You are here

Biblio

Found 2065 results
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การเรียนรู้
 (70.76 KB) (104.14 KB) (86 KB) (268.96 KB) (1.23 MB) (276.39 KB) (61.15 KB) (97.28 KB) (227.12 KB) (1.69 MB)
คล่ำคง, ทิพย์วรรณ. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2544-06-02, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (68.42 KB) (126.78 KB) (218.69 KB) (299.12 KB) (3.08 MB) (173.11 KB) (607.83 KB) (202.02 KB) (121.41 KB) (130.68 KB)
การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
 (46.82 KB) (116.43 KB) (94.81 KB) (168.58 KB) (308.89 KB) (225.14 KB) (261.1 KB) (130.61 KB) (160.14 KB) (986.18 KB) (2.15 MB)
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC
 (70.76 KB) (104.14 KB) (86 KB) (268.96 KB) (1.23 MB) (276.39 KB) (61.15 KB) (97.28 KB) (227.12 KB) (1.69 MB)
การเรียนร่วม
 (22.92 KB) (28.79 KB) (25.01 KB) (55.04 KB) (452.14 KB) (109.22 KB) (61.66 KB) (38.59 KB) (50.44 KB) (174.73 KB)
 (20.57 KB) (29.74 KB) (32.05 KB) (74.61 KB) (536.63 KB) (43.51 KB) (88.38 KB) (84.91 KB) (60.99 KB) (201.64 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (60.83 KB) (128.57 KB) (65.85 KB) (162.46 KB) (1.32 MB) (128.56 KB) (416.35 KB) (435.25 KB) (142.28 KB) (300.39 KB)
การเลี้ยงดูเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ การเลี้ยงดูเด็ก เด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
 (79.37 MB)
การเลี้ยงลูกโคนม
 (11.29 MB)
การเลี้ยปลา
ประภาศิริ, ใจผ่อง. (2543). ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (17.6 MB)
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 (36.97 MB)
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ
 (57.26 KB) (114.7 KB) (270.36 KB) (599.75 KB) (501.59 KB) (568 KB) (347.72 KB) (196.24 KB) (4.68 MB)
การแก้โจทย์ปัญหา
 (182.97 KB) (73.92 KB) (105.73 KB) (119.5 KB) (215.46 KB) (1019.89 KB) (386.3 KB) (178.34 KB) (191.25 KB) (1.68 MB)
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การแตกหน่อ
 (3.37 MB)
การแปรรูป
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2534). การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (4.99 MB) (8.22 MB) (23.46 MB)
 (19.92 MB)
การแปรรูปปลา
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.64 MB)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (13.52 MB) (19.79 MB)
การแปรรูปอาหาร
 (3.22 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การผลิตแป้งจากกล้วย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (54.6 MB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (13.53 MB)
การใช้การเรียนแบบร่วมมือ
 (74.36 KB) (209.62 KB) (209.15 KB) (144.88 KB) (487.11 KB) (1.47 MB) (227 KB) (108.11 KB) (112.76 KB) (3.58 MB)
 (74.26 KB) (116.94 KB) (416.93 KB) (413.15 KB) (180.55 KB) (1.35 MB) (306.87 KB) (165.52 KB) (944.92 KB) (122.33 KB)
การใช้ชีวิต
 (19.57 KB) (33.1 KB) (30.31 KB) (51.74 KB) (226.44 KB) (59.21 KB) (158.6 KB) (51.33 KB) (40.23 KB) (366.92 KB)
การใช้บริการ
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (421.15 KB) (597.6 KB) (158.39 KB) (314.48 KB) (899.44 KB) (6.25 MB) (767.99 KB) (2.19 MB) (1.24 MB) (595.78 KB) (1.54 MB) (149.48 KB)
การใช้พื้นที่ดิน
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2549). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.1 MB) (2.88 MB) (4.13 MB)
การใช้อาคารและสถานที่
 (66.9 MB)
การใช้อินเตอร์เน็ต
 (5.28 MB)
การใช้อินเตอร์เน็ต การเรียนการสอน
 (42.21 MB)
การใช้เวลาว่าง
มงคล, อักษรดิษฐ์. (2548). การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2548, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.87 MB)
การใช้ไฟฟ้า
 (70.22 KB) (83.82 KB) (227.56 KB) (201.55 KB) (114.64 KB) (1.06 MB) (230.07 KB) (98.27 KB) (95.6 KB) (813.46 KB)
การให้บริการ
 (18.51 KB) (26.25 KB) (34.03 KB) (55.03 KB) (481.58 KB) (40.51 KB) (121.9 KB) (112.9 KB) (52.18 KB) (293.85 KB)
 (852.63 KB) (1.34 MB) (2.6 MB) (3.08 MB) (47.56 MB) (3.01 MB) (14.11 MB) (7.87 MB) (1.53 MB) (12.22 MB)
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (421.15 KB) (597.6 KB) (158.39 KB) (314.48 KB) (899.44 KB) (6.25 MB) (767.99 KB) (2.19 MB) (1.24 MB) (595.78 KB) (1.54 MB) (149.48 KB)
การให้บริการคุณภาพ
 (20.66 KB) (24.7 KB) (36.49 KB) (34.71 KB) (234.4 KB) (63.62 KB) (233.26 KB) (75.13 KB) (21.87 KB) (206.6 KB)
การให้บริการประชาชน
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การให้บริการในจังหวัดพิจิตร
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
การไกล่เกลี่ย
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (2.08 MB) (129.61 KB) (247.77 KB) (2.58 MB) (193.44 KB) (1.47 MB) (685.88 KB) (173.59 KB) (818.34 KB)
การไกล่เกลี่ยและประนอม
กาแฟ
 (220.46 KB) (399.49 KB) (367.41 KB) (427.66 KB) (1.65 MB) (1.26 MB) (1021.05 KB) (258.53 KB) (406.03 KB) (475.7 KB)
กาแฟปรุงสำเร็จรูป
 (220.46 KB) (399.49 KB) (367.41 KB) (427.66 KB) (1.65 MB) (1.26 MB) (1021.05 KB) (258.53 KB) (406.03 KB) (475.7 KB)
กำแพงเพชร เขต 1
 (19.86 KB) (36.93 KB) (47.21 KB) (82.44 KB) (831.68 KB) (61.02 KB) (269.16 KB) (107.59 KB) (78.95 KB) (362.92 KB)
กิจกรรมการเขียน
 (68.68 KB) (117.34 KB) (140.4 KB) (238.6 KB) (806.7 KB) (273.87 KB) (186.43 KB) (257.1 KB) (143.14 KB)
กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการ
 (68.68 KB) (117.34 KB) (140.4 KB) (238.6 KB) (806.7 KB) (273.87 KB) (186.43 KB) (257.1 KB) (143.14 KB)
กิจกรรมการเรียนการสอน
 (71.07 KB) (184.95 KB) (260.52 KB) (272.47 KB) (1.7 MB) (267.49 KB) (1.48 MB) (472.25 KB) (223.08 KB) (426.66 KB)
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
กิจกรรมสาธารณะ
 (18.96 KB) (28.65 KB) (30.65 KB) (54.92 KB) (490.58 KB) (69.14 KB) (261.98 KB) (139.15 KB) (33.93 KB) (203.33 KB)
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กิ่งอำเภอสากเหล็ก
 (45.17 KB) (67.92 KB) (321.09 KB) (806.52 KB) (406.14 KB) (1.68 MB) (292.26 KB) (102.41 KB) (164.9 KB) (435.32 KB)
กีฬา
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (3.39 MB) (115.3 KB) (225.57 KB) (255.18 KB) (1.13 MB) (258.79 KB) (1.18 MB) (404.99 KB) (182.17 KB) (304.09 KB)
 (62.87 KB) (245.42 KB) (280.34 KB) (1.05 MB) (154.16 KB) (2.24 MB) (136.49 KB) (122.61 KB) (101.3 KB) (329.65 KB)
กีฬาและนันทนาการจังหวัด
 (62.87 KB) (245.42 KB) (280.34 KB) (1.05 MB) (154.16 KB) (2.24 MB) (136.49 KB) (122.61 KB) (101.3 KB) (329.65 KB)
ก๊าซเรือนกระจก
 (16.85 KB) (24.68 KB) (30.49 KB) (33.33 KB) (189.94 KB) (62.35 KB) (160.93 KB) (31.17 KB) (18.36 KB) (80.79 KB)
ขนมปัง
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2541). ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (24.05 MB)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 (72.51 KB) (126.02 KB) (208.51 KB) (243.54 KB) (1.06 MB) (205.25 KB) (1.14 MB) (308.12 KB) (208.51 KB)
ข้อพิพาท
ข้อพิพาทของศาล
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (2.08 MB) (129.61 KB) (247.77 KB) (2.58 MB) (193.44 KB) (1.47 MB) (685.88 KB) (173.59 KB) (818.34 KB)
ข้าราชการครู
 (68.42 KB) (130.68 KB) (202.02 KB) (607.83 KB) (173.11 KB) (3.08 MB) (299.12 KB) (218.69 KB) (126.78 KB) (121.41 KB)
ข้าว
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (17.19 KB) (26.4 KB) (45.65 KB) (20.47 KB) (181.12 KB) (38.95 KB) (482.49 KB) (19.67 KB) (27.33 KB) (251.56 KB)
ข้าวกล้องงอก
 (1.57 MB)
ข้าวพันธุ์อื่น
 (19.01 KB) (29.3 KB) (55.72 KB) (26.77 KB) (281.31 KB) (114.27 KB) (328.65 KB) (20.83 KB) (42.55 KB) (173.56 KB)
ข้าวหอมมะลิ
 (19.01 KB) (29.3 KB) (55.72 KB) (26.77 KB) (281.31 KB) (114.27 KB) (328.65 KB) (20.83 KB) (42.55 KB) (173.56 KB)
ข้าวเกรียบ
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.64 MB)
ข้าวเกรียบปลา
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.64 MB)

Pages