Biblio

Export 927 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สิริพงศ์, พรมมา. (2560). การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (46.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (116.43 KB)PDF icon หน้าสารบัญ (94.81 KB)PDF icon บทที่ 1 (168.58 KB)PDF icon บทที่2 (308.89 KB)PDF icon บทที่3 (225.14 KB)PDF icon บทที่4 (261.1 KB)PDF icon บทที่5 (130.61 KB)PDF icon บรรณานุกรม (160.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (986.18 KB)PDF icon เอกสารฉบับเต็ม PDF FULL TEXT (2.15MB) (2.15 MB)
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (276.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (146.66 KB)PDF icon สารบัญ (201.53 KB)PDF icon บทที่1 (133.03 KB)PDF icon บทที่2 (325.29 KB)PDF icon บทที่3 (121.39 KB)PDF icon บทที่4 (335.33 KB)PDF icon บทที่5 (161.72 KB)PDF icon บรรณานุกรม (120.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (595.87 KB)
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (276.16 KB)PDF icon bib.pdf (120.27 KB)PDF icon ch5.pdf (161.72 KB)PDF icon ch4.pdf (335.33 KB)PDF icon ch3.pdf (121.39 KB)PDF icon ch2.pdf (325.29 KB)PDF icon ch1.pdf (133.03 KB)PDF icon con1.pdf (201.53 KB)PDF icon abs.pdf (146.66 KB)PDF icon app.pdf (595.87 KB)
สิริลักษณ์, วงศ์ประสิทธิ์. (2560). เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ด้วงน้อย ปองภพ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/941
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.1 MB)
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (11.54 MB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2559). การวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/847
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (718.24 KB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/906
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (605.59 KB)
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/780
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
สุขสิริ, อินจันทร์. (2554). ผลของอายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่(Musa acuminata, AA) และวิธีการผลิตที่มีต่อสมบัติของแป้งกล้วยไข่และการนำไปใช้ประโยชน์. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.63 KB)PDF icon สารบัญ (36.79 KB)PDF icon บทที่ 1 (27.12 KB)PDF icon บทที่ 2 (296.15 KB)PDF icon บทที่ 3 (32.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (232.8 KB)PDF icon บทที่ 5 (16.52 KB)PDF icon บรรรานุกรม (41.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (107.7 KB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2539). สื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (47.47 MB)
สุจิตรา, เปลี่ยนดวง. (2543). การวิเคราะห์ระบบการบริหารงานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (26.38 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (38.28 MB)
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก.pdf (27.71 MB)
สุชาติ, เอี่ยมยัง. (2549). การพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย กรณีศึกษา : เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-01-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.85 KB)PDF icon สารบัญ (117.14 KB)PDF icon บทที่1 (261.25 KB)PDF icon บทที่2 (2.11 MB)PDF icon บทที่3 (289.89 KB)PDF icon บทที่4 (260.21 KB)PDF icon บทที่5 (466.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1002.37 KB)PDF icon บรรณานุกรม (286.63 KB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560. (กลิ่นมาลี เชษฐลักษณ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/917
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (10.04 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2561). แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/882
PDF icon หน้าปก (219.04 KB)PDF icon บทคัดย่อ (263.44 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (662.82 KB)PDF icon สารบัญ (862.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (566.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.8 MB)PDF icon บทที่ 3 (822.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.14 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (769.31 KB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2539). เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการทำนา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 19.Farming.pdf (923.32 KB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.64 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2546). อิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดองดึง. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.32 MB)
สุดารัตน์, สุตพันธ์. (2542). ผลของ IBA NAA IBA+NAA และชนิดของกิ่งต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/771
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (409.6 KB)
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (45.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (124.44 KB)PDF icon สารบัญ (198.88 KB)PDF icon บทที่1 (165.69 KB)PDF icon บทที่2 (2.25 MB)PDF icon บทที่3 (214.53 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (198.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (156.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.35 KB)
สุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ. (2545). แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (63.87 KB)PDF icon bib.pdf (105.58 KB)PDF icon ch5.pdf (147.18 KB)PDF icon ch4.pdf (2.36 MB)PDF icon ch3.pdf (182.31 KB)PDF icon ch2.pdf (626.99 KB)PDF icon ch1.pdf (147.83 KB)PDF icon con1.pdf (258.34 KB)PDF icon abs.pdf (117.75 KB)PDF icon app.pdf (131.6 KB)
สุทิน, พรจันทรารักษ์. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/104
PDF icon abs.PDF (141.81 KB)PDF icon app.PDF (694.53 KB)PDF icon bib.PDF (154.28 KB)PDF icon ch1.PDF (362.34 KB)PDF icon ch2.PDF (788.59 KB)PDF icon ch3.PDF (146.92 KB)PDF icon ch4.PDF (1.01 MB)PDF icon ch5.PDF (501.56 KB)PDF icon con1.PDF (193.16 KB)PDF icon tpg.PDF (78.58 KB)
สุนทร, กลิ่นน้อย. (2547). การศึกษาความพร้อมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (3.39 MB)PDF icon บทคัดย่อ (115.3 KB)PDF icon สารบัญ (225.57 KB)PDF icon บทที่ 1 (255.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (258.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (404.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (182.17 KB)PDF icon ภาคผนวก (304.09 KB)
สุนทร, สาระวรรณ. (2542). บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร.1.pdf (40.42 MB)
สุนิมิต, ชุ่มพงษ์. (2547). การศึกษาปัจจัยและแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้าน กข.คจ. ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.37 KB)PDF icon bib.pdf (67.75 KB)PDF icon ch5.pdf (917.58 KB)PDF icon ch4.pdf (2.13 MB)PDF icon ch3.pdf (121.58 KB)PDF icon ch2.pdf (2.32 MB)PDF icon ch1.pdf (249.45 KB)PDF icon con1.pdf (203.06 KB)PDF icon abs.pdf (182.83 KB)PDF icon app.pdf (1.24 MB)
สุนิสา, วรอินทร์. (2545). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (4.19 MB)PDF icon bib.pdf (243.47 KB)PDF icon ch5.pdf (368.28 KB)PDF icon ch4.pdf (1.47 MB)PDF icon ch3.pdf (236.01 KB)PDF icon ch2.pdf (1.46 MB)PDF icon ch1.pdf (250.85 KB)PDF icon con1.pdf (331.14 KB)PDF icon abs.pdf (161.31 KB)PDF icon app.pdf (318.6 KB)
สุนีย์, สงวนศรี. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (405.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (326.43 KB)PDF icon สารบัญ (524.82 KB)PDF icon บทที่1 (910.71 KB)PDF icon บทที่2 (7.94 MB)PDF icon บทที่3 (641.04 KB)PDF icon บทที่4 (3.97 MB)PDF icon บทที่5 (2.16 MB)PDF icon บรรณานุกรม (699.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.7 MB)
สุพจน์, พฤกษวัน, & สงวน, ช้างฉัตรและคณะ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/769
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.04 MB)
สุพจน์, พฤษะวัน. (2537). การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การหาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.1.pdf (64.33 MB)
สุพรรณี, กุเหล็กดำ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (65.11 KB)PDF icon bib.pdf (143.77 KB)PDF icon ch5.pdf (222.57 KB)PDF icon ch4.pdf (341.78 KB)PDF icon ch3.pdf (125.48 KB)PDF icon ch2.pdf (848.36 KB)PDF icon ch1.pdf (143.3 KB)PDF icon con1.pdf (85.14 KB)PDF icon abs.pdf (204.13 KB)PDF icon app.pdf (347.96 KB)
สุพัฒน์, เกิดมงคล. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาของธนาคารออมสิน (ธนาคารชุมชน) ต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน (ธนคารชุมชน). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.91 KB)PDF icon bib.pdf (147.67 KB)PDF icon ch5.pdf (458.75 KB)PDF icon ch4.pdf (1.58 MB)PDF icon ch3.pdf (184.47 KB)PDF icon ch2.pdf (1.59 MB)PDF icon ch1.pdf (297.72 KB)PDF icon con1.pdf (401.58 KB)PDF icon abs.pdf (149.1 KB)PDF icon app.pdf (345.08 KB)
สุพัตรา, เอี่ยมนาค. (2556). การบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินด้วยพืชบริเวรพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1059
PDF icon หน้าปก (78.78 KB)PDF icon บทคัดย่อ (82.78 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (39.73 KB)PDF icon สารบัญ (195.28 KB)PDF icon บทที่ 1  (126.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (1 MB)PDF icon บทที่ 3 (298.91 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 5 (110.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (203.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.71 MB)
สุพาพร, กิตินันทน์. (2543). การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.79 KB)PDF icon บทคัดย่อ (227.67 KB)PDF icon สารบัญ (150.73 KB)PDF icon บทที่ 1 (147.6 KB)PDF icon บทที่ 2 (905.28 KB)PDF icon บทที่ 3 (109.85 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.07 KB)PDF icon บรรณานุกรรม (145.59 KB)PDF icon ภาคผนวก (195.59 KB)
สุพิน, ฟองจางวาง. (2552). การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (136.86 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.47 MB)PDF icon บรรณานุกรม (311.1 KB)PDF icon บทที่1 (349.81 KB)PDF icon บทที่2 (1.87 MB)PDF icon บทที่3 (490.83 KB)PDF icon บทที่4 (120.25 KB)PDF icon บทที่5 (214.13 KB)PDF icon สารบัญ (150.67 KB)PDF icon หน้าปก (88.01 KB)
สุภัค, บุญเฮ้า. (2543). คุณลักษณะของครูตามที่ชุมชนคาดหวัง ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.42 KB)PDF icon สารบัญ (136.51 KB)PDF icon บทที่ 1 (133.81 KB)PDF icon บทที่ 2 (864.48 KB)PDF icon บทที่ 3 (99.07 KB)PDF icon บทที่ 4 (495 KB)PDF icon บทที่ 5 (216.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (309 KB)PDF icon ภาคผนวก (189.64 KB)
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2548). ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2545). มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.34 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2550). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาหลักเคมี. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.17 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/759
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (744.61 KB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 1. (คงสวัสดิ์ ศิริพร & เยี่ยมศิริ, มณีพิศมัย, Eds.). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (34.5 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium). presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium).1.pdf (51.88 MB)
สุภาพร, กลิ่นนาค. (2561). การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/901
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.22 MB)
สุภารัตน์, แก้วทองคำ. (2557). การศึกษาความต้องการของประชาชนต่อผู้นำในอุดมคติ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทางการปกครอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/957
PDF icon หน้าปก (48.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (193.52 KB)PDF icon สารบัญ (302.29 KB)PDF icon บทที่ 1 (323.15 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.2 MB)PDF icon บทที่ 3 (303 KB)PDF icon บทที่ 4 (832.55 KB)PDF icon บทที่ 5 (556.28 KB)PDF icon บรรณานุกรม (298.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (411.57 KB)
สุรชัย, เกตุนิล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (89.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (545.56 KB)PDF icon สารบัญ (60.17 KB)PDF icon บทที่1 (154.69 KB)PDF icon บทที่2 (550.19 KB)PDF icon บทที่3 (291.4 KB)PDF icon บทที่4 (298.19 KB)PDF icon บทที่5 (173.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (170.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.12 MB)
สุรพงศ์, จอกถม. (2558). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/953
PDF icon หน้าปก (59.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (89.57 KB)PDF icon สารบัญ (154.36 KB)PDF icon บทที่1 (244.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (236.09 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (617.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (915.24 KB)
สุรพล, วรเลิศ. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.31 KB)PDF icon bib.pdf (122.4 KB)PDF icon ch5.pdf (291.14 KB)PDF icon ch4.pdf (392.05 KB)PDF icon ch3.pdf (84.37 KB)PDF icon ch2.pdf (629.53 KB)PDF icon ch1.pdf (225.77 KB)PDF icon con1.pdf (130.35 KB)PDF icon abs.pdf (176.33 KB)PDF icon app.pdf (306.42 KB)
สุรวุฒิ, ต่วนเจริญศรี. (2553). แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/958
PDF icon หน้าปก (47.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (56.62 KB)PDF icon สารบัญ (138.32 KB)PDF icon บทที่ 1 (175.88 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.3 MB)PDF icon บทที่ 3 (213.26 KB)PDF icon บทที่ 4 (265.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (362.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (128.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (455.86 KB)
สุรินทร์, อ่อนกล. (2552). ผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/977
PDF icon หน้าปก (241.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (338.55 KB)PDF icon สารบัญ (439.38 KB)PDF icon บทที่1 (488.85 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.58 MB)PDF icon บทที่ 3 (684.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (385.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (483.52 KB)PDF icon บรรณานุกรม (485.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (5.88 MB)
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (18.23 MB)PDF icon ภาคผนวก (18.62 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2559). วิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไป สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/848
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.03 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ, & หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2562). การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/863
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.45 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2560). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/929
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.82 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/891
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.45 MB)
สุวพัชร, ศรีอุดม. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ขายบนเว็บไซต์โครงการจัดตั้งกองคลัง. (ด่อนจันทร์ สุวรรณา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/877
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.16 MB)
สุวภัทร, วงศ์ไทย. (2555). การประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดกำแพงเพชร. presented at the 2557-08-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.74 KB)PDF icon สารบัญ (32.05 KB)PDF icon บทที่ 1 (74.61 KB)PDF icon บทที่ 2 (536.63 KB)PDF icon บทที่ 3 (43.51 KB)PDF icon บทที่ 4 (88.38 KB)PDF icon บทที่ 5 (84.91 KB)PDF icon บรรรานุกรม (60.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (201.64 KB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2539). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/749
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (1.99 MB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.65 KB)PDF icon สารบัญ (68.44 KB)PDF icon บทที่1 (76.65 KB)PDF icon บทที่2 (476.57 KB)PDF icon บทที่3 (72.21 KB)PDF icon บทที่4 (548.8 KB)PDF icon บทที่5 (156.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (41.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (115.08 KB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2545). การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540 - 2544). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.48 MB)
สุวารีย์, เกิดพินธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/981
PDF icon หน้าปก (46.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (61.17 KB)PDF icon สารบัญ (152.24 KB)PDF icon บทที่ 1 (205.4 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 3 (167.68 KB)PDF icon บทที่ 4 (947.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (631.64 KB)PDF icon บรรณานุกรม (159.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (619.42 KB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/991
PDF icon หน้าปก (61.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (82.39 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (50.12 KB)PDF icon สารบัญ (185.03 KB)PDF icon บทที่ 1  (260.41 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.93 MB)PDF icon บทที่ 3 (211.31 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 5 (797.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (197.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (698.08 KB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2547). การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.44 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2543). ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/770
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.26 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2539). สื่อการสอน (p. 143 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1009
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (8.79 MB)
สุวิช, แทนปั้น. (2545). ความต้องการเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 33.techno.PDF (1.42 MB)
สุวิช, แท่นปั้น. (2534). การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก.. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex.pdf (12.23 MB)
สุสิตรา, สิงโสม. (2562). การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/868
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (659.92 KB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (166.67 KB)PDF icon bib.pdf (60.88 KB)PDF icon ch5.pdf (245.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.32 MB)PDF icon ch3.pdf (156 KB)PDF icon ch2.pdf (1.27 MB)PDF icon ch1.pdf (300.12 KB)PDF icon con1.pdf (528.57 KB)PDF icon abs.pdf (136.77 KB)PDF icon app.pdf (175.83 KB)
สุเชษฐ์, เรือนก้อน. (2556). แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (27.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.73 KB)PDF icon สารบัญ (27.5 KB)PDF icon บทที่ 1 (67.14 KB)PDF icon บทที่ 2 (434.34 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.93 KB)PDF icon บทที่ 4 (188.11 KB)PDF icon บทที่ 5 (76.4 KB)PDF icon บรรรานุกรม (49.29 KB)PDF icon ภาคผนวก (358.7 KB)
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/934
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.33 MB)
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/849
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (951.47 KB)
หนึ่งนุช, พงศ์โอภาส. (2557). การยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิขายเสียง ของประชาชนในเขต อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.84 KB)PDF icon สารบัญ (57.23 KB)PDF icon บทที่1 (60.45 KB)PDF icon บทที่2 (452.6 KB)PDF icon บทที่3 (62.26 KB)PDF icon บทที่4 (274.58 KB)PDF icon บทที่5 (145.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (35.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.16 MB)
หนึ่งฤทัย, สืนวน. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1061
PDF icon หน้าปก (25.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (69.03 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (24.37 KB)PDF icon สารบัญ (295.17 KB)PDF icon บทที่ 1 (121.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.57 MB)PDF icon บทที่ 3 (121.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.12 MB)PDF icon บทที่ 5 (539.58 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (647.16 KB)
หนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์. (2548). การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (47.68 KB)PDF icon bib.pdf (135.53 KB)PDF icon ch5.pdf (710.3 KB)PDF icon ch4.pdf (3.59 MB)PDF icon ch3.pdf (323.06 KB)PDF icon ch2.pdf (1.47 MB)PDF icon ch1.pdf (519.98 KB)PDF icon con1.pdf (256.75 KB)PDF icon abs.pdf (148.73 KB)PDF icon app.pdf (150 KB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2559). วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/850
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2560). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557 – 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/918
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.35 MB)
หรรษา, สันติวิไลลักษณ์. (2560). การวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/920
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (927.21 KB)
หาญชัย, สงวนให้. (2540). การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (76.31 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1008
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (16.46 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2541). การศึกษาการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง กรณีศึกษาจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์. (สงวนให้ สภาภรณ์, Ed.). presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg1.pdf (3.13 MB)PDF icon ch1-5.pdf (78.26 MB)PDF icon app.1.pdf (6.81 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1007
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (27.33 MB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/851
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1005.14 KB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2561). การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (543.82 KB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปี, งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/909
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.51 MB)
อธิฏฐาน, จันทร์ทา. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (328.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (592.48 KB)PDF icon สารบัญ (126.17 KB)PDF icon บทที่1 (249.36 KB)PDF icon บทที่2 (564.69 KB)PDF icon บทที่3 (471.14 KB)PDF icon บทที่4 (632.61 KB)PDF icon บทที่5 (336.63 KB)PDF icon บรรณานุกรม (126.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (927.82 KB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2546). การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.14 MB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2545). เปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.51 MB)
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (226.67 KB)PDF icon สารบัญ (147.88 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (177.43 KB)PDF icon บทที่ 4 (1021.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (331.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (141.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (416.72 KB)
อนันต์, ทองน้อย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (19.3 KB)
อนันต์, กุเหล็กดำ. (2544). คุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.74 KB)PDF icon บทคัดย่อ (154.67 KB)PDF icon สารบัญ (106.1 KB)PDF icon บทที่ 1 (136.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (614.37 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.82 KB)PDF icon บทที่ 4 (375.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (340.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (109.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (167.73 KB)
อนุสรณ์, ประสารภักดิ์. (2554). การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.69 KB)PDF icon บทคัดย่อ (25.7 KB)PDF icon สารบัญ (33.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (36.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (416.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (30.71 KB)PDF icon บทที่ 4 (370.67 KB)PDF icon บทที่ 5 (51.64 KB)PDF icon บรรรานุกรม (38.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (120.36 KB)
อภิวันท์, ชาญวิชัย, & วิราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 41.Teacher-profession.PDF (2.11 MB)
อภิวันท์, ชาญวิชัย. (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.95 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.58 MB)
อมรรัตน์, พึ่งน่วม. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (244 KB)PDF icon บทคัดย่อ (416.64 KB)PDF icon สารบัญ (997.94 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.33 MB)PDF icon บทที่ 2 (944.14 KB)PDF icon บทที่ 3 (749.46 KB)PDF icon บทที่ 4 (266.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.27 MB)PDF icon บรรรานุกรม (734 KB)PDF icon app (4).pdf (419.95 KB)
อมรรัตน์, ด้วงทรัพย์. (2552). การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนเรียนร่วมที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (153.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (516.22 KB)PDF icon บรรณานุกรม (275.49 KB)PDF icon บทที่1 (214 KB)PDF icon บทที่2 (2.79 MB)PDF icon บทที่3 (211.79 KB)PDF icon บทที่4 (787.48 KB)PDF icon บทที่5 (386.03 KB)PDF icon สารบัญ (97.68 KB)PDF icon หน้าปก (85.73 KB)
อมรรัตน์, คล้ายสอน. (2559). การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/855
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (774.54 KB)
อรชร, ไอสันเทียะ. (2560). ฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (144.26 KB)PDF icon คำอนุมัติ (1.09 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (1.47 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (1.38 MB)PDF icon สารบัญ (191.26 KB)PDF icon สารบัญตาราง (170.77 KB)PDF icon สารบัญภาพ (135.37 KB)PDF icon สารบัญภาพ (256.16 KB)PDF icon บทที่1 (200.82 KB)PDF icon บทที่2 (656.49 KB)PDF icon บทที่3 (1.02 MB)PDF icon บทที่4 (1.89 MB)PDF icon บทที่5 (222.8 KB)PDF icon บรรณานุกรม (230.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.16 MB)PDF icon ประวัติผู้ทำวิจัย (63.03 KB)
อรนิตย์, ภูเขียว. (2560). การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.26 KB)PDF icon บทคัดย่อ (114.7 KB)PDF icon บทที่1 (270.36 KB)PDF icon บทที่2 (599.75 KB)PDF icon บทที่3 (501.59 KB)PDF icon บทที่4 (568 KB)PDF icon บทที่5 (347.72 KB)PDF icon บรรณานุกรม (196.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.68 MB)
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อรพิน, ศิริเอก. (2545). ความคาดหวังการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.4 MB)
อรพิน, เสละคร. (2547). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.37 MB)

Pages