Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (226.67 KB)PDF icon สารบัญ (147.88 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (177.43 KB)PDF icon บทที่ 4 (1021.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (331.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (141.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (416.72 KB)
จิ๋วแก้ว, อนงค์. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (84.54 KB)PDF icon app.pdf (528.39 KB)PDF icon ch5.pdf (465.9 KB)PDF icon ch4.pdf (1 MB)PDF icon ch3.pdf (200.45 KB)PDF icon ch2.pdf (1.98 MB)PDF icon ch1.pdf (265.75 KB)PDF icon con1.pdf (248.47 KB)PDF icon abs.pdf (194.04 KB)PDF icon bib.pdf (258.24 KB)
ณรงค์, ศรีวัฒนกุล. (2560). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (402.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (364.79 KB)PDF icon สารบัญ (925.5 KB)PDF icon บทที่1 (857.98 KB)PDF icon บทที่2 (8.58 MB)PDF icon บทที่3 (922 KB)PDF icon บทที่4 (8.47 MB)PDF icon บทที่5 (3.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (792.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.82 MB)
อุบลรัตน์, พรหมสกุล. (2552). การศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/959
PDF icon หน้าปก (229.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (260.78 KB)PDF icon สารบัญ (301.08 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.24 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (370.92 KB)PDF icon บทที่ 4 (676.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (437.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (282.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (690.62 KB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (36.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (83.68 KB)PDF icon สารบัญ (109.32 KB)PDF icon บทที่1 (249.17 KB)PDF icon บทที่2 (1.3 MB)PDF icon บทที่3 (72.78 KB)PDF icon บทที่4 (690.36 KB)PDF icon บทที่5 (400.91 KB)PDF icon ภาคผนวก (950.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.39 KB)
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (113.95 KB)PDF icon สารบัญ (170.35 KB)PDF icon บทที่ 1 (127.45 KB)PDF icon บทที่ 2 (440.42 KB)PDF icon บทที่ 3 (93.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (682.91 KB)PDF icon บทที่ 5 (297.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (83.71 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.68 KB)
วีระกุล, กนกรัตน์. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (55.9 KB)PDF icon bib.pdf (83.71 KB)PDF icon ch5.pdf (297.09 KB)PDF icon ch4.pdf (682.91 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (440.42 KB)PDF icon ch1.pdf (127.45 KB)PDF icon con1.pdf (170.35 KB)PDF icon abs.pdf (113.95 KB)PDF icon app.pdf (146.68 KB)
สุทิน, พรจันทรารักษ์. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/104
PDF icon abs.PDF (141.81 KB)PDF icon app.PDF (694.53 KB)PDF icon bib.PDF (154.28 KB)PDF icon ch1.PDF (362.34 KB)PDF icon ch2.PDF (788.59 KB)PDF icon ch3.PDF (146.92 KB)PDF icon ch4.PDF (1.01 MB)PDF icon ch5.PDF (501.56 KB)PDF icon con1.PDF (193.16 KB)PDF icon tpg.PDF (78.58 KB)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.81 KB)PDF icon สารบัญ (193.16 KB)PDF icon บทที่1 (362.34 KB)PDF icon บทที่2 (788.59 KB)PDF icon บทที่3 (146.92 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (501.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (694.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (154.28 KB)
อัศวิน, นิลเต่า. (2543). การศึกษาปัญหาการปลูกฝังจิตพิสัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.12 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.05 KB)PDF icon สารบัญ (193.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (306.87 KB)PDF icon บทที่ 2 (680.43 KB)PDF icon บทที่ 3 (112.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (656.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (153.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (74.65 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (107.2 KB)PDF icon สารบัญ (108.71 KB)PDF icon บทที่ 1 (208.63 KB)PDF icon บทที่ 2 (734.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (209.76 KB)PDF icon บทที่ 4 (604.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (388.65 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.99 KB)PDF icon bib.pdf (103.48 KB)PDF icon ch5.pdf (388.65 KB)PDF icon ch4.pdf (604.2 KB)PDF icon ch3.pdf (209.76 KB)PDF icon ch2.pdf (734.12 KB)PDF icon ch1.pdf (208.63 KB)PDF icon con1.pdf (108.71 KB)PDF icon abs.pdf (107.2 KB)PDF icon app.pdf (894.84 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (72.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.43 KB)PDF icon สารบัญ (364.82 KB)PDF icon บทที่ 1 (421.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.15 MB)PDF icon บทที่ 3 (238.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (248.87 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.85 KB)PDF icon ภาคผนวก (303.18 KB)
จิรพงษ์โอภาส, สมจิต. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (280.85 KB)PDF icon ch5.pdf (248.87 KB)PDF icon ch4.pdf (2.64 MB)PDF icon ch3.pdf (238.21 KB)PDF icon ch2.pdf (1.15 MB)PDF icon ch1.pdf (421.55 KB)PDF icon con1.pdf (364.82 KB)PDF icon abs.pdf (133.43 KB)PDF icon app.pdf (303.18 KB)
อุไรวรรณ, พวงสมบัติ. (2546). การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.03 KB)PDF icon ส่ารบัญ (127.89 KB)PDF icon บทที่ 1 (169.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 3 (91.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (679.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (208.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (227.58 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/765
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/780
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (236.9 KB)PDF icon สารบัญ (424.59 KB)PDF icon บทที่1 (376.94 KB)PDF icon บทที่2 (1.6 MB)PDF icon บทที่3 (258.24 KB)PDF icon บทที่4 (1.48 MB)PDF icon บทที่5 (229.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (52.68 KB)PDF icon ภาคผนวก (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.11 KB)PDF icon bib.pdf (52.68 KB)PDF icon ch5.pdf (229.18 KB)PDF icon ch4.pdf (1.48 MB)PDF icon ch3.pdf (258.24 KB)PDF icon ch2.pdf (1.6 MB)PDF icon ch1.pdf (376.94 KB)PDF icon con1.pdf (424.59 KB)PDF icon abs.pdf (236.9 KB)PDF icon app.pdf (143.34 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (45.09 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (46.61 MB)
นันทวัน, จันทร์กลิ่น. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (45.06 KB)PDF icon ภาคผนวก (350.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (82.78 KB)PDF icon บทที่1 (82.39 KB)PDF icon บทที่2 (700.68 KB)PDF icon บทที่3 (82.13 KB)PDF icon บทที่4 (237.67 KB)PDF icon บทที่5 (99.42 KB)PDF icon สารบัญ (41.91 KB)PDF icon หน้าปก (14.68 KB)
มยุรฉัตร, เงินทอง. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1072
PDF icon หน้าปก (38.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (72.92 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.38 KB)PDF icon สารบัญ (119.18 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (131.3 KB)PDF icon บทที่ 4 (780.5 KB)PDF icon บทที่ 5 (357.51 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.02 MB)
สมพร, โพธิ์กำเนิด. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (59.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (246.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (59.79 KB)PDF icon บทที่1 (101.85 KB)PDF icon บทที่2 (428.48 KB)PDF icon บทที่3 (71.81 KB)PDF icon บทที่4 (321.2 KB)PDF icon บทที่5 (362.76 KB)PDF icon สารบัญ (47.23 KB)PDF icon หน้าปก (23.34 KB)
กัญญาภัค, เพชรพูล. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (67.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (391.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (59.87 KB)PDF icon บทที่1 (42.87 KB)PDF icon บทที่2 (557.05 KB)PDF icon บทที่3 (531.1 KB)PDF icon บทที่4 (151.73 KB)PDF icon บทที่5 (134.99 KB)PDF icon สารบัญ (45.35 KB)PDF icon หน้าปก (13.92 KB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2543). การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 34.copper.PDF (676.23 KB)
กิติยรัตน์, จันทร์หอม. (2562). การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562. (พงษ์พานิช มนสิการ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/872
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.4 MB)
วันเพ็ญ, ปราศรัย. (2545). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.49 MB)PDF icon bib.pdf (177.44 KB)PDF icon ch5.pdf (667.46 KB)PDF icon ch4.pdf (1.99 MB)PDF icon ch3.pdf (272.81 KB)PDF icon ch2.pdf (374.32 KB)PDF icon ch1.pdf (179.51 KB)PDF icon con1.pdf (215.36 KB)PDF icon abs.pdf (165.36 KB)PDF icon app.pdf (477.79 KB)
ไพโรจน์, ชันสมตระกูล. (2542). การศึกษาผลของการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ กับบริษัทเอกชนของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ประทีปจรัส สรุเดช, Ed.). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (15 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (14.14 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 44.Pumpkin-flour.PDF (336.75 KB)
รัตน์ติพร, สำอางค์. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของคลื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1038
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (652.79 KB)
พัชราภรณ์, อินริราย. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1053
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (3.28 MB)
ศิริพร, ศิริอังคณากุล. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1048
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (962.02 KB)
บุษบา, หินเธาว์. (2549). การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชนตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.11 MB)
ปณิชกา, จีรพรชัย. (2545). การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (79.37 MB)
วรัญญา, กันสุข. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (186.79 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.06 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (54.77 KB)PDF icon สารบัญ (472.57 KB)PDF icon บทที่1 (256.28 KB)PDF icon บทที่2 (896.15 KB)PDF icon บทที่3 (432.7 KB)PDF icon บทที่4 (1.12 MB)PDF icon บทที่5 (312.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (253.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.15 MB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/979
PDF icon หน้าปก (66.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (77.68 KB)PDF icon สารบัญ (225.55 KB)PDF icon บทที่1 (199.15 KB)PDF icon บทที่2 (472.03 KB)PDF icon บทที่3 (165.77 KB)PDF icon บทที่4 (1.61 MB)PDF icon บทที่5 (159.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (95.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (612.53 KB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2547). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.54 KB)PDF icon bib.pdf (63.32 KB)PDF icon ch5.pdf (80.28 KB)PDF icon ch4.pdf (667.34 KB)PDF icon ch3.pdf (84.26 KB)PDF icon ch2.pdf (188.4 KB)PDF icon ch1.pdf (98.98 KB)PDF icon con1.pdf (136.77 KB)PDF icon abs.pdf (168.79 KB)PDF icon app.pdf (234.12 KB)
ที่พี่ง, เอื้อบุญ. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.54 KB)PDF icon bib.pdf (63.32 KB)PDF icon ch5.pdf (80.28 KB)PDF icon ch4.pdf (667.34 KB)PDF icon ch3.pdf (84.26 KB)PDF icon ch2.pdf (188.4 KB)PDF icon ch1.pdf (98.98 KB)PDF icon con1.pdf (136.77 KB)PDF icon abs.pdf (168.79 KB)PDF icon app.pdf (234.12 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2532). การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. presented at the 2532, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (26.94 MB)
อุบล, ทองพันธ์. (2547). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.87 KB)PDF icon bib.pdf (168.72 KB)PDF icon ch5.pdf (257.78 KB)PDF icon ch4.pdf (605.74 KB)PDF icon ch3.pdf (246.12 KB)PDF icon ch2.pdf (2.29 MB)PDF icon ch1.pdf (272.33 KB)PDF icon con1.pdf (117.98 KB)PDF icon abs.pdf (153.64 KB)PDF icon app.pdf (404.9 KB)
วิษณุ, เพ็ชรแอน. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.74 KB)PDF icon บทคัดย่อ (19.14 KB)PDF icon สารบัญ (46.96 KB)PDF icon บทที่1 (64.94 KB)PDF icon บทที่2 (232.76 KB)PDF icon บทที่3 (39.81 KB)PDF icon บทที่4 (257.89 KB)PDF icon บทที่5 (128.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (38.91 KB)PDF icon ภาคผนวก (122.34 KB)
จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์. (2533). การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่ในโครงการแม่สอนลูกในเขตพื้นที่เกษตรกรรมชนบทในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2533, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
หาญชัย, สงวนให้. (2540). การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (76.31 MB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.99 MB)PDF icon บทคัดย่อ (212.37 KB)PDF icon สารบัญ (224.63 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (222.57 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.17 MB)PDF icon บทที่ 5 (769.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (372 KB)PDF icon ภาคผนวก (553.84 KB)
บุษบา, หินเธาว์. (2544). การศึกษาภาพลักษณ์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในสายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต จ.สุโขทัย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (20.14 MB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2545). การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (31.81 MB)
นิติดล, สิงห์เวียง. (2557). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (18.1 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.92 KB)PDF icon สารบัญ (61.03 KB)PDF icon บทที่1 (65.99 KB)PDF icon บทที่2 (425.94 KB)PDF icon บทที่3 (34.3 KB)PDF icon บทที่4 (236.92 KB)PDF icon บทที่5 (130.84 KB)PDF icon บรรณานุกรม (38.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.51 KB)
สุสิตรา, สิงโสม. (2562). การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/868
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (659.92 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2552). การศึกษามลภาวะทางเสียงในช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วนที่มีผลต่อการรับฟังเสียงของตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/754
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (744.06 KB)
อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2550). การศึกษาระบบบริหารจัดการรายวิชาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.45 MB)
ธนิดา, โขนงนุช. (2558). การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา เขตการค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. (เทพกรณ์ ธวัชชัย, Tran., เมืองไหว อลงกรณ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1051
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.66 MB)
ทิพาพร, ศรีสุธรรม. (2545). การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา : สหวิทยาเขตพิษณุโลก นครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (2.09 MB)PDF icon bib.pdf (99.78 KB)PDF icon ch5.pdf (188.01 KB)PDF icon ch4.pdf (1.01 MB)PDF icon ch3.pdf (128.73 KB)PDF icon ch2.pdf (550.53 KB)PDF icon ch1.pdf (90.7 KB)PDF icon con1.pdf (67.96 KB)PDF icon abs.pdf (100.23 KB)PDF icon app.pdf (178.42 KB)
มานัส, ผิวพรรณ์. (2553). การศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังกวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (254.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (457.96 KB)PDF icon สารบัญ (772.8 KB)PDF icon บทที่1 (1 MB)PDF icon บทที่2 (1.27 MB)PDF icon บทที่3 (576 KB)PDF icon บทที่4 (1.14 MB)PDF icon บทที่5 (1.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (621.49 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.94 MB)
อารี, ปรีดีกุล. (2544). การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/766
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2 MB)
อารี, ปรีดีกุล. (2544). การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (25.82 MB)PDF icon fulltext2.pdf (47.79 MB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2540). การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (37.94 MB)
น้ำทิพย์, ทรัพย์จำนง. (2540). การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (42.57 MB)
ชฎารัตน์, โมสกุล. (2546). การศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.62 KB)PDF icon bib.pdf (73.09 KB)PDF icon ch5.pdf (137.91 KB)PDF icon ch4.pdf (570.93 KB)PDF icon ch3.pdf (291.99 KB)PDF icon ch2.pdf (1.87 MB)PDF icon ch1.pdf (283.54 KB)PDF icon con1.pdf (257.29 KB)PDF icon abs.pdf (161.11 KB)PDF icon app.pdf (126.97 KB)
สรรค์, วรอินทร์. (2541). การศึกษาวิเคราะห์สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับข้าราชการครูผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (25.86 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (20.17 MB)
ทวีป, แก้ววงหิว. (2546). การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (64.36 KB)PDF icon bib.pdf (110.57 KB)PDF icon ch5.pdf (365.77 KB)PDF icon ch4.pdf (748.36 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (407.9 KB)PDF icon ch1.pdf (145.18 KB)PDF icon con1.pdf (151.22 KB)PDF icon abs.pdf (199.26 KB)PDF icon app.pdf (256.21 KB)
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2546). การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในการวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/761
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (2.63 MB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/152
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (45.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (124.44 KB)PDF icon สารบัญ (198.88 KB)PDF icon บทที่1 (165.69 KB)PDF icon บทที่2 (2.25 MB)PDF icon บทที่3 (214.53 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (198.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (156.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.35 KB)
บุษบา, ตาไว. (2550). การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนรร่วมโดยใช้โครงการสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (673.36 KB)PDF icon บรรณานุกรม (319.23 KB)PDF icon บทที่5 (400.77 KB)PDF icon บทที่4 (387.28 KB)PDF icon บทที่3 (215.9 KB)PDF icon บทที่2 (2.25 MB)PDF icon บทที่1 (241.44 KB)PDF icon สารบัญ (111.89 KB)PDF icon บทคัดย่อ (137.91 KB)PDF icon หน้าปก (84.82 KB)
คล่ำคง, ทิพย์วรรณ. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2544-06-02, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (126.78 KB)PDF icon สารบัญ (218.69 KB)PDF icon บทที่1 (299.12 KB)PDF icon บทที่2 (3.08 MB)PDF icon บทที่3 (173.11 KB)PDF icon บทที่4 (607.83 KB)PDF icon บทที่5 (202.02 KB)PDF icon ภาคผนวก (121.41 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.68 KB)
ทิพย์วรรณ, คล่ำคง. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.42 KB)PDF icon bib.pdf (130.68 KB)PDF icon ch5.pdf (202.02 KB)PDF icon ch4.pdf (607.83 KB)PDF icon ch3.pdf (173.11 KB)PDF icon ch2.pdf (3.08 MB)PDF icon ch1.pdf (299.12 KB)PDF icon con1.pdf (218.69 KB)PDF icon abs.pdf (126.78 KB)PDF icon app.pdf (121.41 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (128.57 KB)PDF icon สารบัญ (65.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (162.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 3 (128.56 KB)PDF icon บทที่ 4 (416.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (435.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.39 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.83 KB)PDF icon bib.pdf (142.28 KB)PDF icon ch5.pdf (435.25 KB)PDF icon ch4.pdf (416.35 KB)PDF icon ch3.pdf (128.56 KB)PDF icon ch2.pdf (1.32 MB)PDF icon ch1.pdf (162.46 KB)PDF icon con1.pdf (65.85 KB)PDF icon abs.pdf (128.57 KB)PDF icon app.pdf (300.39 KB)
เดือนเพ็ญ, ไชยพรพัฒนา. (2559). การศึกษาสภาพการดำเนินงานการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1073
PDF icon หน้าปก (32.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (69.45 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.59 KB)PDF icon สารบัญ (63.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (171.78 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.45 MB)PDF icon บทที่ 3 (114.17 KB)PDF icon บทที่ 4 (141.27 KB)PDF icon บทที่ 5 (124.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (146.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (380.94 KB)
โกศล, อินดี. (2551). การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.75 KB)PDF icon abs.pdf (95.28 KB)PDF icon con 1.pdf (109.46 KB)PDF icon ch 1.pdf (229.38 KB)PDF icon ch 2.pdf (1.09 MB)PDF icon ch 3.pdf (99 KB)PDF icon ch 4.pdf (284.13 KB)PDF icon ch 5.pdf (286.31 KB)PDF icon bib.pdf (152.34 KB)PDF icon app.pdf (349.98 KB)
ธันยพร, สินมา. (2557). การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/985
PDF icon หน้าปก (79.95 KB)PDF icon บทคัดยอ (74.05 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (34.63 KB)PDF icon สารบัญ (139.51 KB)PDF icon บทที่1 (255.83 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 3 (185.94 KB)PDF icon บทที่ 4 (410.13 KB)PDF icon บทที่ 5 (283.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (184.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (761.72 KB)
พยนต์, พูลรักษ์. (2554). การศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (239.61 KB)PDF icon บทคัดย่อ (424.83 KB)PDF icon สารบัญ (469.99 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.16 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 3 (542.23 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.52 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1006.4 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.45 MB)
อัจฉรา, ภักดีจิตร. (2554). การศึกษาสภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (318.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (230.96 KB)PDF icon สารบัญ (468.97 KB)PDF icon บทที่1 (1.17 MB)PDF icon บทที่2 (869.91 KB)PDF icon บทที่3 (666.03 KB)PDF icon บทที่4 (1.55 MB)PDF icon บทที่5 (1.91 MB)PDF icon บรรณานุกรม (560.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (611.63 KB)
ณัฐนันท์, บุญธรรม. (2558). การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (22.95 KB)PDF icon ภาคผนวก (255.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (23.56 KB)PDF icon บทที่1 (47.98 KB)PDF icon บทที่2 (323.79 KB)PDF icon บทที่3 (73.62 KB)PDF icon บทที่4 (45.05 KB)PDF icon บทที่5 (39.56 KB)PDF icon สารบัญ (38.37 KB)PDF icon หน้าปก (13.07 KB)
สมศักดิ์, ชูช่วง. (2551). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขตที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สมเกียรติ, โตประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.23 KB)PDF icon bib.pdf (91.27 KB)PDF icon ch5.pdf (296.54 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (160.66 KB)PDF icon ch2.pdf (1.44 MB)PDF icon ch1.pdf (436.48 KB)PDF icon con1.pdf (78.94 KB)PDF icon abs.pdf (140.59 KB)PDF icon app.pdf (1.15 MB)
ชุติกาญจน์, ทองธรรม. (2560). การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (711.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (940.5 KB)PDF icon สารบัญ (1.28 MB)PDF icon บทที่1 (85.92 KB)PDF icon บทที่2 (309.65 KB)PDF icon บทที่3 (87 KB)PDF icon บทที่4 (145.77 KB)PDF icon บทที่5 (130.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (127.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.31 MB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-09-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (56.49 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.5 KB)PDF icon สารบัญ (157.59 KB)PDF icon บทที่ 1 (135.41 KB)PDF icon บทที่ 2 (563.11 KB)PDF icon บทที่ 3 (98.74 KB)PDF icon บทที่ 4 (722.81 KB)PDF icon บทที่ 5 (160.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (56.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (199.42 KB)
พุฒตาล, ประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.49 KB)PDF icon bib.pdf (56.07 KB)PDF icon ch5.pdf (160.66 KB)PDF icon ch4.pdf (722.81 KB)PDF icon ch3.pdf (98.74 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (135.41 KB)PDF icon con1.pdf (157.59 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.49 KB)PDF icon bib.pdf (56.07 KB)PDF icon ch5.pdf (160.66 KB)PDF icon ch4.pdf (722.81 KB)PDF icon ch3.pdf (98.74 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (135.41 KB)PDF icon con1.pdf (157.59 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (76.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.21 KB)PDF icon สารบัญ (423.56 KB)PDF icon บทที่ 1 (464.26 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.97 MB)PDF icon บทที่ 3 (79.62 KB)PDF icon บทที่ 4 (551.05 KB)PDF icon บทที่ 5 (254.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (169.51 KB)
อำนวยพร, สุนทรสมัย. (2545). การศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการทอ ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/798
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.67 MB)
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.02 KB)PDF icon bib.pdf (78.28 KB)PDF icon ch5.pdf (158.08 KB)PDF icon ch4.pdf (513.82 KB)PDF icon ch3.pdf (306.66 KB)PDF icon ch2.pdf (1021.43 KB)PDF icon ch1.pdf (225.85 KB)PDF icon con1.pdf (166.27 KB)PDF icon abs.pdf (182.97 KB)PDF icon app.pdf (291.15 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2548). การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.64 MB)PDF icon fulltext2.pdf (1.29 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2546). การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาคเหนือ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (26.05 MB)PDF icon fulltext2.pdf (18.27 MB)
อำนวย, รุ่งแจ้ง. (2558). การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/955
PDF icon หน้าปก (59.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (89.57 KB)PDF icon สารบัญ (154.36 KB)PDF icon บทที่1 (244.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (236.09 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (617.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (915.24 KB)
บุญชู, นาคโต. (2545). การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (87.91 KB)PDF icon ch5.pdf (138.18 KB)PDF icon ch4.pdf (1.98 MB)PDF icon ch3.pdf (294.83 KB)PDF icon ch2.pdf (1.65 MB)PDF icon ch1.pdf (295.04 KB)PDF icon con1.pdf (672.63 KB)PDF icon abs.pdf (182.32 KB)PDF icon app.pdf (150.82 KB)
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.9 KB)PDF icon สารบัญ (686.33 KB)PDF icon บทที่1 (453.82 KB)PDF icon บทที่2 (3.13 MB)PDF icon บทที่3 (293.48 KB)PDF icon บทที่4 (6.31 MB)PDF icon บทที่5 (1.72 MB)PDF icon ภาคผนวก (510.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (426.81 KB)
สมศรี, พานระลึก. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.35 KB)PDF icon app.pdf (510.76 KB)PDF icon ch5.pdf (1.72 MB)PDF icon ch4.pdf (6.31 MB)PDF icon ch3.pdf (293.48 KB)PDF icon ch2.pdf (3.13 MB)PDF icon ch1.pdf (453.82 KB)PDF icon con1.pdf (686.33 KB)PDF icon abs.pdf (190.9 KB)PDF icon bib.pdf (426.81 KB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27 KB)PDF icon สารบัญ (26.76 KB)PDF icon บทที่ 1 (54.51 KB)PDF icon บทที่ 2 (319.13 KB)PDF icon บทที่ 3 (53.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (138.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (55.71 KB)PDF icon บรรรานุกรม (35.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (328.75 KB)
นิคม, จันทร์อิ่ม. (2550). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (74.26 KB)PDF icon con1.PDF (116.94 KB)PDF icon ch5.PDF (416.93 KB)PDF icon ch4.PDF (413.15 KB)PDF icon ch3.PDF (180.55 KB)PDF icon ch2.PDF (1.35 MB)PDF icon ch1.PDF (306.87 KB)PDF icon bib.PDF (165.52 KB)PDF icon app.PDF (944.92 KB)PDF icon abs.PDF (122.33 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/945
PDF icon หน้าปก (75.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (104.06 KB)PDF icon สารบัญ (148.03 KB)PDF icon บทที่1 (254.58 KB)PDF icon บทที่2 (789.92 KB)PDF icon บทที่3 (207.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.67 MB)PDF icon บทที่5 (535.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (129.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (563 KB)
มนู, เมฆหมอก. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (74.84 KB)PDF icon bib.pdf (207.75 KB)PDF icon ch5.pdf (702.96 KB)PDF icon ch4.pdf (1.19 MB)PDF icon ch3.pdf (258.28 KB)PDF icon ch2.pdf (812.99 KB)PDF icon ch1.pdf (239.85 KB)PDF icon con1.pdf (197.4 KB)PDF icon abs.pdf (114.2 KB)PDF icon app.pdf (276.73 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/943
PDF icon หน้าปก (245.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (245.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (356.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (534.51 KB)PDF icon สารบัญ (294.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (254.88 KB)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
ชนะจิต, คำแผง. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (696.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.41 MB)PDF icon สารบัญ (2.65 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.66 MB)PDF icon บทที่ 2 (16.85 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.21 MB)PDF icon บทที่ 4 (6.68 MB)PDF icon บทที่ 5 (14.62 MB)PDF icon บรรณานุกรม (5.95 MB)PDF icon ภาคผนวก (30.42 MB)
ดรุณ, มินาคูณ. (2550). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (2.44 MB)PDF icon บรรณานุกรม (525.87 KB)PDF icon บทที่5 (1.8 MB)PDF icon บทที่4 (2.08 MB)PDF icon บทที่3 (1.24 MB)PDF icon บทที่2 (6.26 MB)PDF icon บทที่1 (737.96 KB)PDF icon สารบัญ (558.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (601.5 KB)PDF icon หน้าปก (353.46 KB)
วันทนา, สวนเศรษฐ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาพิการของศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1065
PDF icon หน้าปก (38.37 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.89 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (25.99 KB)PDF icon สารบัญ (152.57 KB)PDF icon บทที่ 1 (143.87 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 3 (145.8 KB)PDF icon บทที่ 4 (671.51 KB)PDF icon บทที่ 5 (141.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (87.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (626.38 KB)
ธารีรัตน์, สุวรรณ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1067
PDF icon หน้าปก (30.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (92.1 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (40.75 KB)PDF icon สารบัญ (88.07 KB)PDF icon บทที่ 1 (212.62 KB)PDF icon บทที่ 2 (781.57 KB)PDF icon บทที่ 3 (121.95 KB)PDF icon บทที่ 4 (258.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (326.39 KB)PDF icon บรรณานุกรม (88.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (395.45 KB)

Pages