Biblio

Export 3632 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การพัฒนา
นิรุตติ์, ทาอ่อน. (2561). การพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย Line@ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/888
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.68 MB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2561). การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (543.82 KB)
นิภา, ชื่นทองมอญ. (2560). การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/921
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.32 MB)
กฤษณะ, กลิ่นดี. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/916
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.62 MB)
ปอลิณ, หยุ่นตระกลู. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ เรี่ยง สร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/971
PDF icon หน้าปก (44.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (49.11 KB)PDF icon สารบัญ (82.17 KB)PDF icon บทที่1 (163.41 KB)PDF icon บทที่2 (1.04 MB)PDF icon บทที่3 (330.35 KB)PDF icon บทที่4 (103.98 KB)PDF icon บทที่5 (87.02 KB)PDF icon บรรณานุกรม (102.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.18 MB)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
นพดล, โพธิ์ดง. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
โสภณ, มโนวชิรสรรค์. (2548). การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (45.17 KB)PDF icon bib.pdf (67.92 KB)PDF icon ch5.pdf (321.09 KB)PDF icon ch4.pdf (806.52 KB)PDF icon ch3.pdf (406.14 KB)PDF icon ch2.pdf (1.68 MB)PDF icon ch1.pdf (292.26 KB)PDF icon con1.pdf (102.41 KB)PDF icon abs.pdf (164.9 KB)PDF icon app.pdf (435.32 KB)
การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิธีอนุตตรธรรม
รักไชย, ขุยเณรพานิช. (2548). การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (1.87 MB)PDF icon bib.pdf (127.2 KB)PDF icon ch5.pdf (177.11 KB)PDF icon ch4.pdf (967.68 KB)PDF icon ch3.pdf (146.96 KB)PDF icon ch2.pdf (412.61 KB)PDF icon ch1.pdf (136.47 KB)PDF icon con1.pdf (193.58 KB)PDF icon abs.pdf (122.01 KB)PDF icon app.pdf (218.48 KB)
การพัฒนาการทำบัญชี
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/974
PDF icon หน้าปก (58.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (67.68 KB)PDF icon สารบัญ (128.6 KB)PDF icon บทที่1 (190.33 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (175.46 KB)PDF icon บทที่4 (582.91 KB)PDF icon บทที่5 (210.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (132.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (722.95 KB)
การพัฒนาการบริหารงานพัสดุ
อุรา, วงค์ประสงค์ชัย. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/944
PDF icon หน้าปก (43.11 KB)PDF icon สารบัญ (67.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (76.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (771.62 KB)PDF icon บทที่ 3 (46.5 KB)PDF icon บทที่ 4 (379.16 KB)PDF icon บทที่ 5 (278.11 KB)PDF icon บรรณาณุกรม (100.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (611.18 KB)
การพัฒนาการสอน
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). การพัฒนาการสอนรายวิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (อิงคสุวณิชย์ อรอนงค์, สายใจ, ช้างฉัตร, & สวัสดิ์, จิตตจ์นะ, Eds.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.77 MB)
การพัฒนาการให้บริการ
รุ่งทิวา, อันตรเสน. (2550). การพัฒนาการให้บริการของฟาร์มเส้นทางเห็ดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (71.74 KB)PDF icon bib.PDF (94.43 KB)PDF icon ch5.PDF (323.32 KB)PDF icon ch4.PDF (319.29 KB)PDF icon ch3.PDF (156.73 KB)PDF icon ch2.PDF (768.77 KB)PDF icon ch1.PDF (189.07 KB)PDF icon con1.PDF (110.28 KB)PDF icon abs.PDF (102.14 KB)PDF icon app.PDF (359.5 KB)
การพัฒนากิจกรรม
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การพัฒนาครู
ธารีรัตน์, สุวรรณ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1067
PDF icon หน้าปก (30.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (92.1 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (40.75 KB)PDF icon สารบัญ (88.07 KB)PDF icon บทที่ 1 (212.62 KB)PDF icon บทที่ 2 (781.57 KB)PDF icon บทที่ 3 (121.95 KB)PDF icon บทที่ 4 (258.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (326.39 KB)PDF icon บรรณานุกรม (88.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (395.45 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.76 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.6 MB)
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ฐวิธีสอนแบบใหม่
รัตนพร, บ่อคำและคณะ. (2552). การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.12 MB)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ยงยุทธ, สินสวาท. (2560). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ14101). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การพัฒนาความรู้ความสามารถ
วรเชษฐ์, ม่วงมุกข์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.83 KB)PDF icon bib.pdf (63.62 KB)PDF icon ch5.pdf (193.4 KB)PDF icon ch4.pdf (725.93 KB)PDF icon ch3.pdf (192.73 KB)PDF icon ch2.pdf (1.15 MB)PDF icon ch1.pdf (170.41 KB)PDF icon con1.pdf (154.68 KB)PDF icon abs.pdf (115.89 KB)PDF icon app.pdf (591.46 KB)
การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด
วรรธนา, วจีกาญจนะ. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (86.82 KB)PDF icon con1.pdf (131.74 KB)PDF icon ch5.pdf (1.16 MB)PDF icon ch4.pdf (530.98 KB)PDF icon ch3.pdf (273.49 KB)PDF icon ch2.pdf (2.52 MB)PDF icon ch1.pdf (327.89 KB)PDF icon bib.pdf (166.84 KB)PDF icon app.pdf (1.62 MB)PDF icon abs.pdf (187.9 KB)
ละออ, ทรงฤกษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.81 MB)PDF icon con1.pdf (161.86 KB)PDF icon ch5.pdf (651.64 KB)PDF icon ch4.pdf (966.87 KB)PDF icon ch3.pdf (190.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.08 MB)PDF icon ch1.pdf (249.9 KB)PDF icon bib.pdf (170.82 KB)PDF icon abs.pdf (172.83 KB)PDF icon app.pdf (2.84 MB)
การพัฒนาความสามารถ
ชัววัฒน์, สุทธิรัตน์. (2551). การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 6.research.pdf (2.71 MB)
รุ่งทิพย์, ศรสิงห์. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1068
PDF icon หน้าปก (27.67 KB)PDF icon บทคัดย่อ (81.81 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (41.02 KB)PDF icon สารบัญ (80.71 KB)PDF icon บทที่ 1 (172.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.48 MB)PDF icon บทที่ 3 (776.43 KB)PDF icon บทที่ 4 (66.87 KB)PDF icon บทที่ 5 (115.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (117.71 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.18 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/988
PDF icon หน้าปก (76.98 KB)PDF icon บทคัดย่อ (70.36 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (5.93 MB)PDF icon สารบัญ (234.44 KB)PDF icon บทที่ 1 (199.95 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.89 MB)PDF icon บทที่ 3 (595.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (239.95 KB)PDF icon บทที่ 5 (143.26 KB)PDF icon บรรณานุกรม (287.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.23 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/975
PDF icon หน้าปก (56.02 KB)PDF icon บทคัดย่อ (42.04 KB)PDF icon สารบัญ (208.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (179.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 3 (532.96 KB)PDF icon บทที่ 4 (237.54 KB)PDF icon บทที่ 5 (135.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (276.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.3 MB)
หนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์. (2548). การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (47.68 KB)PDF icon bib.pdf (135.53 KB)PDF icon ch5.pdf (710.3 KB)PDF icon ch4.pdf (3.59 MB)PDF icon ch3.pdf (323.06 KB)PDF icon ch2.pdf (1.47 MB)PDF icon ch1.pdf (519.98 KB)PDF icon con1.pdf (256.75 KB)PDF icon abs.pdf (148.73 KB)PDF icon app.pdf (150 KB)
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/963
PDF icon หน้าปก (43.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (59.83 KB)PDF icon สารบัญ (199.75 KB)PDF icon บทที่1 (163.95 KB)PDF icon บทที่2 (1.55 MB)PDF icon บทที่3 (515.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (205.78 KB)PDF icon บทที่ 5 (119.65 KB)PDF icon บรรณานุกรม (250.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.05 MB)
การพัฒนาคุณภาพ
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด. (สีสุกใส อภิชาติ, Tran., สังขะจันทร์ แพรจัน, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.34 MB)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาริน, จันทรวงค์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/942
PDF icon หน้าปก (138.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (301.76 KB)PDF icon บทที่ 1 (369.75 KB)PDF icon บทที่ 2 (901.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (362.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (586.27 KB)PDF icon บทที่ 5 (585.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (333.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.34 MB)
คเชนท์, ช่างน้อย. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.18 MB)PDF icon บทคัดย่อ (2.08 MB)PDF icon สารบัญ (1.32 MB)PDF icon บทที่ 1 (4.37 MB)PDF icon บทที่ 2 (16.98 MB)PDF icon บทที่ 3 (4.23 MB)PDF icon บทที่ 4 (20.98 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.54 MB)PDF icon ภาคผนวก (15.28 MB)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเล
ธัญวลัย, กองพล. (2557). การศึกษาแนวทางความต้องการของประชาชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (866.8 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (2.42 MB)PDF icon บทที่ 1 (2.44 MB)PDF icon บทที่ 2 (31.11 MB)PDF icon บทที่ 3 (2.3 MB)PDF icon บทที่ 4 (13.05 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.93 MB)PDF icon บรรณานุกรม (2.37 MB)PDF icon ภาคผนวก (12.9 MB)
การพัฒนาคู่มือ
สุรีย์พร, แก้วหล่อ, & หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2562). การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/863
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.45 MB)
การพัฒนางานวิชาการ
รัตนขจิตวงศ์, พิมลพรรณ. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/150
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (441.45 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (520.32 KB)
การพัฒนาจริยธรรม
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (74.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.04 KB)PDF icon สารบัญ (98.48 KB)PDF icon บทที่1 (223.09 KB)PDF icon บทที่2 (1.28 MB)PDF icon บทที่3 (194.53 KB)PDF icon บทที่4 (560.07 KB)PDF icon บทที่5 (766.31 KB)PDF icon ภาคผนวก (442.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (218.38 KB)
การพัฒนาชนบท
สุนิมิต, ชุ่มพงษ์. (2547). การศึกษาปัจจัยและแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้าน กข.คจ. ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.37 KB)PDF icon bib.pdf (67.75 KB)PDF icon ch5.pdf (917.58 KB)PDF icon ch4.pdf (2.13 MB)PDF icon ch3.pdf (121.58 KB)PDF icon ch2.pdf (2.32 MB)PDF icon ch1.pdf (249.45 KB)PDF icon con1.pdf (203.06 KB)PDF icon abs.pdf (182.83 KB)PDF icon app.pdf (1.24 MB)
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 37.mathematics.PDF (2.26 MB)
การพัฒนาชุดกิจกรรม
วีนัส, อยู่แย้ม. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (155.57 KB)PDF icon คำอนุมัติ (168.26 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB)PDF icon สารบัญ (97.36 KB)PDF icon สารบัญตาราง (62.64 KB)PDF icon สารบัญภาพ (52.21 KB)PDF icon บทที่1 (226.74 KB)PDF icon บทที่2 (488.99 KB)PDF icon บทที่3 (521.43 KB)PDF icon บทที่4 (361.07 KB)PDF icon บทที่5 (219.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (202.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (964.69 KB)PDF icon ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
เสาวณีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/992
PDF icon หน้าปก (82.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (86.15 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (51.55 KB)PDF icon สารบัญ (158.44 KB)PDF icon บทที่ 1  (284.22 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (694.56 KB)PDF icon บทที่ 4 (234.56 KB)PDF icon บทที่ 5 (242.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (180.97 KB)PDF icon ภาคผนวก (6.44 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/990
PDF icon หน้าปก (79.87 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.36 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (47.11 KB)PDF icon สารบัญ (145.97 KB)PDF icon บทที่ 1  (195.38 KB)PDF icon บทที่ 2 (716.53 KB)PDF icon บทที่ 3 (364.76 KB)PDF icon บทที่ 4 (245.61 KB)PDF icon บทที่ 5 (156.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (207.64 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.64 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/980
PDF icon หน้าปก (66.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (63.69 KB)PDF icon สารบัญ (123.22 KB)PDF icon บทที่ 1 (155.9 KB)PDF icon บทที่ 2 (587.13 KB)PDF icon บทที่ 3 (312.97 KB)PDF icon บทที่ 4 (207.58 KB)PDF icon บทที่ 5 (126.82 KB)PDF icon บรรณานุกรม (174.06 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.41 MB)
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วีนัส, อยู่แย้ม. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (155.57 KB)PDF icon คำอนุมัติ (168.26 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB)PDF icon สารบัญ (97.36 KB)PDF icon สารบัญตาราง (62.64 KB)PDF icon สารบัญภาพ (52.21 KB)PDF icon บทที่1 (226.74 KB)PDF icon บทที่2 (488.99 KB)PDF icon บทที่3 (521.43 KB)PDF icon บทที่4 (361.07 KB)PDF icon บทที่5 (219.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (202.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (964.69 KB)PDF icon ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
อุ่นเรือน, ชูยิ้ม. (2014). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/978
PDF icon หน้าปก (61.72 KB)PDF icon บทคัดย่อ (66.41 KB)PDF icon สารบัญ (197.27 KB)PDF icon บทที่1 (181.42 KB)PDF icon บทที่2 (1.83 MB)PDF icon บทที่3 (418.51 KB)PDF icon บทที่4 (424.98 KB)PDF icon บทที่5 (147.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (155.2 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.91 MB)
การพัฒนาชุดตรวจสอบ
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (26.4 KB)PDF icon สารบัญ (45.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (20.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (181.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (38.95 KB)PDF icon บทที่ 4 (482.49 KB)PDF icon บทที่ 5 (19.67 KB)PDF icon บรรรานุกรม (27.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (251.56 KB)
การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่า
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (26.4 KB)PDF icon สารบัญ (45.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (20.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (181.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (38.95 KB)PDF icon บทที่ 4 (482.49 KB)PDF icon บทที่ 5 (19.67 KB)PDF icon บรรรานุกรม (27.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (251.56 KB)
การพัฒนาชุมชน
ระพินทร์, พรมตัน. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.92 KB)PDF icon สารบัญ (101.15 KB)PDF icon บทที่ 1 (167.93 KB)PDF icon บทที่ 2 (998.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (222.25 KB)PDF icon บทที่ 4 (446.84 KB)PDF icon บทที่ 5 (210.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (84.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (421.89 KB)
การพัฒนาตัวบ่งชี้
อธิฏฐาน, จันทร์ทา. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (328.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (592.48 KB)PDF icon สารบัญ (126.17 KB)PDF icon บทที่1 (249.36 KB)PDF icon บทที่2 (564.69 KB)PDF icon บทที่3 (471.14 KB)PDF icon บทที่4 (632.61 KB)PDF icon บทที่5 (336.63 KB)PDF icon บรรณานุกรม (126.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (927.82 KB)
ศุภลักษณ์, วิริยะสุมน. (2543). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fultext.1.pdf (40.02 MB)PDF icon Fultext.2.pdf (23.81 MB)
การพัฒนาต้นแบบ
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)
การพัฒนาทักษะ
พิมพ์รัตน์, จักรบุตร. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (314.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (563.03 KB)PDF icon สารบัญ (122.13 KB)PDF icon บทที่1 (137.26 KB)PDF icon บทที่2 (439.12 KB)PDF icon บทที่3 (326.79 KB)PDF icon บทที่4 (243.54 KB)PDF icon บทที่5 (94.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (165.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.1 MB)
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสาร
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (4.59 MB)
การพัฒนาท้องถิ่น
ภคพร, วัฒนดำรงค์. (2544). ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. (วงศ์แสงเทียน พัชรา, Tran., ประทุมศิริและคณะ นิพันธ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/753
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (583.49 KB)
การพัฒนาบุคลากร
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (80.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.86 KB)PDF icon สารบัญ (597.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (206.25 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (174.36 KB)PDF icon บทที่ 4 (735.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (73.46 KB)PDF icon ภาคผนวก (138.83 KB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2560). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557 – 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/918
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.35 MB)
การพัฒนาประสิทธิภาพ
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/427
PDF icon หน้าปก (563.66 KB)PDF icon บทคัดย่อ (912.18 KB)PDF icon สารบัญ (239.15 KB)PDF icon บทที่1 (235.92 KB)PDF icon บทที่2 (494.91 KB)PDF icon บทที่3 (234.73 KB)PDF icon บทที่4 (461.56 KB)PDF icon บทที่5 (258.96 KB)PDF icon บรรณานุกรม (245.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (1014.78 KB)
การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (90.21 KB)PDF icon app.pdf (674.05 KB)PDF icon ch5.pdf (921.07 KB)PDF icon ch4.pdf (1.41 MB)PDF icon ch3.pdf (575.36 KB)PDF icon ch2.pdf (2.52 MB)PDF icon ch1.pdf (386.77 KB)PDF icon con1.pdf (144.82 KB)PDF icon abs.pdf (143.66 KB)PDF icon bib.pdf (228.08 KB)
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
สมศักดิ์, นรสิงห์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.82 KB)PDF icon app.pdf (433.46 KB)PDF icon ch5.pdf (540.35 KB)PDF icon ch4.pdf (1.44 MB)PDF icon ch3.pdf (240.9 KB)PDF icon ch2.pdf (2.47 MB)PDF icon ch1.pdf (315.83 KB)PDF icon con1.pdf (222.6 KB)PDF icon abs.pdf (187.53 KB)PDF icon bib.pdf (280.32 KB)
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
นุ้ยพิน, อังคณา. (2550). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (73.36 KB)PDF icon bib.PDF (150.7 KB)PDF icon ch5.PDF (203.38 KB)PDF icon ch4.PDF (247.67 KB)PDF icon ch3.PDF (158.6 KB)PDF icon ch2.PDF (1.24 MB)PDF icon ch1.PDF (193.28 KB)PDF icon con1.PDF (105 KB)PDF icon abs.PDF (126.51 KB)PDF icon app.PDF (265.67 KB)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
รุ่งทิพย์, จันธิราช. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (75.14 KB)PDF icon bib.PDF (134.53 KB)PDF icon ch5.PDF (181 KB)PDF icon ch4.PDF (213.5 KB)PDF icon ch3.PDF (381.73 KB)PDF icon ch2.PDF (1.67 MB)PDF icon ch1.PDF (251.92 KB)PDF icon con1.PDF (76.26 KB)PDF icon abs.PDF (119.83 KB)PDF icon app.PDF (963.38 KB)
ผกาวดี, เอี่ยมกำแพง. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริมแคลเซียมจากระดูกปลาสลาด. (วรชุมอินเกต โสรัจ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1050
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.43 MB)
การพัฒนาระบบ
นิรันดา, เฉลิมสถาน. (2561). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/887
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.53 MB)
วุฒิพงศ์, คงสิบ. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยานะโส จรรยา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/869
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.74 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. khomgun. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/994
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (5.37 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/860
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.47 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/871
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (12.83 MB)
อัจฉราพร, แย้มเหม็น. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/859
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.43 MB)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
การพัฒนาระบบบัญชี
พัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2551). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/781
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.64 MB)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิวัฒน์, เจษฎาภรณ์พิพัฒน์. (2559). การสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ศิวิลัย เสกสรรค์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/843
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
การพัฒนารูปแบบ
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (18.23 MB)PDF icon ภาคผนวก (18.62 MB)
เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง. (2548). การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.22 KB)PDF icon bib.pdf (83.82 KB)PDF icon ch5.pdf (227.56 KB)PDF icon ch4.pdf (201.55 KB)PDF icon ch3.pdf (114.64 KB)PDF icon ch2.pdf (1.06 MB)PDF icon ch1.pdf (230.07 KB)PDF icon con1.pdf (98.27 KB)PDF icon abs.pdf (95.6 KB)PDF icon app.pdf (813.46 KB)
บูรพา, วิถีปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (16.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.39 KB)PDF icon สารบัญ (30.64 KB)PDF icon บทที่1 (53.98 KB)PDF icon บทที่2 (320.27 KB)PDF icon บทที่3 (91.48 KB)PDF icon บทที่4 (61.43 KB)PDF icon บทที่5 (46.6 KB)PDF icon บรรณานุกรม (49.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (203.33 KB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.42 KB)PDF icon สารบัญ (586.56 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (152.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (311.58 KB)PDF icon บทที่ 1 (608.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (7.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (450 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 5 (634.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (443.18 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.35 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (151.64 KB)
ภาวิดา, มหาวงศ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1035
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.92 MB)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
บูรพา, วิถีปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (16.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.39 KB)PDF icon สารบัญ (30.64 KB)PDF icon บทที่1 (53.98 KB)PDF icon บทที่2 (320.27 KB)PDF icon บทที่3 (91.48 KB)PDF icon บทที่4 (61.43 KB)PDF icon บทที่5 (46.6 KB)PDF icon บรรณานุกรม (49.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (203.33 KB)
การพัฒนารูปแบบการสอน
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2546). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/787
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.83 MB)
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.01 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.49 KB)PDF icon สารบัญ (43 KB)PDF icon บทที่ 1 (81.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (793.31 KB)PDF icon บทที่ 3 (231.32 KB)PDF icon บทที่ 4 (341.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (109.06 KB)PDF icon บรรรานุกรม (100.69 KB)PDF icon ภาคผนวก (727.45 KB)
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.42 KB)PDF icon สารบัญ (586.56 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (152.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (311.58 KB)PDF icon บทที่ 1 (608.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (7.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (450 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 5 (634.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (443.18 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.35 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (151.64 KB)
การพัฒนาวิธีหาปริมาณ
อนงค์, ศรีโสภา. (2546). การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.14 MB)
การพัฒนาศักยภาพ
วีระกุล, ธงชัย. (2546). การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2559). วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/850
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ศิลปานันต์, ลำกูล. (2550). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาในกองพลพัฒนาที่ 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (71.43 KB)PDF icon bib.PDF (111.66 KB)PDF icon ch6.PDF (292.51 KB)PDF icon ch5.PDF (413.94 KB)PDF icon ch4.PDF (1.45 MB)PDF icon ch3.PDF (174.72 KB)PDF icon ch2.PDF (1.28 MB)PDF icon ch1.PDF (199.97 KB)PDF icon con1.PDF (104.01 KB)PDF icon abs.PDF (135.3 KB)PDF icon app.PDF (805.81 KB)
การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาด
กุสุมา, แก้วบุรี. (2550). แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสอง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (70 KB)PDF icon con1.PDF (135.15 KB)PDF icon ch5.PDF (588.46 KB)PDF icon ch4.PDF (853.41 KB)PDF icon ch3.PDF (192.92 KB)PDF icon ch2.PDF (1.89 MB)PDF icon ch1.PDF (197.17 KB)PDF icon bib.PDF (99.34 KB)PDF icon app.PDF (815.87 KB)PDF icon abs.PDF (134.7 KB)
การพัฒนาหลักสูตร
กชกร, พิเดช. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (741.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.12 MB)PDF icon สารบัญ (1.86 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.69 MB)PDF icon บทที่ 2 (36.31 MB)PDF icon บทที่ 3 (11.87 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.29 MB)PDF icon บทที่ 5 (2.75 MB)PDF icon บรรณานุกรม (3.11 MB)PDF icon ภาคผนวก 1 (19.04 MB)PDF icon ภาคผนวก 2 (31.31 MB)PDF icon ภาคผนวก 3 (9.25 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2551). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/792
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.06 MB)
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (11.54 MB)

Pages