Biblio

Export 812 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (79.87 KB) บทคัดย่อ (78.36 KB) กิตติกรรมประกาศ (47.11 KB) สารบัญ (145.97 KB) บทที่ 1  (195.38 KB) บทที่ 2 (716.53 KB) บทที่ 3 (364.76 KB) บทที่ 4 (245.61 KB) บทที่ 5 (156.56 KB) บรรณานุกรม (207.64 KB) ภาคผนวก (2.64 MB)
เสาวนีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (84.78 KB) บทคัดย่อ (71.21 KB) สารบัญ (133.87 KB) บทที่1 (227.53 KB) บทที่2 (1.7 MB) บทที่3 (592.18 KB) บทที่4 (204.77 KB) บทที่5 (194.99 KB) บรรณานุกรม (152.09 KB) ภาคผนวก (5.74 MB)
เสาวณีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (82.99 KB) บทคัดย่อ (86.15 KB) กิตติกรรมประกาศ (51.55 KB) สารบัญ (158.44 KB) บทที่ 1  (284.22 KB) บทที่ 2 (2.08 MB) บทที่ 3 (694.56 KB) บทที่ 4 (234.56 KB) บทที่ 5 (242.16 KB) บรรณานุกรม (180.97 KB) ภาคผนวก (6.44 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2549). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาความจริงของชีวิต เรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา”. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.17 MB)
เชิญ, สามารถ. (2544). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
37.mathematics.PDF (2.26 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย ลอดช่องหนองกระดิ่ง. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.55 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว, แพรจัน, สังขะจันทร์, & อภิชาติ, สีสุกใส. (2551). การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
98.ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด.PDF (1.34 MB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (166.67 KB) bib.pdf (60.88 KB) ch5.pdf (245.92 KB) ch4.pdf (1.32 MB) ch3.pdf (156 KB) ch2.pdf (1.27 MB) ch1.pdf (300.12 KB) con1.pdf (528.57 KB) abs.pdf (136.77 KB) app.pdf (175.83 KB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.64 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (76.98 KB) บทคัดย่อ (70.36 KB) กิตติกรรมประกาศ (5.93 MB) สารบัญ (234.44 KB) บทที่ 1 (199.95 KB) บทที่ 2 (1.89 MB) บทที่ 3 (595.7 KB) บทที่ 4 (239.95 KB) บทที่ 5 (143.26 KB) บรรณานุกรม (287.74 KB) ภาคผนวก (2.23 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (56.02 KB) บทคัดย่อ (42.04 KB) สารบัญ (208.23 KB) บทที่1 (179.11 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่3 (532.96 KB) บทที่4 (237.54 KB) บทที่5 (135.79 KB) บรรณานุกรม (276.11 KB) ภาคผนวก (2.3 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.48 KB) บทคัดย่อ (59.83 KB) สารบัญ (199.75 KB) บทที่1 (163.95 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่3 (515.09 KB) บทที่ 4 (205.78 KB) บทที่ 5 (119.65 KB) บรรณานุกรม (250.58 KB) ภาคผนวก (2.05 MB)
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศุภกานต์, ผามั่ง. (2560). การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (433.05 KB) สารบัญ (1.18 MB) กิติกรรมประกาศ (167.5 KB) บทคัดย่อ (314.22 KB) บทที่ 1 (1.12 MB) บทที่ 2 (7.98 MB) บทที่ 3 (2.69 MB) บทที่ 4 (3.59 MB) บทที่ 5 (821.32 KB) บรรณานุกรม (1.19 MB) ภาคผนวก (9.05 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.65 MB) ประวัติผู้วิจัย (154.34 KB)
ชัววัฒน์, สุทธิรัตน์. (2551). การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
6.research.pdf (2.71 MB)
รุ่งทิพย์, ศรสิงห์. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (27.67 KB) บทคัดย่อ (81.81 KB) กิตติกรรมประกาศ (41.02 KB) สารบัญ (80.71 KB) บทที่ 1 (172.99 KB) บทที่ 2 (1.48 MB) บทที่ 3 (776.43 KB) บทที่ 4 (66.87 KB) บทที่ 5 (115.56 KB) บรรณานุกรม (117.71 KB) ภาคผนวก (2.18 MB)
วรภา, บางพลี. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์.
หน้าปก (31.39 KB) บทคัดย่อ (80.16 KB) กิตติกรรมประกาศ (28.36 KB) สารบัญ (126.28 KB) บทที่ 1 (173.42 KB) บทที่ 2 (886.46 KB) บทที่ 3 (204.05 KB) บทที่ 4 (114.07 KB) บทที่ 5 (169.17 KB) บรรณานุกรม (137.63 KB) ภาคผนวก (1.69 MB)
พวงมาลี, รัตติยา. (2560). การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สิริพงศ์, พรมมา. (2560). การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (46.82 KB) บทคัดย่อ (116.43 KB) หน้าสารบัญ (94.81 KB) บทที่ 1 (168.58 KB) บทที่2 (308.89 KB) บทที่3 (225.14 KB) บทที่4 (261.1 KB) บทที่5 (130.61 KB) บรรณานุกรม (160.14 KB) ภาคผนวก (986.18 KB) เอกสารฉบับเต็ม PDF FULL TEXT (2.15MB) (2.15 MB)
ละออ, ทรงกฤษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (31.94 KB) บทคัดย่อ (105.38 KB) สารบัญ (174.23 KB) บทที่1 (153.89 KB) บทที่2 (670.09 KB) บทที่3 (124.7 KB) บทที่ 4 (612.21 KB) บทที่ 5 (340.87 KB) บรรณานุกรม (95.64 KB) ภาคผนวก (917.97 KB)
ละออ, ทรงฤกษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (5.81 MB) con1.pdf (161.86 KB) ch5.pdf (651.64 KB) ch4.pdf (966.87 KB) ch3.pdf (190.79 KB) ch2.pdf (1.08 MB) ch1.pdf (249.9 KB) bib.pdf (170.82 KB) abs.pdf (172.83 KB) app.pdf (2.84 MB)
วรรธนา, วจีกาญจนะ. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (86.82 KB) con1.pdf (131.74 KB) ch5.pdf (1.16 MB) ch4.pdf (530.98 KB) ch3.pdf (273.49 KB) ch2.pdf (2.52 MB) ch1.pdf (327.89 KB) bib.pdf (166.84 KB) app.pdf (1.62 MB) abs.pdf (187.9 KB)
ม่วงมุกข์, วรเชษฐ์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-02-15, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (96.29 KB) บทคัดย่อ (173.36 KB) สารบัญ (172.38 KB) บทที่1 (221.88 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่3 (238.55 KB) บทที่4 (1.09 MB) บทที่5 (326.1 KB) ภาคผนวก (376.95 KB) บรรณานุกรม (114.55 KB)
วรเชษฐ์, ม่วงมุกข์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.83 KB) bib.pdf (63.62 KB) ch5.pdf (193.4 KB) ch4.pdf (725.93 KB) ch3.pdf (192.73 KB) ch2.pdf (1.15 MB) ch1.pdf (170.41 KB) con1.pdf (154.68 KB) abs.pdf (115.89 KB) app.pdf (591.46 KB)
ยงยุทธ, สินสวาท. (2560). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ14101). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รัตนพร, บ่อคำและคณะ. (2552). การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
104.การพัฒนาครูคณิตศาสตร์.PDF (4.12 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
48.plan_.PDF (3.93 MB)
อรนิตย์, ภูเขียว. (2560). การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.26 KB) บทคัดย่อ (114.7 KB) บทที่1 (270.36 KB) บทที่2 (599.75 KB) บทที่3 (501.59 KB) บทที่4 (568 KB) บทที่5 (347.72 KB) บรรณานุกรม (196.24 KB) ภาคผนวก (4.68 MB)
วุฒิไกร, นาคหวัง. (2548). การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพของข้าราชการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (63.14 KB) บทคัดย่อ (159.66 KB) สารบัญ (100.72 KB) บทที่1 (107.24 KB) บทที่2 (850.77 KB) บทที่3 (174.02 KB) บทที่4 (910.52 KB) บทที่5 (258.8 KB) บรรณานุกรม (76.39 KB) ภาคผนวก (342.96 KB)
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รุ่งทิวา, อันตรเสน. (2550). การพัฒนาการให้บริการของฟาร์มเส้นทางเห็ดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71.74 KB) bib.PDF (94.43 KB) ch5.PDF (323.32 KB) ch4.PDF (319.29 KB) ch3.PDF (156.73 KB) ch2.PDF (768.77 KB) ch1.PDF (189.07 KB) con1.PDF (110.28 KB) abs.PDF (102.14 KB) app.PDF (359.5 KB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). การพัฒนาการสอนรายวิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (อิงคสุวณิชย์ อรอนงค์, สายใจ, ช้างฉัตร, & สวัสดิ์, จิตตจ์นะ). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (37.77 MB)
ดิษยา, ศุภราชโยธิน. (2554). การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้พหุวิธี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
46.nurse_.PDF (1.42 MB)
จีรพรรณ์, ใจอินผล. (2549). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากมูลสัตว์เพื่อต้านทานเชื้อ Rhizoctonia solani. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
79.การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพ.PDF (425.12 KB)
จีรพรรณ์, ใจอินผล. (2549). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
14.biological.pdf (940.42 KB)
ดลรวี, คำมี. (2552). การพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผวนก (411.71 KB) บรรณานุกรม (394.48 KB) บทที่5 (314.35 KB) บทที่4 (436.87 KB) บทที่3 (171.77 KB) สารบัญ (100.15 KB) หน้าปก (68.52 KB) บทที่1 (238.82 KB) บทคัดย่อ (114.32 KB) บทที่2 (1.05 MB)
รักไชย, ขุยเณรพานิช. (2548). การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (1.87 MB) bib.pdf (127.2 KB) ch5.pdf (177.11 KB) ch4.pdf (967.68 KB) ch3.pdf (146.96 KB) ch2.pdf (412.61 KB) ch1.pdf (136.47 KB) con1.pdf (193.58 KB) abs.pdf (122.01 KB) app.pdf (218.48 KB)
โสภณ, มโนวชิรสรรค์. (2548). การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (45.17 KB) bib.pdf (67.92 KB) ch5.pdf (321.09 KB) ch4.pdf (806.52 KB) ch3.pdf (406.14 KB) ch2.pdf (1.68 MB) ch1.pdf (292.26 KB) con1.pdf (102.41 KB) abs.pdf (164.9 KB) app.pdf (435.32 KB)
นพดล, โพธิ์ดง. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ. (2544). การพัฒนากลุ่มแกนนำระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (25.09 MB) fulltext2.pdf (23.77 MB) fulltext3.pdf (23.32 MB) fulltext4.pdf (27.17 MB)
สิริกร, คิ้มวงษ์ษา. (2551). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการเสริมพลังของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก. คณะศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (205.18 KB) บทคัดย่อ (245.03 KB) สารบัญ (276.18 KB) บทที่1 (323.61 KB) บทที่2 (1.35 MB) บทที่3 (379.4 KB) บทที่4 (369.7 KB) บทที่5 (299.46 KB) บรรณานุกรม (348.55 KB) ภาคผนวก (104.64 KB)
มากบุญ, นายมนัส. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-08-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (96.29 KB) บทคัดย่อ (173.36 KB) สารบัญ (172.38 KB) บทที่1 (221.88 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่3 (238.55 KB) บทที่4 (1.09 MB) บทที่5 (326.1 KB) ภาคผนวก (376.95 KB) บรรณานุกรม (114.55 KB)
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (96.29 KB) app.pdf (376.95 KB) ch5.pdf (326.1 KB) ch4.pdf (1.09 MB) ch3.pdf (238.55 KB) ch2.pdf (1.11 MB) ch1.pdf (221.88 KB) con1.pdf (172.38 KB) abs.pdf (173.36 KB) bib.pdf (114.55 KB)
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2546). การพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. (วีระกุล กนกกานต์). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (37.35 MB)
เหล่ากอ, นพดล. (2550). การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ch5.PDF (647.68 KB) bib.PDF (110.43 KB) tpg.PDF (72.36 KB) abs.PDF (123.04 KB) con1.PDF (116.82 KB) ch1.PDF (186.18 KB) ch2.PDF (1.4 MB) ch3.PDF (216.62 KB) ch4.PDF (531.41 KB) app.PDF (571.76 KB)
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2541). การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์.1.pdf (13.53 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การผลิตแป้งจากกล้วย. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (54.6 MB)
ปนัดดา, จันทร์เนย, & กลิ่นแก้ว, ดาวพะวัน. (2549). การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
64.การผลิตเอทานอล.PDF (1.78 MB)
จักรกฤษ, แจ่มจันทร์. (2559). การผลิตผงกล้าเชื้อ Bacillus subtilis TN 51 เพื่อใช้หมักถั่วเหลือง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1074
หน้าปก (17.85 KB) บทคัดย่อ (95.85 KB) กิตติกรรมประกาศ (26.03 KB) สารบัญ (157.34 KB) บทที่ 1 (60.52 KB) บทที่ 2 (337.53 KB) บทที่ 3 (143.73 KB) บทที่ 4 (470.68 KB) บทที่ 5 (49.77 KB) บรรณานุกรม (130.62 KB) ภาคผนวก (887.68 KB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2534). การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง. presented at the 2534, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.1tpg.pdf (4.99 MB) การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.app_.pdf (8.22 MB) การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง.ch1-5.pdf (23.46 MB)
วิษณุ, ธงไชย. (2558). การปลดปล่อยและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บูตินครีม. (ทองพูน เฉลิมพร, พูลประเสริฐ พิสิษฐ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (3.46 MB)
ธวัชชัย, ศุภวิทิตพัฒนา. การปรับปรุงคุณภาพน้ำส้มพร้อมดื่ม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
5.orange-juice.pdf (803.51 KB)
ชนาธิป, เทียนวรรณ. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (26.36 KB) บทคัดย่อ (31.6 KB) สารบัญ (46.12 KB) บทที่ 1 (78.97 KB) บทที่ 2 (803.3 KB) บทที่ 3 (46.69 KB) บทที่ 4 (303.84 KB) บทที่ 5 (102.74 KB) บรรรานุกรม (80.42 KB) ภาคผนวก (321.77 KB)
อมรรัตน์, พึ่งน่วม. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (244 KB) บทคัดย่อ (416.64 KB) สารบัญ (997.94 KB) บทที่ 1 (1.33 MB) บทที่ 2 (944.14 KB) บทที่ 3 (749.46 KB) บทที่ 4 (266.42 KB) บทที่ 5 (1.27 MB) บรรรานุกรม (734 KB) app (4).pdf (419.95 KB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (71.08 KB) บทคัดย่อ (227.17 KB) สารบัญ (139.95 KB) บทที่ 1 (326.4 KB) บทที่ 2 (1.45 MB) บทที่ 3 (554.31 KB) บทที่ 4 (1.82 MB) บทที่ 5 (509.85 KB) บรรณานุกรม (201.62 KB) ภาคผนวก (1.04 MB)
พงษ์เจริญ, นพวรรณ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (71.08 KB) bib.pdf (201.62 KB) ch5.pdf (509.85 KB) ch4.pdf (1.82 MB) ch3.pdf (554.31 KB) ch2.pdf (1.45 MB) ch1.pdf (326.4 KB) con1.pdf (139.95 KB) abs.pdf (227.17 KB) app.pdf (1.04 MB)
สุวภัทร, วงศ์ไทย. (2555). การประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดกำแพงเพชร. presented at the 2557-08-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.57 KB) บทคัดย่อ (29.74 KB) สารบัญ (32.05 KB) บทที่ 1 (74.61 KB) บทที่ 2 (536.63 KB) บทที่ 3 (43.51 KB) บทที่ 4 (88.38 KB) บทที่ 5 (84.91 KB) บรรรานุกรม (60.99 KB) ภาคผนวก (201.64 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2536). การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิตสหวิทยาลัยพุทธชินราช. presented at the 2536, พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
พุกอ่อน, ยุวธิดา. (2557). การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร กรณีศึกษา ส่วนสำนักงานของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน). presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (16.85 KB) บทคัดย่อ (24.68 KB) สารบัญ (30.49 KB) บทที่ 1 (33.33 KB) บทที่ 2 (189.94 KB) บทที่ 3 (62.35 KB) บทที่ 4 (160.93 KB) บทที่ 5 (31.17 KB) บรรณานุกรม (18.36 KB) ภาคผนวก (80.79 KB)
ทัตนา, พุทธรักษ์. (2557). การประเมินความเสี่ยงของสารอะฟลาทอกซิล เอ็ม 1 จากการบริโภคนม ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (17.77 KB) บทคัดย่อ (31.28 KB) สารบัญ (31.22 KB) บทที่1 (55.02 KB) บทที่2 (264.03 KB) บทที่3 (30.02 KB) บทที่4 (223.73 KB) บทที่5 (27.25 KB) บรรณานุกรม (63.43 KB) ภาคผนวก (54.16 KB)
เกศรา, เจริญกุล. (2549). การประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.51 KB) abs.PDF (126.02 KB) con1.PDF (208.51 KB) ch1.PDF (243.54 KB) ch2.PDF (1.06 MB) ch3.PDF (205.25 KB) ch4.PDF (1.14 MB) ch5.PDF (308.12 KB) con1.PDF (208.51 KB)
บัญชา, ศรีสมบัติ. (2552). การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
53.applied.PDF (651.98 KB)
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
80.ดนตรีมังคละ.PDF (3.4 MB)
สุพัตรา, เอี่ยมนาค. (2556). การบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินด้วยพืชบริเวรพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (78.78 KB) บทคัดย่อ (82.78 KB) กิตติกรรมประกาศ (39.73 KB) สารบัญ (195.28 KB) บทที่ 1  (126.1 KB) บทที่ 2 (1 MB) บทที่ 3 (298.91 KB) บทที่ 4 (1.52 MB) บทที่ 5 (110.74 KB) บรรณานุกรม (203.67 KB) ภาคผนวก (1.71 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2547). การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)
อนุสรณ์, ประสารภักดิ์. (2554). การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.69 KB) บทคัดย่อ (25.7 KB) สารบัญ (33.85 KB) บทที่ 1 (36.99 KB) บทที่ 2 (416.35 KB) บทที่ 3 (30.71 KB) บทที่ 4 (370.67 KB) บทที่ 5 (51.64 KB) บรรรานุกรม (38.57 KB) ภาคผนวก (120.36 KB)
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2547). การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.68 MB)
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (276.16 KB) บทคัดย่อ (146.66 KB) สารบัญ (201.53 KB) บทที่1 (133.03 KB) บทที่2 (325.29 KB) บทที่3 (121.39 KB) บทที่4 (335.33 KB) บทที่5 (161.72 KB) บรรณานุกรม (120.27 KB) ภาคผนวก (595.87 KB)
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (276.16 KB) bib.pdf (120.27 KB) ch5.pdf (161.72 KB) ch4.pdf (335.33 KB) ch3.pdf (121.39 KB) ch2.pdf (325.29 KB) ch1.pdf (133.03 KB) con1.pdf (201.53 KB) abs.pdf (146.66 KB) app.pdf (595.87 KB)
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai.pdf (16.46 MB)
ทองมั่น, คุ้มใหญ่โต. (2539). การบริหารการผลิต. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์.
Thongman.pdf (16.32 MB)
มนัชยา, เพชรลานน์. (2550). การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (239.32 KB) บทคัดย่อ (487.37 KB) สารบัญ (503.6 KB) บทที่ 1 (793.89 KB) บทที่ 2 (1.26 MB) บทที่ 3 (623.62 KB) บทที่ 4 (648.01 KB) บทที่ 5 (1.33 MB) บรรรานุกรม (1.09 MB) ภาคผนวก (977.52 KB)
มณีรัตน์, แก้วแสนสาย. (2551). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (34.39 KB) con1.PDF (98.43 KB) ch5.PDF (234.08 KB) ch4.PDF (919.96 KB) ch3.PDF (146.25 KB) ch2.PDF (915.31 KB) ch1.PDF (264.75 KB) bib.PDF (51.25 KB) app.PDF (268.32 KB) abs.PDF (80.78 KB)
ดวงพร, สุขุประการ. (2550). การนำเสนอแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริการโทรศัพท์ ศูนย์บริการตอนนอก ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาค ที่ 3.2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.29 KB) bib.PDF (110.52 KB) ch5.PDF (334.53 KB) ch4.PDF (1021.72 KB) ch3.PDF (220.28 KB) ch2.PDF (1.46 MB) ch1.PDF (206.86 KB) con1.PDF (142.35 KB) abs.PDF (140.99 KB) app.PDF (580.24 KB)
อมรรัตน์, ด้วงทรัพย์. (2552). การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนเรียนร่วมที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (153.5 KB) ภาคผนวก (516.22 KB) บรรณานุกรม (275.49 KB) บทที่1 (214 KB) บทที่2 (2.79 MB) บทที่3 (211.79 KB) บทที่4 (787.48 KB) บทที่5 (386.03 KB) สารบัญ (97.68 KB) หน้าปก (85.73 KB)
ศิลปานันต์, ลำกูล. (2550). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาในกองพลพัฒนาที่ 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71.43 KB) bib.PDF (111.66 KB) ch6.PDF (292.51 KB) ch5.PDF (413.94 KB) ch4.PDF (1.45 MB) ch3.PDF (174.72 KB) ch2.PDF (1.28 MB) ch1.PDF (199.97 KB) con1.PDF (104.01 KB) abs.PDF (135.3 KB) app.PDF (805.81 KB)
กาญจนา, มั่งคำ. (2550). การนำเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (511.53 KB) บรรณานุกรม (190.57 KB) บทที่5 (610.95 KB) บทที่4.2 (2.37 MB) บทที่4.1 (2.34 MB) บทที่3 (296.25 KB) บทที่2 (1.61 MB) บทที่1 (309.3 KB) สารบัญ (179.44 KB) บทคัดย่อ (143.05 KB) หน้าปก (82.1 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1.pdf (13.38 MB)
จุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี. (2545). การทดลองเคลือบโดยใช้ดินเลนบริเวณทุ่งทะเลแก้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก. (ขยับ เพียรพิณ, สุภาพร, อรรถโกมล, & รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (21.69 MB)
จุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี. (2544). การทดลองผลิตโกร่งบดด้วยเนื้อดินปั้นฮาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส. (ขยับ เพียรพิณ, สุภาพร, อรรถโกมล, & รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์). presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (42.1 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การทดลองประดิษฐ์ Thermocouple pyrometer โดยใช้เนื้อดินปั้น ไฮ-อลูมินาเป็นฉนวนความร้อน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (41.14 MB)
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.98 MB)
ักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน. (2545). การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (15.61 MB)
ปิยะดา, วชิระวงศกร. (2553). การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
95.การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำ.PDF (1.8 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
Fulltext.pdf (17.64 MB)
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2546). การตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (18.85 MB)
สุจินดา, เจียมศรีพงษ์. (2535). การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2535, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก.pdf (27.71 MB)
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นิศา, สุวรรณประเทศ. (2544). การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltex1.pdf (25.7 MB) fulltex2.pdf (25.16 MB)
เวลิกา, ไผ่เรือง. (2560). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
จิตศิริน, ลายลักษณ์. (2558). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. (สำรวยรื่น บัญชา, สำรวยรื่น กิ่งแก้ว). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.01 MB)
กัญธิภา, รอดกลาง. (2551). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการป้องกันโรคลมร้อน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2558). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (5.13 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2552). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
2.km_.pdf (6.15 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล, & สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2550). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
103.การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครู.PDF (2.7 MB)
บุญธรรม, ผลนา. (2556). กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.21 KB) บทคัดย่อ (28.46 KB) สารบัญ (26.03 KB) บทที่1 (36.88 KB) บทที่2 (244.69 KB) บทที่3 (27.71 KB) บทที่4 (139.98 KB) บทที่5 (40.71 KB) บรรณานุกรม (33.28 KB) ภาคผนวก (230.82 KB)
กมลธรรม, เกื้อบุตร. (2558). กระบวนการเรียนรู้ทักษะวิชาคีตปฏิญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.56 MB)
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา.
puagthong.pdf (15.54 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (69.48 KB) บทคัดย่อ (122.15 KB) สารบัญ (164.42 KB) บทที่ 1 (317.8 KB) บทที่ 2 (2.04 MB) บทที่ 3 (181.87 KB) บทที่ 4 (1.83 MB) บทที่ 5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (237.39 KB) ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.48 KB) บทคัดย่อ (122.15 KB) สารบัญ (164.42 KB) บทที่1 (317.8 KB) บทที่2 (2.04 MB) บทที่3 (181.87 KB) บทที่4 (1.83 MB) บทที่5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (237.39 KB) ภาคผนวก (2.85 MB)

Pages