Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ไพโรจน์, ชันสมตระกูล. (2542). การศึกษาผลของการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ กับบริษัทเอกชนของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก. (ประทีปจรัส สรุเดช, Ed.). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (15 MB)
วันเพ็ญ, ปราศรัย. (2545). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.49 MB)PDF icon bib.pdf (177.44 KB)PDF icon ch5.pdf (667.46 KB)PDF icon ch4.pdf (1.99 MB)PDF icon ch3.pdf (272.81 KB)PDF icon ch2.pdf (374.32 KB)PDF icon ch1.pdf (179.51 KB)PDF icon con1.pdf (215.36 KB)PDF icon abs.pdf (165.36 KB)PDF icon app.pdf (477.79 KB)
กิติยรัตน์, จันทร์หอม. (2562). การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562. (พงษ์พานิช มนสิการ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/872
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.4 MB)
เฉลิมพร, ทองพูน. (2543). การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 34.copper.PDF (676.23 KB)
กัญญาภัค, เพชรพูล. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (67.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (391.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (59.87 KB)PDF icon บทที่1 (42.87 KB)PDF icon บทที่2 (557.05 KB)PDF icon บทที่3 (531.1 KB)PDF icon บทที่4 (151.73 KB)PDF icon บทที่5 (134.99 KB)PDF icon สารบัญ (45.35 KB)PDF icon หน้าปก (13.92 KB)
สมพร, โพธิ์กำเนิด. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (59.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (246.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (59.79 KB)PDF icon บทที่1 (101.85 KB)PDF icon บทที่2 (428.48 KB)PDF icon บทที่3 (71.81 KB)PDF icon บทที่4 (321.2 KB)PDF icon บทที่5 (362.76 KB)PDF icon สารบัญ (47.23 KB)PDF icon หน้าปก (23.34 KB)
มยุรฉัตร, เงินทอง. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1072
PDF icon หน้าปก (38.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (72.92 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.38 KB)PDF icon สารบัญ (119.18 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (131.3 KB)PDF icon บทที่ 4 (780.5 KB)PDF icon บทที่ 5 (357.51 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.02 MB)
นันทวัน, จันทร์กลิ่น. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (45.06 KB)PDF icon ภาคผนวก (350.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (82.78 KB)PDF icon บทที่1 (82.39 KB)PDF icon บทที่2 (700.68 KB)PDF icon บทที่3 (82.13 KB)PDF icon บทที่4 (237.67 KB)PDF icon บทที่5 (99.42 KB)PDF icon สารบัญ (41.91 KB)PDF icon หน้าปก (14.68 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2539, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.1.pdf (45.09 MB)PDF icon fulltext.2.pdf (46.61 MB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (236.9 KB)PDF icon สารบัญ (424.59 KB)PDF icon บทที่1 (376.94 KB)PDF icon บทที่2 (1.6 MB)PDF icon บทที่3 (258.24 KB)PDF icon บทที่4 (1.48 MB)PDF icon บทที่5 (229.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (52.68 KB)PDF icon ภาคผนวก (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.11 KB)PDF icon bib.pdf (52.68 KB)PDF icon ch5.pdf (229.18 KB)PDF icon ch4.pdf (1.48 MB)PDF icon ch3.pdf (258.24 KB)PDF icon ch2.pdf (1.6 MB)PDF icon ch1.pdf (376.94 KB)PDF icon con1.pdf (424.59 KB)PDF icon abs.pdf (236.9 KB)PDF icon app.pdf (143.34 KB)
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/780
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2539). การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/765
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
อุไรวรรณ, พวงสมบัติ. (2546). การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.03 KB)PDF icon ส่ารบัญ (127.89 KB)PDF icon บทที่ 1 (169.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 3 (91.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (679.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (208.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (227.58 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (72.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.43 KB)PDF icon สารบัญ (364.82 KB)PDF icon บทที่ 1 (421.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.15 MB)PDF icon บทที่ 3 (238.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (248.87 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.85 KB)PDF icon ภาคผนวก (303.18 KB)
จิรพงษ์โอภาส, สมจิต. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (280.85 KB)PDF icon ch5.pdf (248.87 KB)PDF icon ch4.pdf (2.64 MB)PDF icon ch3.pdf (238.21 KB)PDF icon ch2.pdf (1.15 MB)PDF icon ch1.pdf (421.55 KB)PDF icon con1.pdf (364.82 KB)PDF icon abs.pdf (133.43 KB)PDF icon app.pdf (303.18 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (107.2 KB)PDF icon สารบัญ (108.71 KB)PDF icon บทที่ 1 (208.63 KB)PDF icon บทที่ 2 (734.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (209.76 KB)PDF icon บทที่ 4 (604.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (388.65 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.99 KB)PDF icon bib.pdf (103.48 KB)PDF icon ch5.pdf (388.65 KB)PDF icon ch4.pdf (604.2 KB)PDF icon ch3.pdf (209.76 KB)PDF icon ch2.pdf (734.12 KB)PDF icon ch1.pdf (208.63 KB)PDF icon con1.pdf (108.71 KB)PDF icon abs.pdf (107.2 KB)PDF icon app.pdf (894.84 KB)
อัศวิน, นิลเต่า. (2543). การศึกษาปัญหาการปลูกฝังจิตพิสัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.12 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.05 KB)PDF icon สารบัญ (193.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (306.87 KB)PDF icon บทที่ 2 (680.43 KB)PDF icon บทที่ 3 (112.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (656.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (153.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (74.65 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
สุทิน, พรจันทรารักษ์. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/104
PDF icon abs.PDF (141.81 KB)PDF icon app.PDF (694.53 KB)PDF icon bib.PDF (154.28 KB)PDF icon ch1.PDF (362.34 KB)PDF icon ch2.PDF (788.59 KB)PDF icon ch3.PDF (146.92 KB)PDF icon ch4.PDF (1.01 MB)PDF icon ch5.PDF (501.56 KB)PDF icon con1.PDF (193.16 KB)PDF icon tpg.PDF (78.58 KB)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.81 KB)PDF icon สารบัญ (193.16 KB)PDF icon บทที่1 (362.34 KB)PDF icon บทที่2 (788.59 KB)PDF icon บทที่3 (146.92 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (501.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (694.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (154.28 KB)
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (113.95 KB)PDF icon สารบัญ (170.35 KB)PDF icon บทที่ 1 (127.45 KB)PDF icon บทที่ 2 (440.42 KB)PDF icon บทที่ 3 (93.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (682.91 KB)PDF icon บทที่ 5 (297.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (83.71 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.68 KB)
วีระกุล, กนกรัตน์. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (55.9 KB)PDF icon bib.pdf (83.71 KB)PDF icon ch5.pdf (297.09 KB)PDF icon ch4.pdf (682.91 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (440.42 KB)PDF icon ch1.pdf (127.45 KB)PDF icon con1.pdf (170.35 KB)PDF icon abs.pdf (113.95 KB)PDF icon app.pdf (146.68 KB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (36.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (83.68 KB)PDF icon สารบัญ (109.32 KB)PDF icon บทที่1 (249.17 KB)PDF icon บทที่2 (1.3 MB)PDF icon บทที่3 (72.78 KB)PDF icon บทที่4 (690.36 KB)PDF icon บทที่5 (400.91 KB)PDF icon ภาคผนวก (950.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.39 KB)
อุบลรัตน์, พรหมสกุล. (2552). การศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/959
PDF icon หน้าปก (229.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (260.78 KB)PDF icon สารบัญ (301.08 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.24 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (370.92 KB)PDF icon บทที่ 4 (676.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (437.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (282.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (690.62 KB)
ณรงค์, ศรีวัฒนกุล. (2560). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (402.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (364.79 KB)PDF icon สารบัญ (925.5 KB)PDF icon บทที่1 (857.98 KB)PDF icon บทที่2 (8.58 MB)PDF icon บทที่3 (922 KB)PDF icon บทที่4 (8.47 MB)PDF icon บทที่5 (3.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (792.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.82 MB)
จิ๋วแก้ว, อนงค์. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (84.54 KB)PDF icon app.pdf (528.39 KB)PDF icon ch5.pdf (465.9 KB)PDF icon ch4.pdf (1 MB)PDF icon ch3.pdf (200.45 KB)PDF icon ch2.pdf (1.98 MB)PDF icon ch1.pdf (265.75 KB)PDF icon con1.pdf (248.47 KB)PDF icon abs.pdf (194.04 KB)PDF icon bib.pdf (258.24 KB)
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (226.67 KB)PDF icon สารบัญ (147.88 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (177.43 KB)PDF icon บทที่ 4 (1021.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (331.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (141.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (416.72 KB)
มานพ, ษมาวิมล. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/247
PDF icon หน้าปก (62.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (109.52 KB)PDF icon สารบัญ (209.64 KB)PDF icon บทที่ 1 (159.17 KB)PDF icon บทที่ 2 (809.04 KB)PDF icon บทที่ 3 (183.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (160.44 KB)PDF icon บรรณานุกรม (76.13 KB)PDF icon ภาคผนวก (131.91 KB)
สุรพล, วรเลิศ. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.31 KB)PDF icon bib.pdf (122.4 KB)PDF icon ch5.pdf (291.14 KB)PDF icon ch4.pdf (392.05 KB)PDF icon ch3.pdf (84.37 KB)PDF icon ch2.pdf (629.53 KB)PDF icon ch1.pdf (225.77 KB)PDF icon con1.pdf (130.35 KB)PDF icon abs.pdf (176.33 KB)PDF icon app.pdf (306.42 KB)
ธราพงศ์, สุเทียนทอง. (2554). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (244.86 KB)PDF icon บทคัดย่อ (399.76 KB)PDF icon สารบัญ (537.5 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.06 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (598.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (925.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.52 MB)PDF icon บรรณานุกรม (536.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.71 MB)
ธันย์ธิชา, ใต้อุดม. (2557). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (24.64 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27.33 KB)PDF icon สารบัญ (33.8 KB)PDF icon บทที่ 1 (58.24 KB)PDF icon บทที่ 2 (347.25 KB)PDF icon บทที่ 3 (45.55 KB)PDF icon บทที่ 4 (190.37 KB)PDF icon บทที่ 5 (44.58 KB)PDF icon บรรรานุกรม (36.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (221.91 KB)
สุนิมิต, ชุ่มพงษ์. (2547). การศึกษาปัจจัยและแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้าน กข.คจ. ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.37 KB)PDF icon bib.pdf (67.75 KB)PDF icon ch5.pdf (917.58 KB)PDF icon ch4.pdf (2.13 MB)PDF icon ch3.pdf (121.58 KB)PDF icon ch2.pdf (2.32 MB)PDF icon ch1.pdf (249.45 KB)PDF icon con1.pdf (203.06 KB)PDF icon abs.pdf (182.83 KB)PDF icon app.pdf (1.24 MB)
ยุพิน, บุบผาวรรณา. (2557). การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.94 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27.05 KB)PDF icon สารบัญ (25.67 KB)PDF icon บทที่1 (38.65 KB)PDF icon บทที่2 (192.99 KB)PDF icon บทที่3 (66.16 KB)PDF icon บทที่4 (273 KB)PDF icon บทที่5 (53.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (48.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (345.48 KB)
บุศยมาศ, แสงเงิน. (2545). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.28 KB)PDF icon bib.pdf (95.48 KB)PDF icon ch5.pdf (263.69 KB)PDF icon ch4.pdf (1.19 MB)PDF icon ch3.pdf (100.36 KB)PDF icon ch2.pdf (706.2 KB)PDF icon ch1.pdf (160.42 KB)PDF icon con1.pdf (383.68 KB)PDF icon abs.pdf (186.53 KB)PDF icon app.pdf (243.39 KB)
จิรภรณ์, เอมเอี่ยม. (2548). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (101.89 KB)PDF icon app.pdf (447.63 KB)PDF icon ch5.pdf (488.41 KB)PDF icon ch4.pdf (586.56 KB)PDF icon ch3.pdf (261.06 KB)PDF icon ch2.pdf (2.42 MB)PDF icon ch1.pdf (355.09 KB)PDF icon con1.pdf (185.71 KB)PDF icon abs.pdf (210.88 KB)PDF icon bib.pdf (368.74 KB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารสีแดงบนปลายข้าวเจ้าของ Monascus purpureus TTSTR 3090 เพื่อนำไปสู่การผลิตในระดับการค้า. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (6.05 MB)
นงลักษ์, ช้างพินิจ. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วาลีย์, ทองทา. (2556). การศึกษาปริมาณคาเฟอีนและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกาแฟปรุงสำเร็จรูปสำหรับลดน้ำหนัก. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (220.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (399.49 KB)PDF icon สารบัญ (367.41 KB)PDF icon บทที่ 1 (427.66 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.65 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 4 (1021.05 KB)PDF icon บทที่ 5 (258.53 KB)PDF icon บรรรานุกรม (406.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (475.7 KB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2542). การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (57.89 MB)
อำนวย, ศรีอาวุธ. (2547). การศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.37 KB)PDF icon bib.pdf (271.33 KB)PDF icon ch5.pdf (690.34 KB)PDF icon ch4.pdf (2.3 MB)PDF icon ch3.pdf (262.08 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (439.59 KB)PDF icon con1.pdf (420.62 KB)PDF icon abs.pdf (163.93 KB)PDF icon app.pdf (282.57 KB)
สุพาพร, กิตินันทน์. (2543). การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.79 KB)PDF icon บทคัดย่อ (227.67 KB)PDF icon สารบัญ (150.73 KB)PDF icon บทที่ 1 (147.6 KB)PDF icon บทที่ 2 (905.28 KB)PDF icon บทที่ 3 (109.85 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.07 KB)PDF icon บรรณานุกรรม (145.59 KB)PDF icon ภาคผนวก (195.59 KB)
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (2.08 MB)PDF icon บทคัดย่อ (129.61 KB)PDF icon บทที่1 (247.77 KB)PDF icon บทที่2 (2.58 MB)PDF icon บทที่3 (193.44 KB)PDF icon บทที่4 (1.47 MB)PDF icon บทที่5 (685.88 KB)PDF icon บรรณานุกรม (173.59 KB)PDF icon ภาคผนวก (818.34 KB)
ธนาภัทร, รอบจังหวัด. (2558). การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (42.52 KB)PDF icon ภาคผนวก (567.88 KB)PDF icon บรรณานุกรม (38.26 KB)PDF icon บทที่1 (87.24 KB)PDF icon บทที่2 (487.01 KB)PDF icon บทที่3 (65.54 KB)PDF icon บทที่4 (99.35 KB)PDF icon บทที่5 (106.49 KB)PDF icon สารบัญ (45.58 KB)PDF icon หน้าปก (13.24 KB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2559). การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/824
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.67 MB)
เฉลิมชัย, สังโยคะ. (2544). การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (36.5 MB)
นันทวัน, มาลยเวช. (2545). การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (63.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (201.98 KB)PDF icon สารบัญ (96.75 KB)PDF icon บทที่ 1 (235.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (581.62 KB)PDF icon บทที่ 3 (463.69 KB)PDF icon บทที่ 4 (815.4 KB)PDF icon บทที่ 5 (492.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (170.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (570.36 KB)
วีระกุล, ธงชัย. (2546). การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2540). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex.pdf (3.22 MB)
ปรีชา, มูลสาร. (2546). การศึกษาต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนในการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้พันธุ์ผสมโฮลสโตน์ฟรีเชียน. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (11.29 MB)
กมลนาฎ, มาลากุล. (2551). การศึกษาตรวจสอบเพื่อพัฒนาตำราวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้(GEEN113) โดยใช้ SLA (Second Language Acquistion)ต่างกัน. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.81 MB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2543). การศึกษาชนิดของหัวเชื้อโยเกิร์ตที่มีผลต่อคุณภาพของโยเกิร์ต. presented at the 2543.
PDF icon fulltext.pdf (19.78 MB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2546). การศึกษาชนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสดงของสารสกัดสีแดงของ Monascus pureus TISTR 3090. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (67.93 MB)
ชนิศวรา, ชูสนิท. (2559). การศึกษาค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/822
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
ดำเนิน, คล้ายแท้. (2545). การศึกษาคุณลักษณะด้านปรีชาสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2545. (ไสยวรรณ พวงทอง & จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์, Eds.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (39.23 MB)
สุพจน์, พฤกษวัน, & สงวน, ช้างฉัตรและคณะ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/769
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.04 MB)
อมรรัตน์, คล้ายสอน. (2559). การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/855
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (774.54 KB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2559). การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/828
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.98 MB)
ชัยวัฒน์, สุขดี. (2541). การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (31.14 MB)
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สานกิ่งทอง, สุชาติ. (2558). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2538). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2538, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (36.67 MB)
ณัฏฐวีร์, เงินทอง. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.75 KB)PDF icon บทคัดย่อ (150.27 KB)PDF icon สารบัญ (380.93 KB)PDF icon บทที่1 (272.01 KB)PDF icon บทที่2 (1.81 MB)PDF icon บทที่3 (324.94 KB)PDF icon บทที่4 (2.82 MB)PDF icon บทที่5 (173.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (101.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (471.43 KB)
เงินทอง, ณัฏฐวีร์. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (78.75 KB)PDF icon bib.pdf (101.11 KB)PDF icon ch5.pdf (173.77 KB)PDF icon ch4.pdf (2.82 MB)PDF icon ch3.pdf (324.94 KB)PDF icon ch2.pdf (1.81 MB)PDF icon ch1.pdf (272.01 KB)PDF icon con1.pdf (380.93 KB)PDF icon abs.pdf (150.27 KB)PDF icon app.pdf (471.43 KB)
เลิศพันธ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/72
PDF icon tpg.pdf (70.76 KB)PDF icon abs.pdf (104.14 KB)PDF icon con 1.pdf (86 KB)PDF icon ch 1.pdf (268.96 KB)PDF icon ch 2.pdf (1.23 MB)PDF icon ch 3.pdf (276.39 KB)PDF icon ch 4.pdf (61.15 KB)PDF icon ch 5.pdf (97.28 KB)PDF icon bib.pdf (227.12 KB)PDF icon app.pdf (1.69 MB)
เลิศพันธุ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/969
PDF icon หน้าปก (63.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (58.17 KB)PDF icon สารบัญ (61.09 KB)PDF icon บทที่1 (207.06 KB)PDF icon บทที่2 (1.03 MB)PDF icon บทที่3 (288.85 KB)PDF icon บทที่4 (38.23 KB)PDF icon บทที่5 (66.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (241.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.98 MB)
รัชนก, ยอดยง. (2555). การศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27.75 KB)PDF icon สารบัญ (31.87 KB)PDF icon บทที่ 1 (45.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (354.19 KB)PDF icon บทที่ 3 (97.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (86.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (63.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (55.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (262.47 KB)
โชติกา, พรหมเทศ. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (26.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (399.6 KB)PDF icon บรรณานุกรม (40.03 KB)PDF icon บทที่1 (53.02 KB)PDF icon บทที่2 (303.53 KB)PDF icon บทที่3 (75.38 KB)PDF icon บทที่4 (163.77 KB)PDF icon บทที่5 (75.28 KB)PDF icon สารบัญ (23.75 KB)PDF icon หน้าปก (12.4 KB)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (258.05 KB)PDF icon บทคัดย่อ (535.92 KB)PDF icon สารบัญ (444.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.24 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.24 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.43 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.15 MB)PDF icon บรรรานุกรม (948.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.26 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2550). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/778
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (627.51 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2548-2549. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/779
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1016.95 KB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/935
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.52 MB)
เสกสรรณ์, ศรีสวัสดิ์. (2552). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (484.81 KB)PDF icon ภาคผนวก (632.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (716.78 KB)PDF icon บทที่1 (1.07 MB)PDF icon บทที่2 (5.56 MB)PDF icon บทที่3 (630.44 KB)PDF icon บทที่4 (1.82 MB)PDF icon บทที่5 (945.06 KB)PDF icon สารบัญ (552 KB)PDF icon หน้าปก (356.61 KB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2545). การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540 - 2544). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.48 MB)
พรทิพย์, เต็งเจริญ. (2546). การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.72 KB)PDF icon สารบัญ (213.94 KB)PDF icon บทที่1 (120.36 KB)PDF icon บทที่2 (464.91 KB)PDF icon บทที่3 (69.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.64 MB)PDF icon บทที่5 (142.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (529.71 KB)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2559). การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/819
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.1 MB)
สมบูรณ์, โพธิ์ทอง. (2543). การศึกษาความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.8 KB)PDF icon สารบัญ (162.66 KB)PDF icon บทที่ 1 (105.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (360.25 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.52 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (176.68 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.85 KB)PDF icon app.pdf (733.99 KB)PDF icon ch5.pdf (507.31 KB)PDF icon ch4.pdf (2.77 MB)PDF icon ch3.pdf (161.64 KB)PDF icon ch2.pdf (3.12 MB)PDF icon ch1.pdf (299.52 KB)PDF icon con1.pdf (155.75 KB)PDF icon abs.pdf (134.95 KB)PDF icon bib.pdf (160.86 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (59.97 KB)PDF icon bib.pdf (72.06 KB)PDF icon ch5.pdf (187.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.41 MB)PDF icon ch3.pdf (97.08 KB)PDF icon ch2.pdf (2.75 MB)PDF icon ch1.pdf (199.39 KB)PDF icon con1.pdf (108.81 KB)PDF icon abs.pdf (141.75 KB)PDF icon app.pdf (267.06 KB)
กิติพงษ์, เจนจบ. (2556). การศึกษาความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.86 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.93 KB)PDF icon สารบัญ (47.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (82.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (831.68 KB)PDF icon บทที่ 3 (61.02 KB)PDF icon บทที่ 4 (269.16 KB)PDF icon บทที่ 5 (107.59 KB)PDF icon บรรรานุกรม (78.95 KB)PDF icon ภาคผนวก (362.92 KB)
สุนทร, กลิ่นน้อย. (2547). การศึกษาความพร้อมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (3.39 MB)PDF icon บทคัดย่อ (115.3 KB)PDF icon สารบัญ (225.57 KB)PDF icon บทที่ 1 (255.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (258.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (404.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (182.17 KB)PDF icon ภาคผนวก (304.09 KB)
ภาณุวัฒน์, ภักดีวงศ์. (2546). การศึกษาความต้องการในการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนบุคลากรการศึกษาในพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.28 MB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่ 1 (103.2 KB)PDF icon บทที่ 2 (380.32 KB)PDF icon บทที่ 3 (84.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (740.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่1 (103.2 KB)PDF icon บทที่2 (380.32 KB)PDF icon บทที่3 (84.06 KB)PDF icon บทที่4 (740.21 KB)PDF icon บทที่5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2547). การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.44 MB)
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การศึกษาความต้องการแรงงานระดับอุดมศึกษาในแหล่งงานของภาคเหนือตอนล่าง สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544.
PDF icon fulltext.pdf (24.66 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2544). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (16.86 MB)
ปาริชาติ, ศรล้อม. (2543). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (59.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (154.75 KB)PDF icon สารบัญ (77.62 KB)PDF icon บทที่ 1 (170.82 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 3 (173.55 KB)PDF icon บทที่ 4 (347.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (263.23 KB)PDF icon บรรณานุกรม (136.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (365.51 KB)
หนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์. (2548). การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (47.68 KB)PDF icon bib.pdf (135.53 KB)PDF icon ch5.pdf (710.3 KB)PDF icon ch4.pdf (3.59 MB)PDF icon ch3.pdf (323.06 KB)PDF icon ch2.pdf (1.47 MB)PDF icon ch1.pdf (519.98 KB)PDF icon con1.pdf (256.75 KB)PDF icon abs.pdf (148.73 KB)PDF icon app.pdf (150 KB)
จิระ, โตมะนิตย์. (2547). การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (4.49 MB)PDF icon bib.pdf (88.89 KB)PDF icon ch5.pdf (253.56 KB)PDF icon ch4.pdf (2.75 MB)PDF icon ch3.pdf (160.77 KB)PDF icon ch2.pdf (587.27 KB)PDF icon ch1.pdf (236.81 KB)PDF icon con1.pdf (615.33 KB)PDF icon abs.pdf (166.94 KB)PDF icon app.pdf (161.49 KB)
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (80.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.86 KB)PDF icon สารบัญ (597.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (206.25 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (174.36 KB)PDF icon บทที่ 4 (735.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (73.46 KB)PDF icon ภาคผนวก (138.83 KB)
สุภารัตน์, แก้วทองคำ. (2557). การศึกษาความต้องการของประชาชนต่อผู้นำในอุดมคติ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทางการปกครอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/957
PDF icon หน้าปก (48.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (193.52 KB)PDF icon สารบัญ (302.29 KB)PDF icon บทที่ 1 (323.15 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.2 MB)PDF icon บทที่ 3 (303 KB)PDF icon บทที่ 4 (832.55 KB)PDF icon บทที่ 5 (556.28 KB)PDF icon บรรณานุกรม (298.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (411.57 KB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2542). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ch1-5.pdf (52.07 MB)PDF icon app.1.pdf (16.47 MB)
ชลกร, อาสนะนนท์, & อุษณี, เส็งพานิช. (2541). การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltex.pdf (13.14 MB)
วิลาวัลย์, ประทุมวงศ์. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.85 KB)PDF icon bib.PDF (100.39 KB)PDF icon ch5.PDF (292.5 KB)PDF icon ch4.PDF (766.95 KB)PDF icon ch3.PDF (160.87 KB)PDF icon ch2.PDF (1.16 MB)PDF icon ch1.PDF (229.12 KB)PDF icon con1.PDF (172.09 KB)PDF icon abs.PDF (123.29 KB)PDF icon app.PDF (236.42 KB)
นนทพรรณ์, ธนบุณยเกียรติ์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (914.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.17 MB)PDF icon สารบัญ (9.34 MB)PDF icon บทที่ 1 (5.43 MB)PDF icon บทที่ 2 (18.24 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.37 MB)PDF icon บทที่ 4.1 (17.1 MB)PDF icon บทที่ 4.2 (32.66 MB)PDF icon บทที่ 5 (17.22 MB)PDF icon บรรณานุกรม (889.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (889.03 KB)
ศิวกานต์, เชาวนะ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุรพงศ์, จอกถม. (2558). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/953
PDF icon หน้าปก (59.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (89.57 KB)PDF icon สารบัญ (154.36 KB)PDF icon บทที่1 (244.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (236.09 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (617.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (915.24 KB)
ประกาศิต, อ่ำอ่วม. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุนีย์, สงวนศรี. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (405.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (326.43 KB)PDF icon สารบัญ (524.82 KB)PDF icon บทที่1 (910.71 KB)PDF icon บทที่2 (7.94 MB)PDF icon บทที่3 (641.04 KB)PDF icon บทที่4 (3.97 MB)PDF icon บทที่5 (2.16 MB)PDF icon บรรณานุกรม (699.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.7 MB)

Pages