KB)PDF icon abs.pdf (165.36 KB)PDF icon app.pdf (477.79 KB)
วันเพ็ญ, มณีวัลย์และคณะ. (2559). การวิเคราะห์การพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/842
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (15 MB)
วันเพ็ญ, ตรงต่อกิจ. (2559). การวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/840
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
วัลภา, ศศิวิมล. (2528). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านขั้นตีความก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขั้นตีความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 30.Achievement.pdf (5.52 MB)
วัลภา, ศศิวิมล. (2548). การวิเคราะห์หารูปแบบเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ศิริวรรณ ทัศนีย์ & เดือนเพ็ญ, สนแย้ม, Eds.). presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.97 MB)
วัลภา, ศศิวิมล, & ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. (อินทร์ทอง วีระพงษ์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (76.97 MB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
วาลีย์, ทองทา. (2556). การศึกษาปริมาณคาเฟอีนและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกาแฟปรุงสำเร็จรูปสำหรับลดน้ำหนัก. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (220.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (399.49 KB)PDF icon สารบัญ (367.41 KB)PDF icon บทที่ 1 (427.66 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.65 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 4 (1021.05 KB)PDF icon บทที่ 5 (258.53 KB)PDF icon บรรรานุกรม (406.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (475.7 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/997
PDF icon หน้าปก (57.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (79.69 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (40.76 KB)PDF icon สารบัญ (188.14 KB)PDF icon บทที่1 (306.06 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (187.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.44 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.95 KB)PDF icon บรรณานุกรม (156.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (483.02 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/967
PDF icon หน้าปก (22.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (63.25 KB)PDF icon สารบัญ (157.89 KB)PDF icon บทที่1 (246.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.56 MB)PDF icon บทที่3 (156.16 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.25 MB)PDF icon บทที่ 5 (498.96 KB)PDF icon บรรณานุกรม (128.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (425 KB)
วิจิตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโฑธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (22.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (31.35 KB)PDF icon สารบัญ (53.13 KB)PDF icon บทที่1 (71.31 KB)PDF icon บทที่2 (461.73 KB)PDF icon บทที่3 (51.51 KB)PDF icon บทที่4 (389.15 KB)PDF icon บทที่5 (151.62 KB)PDF icon บรรณานุกรม (42.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (127.62 KB)
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (2.08 MB)PDF icon บทคัดย่อ (129.61 KB)PDF icon บทที่1 (247.77 KB)PDF icon บทที่2 (2.58 MB)PDF icon บทที่3 (193.44 KB)PDF icon บทที่4 (1.47 MB)PDF icon บทที่5 (685.88 KB)PDF icon บรรณานุกรม (173.59 KB)PDF icon ภาคผนวก (818.34 KB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.42 KB)PDF icon สารบัญ (586.56 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (152.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (311.58 KB)PDF icon บทที่ 1 (608.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (7.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (450 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 5 (634.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (443.18 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.35 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (151.64 KB)
วิชิต, เหล็กคำ. (2559). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/829
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.85 MB)
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (80.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.86 KB)PDF icon สารบัญ (597.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (206.25 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (174.36 KB)PDF icon บทที่ 4 (735.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (73.46 KB)PDF icon ภาคผนวก (138.83 KB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/975
PDF icon หน้าปก (56.02 KB)PDF icon บทคัดย่อ (42.04 KB)PDF icon สารบัญ (208.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (179.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 3 (532.96 KB)PDF icon บทที่ 4 (237.54 KB)PDF icon บทที่ 5 (135.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (276.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.3 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/988
PDF icon หน้าปก (76.98 KB)PDF icon บทคัดย่อ (70.36 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (5.93 MB)PDF icon สารบัญ (234.44 KB)PDF icon บทที่ 1 (199.95 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.89 MB)PDF icon บทที่ 3 (595.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (239.95 KB)PDF icon บทที่ 5 (143.26 KB)PDF icon บรรณานุกรม (287.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.23 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/963
PDF icon หน้าปก (43.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (59.83 KB)PDF icon สารบัญ (199.75 KB)PDF icon บทที่1 (163.95 KB)PDF icon บทที่2 (1.55 MB)PDF icon บทที่3 (515.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (205.78 KB)PDF icon บทที่ 5 (119.65 KB)PDF icon บรรณานุกรม (250.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.05 MB)
วิมล, ทองดอนกลิ้ง. (2552). การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตร์แวร์ที่มีคุณภาพของหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (122.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (710.81 KB)PDF icon บรรณานุกรม (174.33 KB)PDF icon บทที่1 (233.67 KB)PDF icon บทที่2 (1.57 MB)PDF icon บทที่3 (413.41 KB)PDF icon บทที่4 (245.89 KB)PDF icon บทที่5 (439.99 KB)PDF icon สารบัญ (137.65 KB)PDF icon หน้าปก (84.42 KB)
วิยะดา, บัวประเสริฐ. (2557). ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารจัดการในเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (39.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (212.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.68 KB)PDF icon บทที่1 (100.55 KB)PDF icon บทที่2 (773.82 KB)PDF icon บทที่3 (66.63 KB)PDF icon บทที่4 (587.32 KB)PDF icon บทที่5 (273.95 KB)PDF icon สารบัญ (86.68 KB)PDF icon หน้าปก (23.88 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2546). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/787
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.83 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.76 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2536). การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิตสหวิทยาลัยพุทธชินราช. presented at the 2536, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & บุญรักษ์, ตัณฑ์เจริญรัตน์และคณะ. (2550). คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 29.assess.pdf (2.04 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2543). ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (25.51 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2543). ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. (ศุภวิทิตพัฒนา ธวัชชัย, Tran., บรรหาร พนมพร, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (714.13 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.6 MB)
วิรุฬพร, แก้วกล้า. (2545). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (76.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (165.95 KB)PDF icon สารบัญ (296.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (388.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (283.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (3.32 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.1 MB)PDF icon บรรณานุกรม (334.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (902.81 KB)
วิลาวัณย์, ประสานจิตร. (2552). แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/973
PDF icon หน้าปก (65.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (68.94 KB)PDF icon สารบัญ (104.84 KB)PDF icon บทที่ 1 (190.54 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (138.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (208.01 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (774.71 KB)
วิลาวัลย์, ประทุมวงศ์. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.85 KB)PDF icon bib.PDF (100.39 KB)PDF icon ch5.PDF (292.5 KB)PDF icon ch4.PDF (766.95 KB)PDF icon ch3.PDF (160.87 KB)PDF icon ch2.PDF (1.16 MB)PDF icon ch1.PDF (229.12 KB)PDF icon con1.PDF (172.09 KB)PDF icon abs.PDF (123.29 KB)PDF icon app.PDF (236.42 KB)
วิวัฒน์, เจษฎาภรณ์พิพัฒน์. (2559). การสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ศิวิลัย เสกสรรค์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/843
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
วิษณุ, เพ็ชรแอน. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.74 KB)PDF icon บทคัดย่อ (19.14 KB)PDF icon สารบัญ (46.96 KB)PDF icon บทที่1 (64.94 KB)PDF icon บทที่2 (232.76 KB)PDF icon บทที่3 (39.81 KB)PDF icon บทที่4 (257.89 KB)PDF icon บทที่5 (128.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (38.91 KB)PDF icon ภาคผนวก (122.34 KB)
วิษณุ, สร้อยมี. (2551). การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (80.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (139.44 KB)PDF icon สารบัญ (273.29 KB)PDF icon บทที่ 1 (371.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.17 MB)PDF icon บทที่ 3 (286.47 KB)PDF icon บทที่ 4 (312.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (306.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (235.2 KB)PDF icon ภาคผนวก (605.54 KB)
วิษณุ, ธงไชย. (2554). เทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/764
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (661.25 KB)
วิษณุ, ธงไชย. (2558). การปลดปล่อยและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บูตินครีม. (ทองพูน เฉลิมพร, Tran., พูลประเสริฐ พิสิษฐ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1046
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (3.46 MB)
วีนัส, อยู่แย้ม. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (155.57 KB)PDF icon คำอนุมัติ (168.26 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB)PDF icon สารบัญ (97.36 KB)PDF icon สารบัญตาราง (62.64 KB)PDF icon สารบัญภาพ (52.21 KB)PDF icon บทที่1 (226.74 KB)PDF icon บทที่2 (488.99 KB)PDF icon บทที่3 (521.43 KB)PDF icon บทที่4 (361.07 KB)PDF icon บทที่5 (219.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (202.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (964.69 KB)PDF icon ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (3.39 MB)PDF icon บทคัดย่อ (115.3 KB)PDF icon สารบัญ (225.57 KB)PDF icon บทที่1 (255.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (258.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (404.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (182.17 KB)PDF icon ภาคผนวก (304.09 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (62.87 KB)PDF icon bib.pdf (245.42 KB)PDF icon ch5.pdf (280.34 KB)PDF icon ch4.pdf (1.05 MB)PDF icon ch3.pdf (154.16 KB)PDF icon ch2.pdf (2.24 MB)PDF icon ch1.pdf (136.49 KB)PDF icon con1.pdf (122.61 KB)PDF icon abs.pdf (101.3 KB)PDF icon app.pdf (329.65 KB)
วีระกุล, ธงชัย. (2546). การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วีระกุล, กนกรัตน์. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (55.9 KB)PDF icon bib.pdf (83.71 KB)PDF icon ch5.pdf (297.09 KB)PDF icon ch4.pdf (682.91 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (440.42 KB)PDF icon ch1.pdf (127.45 KB)PDF icon con1.pdf (170.35 KB)PDF icon abs.pdf (113.95 KB)PDF icon app.pdf (146.68 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (128.57 KB)PDF icon สารบัญ (65.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (162.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 3 (128.56 KB)PDF icon บทที่ 4 (416.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (435.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.39 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.83 KB)PDF icon bib.pdf (142.28 KB)PDF icon ch5.pdf (435.25 KB)PDF icon ch4.pdf (416.35 KB)PDF icon ch3.pdf (128.56 KB)PDF icon ch2.pdf (1.32 MB)PDF icon ch1.pdf (162.46 KB)PDF icon con1.pdf (65.85 KB)PDF icon abs.pdf (128.57 KB)PDF icon app.pdf (300.39 KB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของหญ้าหนวดแมวจากผลกระทบของวันปลูกและอัตราปุ๋ยไนโตรเจน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (50.76 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2541). การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก.1.pdf (20.58 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2539). ผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill). presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (27.6 MB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
วีระศักดิ์, ทองอ่อน. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/930
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.04 MB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพัทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/952
PDF icon หน้าปก (227.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (243.59 KB)PDF icon สารบัญ (420.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (336.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (986.68 KB)PDF icon บทที่ 3 (303.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (555.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (329.6 KB)PDF icon ภาคผนวก (419.49 KB)
วุฒิพงศ์, คงสิบ. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยานะโส จรรยา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/869
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.74 MB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพันทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.61 KB)PDF icon bib.pdf (89.5 KB)PDF icon ch5.pdf (191.57 KB)PDF icon ch4.pdf (1.67 MB)PDF icon ch3.pdf (206.04 KB)PDF icon ch2.pdf (1.94 MB)PDF icon ch1.pdf (238.45 KB)PDF icon con1.pdf (385.55 KB)PDF icon abs.pdf (139.47 KB)PDF icon app.pdf (157.94 KB)
วุฒิไกร, วุฒิกัมพล. (2557). การศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.7 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.38 KB)PDF icon สารบัญ (34.03 KB)PDF icon บทที่ 1 (62.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (285.52 KB)PDF icon บทที่ 3 (43.93 KB)PDF icon บทที่ 4 (86.76 KB)PDF icon บทที่ 5 (45.75 KB)PDF icon บรรณานุกรม (33.95 KB)PDF icon ภาคผนวก (166.14 KB)
วุฒิไกร, นาคหวัง. (2548). การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพของข้าราชการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (63.14 KB)PDF icon บทคัดย่อ (159.66 KB)PDF icon สารบัญ (100.72 KB)PDF icon บทที่1 (107.24 KB)PDF icon บทที่2 (850.77 KB)PDF icon บทที่3 (174.02 KB)PDF icon บทที่4 (910.52 KB)PDF icon บทที่5 (258.8 KB)PDF icon บรรณานุกรม (76.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (342.96 KB)
ศรัณญา, สอนมณี. (2561). การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/880
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.37 MB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-05-29.
PDF icon หน้าปก (62.14 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.54 KB)PDF icon สารบัญ (121.25 KB)PDF icon บทที่ 1 (311.16 KB)PDF icon บทที่ 2 (926.77 KB)PDF icon บทที่ 3 (154.35 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.2 MB)PDF icon บทที่ 5 (312.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.75 MB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.14 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.54 KB)PDF icon สารบัญ (121.25 KB)PDF icon บทที่1 (311.16 KB)PDF icon บทที่2 (926.77 KB)PDF icon บทที่3 (154.35 KB)PDF icon บทที่4 (1.2 MB)PDF icon บทที่5 (312.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.75 MB)
ศรีสองรัก, สารีสังข์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/926
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.84 MB)
ศรีอรุณ, ไพบูลย์. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.47 MB)PDF icon bib.pdf (294.02 KB)PDF icon ch5.pdf (461.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (423.85 KB)PDF icon ch2.pdf (1.43 MB)PDF icon ch1.pdf (539.53 KB)PDF icon con1.pdf (283.57 KB)PDF icon abs.pdf (268.3 KB)PDF icon app.pdf (474.08 KB)
ศรีเพ็ญ, สนั่นนาม. (2543). ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (82.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (180.32 KB)PDF icon สารบัญ (162.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (322.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.54 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.33 MB)PDF icon บทที่ 5 (396.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (148.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (407.97 KB)
ศลิษา, แสงเมือง. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon บทคัดย่อ (15.68 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.53 MB)PDF icon บรรณานุกรม (44.17 KB)PDF icon บทที่1 (49.66 KB)PDF icon บทที่2 (373.64 KB)PDF icon บทที่3 (161.93 KB)PDF icon บทที่4 (29.51 KB)PDF icon บทที่5 (43.93 KB)PDF icon สารบัญ (40.19 KB)PDF icon หน้าปก (13.28 KB)
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (421.15 KB)PDF icon สารบัญ (597.6 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (158.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (314.48 KB)PDF icon บทที่ 1 (899.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (6.25 MB)PDF icon บทที่ 3 (767.99 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.24 MB)PDF icon บรรณานุกรม (595.78 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.54 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.48 KB)

Pages