Biblio

Export 928 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2541). การยืดอายุการเก็บผักสด. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การยืดอายุการเก็บผักสด.1.pdf (12.39 MB)
หนึ่งนุช, พงศ์โอภาส. (2557). การยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิขายเสียง ของประชาชนในเขต อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.84 KB)PDF icon สารบัญ (57.23 KB)PDF icon บทที่1 (60.45 KB)PDF icon บทที่2 (452.6 KB)PDF icon บทที่3 (62.26 KB)PDF icon บทที่4 (274.58 KB)PDF icon บทที่5 (145.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (35.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.16 MB)
ศรีอรุณ, ไพบูลย์. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.47 MB)PDF icon bib.pdf (294.02 KB)PDF icon ch5.pdf (461.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (423.85 KB)PDF icon ch2.pdf (1.43 MB)PDF icon ch1.pdf (539.53 KB)PDF icon con1.pdf (283.57 KB)PDF icon abs.pdf (268.3 KB)PDF icon app.pdf (474.08 KB)
ไพบูลย์, ศรีอรุณ. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.47 MB)PDF icon bib.pdf (294.02 KB)PDF icon ch5.pdf (461.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (423.85 KB)PDF icon ch2.pdf (1.43 MB)PDF icon ch1.pdf (539.53 KB)PDF icon con1.pdf (283.57 KB)PDF icon abs.pdf (268.3 KB)PDF icon app.pdf (474.08 KB)
อุษณีย์, ด้วงบ้านยาง. (2556). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกาเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (25.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (20.04 KB)PDF icon สารบัญ (22.13 KB)PDF icon บทที่1 (44.94 KB)PDF icon บทที่2 (270.08 KB)PDF icon บทที่3 (55.07 KB)PDF icon บทที่4 (79.59 KB)PDF icon บทที่5 (57.28 KB)PDF icon บรรณานุกรม (39.96 KB)PDF icon ภาคผนวก (118.39 KB)
แพรชมพู, ประเสริฐ. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม กรณีศึกษาตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (19.25 KB)PDF icon ภาคผนวก (36.63 KB)PDF icon บรรณานุกรม (53.39 KB)PDF icon บทที่1 (49.25 KB)PDF icon บทที่2 (154.56 KB)PDF icon บทที่3 (67.9 KB)PDF icon บทที่4 (74.17 KB)PDF icon บทที่5 (151.59 KB)PDF icon สารบัญ (22.34 KB)PDF icon หน้าปก (12.51 KB)
ไพโรจน์, โกษา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.65 KB)PDF icon สารบัญ (68.44 KB)PDF icon บทที่1 (76.65 KB)PDF icon บทที่2 (476.57 KB)PDF icon บทที่3 (72.21 KB)PDF icon บทที่4 (548.8 KB)PDF icon บทที่5 (156.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (41.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (115.08 KB)
สยามรัฐ, เพชรพรหม. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (402.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (364.79 KB)PDF icon บทที่1 (857.98 KB)PDF icon บทที่2 (8.58 MB)PDF icon บทที่3 (922 KB)PDF icon บทที่4 (8.47 MB)PDF icon บทที่5 (3.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (792.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.82 MB)
เกตุการ, ดาจันทา. (2558). การพัฒนาโลชันบำรุงผิวขาวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระสูตรนาโนอิมัลชันจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม. (สีโสภา เปรมนภา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1032
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.38 MB)
เบญจพร, บุญศิริรุ่งเรือง. (2561). การพัฒนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/896
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.1 MB)
ปิยวดี, น้อยน้าใส. (2562). การพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/874
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.07 MB)
ศิริจินา, ใยดี. (2554). การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/64
PDF icon หน้าปก (224.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (371.25 KB)PDF icon สารบัญ (339.28 KB)PDF icon บทที่ 1 (842.01 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.65 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.29 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.84 MB)PDF icon ภาคผนวก (997.94 KB)
ศิริ, เม่งมั่งมี. (2560). การพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บุญรักษา, เม็งเกตุ. (2553). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
ชรินรัตน์, บุญมาก. (2560). การพัฒนาแนวทางการปฏบัติงานระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริพรรณ, สอาดสิทธิศักดิ์. (2552). การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (138.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.14 MB)PDF icon บรรณานุกรม (143.3 KB)PDF icon บทที่1 (291.16 KB)PDF icon บทที่2 (1.34 MB)PDF icon บทที่3 (546.16 KB)PDF icon บทที่4 (333.41 KB)PDF icon บทที่5 (237.51 KB)PDF icon สารบัญ (153.38 KB)PDF icon หน้าปก (83.67 KB)
จรรยา, แสงเขียว. (2556). การพัฒนาแถบสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์อื่น. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.01 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.3 KB)PDF icon สารบัญ (55.72 KB)PDF icon บทที่1 (26.77 KB)PDF icon บทที่2 (281.31 KB)PDF icon บทที่3 (114.27 KB)PDF icon บทที่4 (328.65 KB)PDF icon บทที่5 (20.83 KB)PDF icon บรรณานุกรม (42.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (173.56 KB)
จักกฤษ, จันทวงษ์. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/889
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.17 MB)
กัญญ์ภัทร, ชูศรี. (2560). การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (430.59 KB)PDF icon สารบัญ (881.87 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (159.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (313.32 KB)PDF icon บทที่ 1 (475.33 KB)PDF icon บทที่ 2 (8.33 MB)PDF icon บทที่ 3 (460.91 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (632.4 KB)PDF icon บรรณานุกรม (446.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.7 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (153.77 KB)
สุชาติ, เอี่ยมยัง. (2549). การพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย กรณีศึกษา : เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-01-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.85 KB)PDF icon สารบัญ (117.14 KB)PDF icon บทที่1 (261.25 KB)PDF icon บทที่2 (2.11 MB)PDF icon บทที่3 (289.89 KB)PDF icon บทที่4 (260.21 KB)PDF icon บทที่5 (466.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1002.37 KB)PDF icon บรรณานุกรม (286.63 KB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2558). การพัฒนาเนื้อดินเคลือบเซรามิคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพาราของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1052
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2.15 MB)
โสภิตา, เสนะจิต. (2560). การพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (43.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (414.46 KB)PDF icon สารบัญ (274.59 KB)PDF icon บทที่1 (373.43 KB)PDF icon บทที่2 (2.92 MB)PDF icon บทที่3 (2.06 MB)PDF icon บทที่4 (2.75 MB)PDF icon บทที่5 (464.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (449.22 KB)PDF icon ภาคผนวก (8.08 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การพัฒนาเครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิกส์. (พงศ์ศักดิ์ศรี จุมพฏ, Ed.). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (38.05 MB)
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 16.brick_.pdf (3.3 MB)
จำเริญ, เชื้อประดิษฐ์. (2550). การพัฒนาหลังสูตรการทำเครื่องปัดดินเผาพื้นบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (4.19 MB)PDF icon บรรณานุกรม (92.38 KB)PDF icon บทที่5 (117.58 KB)PDF icon บทที่4 (328.42 KB)PDF icon บทที่3 (441.14 KB)PDF icon บทที่2 (1.11 MB)PDF icon บทที่1 (287.9 KB)PDF icon สารบัญ (141.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.64 KB)PDF icon หน้าปก (70 KB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-05-29.
PDF icon หน้าปก (62.14 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.54 KB)PDF icon สารบัญ (121.25 KB)PDF icon บทที่ 1 (311.16 KB)PDF icon บทที่ 2 (926.77 KB)PDF icon บทที่ 3 (154.35 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.2 MB)PDF icon บทที่ 5 (312.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.75 MB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.14 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.54 KB)PDF icon สารบัญ (121.25 KB)PDF icon บทที่1 (311.16 KB)PDF icon บทที่2 (926.77 KB)PDF icon บทที่3 (154.35 KB)PDF icon บทที่4 (1.2 MB)PDF icon บทที่5 (312.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (118.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.75 MB)
ศิริพร, เอี่ยมหน่อ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (22.92 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.79 KB)PDF icon สารบัญ (25.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (55.04 KB)PDF icon บทที่ 2 (452.14 KB)PDF icon บทที่ 3 (109.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (61.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (38.59 KB)PDF icon บรรรานุกรม (50.44 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.73 KB)
ภิญญดา, พรมสีนอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วันวิสาข์, ชาญณรงค์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การจักสานไม้ไผ่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1060
PDF icon หน้าปก (27.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (65.63 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (32.97 KB)PDF icon สารบัญ (95.77 KB)PDF icon บทที่ 1 (196.01 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (373.99 KB)PDF icon บทที่ 4 (540.14 KB)PDF icon บทที่ 5 (134.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (112.72 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.12 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.19 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.06 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.81 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.32 MB)
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (11.54 MB)
ชัยวัฒน์, สุทธิรัตน์. (2548). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.81 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.31 MB)
กชกร, พิเดช. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (741.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.12 MB)PDF icon สารบัญ (1.86 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.69 MB)PDF icon บทที่ 2 (36.31 MB)PDF icon บทที่ 3 (11.87 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.29 MB)PDF icon บทที่ 5 (2.75 MB)PDF icon บรรณานุกรม (3.11 MB)PDF icon ภาคผนวก 1 (19.04 MB)PDF icon ภาคผนวก 2 (31.31 MB)PDF icon ภาคผนวก 3 (9.25 MB)
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (13.52 MB)PDF icon ภาคผนวก (19.79 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2551). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/792
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.06 MB)
ภาวดี, ขยันกิจ. (2547). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.72 KB)PDF icon bib.pdf (118.62 KB)PDF icon ch5.pdf (400.59 KB)PDF icon ch4.pdf (386.83 KB)PDF icon ch3.pdf (228.61 KB)PDF icon ch2.pdf (1.9 MB)PDF icon ch1.pdf (320.76 KB)PDF icon con1.pdf (108.93 KB)PDF icon abs.pdf (193.29 KB)PDF icon app.pdf (1.53 MB)
วิมล, ทองดอนกลิ้ง. (2552). การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตร์แวร์ที่มีคุณภาพของหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (122.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (710.81 KB)PDF icon บรรณานุกรม (174.33 KB)PDF icon บทที่1 (233.67 KB)PDF icon บทที่2 (1.57 MB)PDF icon บทที่3 (413.41 KB)PDF icon บทที่4 (245.89 KB)PDF icon บทที่5 (439.99 KB)PDF icon สารบัญ (137.65 KB)PDF icon หน้าปก (84.42 KB)
กรวรรณ, ทองสอน. (2561). การพัฒนาสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/895
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2560). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/929
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.82 MB)
ณัฐฉรียา, สุขสวัสดิ์. (2560). การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (424.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (316.38 KB)PDF icon สารบัญ (1.15 MB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (161.44 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 2 (8.76 MB)PDF icon บทที่ 3 (4.75 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.21 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (919.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (13.28 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (150.94 KB)
ไพสาน, จินตปัญญา. (2547). การพัฒนาศักยภาพพนักงานขายที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.81 KB)PDF icon bib.pdf (148.57 KB)PDF icon ch5.pdf (978.74 KB)PDF icon ch4.pdf (2.18 MB)PDF icon ch3.pdf (251.22 KB)PDF icon ch2.pdf (1.69 MB)PDF icon ch1.pdf (244.56 KB)PDF icon con1.pdf (238.45 KB)PDF icon abs.pdf (234.78 KB)PDF icon app.pdf (285.29 KB)
ศรัณญา, สอนมณี. (2561). การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/880
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.37 MB)
อนงค์, ศรีโสภา. (2546). การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.14 MB)
นพรัตน์, ไชนดาจักร์. (2552). การพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
วรินทร, พลขัน. (2561). การพัฒนาวิธีการนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/898
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.33 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2560). การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/923
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.02 MB)
ปรารถนา, อินบุญรอด. (2561). การพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/897
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.74 MB)
นิภา, ชื่นทองมอญ. (2560). การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/921
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.32 MB)
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.04 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (53.63 KB)PDF icon สารบัญ (92.74 KB)PDF icon บทที่1 (133.74 KB)PDF icon บทที่2 (302.74 KB)PDF icon บทที่3 (468.62 KB)PDF icon บทที่4 (796.34 KB)PDF icon บทที่5 (372.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (169.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (197.54 KB)PDF icon ประวัติผู้จัดทำ (105.78 KB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.42 KB)PDF icon สารบัญ (586.56 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (152.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (311.58 KB)PDF icon บทที่ 1 (608.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (7.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (450 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.91 MB)PDF icon บทที่ 5 (634.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (443.18 KB)PDF icon ภาคผนวก (4.35 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (151.64 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.01 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.49 KB)PDF icon สารบัญ (43 KB)PDF icon บทที่ 1 (81.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (793.31 KB)PDF icon บทที่ 3 (231.32 KB)PDF icon บทที่ 4 (341.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (109.06 KB)PDF icon บรรรานุกรม (100.69 KB)PDF icon ภาคผนวก (727.45 KB)
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (18.23 MB)PDF icon ภาคผนวก (18.62 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2546). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/787
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.83 MB)
เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง. (2548). การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.22 KB)PDF icon bib.pdf (83.82 KB)PDF icon ch5.pdf (227.56 KB)PDF icon ch4.pdf (201.55 KB)PDF icon ch3.pdf (114.64 KB)PDF icon ch2.pdf (1.06 MB)PDF icon ch1.pdf (230.07 KB)PDF icon con1.pdf (98.27 KB)PDF icon abs.pdf (95.6 KB)PDF icon app.pdf (813.46 KB)
เสน่ห์, เทศนา. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ภาวิดา, มหาวงศ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1035
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.92 MB)
สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1059
PDF icon หน้าปก (44.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (121.55 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (35.93 KB)PDF icon สารบัญ (106.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (321.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (298.48 KB)PDF icon บทที่ 4 (621.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (384.06 KB)PDF icon บรรณานุกรม (194.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.4 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (1.68 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (597.25 KB)
บูรพา, วิถีปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (16.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.39 KB)PDF icon สารบัญ (30.64 KB)PDF icon บทที่1 (53.98 KB)PDF icon บทที่2 (320.27 KB)PDF icon บทที่3 (91.48 KB)PDF icon บทที่4 (61.43 KB)PDF icon บทที่5 (46.6 KB)PDF icon บรรณานุกรม (49.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (203.33 KB)
สมเจตน์, ทองดี. (2561). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/903
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.32 MB)
วิชิต, เหล็กคำ. (2559). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/829
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.85 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (4.63 MB)PDF icon บทคัดย่อ (129.19 KB)PDF icon สารบัญ (169.57 KB)PDF icon บทที่1 (160.24 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (213.27 KB)PDF icon บทที่4 (1.85 MB)PDF icon บทที่5 (359.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (793.09 KB)
สุวพัชร, ศรีอุดม. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ขายบนเว็บไซต์โครงการจัดตั้งกองคลัง. (ด่อนจันทร์ สุวรรณา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/877
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.16 MB)
กิตติพงษ์, สุวรรณราช. (2549). การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.54 MB)
พัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2551). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/781
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.64 MB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2562). การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุออนไลน์ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (เล็กประดิษฐ์ อัญชลี, Tran., อู่ทองมาก รัฐวิภาค, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/870
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.79 MB)
วุฒิพงศ์, คงสิบ. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยานะโส จรรยา, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/869
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.74 MB)
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยิ้มน่วม สินี, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/873
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.4 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/871
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (12.83 MB)
นิรันดา, เฉลิมสถาน. (2561). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/887
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.53 MB)
อัจฉราพร, แย้มเหม็น. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/859
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.43 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. khomgun. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/994
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (5.37 MB)
คม, กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/860
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.47 MB)
ธนรัตน์, มังคะโชติ. (2550). การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (77.06 KB)PDF icon con1.PDF (163.43 KB)PDF icon ch5.PDF (456.38 KB)PDF icon ch4.PDF (1.48 MB)PDF icon ch3.PDF (381.84 KB)PDF icon ch2.PDF (1.8 MB)PDF icon ch1.PDF (240.13 KB)PDF icon bib.PDF (174.68 KB)PDF icon app.PDF (450.05 KB)PDF icon abs.PDF (137.36 KB)
เตือนใจ, เกี่ยวซี. (2547). การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.42 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.37 MB)
อุมาพร, ปานรัตน์. (2552). การพัฒนายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพพนักงานบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (137.37 KB)PDF icon ภาคผนวก (346.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (161.9 KB)PDF icon บทที่1 (213.93 KB)PDF icon บทที่2 (1.82 MB)PDF icon บทที่3 (236.54 KB)PDF icon บทที่4 (689.28 KB)PDF icon บทที่5 (514.56 KB)PDF icon สารบัญ (157.58 KB)PDF icon หน้าปก (87.19 KB)
พิษณุ, แก้วนัยจิตร. (2547). การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/193
PDF icon tpg.pdf (6.19 MB)PDF icon bib.pdf (143.34 KB)PDF icon ch5.pdf (658.34 KB)PDF icon ch4.pdf (1.68 MB)PDF icon ch3.pdf (320.26 KB)PDF icon ch2.pdf (2.09 MB)PDF icon ch1.pdf (490.59 KB)PDF icon con1.pdf (153.45 KB)PDF icon abs.pdf (202.57 KB)PDF icon app.pdf (1.13 MB)
วงศ์วนากุล, วิภาพร. (2549). การพัฒนายุทธศาสตร์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงในโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-09-19, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.8 MB)PDF icon บทคัดย่อ (189.81 KB)PDF icon สารบัญ (166.26 KB)PDF icon บทที่1 (299.38 KB)PDF icon บทที่2 (1.47 MB)PDF icon บทที่3 (355.01 KB)PDF icon บทที่4 (551.42 KB)PDF icon บทที่5 (476.34 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.02 MB)PDF icon บรรณานุกรม (278.67 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์กรสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/784
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (954.45 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.5 MB)
รุ่งทิพย์, จันธิราช. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (75.14 KB)PDF icon bib.PDF (134.53 KB)PDF icon ch5.PDF (181 KB)PDF icon ch4.PDF (213.5 KB)PDF icon ch3.PDF (381.73 KB)PDF icon ch2.PDF (1.67 MB)PDF icon ch1.PDF (251.92 KB)PDF icon con1.PDF (76.26 KB)PDF icon abs.PDF (119.83 KB)PDF icon app.PDF (963.38 KB)
ผกาวดี, เอี่ยมกำแพง. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริมแคลเซียมจากระดูกปลาสลาด. (วรชุมอินเกต โสรัจ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1050
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (1.43 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีขนาดเล็ก. (สอนทอง กัญญาณี & เอื้องฟ้า, ทองชาวนา, Eds.). presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภํพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.57 MB)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลองมังคละจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/892
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.85 MB)
ปุณเรศวร์, รัตนประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ในรายวิชาการผลิตสุกร (Swine Production) ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยาชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1042
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (2 MB)
ทรงพรรณ, สังข์ทรัพย์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1055
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (972.95 KB)
บุตรอามาตย์, วรวิมล. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (90.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (143.66 KB)PDF icon สารบัญ (144.82 KB)PDF icon บทที่1 (386.77 KB)PDF icon บทที่2 (2.52 MB)PDF icon บทที่3 (575.36 KB)PDF icon บทที่4 (1.41 MB)PDF icon บทที่5 (921.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (674.05 KB)PDF icon บรรณานุกรม (228.08 KB)
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (90.21 KB)PDF icon app.pdf (674.05 KB)PDF icon ch5.pdf (921.07 KB)PDF icon ch4.pdf (1.41 MB)PDF icon ch3.pdf (575.36 KB)PDF icon ch2.pdf (2.52 MB)PDF icon ch1.pdf (386.77 KB)PDF icon con1.pdf (144.82 KB)PDF icon abs.pdf (143.66 KB)PDF icon bib.pdf (228.08 KB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (74.55 KB)PDF icon bib.pdf (282.22 KB)PDF icon ch5.pdf (356.64 KB)PDF icon ch4.pdf (532.59 KB)PDF icon ch3.pdf (270.91 KB)PDF icon ch2.pdf (2.66 MB)PDF icon ch1.pdf (200.81 KB)PDF icon con1.pdf (175.73 KB)PDF icon abs.pdf (161.53 KB)PDF icon app.pdf (5.35 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/891
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.45 MB)
สหรัฐ, ทองยัง. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ชัญญะพิเชฏฐ์ จุฑามาศ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/883
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (14.3 MB)
ญาณี, ด่านดำรงรักษ์. (2545). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป ตามหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (66.67 KB)PDF icon bib.pdf (168.1 KB)PDF icon ch5.pdf (159.42 KB)PDF icon ch4.pdf (500.67 KB)PDF icon ch3.pdf (212.57 KB)PDF icon ch2.pdf (473.02 KB)PDF icon ch1.pdf (159.75 KB)PDF icon con1.pdf (172.37 KB)PDF icon abs.pdf (97.28 KB)PDF icon app.pdf (1007.41 KB)
บุษบา, หินเธาว์. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/767
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.12 MB)
สงวน, ช้างฉัตร. (2542). การพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg.1.pdf (7.3 MB)PDF icon ch1-5.pdf (66.86 MB)PDF icon app.1.pdf (8.85 MB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
พิมพ์รัตน์, จักรบุตร. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (314.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (563.03 KB)PDF icon สารบัญ (122.13 KB)PDF icon บทที่1 (137.26 KB)PDF icon บทที่2 (439.12 KB)PDF icon บทที่3 (326.79 KB)PDF icon บทที่4 (243.54 KB)PDF icon บทที่5 (94.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (165.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.1 MB)
พิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (233.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (2.44 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB)PDF icon สารบัญ (110.68 KB)PDF icon บทที่1 (120.02 KB)PDF icon บทที่2 (676.97 KB)PDF icon บทที่3 (211.96 KB)PDF icon บทที่4 (136.99 KB)PDF icon บทที่5 (109.67 KB)PDF icon บรรณนุกรม (215.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.03 MB)
ปวริศา, เกษมสุข. (2560). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (81.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (170.78 KB)PDF icon สารบัญ (117.33 KB)PDF icon บทที่1 (145.96 KB)PDF icon บทที่2 (442.91 KB)PDF icon บทที่3 (251.94 KB)PDF icon บทที่4 (294.97 KB)PDF icon บทที่5 (129.52 KB)PDF icon บรรณานุกรม (166.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (941.56 KB)
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon ไฟล์ FullText (4.59 MB)
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)

Pages