Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2548). ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
คฑาวุธ, พรมใจ. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตามแนวทางงการหยุดเดินและพูดคุยกับประชาชน(Stop Walk and Talk)ด้านป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/970
PDF icon หน้าปก (46.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (58.89 KB)PDF icon สารบัญ (93.33 KB)PDF icon บทที่1 (174 KB)PDF icon บทที่2 (1.23 MB)PDF icon บทที่3 (137.06 KB)PDF icon บทที่4 (732.67 KB)PDF icon บทที่5 (270.61 KB)PDF icon บรรณานุกรม (50.34 KB)PDF icon ภาคผนวก (177.41 KB)
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/995
PDF icon หน้าปก (81.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.67 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (51.57 KB)PDF icon สารบัญ (156.95 KB)PDF icon บทที่1 (304.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.07 MB)PDF icon บทที่ 3 (224.32 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.29 MB)PDF icon บทที่ 5 (485.33 KB)PDF icon บรรณานุกรม (88.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (301.85 KB)
บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (31.04 MB)
อัจฉรา, นุชภักดี. (2526). ความคิดเห็นของอาจารย์วิทยาลัยครูเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครู. presented at the 2526, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
PDF icon ความคิดเห็นของอาจารย์วิทยาลัยครูเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครู.1.pdf (40.13 MB)
เจษฎากรณ์, ทองน้อย. (2557). ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพ จากอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27 KB)PDF icon สารบัญ (25.67 KB)PDF icon บทที่1 (38.65 KB)PDF icon บทที่2 (192.99 KB)PDF icon บทที่3 (66.16 KB)PDF icon บทที่4 (273 KB)PDF icon บทที่5 (53.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (48.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (345.48 KB)
ศรีเพ็ญ, สนั่นนาม. (2543). ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (82.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (180.32 KB)PDF icon สารบัญ (162.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (322.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.54 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.33 MB)PDF icon บทที่ 5 (396.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (148.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (407.97 KB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2537). ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (71.15 MB)
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2547). ความต้องการพักอาศัยอยู่ในหอพักของสถาบันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (เรืองธรรม ทัศนีย์ & อนงค์นาฏ, คงประชา, Eds.). presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.73 MB)
สงวน, ช้างฉัตร, สุวารีย์, วงศ์วัฒนา, & บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/797
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.05 MB)
ภัทรวรรณ, เหล่าเขตกิจ. (2559). ความต้องการสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูภร ภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1069
PDF icon หน้าปก (24.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.51 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.51 KB)PDF icon สารบัญ (167.64 KB)PDF icon บทที่ 1 (130.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (366.5 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (540.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (77.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (293.53 KB)
อุทุมพร, ศตะกูรมะ. (2556). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (24.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.52 KB)PDF icon สารบัญ (38.28 KB)PDF icon บทที่1 (62.73 KB)PDF icon บทที่2 (311.49 KB)PDF icon บทที่3 (42.93 KB)PDF icon บทที่4 (149.16 KB)PDF icon บทที่5 (54.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (241.42 KB)
สุวิช, แทนปั้น. (2545). ความต้องการเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 33.techno.PDF (1.42 MB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (7.84 MB)PDF icon บทคัดย่อ (172.23 KB)PDF icon สารบัญ (160.2 KB)PDF icon บทที่ 1 (359 KB)PDF icon บทที่ 2 (5.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (235.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (441.45 KB)PDF icon บทที่ 5 (631.34 KB)PDF icon บรรณานุกรม (789.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (520.32 KB)
รัตนขจิตวงศ์, พิมลพรรณ. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/150
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (441.45 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (520.32 KB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (441.45 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (520.32 KB)
สำเภา, สันติพร้อมวงศ์. (2552). ความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (122.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (710.81 KB)PDF icon บรรณานุกรม (174.33 KB)PDF icon บทที่1 (233.67 KB)PDF icon บทที่2 (1.57 MB)PDF icon บทที่3 (413.41 KB)PDF icon บทที่4 (245.89 KB)PDF icon บทที่5 (439.99 KB)PDF icon สารบัญ (137.65 KB)PDF icon หน้าปก (84.42 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2541). ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2541.
PDF icon fulltext.pdf (28.56 MB)
สมศักดิ์, ก้อนเพ็ชร์. (2545). ความต้องการในการอบรมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (64.96 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.29 KB)PDF icon สารบัญ (230.41 KB)PDF icon บทที่ 1 (146.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.39 MB)PDF icon บทที่ 3 (160.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (911.9 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (153.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (159 KB)
กรวรรณ, ขจีจิต. (2560). ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.13 KB)PDF icon บทคัดย่อ (172.34 KB)PDF icon สารบัญ (237.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (114.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (78.27 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.66 MB)PDF icon บทที่ 5 (194.7 KB)PDF icon บรรณานุกรม (90.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (179.01 KB)
ดวงชนก, บุณยะปาน. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (255.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (461.31 KB)PDF icon สารบัญ (639.45 KB)PDF icon บทที่ 1 (1016.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (677.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (947.29 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (451.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (844.88 KB)
มนตรี, พรมน้อย. (2559). ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (38.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (251.71 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (83.46 KB)PDF icon สารบัญ (108.97 KB)PDF icon สารบัญตาราง (169.83 KB)PDF icon สารบัญภาพ (132.92 KB)PDF icon บทที่1 (157.11 KB)PDF icon บทที่2 (672.23 KB)PDF icon บทที่3 (276.1 KB)PDF icon บทที่4 (356.49 KB)PDF icon บทที่5 (244.92 KB)PDF icon บรรณานุกรม (212.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (433.49 KB)PDF icon ประวัติผู้จัดทำ (73.28 KB)
นิรุตติ์, ทาอ่อน. (2559). ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. (สรรพรอด วันวิสาข์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/830
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (829.24 KB)
มยุรี, ประทุมมาศ. (2544). ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.26 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.48 KB)PDF icon สารบัญ (112.6 KB)PDF icon บทที่ 1 (182.88 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.5 MB)PDF icon บทที่ 3 (94.1 KB)PDF icon บทที่ 4 (404.76 KB)PDF icon บทที่ 5 (421.85 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.52 KB)PDF icon ภาคผนวก (242.03 KB)
ณิรดา, เวชญาลักษณ์. (2558). ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1039
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.37 MB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon abs.pdf (149.47 KB)PDF icon bib.pdf (165.98 KB)PDF icon ch5.pdf (353.13 KB)PDF icon ch4.pdf (793.71 KB)PDF icon ch3.pdf (99.74 KB)PDF icon ch2.pdf (581.93 KB)PDF icon ch1.pdf (144.84 KB)PDF icon con1.pdf (140.04 KB)PDF icon tpg.pdf (67.14 KB)PDF icon app.pdf (192.28 KB)
ผ่องพรรณ, จันทร์โอชา. (2547). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.89 KB)PDF icon bib.pdf (173.49 KB)PDF icon ch5.pdf (342.3 KB)PDF icon ch4.pdf (614.95 KB)PDF icon ch3.pdf (183.63 KB)PDF icon ch2.pdf (2.3 MB)PDF icon ch1.pdf (421.32 KB)PDF icon con1.pdf (237.44 KB)PDF icon abs.pdf (123.14 KB)PDF icon app.pdf (395.24 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2538). ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (26.09 MB)
วรกมล, นาชอน. (2554). ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (224.69 KB)PDF icon บทคัดย่อ (285.38 KB)PDF icon สารบัญ (495.1 KB)PDF icon บทที่1 (928.41 KB)PDF icon บทที่3 (681.91 KB)PDF icon บทที่4 (1.46 MB)PDF icon บทที่5 (953.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.09 MB)PDF icon ภาคผนวก (1.44 MB)PDF icon บทที่2 (1.3 MB)
โสภิดา, บุญมี. (2547). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (61.06 KB)PDF icon bib.pdf (81.26 KB)PDF icon ch5.pdf (146.63 KB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (100.56 KB)PDF icon ch2.pdf (314.82 KB)PDF icon ch1.pdf (200.62 KB)PDF icon con1.pdf (443.26 KB)PDF icon abs.pdf (135.1 KB)PDF icon app.pdf (417.1 KB)
บุญมี, โสภิดา. (2546). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก.
PDF icon tpg.pdf (61.06 KB)PDF icon bib.pdf (81.26 KB)PDF icon ch5.pdf (146.63 KB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (100.56 KB)PDF icon ch2.pdf (314.82 KB)PDF icon ch1.pdf (200.62 KB)PDF icon con1.pdf (443.26 KB)PDF icon abs.pdf (135.1 KB)PDF icon app.pdf (417.1 KB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Vol. 1-300 เล่ม, p. 226 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: ร้านเป็นหนึ่ง. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1025
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.89 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.44 MB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2545). ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 40.Knowledge-and-attitude.PDF (513.05 KB)
สธน, โรจนตระกูล. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 43.Exercise-of-power.PDF (1.11 MB)
ทิพวัลย์, อุระชื่น. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1066
PDF icon หน้าปก (25.12 KB)PDF icon บทคัดย่อ (60.4 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.97 KB)PDF icon สารบัญ (113.11 KB)PDF icon บทที่ 1 (148.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (490.44 KB)PDF icon บทที่ 3 (114 KB)PDF icon บทที่ 4 (435.29 KB)PDF icon บทที่ 5 (145.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (120.2 KB)PDF icon ภาคผนวก (350.8 KB)
อรพินิตา, จรัสธนวรพัฒน์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทำงานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส้งผ่าน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (742.3 KB)PDF icon บทคัดย่อ (797.51 KB)PDF icon สารบัญ (173.38 KB)PDF icon บทที่1 (119.14 KB)PDF icon บทที่2 (384.11 KB)PDF icon บทที่3 (113.98 KB)PDF icon บทที่4 (420.92 KB)PDF icon บทที่5 (81.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (102.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (543.29 KB)
ธัญณัช, สีขาว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.24 MB)PDF icon บทคัดย่อ (861.3 KB)PDF icon สารบัญ (1.94 MB)PDF icon บทที่ 1 (2.76 MB)PDF icon บทที่ 2 (14.8 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.84 MB)PDF icon บทที่ 4 (5.05 MB)PDF icon บทที่ 5 (5.45 MB)PDF icon บรรณานุกรม (3.4 MB)PDF icon ภาคผนวก (19.3 MB)
คันสอน, พรหมรอด. (2545). ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.49 MB)PDF icon bib.pdf (177.44 KB)PDF icon ch5.pdf (667.46 KB)PDF icon ch4.pdf (1.99 MB)PDF icon ch3.pdf (272.81 KB)PDF icon ch2.pdf (374.32 KB)PDF icon ch1.pdf (179.51 KB)PDF icon con1.pdf (215.36 KB)PDF icon abs.pdf (165.36 KB)PDF icon app.pdf (477.79 KB)
สมบูรณ์, เตคำจา. (2551). ความหลากหลายของนกในพื้นที่นาข้าวทางทิศตะวันตกของจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.44 MB)
สนิท, ฉิมเล็ก. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง.1.pdf (25.49 MB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
เทศทอง, นงนุช. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (82.35 KB)PDF icon bib.pdf (200.83 KB)PDF icon ch5.pdf (630.2 KB)PDF icon ch4.pdf (2.95 MB)PDF icon ch3.pdf (293.15 KB)PDF icon ch2.pdf (869.95 KB)PDF icon ch1.pdf (217.8 KB)PDF icon con1.pdf (372.83 KB)PDF icon abs.pdf (187.52 KB)PDF icon app.pdf (340.62 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/195
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (421.15 KB)PDF icon สารบัญ (597.6 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (158.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (314.48 KB)PDF icon บทที่ 1 (899.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (6.25 MB)PDF icon บทที่ 3 (767.99 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.24 MB)PDF icon บรรณานุกรม (595.78 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.54 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.48 KB)
สุภัค, บุญเฮ้า. (2543). คุณลักษณะของครูตามที่ชุมชนคาดหวัง ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.42 KB)PDF icon สารบัญ (136.51 KB)PDF icon บทที่ 1 (133.81 KB)PDF icon บทที่ 2 (864.48 KB)PDF icon บทที่ 3 (99.07 KB)PDF icon บทที่ 4 (495 KB)PDF icon บทที่ 5 (216.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (309 KB)PDF icon ภาคผนวก (189.64 KB)
อนันต์, กุเหล็กดำ. (2544). คุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.74 KB)PDF icon บทคัดย่อ (154.67 KB)PDF icon สารบัญ (106.1 KB)PDF icon บทที่ 1 (136.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (614.37 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.82 KB)PDF icon บทที่ 4 (375.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (340.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (109.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (167.73 KB)
ชูศักดิ์, พุทธเกษม. (2546). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (77.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.67 KB)PDF icon สารบัญ (226.37 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.02 KB)PDF icon บทที่ 2 (294.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (415.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (139.26 KB)PDF icon บรรณานุกรม (72.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (93.68 KB)
ประทุม, จันทร์นิเวศน์. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (164.79 KB)PDF icon สารบัญ (115.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (225.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (638.29 KB)PDF icon บทที่ 3 (236.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (432.63 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (85.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
พรเทพ, คณาสุข. (2551). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (525.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.91 KB)PDF icon บทที่5 (324.21 KB)PDF icon บทที่4 (1.99 MB)PDF icon บทที่3 (207.59 KB)PDF icon บทที่2 (1.55 MB)PDF icon บทที่1 (227.09 KB)PDF icon สารบัญ (217.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.86 KB)PDF icon หน้าปก (87.03 KB)
ประดิษฐ์, กำเนิด. (2545). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (132.75 KB)PDF icon ch5.pdf (239.49 KB)PDF icon ch4.pdf (656.12 KB)PDF icon ch3.pdf (107.56 KB)PDF icon ch2.pdf (965.19 KB)PDF icon ch1.pdf (146.5 KB)PDF icon con1.pdf (203 KB)PDF icon abs.pdf (165.71 KB)PDF icon app.pdf (210.44 KB)
จำปาแดง, ประเสริฐ. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.28 MB)PDF icon บทคัดย่อ (142.11 KB)PDF icon สารบัญ (295.61 KB)PDF icon บทที่1 (407.34 KB)PDF icon บทที่2 (2.36 MB)PDF icon บทที่3 (292.17 KB)PDF icon บทที่4 (1.75 MB)PDF icon บทที่5 (921.31 KB)PDF icon ภาคผนวก (790.36 KB)PDF icon บรรณานุกรม (201.77 KB)
ประเสริฐ, จำปาแดง. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (6.28 MB)PDF icon app.pdf (790.36 KB)PDF icon ch5.pdf (921.31 KB)PDF icon ch4.pdf (1.75 MB)PDF icon ch3.pdf (292.17 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (407.34 KB)PDF icon con1.pdf (295.61 KB)PDF icon abs.pdf (142.11 KB)PDF icon bib.pdf (201.77 KB)
ระพินทร์, พรมตัน. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.92 KB)PDF icon สารบัญ (101.15 KB)PDF icon บทที่ 1 (167.93 KB)PDF icon บทที่ 2 (998.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (222.25 KB)PDF icon บทที่ 4 (446.84 KB)PDF icon บทที่ 5 (210.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (84.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (421.89 KB)
ดำรงฤกษ์, กลิ่นแก้ว. (2545). คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (126.11 KB)PDF icon สารบัญ (741.81 KB)PDF icon บทที่ 1 (354.07 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (185.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.47 MB)PDF icon บทที่ 5 (128.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (71.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (156.55 KB)
พิฆเณศ, โคกทอง. (2544). คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (81.67 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.42 KB)PDF icon สารบัญ (251.43 KB)PDF icon บทที่ 1 (219.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.41 MB)PDF icon บทที่ 3 (240.18 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.49 MB)PDF icon บทที่ 5 (731.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (188.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.52 KB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2543). ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543.1.pdf (37.7 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2543). ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (25.51 MB)
ญาณนันท์, งามศิริ. (2558). ชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านในอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (24.36 KB)PDF icon ภาคผนวก (17.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (119.31 KB)PDF icon บทที่1 (92.8 KB)PDF icon บทที่2 (68.83 KB)PDF icon บทที่3 (25.16 KB)PDF icon บทที่4 (50.83 KB)PDF icon บทที่5 (2.45 MB)PDF icon สารบัญ (44.08 KB)PDF icon หน้าปก (12.5 KB)
ทรัตน์พร, บัณฑิตย์. (2549). ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้วิดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 25.France.pdf (3.47 MB)
วณิชญา, ฉิมนาค. (2558). ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1041
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.41 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). ชุมชนน่าอยู่สู่สุขภาวะ กรณีศึกษา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.37 MB)
ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2532). ดิจิตอลและการใช้งาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1024
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (18.61 MB)
วิยะดา, บัวประเสริฐ. (2557). ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารจัดการในเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (39.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (212.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.68 KB)PDF icon บทที่1 (100.55 KB)PDF icon บทที่2 (773.82 KB)PDF icon บทที่3 (66.63 KB)PDF icon บทที่4 (587.32 KB)PDF icon บทที่5 (273.95 KB)PDF icon สารบัญ (86.68 KB)PDF icon หน้าปก (23.88 KB)
ณัชนพ, จันทร์สุข. (2557). ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (852.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.34 MB)PDF icon สารบัญ (2.6 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.08 MB)PDF icon บทที่ 2 (47.56 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.01 MB)PDF icon บทที่ 4 (14.11 MB)PDF icon บทที่ 5 (7.87 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.53 MB)PDF icon ภาคผนวก (12.22 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2543). นักศึกษาเต็มเวลา FTES สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (58.62 MB)
อุบลเจริญ, กัลยาณี. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (219.81 KB)PDF icon สารบัญ (134.45 KB)PDF icon บทที่1 (302.13 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (305.79 KB)PDF icon บทที่4 (466.88 KB)PDF icon บทที่5 (284.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.12 KB)PDF icon ภาคผนวก (354.2 KB)
กัลยาณี, อุบลเจริญ. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.88 KB)PDF icon bib.pdf (163.12 KB)PDF icon ch5.pdf (284.91 KB)PDF icon ch4.pdf (466.88 KB)PDF icon ch3.pdf (305.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.42 MB)PDF icon ch1.pdf (302.13 KB)PDF icon con1.pdf (134.45 KB)PDF icon abs.pdf (219.81 KB)PDF icon app.pdf (354.2 KB)
ไตรภพ, เงินแก้ว. (2544). บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.55 KB)PDF icon สารบัญ (182.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.04 KB)PDF icon บทที่ 2 (784.34 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (867.89 KB)PDF icon บทที่ 4 (252.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (252.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (108.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (220.7 KB)
วิรุฬพร, แก้วกล้า. (2545). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (76.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (165.95 KB)PDF icon สารบัญ (296.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (388.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (283.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (3.32 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.1 MB)PDF icon บรรณานุกรม (334.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (902.81 KB)
พระสุวรรณพงศ์, คงมา. (2560). บทบาทของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาต่อการเทศนาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษา พระสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
คุ้มแสง, เอื้อมเดือน. (2559). บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาด้านการทอผ้าชุมชนบ้านวังเจ้า อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1062
PDF icon หน้าปก (27.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (66.38 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (28.72 KB)PDF icon สารบัญ (196.96 KB)PDF icon บทที่ 1 (206.78 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (136.16 KB)PDF icon บทที่ 4 (727.45 KB)PDF icon บทที่ 5 (324.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (152.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (367.75 KB)
สุนทร, สาระวรรณ. (2542). บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร.1.pdf (40.42 MB)
ปิติภูมิ, พิมพาลัย. (2560). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1008.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.48 MB)PDF icon สารบัญ (132.33 KB)PDF icon บทที่1 (99.27 KB)PDF icon บทที่2 (774.91 KB)PDF icon บทที่3 (194.18 KB)PDF icon บทที่4 (297.8 KB)PDF icon บทที่5 (222.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (96.71 KB)
คมกฤษ, พิมพิลา. (2557). บทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.15 MB)PDF icon บทคัดย่อ (1.61 MB)PDF icon สารบัญ (2.65 MB)PDF icon บทที่ 1 (4 MB)PDF icon บทที่ 2 (26.97 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.37 MB)PDF icon บทที่ 4 (24.65 MB)PDF icon บทที่ 5 (6.03 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.89 MB)PDF icon ภาคผนวก (15.4 MB)
ประดิษฐ์, ย่อมครบุรี. (2547). บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.31 KB)PDF icon bib.pdf (106.04 KB)PDF icon ch5.pdf (281.57 KB)PDF icon ch4.pdf (4.12 MB)PDF icon ch3.pdf (87.19 KB)PDF icon ch2.pdf (723.94 KB)PDF icon ch1.pdf (245.02 KB)PDF icon con1.pdf (846.79 KB)PDF icon bib.pdf (106.04 KB)PDF icon abs.pdf (197.73 KB)PDF icon app.pdf (341.81 KB)
ชัยวัฒน์, เวียงทอง. (2544). บทบาทที่คาดหวังต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (155.6 KB)PDF icon สารบัญ (104.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (124.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (637.01 KB)PDF icon บทที่ 3 (116.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (364.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (222.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (172.29 KB)
ยุวดี, พ่วงรอด. (2557). บทบาทผู้นำท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.96 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.65 KB)PDF icon สารบัญ (30.65 KB)PDF icon บทที่1 (54.92 KB)PDF icon บทที่2 (490.58 KB)PDF icon บทที่3 (69.14 KB)PDF icon บทที่4 (261.98 KB)PDF icon บทที่5 (139.15 KB)PDF icon บรรณานุกรม (33.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (203.33 KB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium). presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium).1.pdf (51.88 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล, & รัฐเขต, ส้มไทยและคณะ. (2550). บทเรียนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย : ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 36.Local_.PDF (2.86 MB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพัทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/952
PDF icon หน้าปก (227.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (243.59 KB)PDF icon สารบัญ (420.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (336.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (986.68 KB)PDF icon บทที่ 3 (303.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (555.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (329.6 KB)PDF icon ภาคผนวก (419.49 KB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพันทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.61 KB)PDF icon bib.pdf (89.5 KB)PDF icon ch5.pdf (191.57 KB)PDF icon ch4.pdf (1.67 MB)PDF icon ch3.pdf (206.04 KB)PDF icon ch2.pdf (1.94 MB)PDF icon ch1.pdf (238.45 KB)PDF icon con1.pdf (385.55 KB)PDF icon abs.pdf (139.47 KB)PDF icon app.pdf (157.94 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2545). ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
นิพันธ์, ประทุมศิริ, & ชัยวัฒน์, สุขดีและคณะ. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2541. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/796
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.11 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541.1.pdf (15.03 MB)
จีรภัทร, ใจอารีย์. (2543). ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (66.9 MB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.65 KB)PDF icon สารบัญ (68.44 KB)PDF icon บทที่1 (76.65 KB)PDF icon บทที่2 (476.57 KB)PDF icon บทที่3 (72.21 KB)PDF icon บทที่4 (548.8 KB)PDF icon บทที่5 (156.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (41.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (115.08 KB)
สุวารีย์, เกิดพินธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/981
PDF icon หน้าปก (46.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (61.17 KB)PDF icon สารบัญ (152.24 KB)PDF icon บทที่ 1 (205.4 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 3 (167.68 KB)PDF icon บทที่ 4 (947.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (631.64 KB)PDF icon บรรณานุกรม (159.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (619.42 KB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/991
PDF icon หน้าปก (61.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (82.39 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (50.12 KB)PDF icon สารบัญ (185.03 KB)PDF icon บทที่ 1  (260.41 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.93 MB)PDF icon บทที่ 3 (211.31 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 5 (797.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (197.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (698.08 KB)
วีระพงษ์, อินทร์ทอง. (2545). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
ปนัดดา, จันทร์เนย. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์บอกซีเลส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/788
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.24 MB)
จักรวัฒน์, ชินรัตน์. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (754.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (230.95 KB)PDF icon บทที่5 (670.71 KB)PDF icon บทที่4 (360.24 KB)PDF icon บทที่3 (272.54 KB)PDF icon บทที่2 (1.52 MB)PDF icon บทที่1 (230.31 KB)PDF icon สารบัญ (162.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (119.48 KB)PDF icon หน้าปก (83.39 KB)
กุลเจริญ, เอกพงษ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)
สมพร, จันต๊ะวงศ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏบัติงานของตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.

Pages