Biblio

2554
สมนึก, เสีออยู่สาย. (2554). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (225.29 KB) บทคัดย่อ (438.05 KB) สารบัญ (614.96 KB) บทที่ 1 (996.96 KB) บทที่ 2 (1.03 MB) บทที่ 3 (892.04 KB) บทที่ 4 (540.25 KB) บทที่ 5 (231.37 KB) บรรณานุกรม (471.11 KB) ภาคผนวก (445.45 KB)
ประพาส, ทัพภมาน. (2554). แรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องมือกลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.57 KB) บทคัดย่อ (40.28 KB) สารบัญ (75.71 KB) บทที่1 (56.72 KB) บทที่2 (391.67 KB) บทที่3 (44.96 KB) บทที่4 (568.28 KB) บทที่5 (64.17 KB) บรรณานุกรม (35.75 KB) ภาคผนวก (257.9 KB)
2555
สุวภัทร, วงศ์ไทย. (2555). การประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดกำแพงเพชร. presented at the 2557-08-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.57 KB) บทคัดย่อ (29.74 KB) สารบัญ (32.05 KB) บทที่ 1 (74.61 KB) บทที่ 2 (536.63 KB) บทที่ 3 (43.51 KB) บทที่ 4 (88.38 KB) บทที่ 5 (84.91 KB) บรรรานุกรม (60.99 KB) ภาคผนวก (201.64 KB)
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (17.19 KB) บทคัดย่อ (26.4 KB) สารบัญ (45.65 KB) บทที่ 1 (20.47 KB) บทที่ 2 (181.12 KB) บทที่ 3 (38.95 KB) บทที่ 4 (482.49 KB) บทที่ 5 (19.67 KB) บรรรานุกรม (27.33 KB) ภาคผนวก (251.56 KB)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (258.05 KB) บทคัดย่อ (535.92 KB) สารบัญ (444.67 KB) บทที่ 1 (1.24 MB) บทที่ 2 (1.99 MB) บทที่ 3 (1.24 MB) บทที่ 4 (1.43 MB) บทที่ 5 (1.15 MB) บรรรานุกรม (948.39 KB) ภาคผนวก (1.26 MB)
รัชนก, ยอดยง. (2555). การศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.23 KB) บทคัดย่อ (27.75 KB) สารบัญ (31.87 KB) บทที่ 1 (45.03 KB) บทที่ 2 (354.19 KB) บทที่ 3 (97.24 KB) บทที่ 4 (86.42 KB) บทที่ 5 (63.59 KB) บรรณานุกรม (55.58 KB) ภาคผนวก (262.47 KB)
อุรา, วงค์ประสงค์ชัย. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.11 KB) สารบัญ (67.25 KB) บทคัดย่อ (76.03 KB) บทที่ 2 (771.62 KB) บทที่ 3 (46.5 KB) บทที่ 4 (379.16 KB) บทที่ 5 (278.11 KB) บรรณาณุกรม (100.23 KB) ภาคผนวก (611.18 KB)
ทัศนีย์, เนื้อไม้. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รุ่งโรจน์, ฝ้ายเยื่อ. (2555). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.33 KB) บทคัดย่อ (24.06 KB) สารบัญ (28.49 KB) บทที่ 1 (51.02 KB) บทที่ 2 (264.64 KB) บทที่ 3 (53.25 KB) บทที่ 4 (116.64 KB) บทที่ 5 (70.02 KB) บรรรานุกรม (40.57 KB) ภาคผนวก (339.62 KB)
2556
บุญธรรม, ผลนา. (2556). กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.21 KB) บทคัดย่อ (28.46 KB) สารบัญ (26.03 KB) บทที่1 (36.88 KB) บทที่2 (244.69 KB) บทที่3 (27.71 KB) บทที่4 (139.98 KB) บทที่5 (40.71 KB) บรรณานุกรม (33.28 KB) ภาคผนวก (230.82 KB)
สุพัตรา, เอี่ยมนาค. (2556). การบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินด้วยพืชบริเวรพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (78.78 KB) บทคัดย่อ (82.78 KB) กิตติกรรมประกาศ (39.73 KB) สารบัญ (195.28 KB) บทที่ 1  (126.1 KB) บทที่ 2 (1 MB) บทที่ 3 (298.91 KB) บทที่ 4 (1.52 MB) บทที่ 5 (110.74 KB) บรรณานุกรม (203.67 KB) ภาคผนวก (1.71 MB)
อมรรัตน์, พึ่งน่วม. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (244 KB) บทคัดย่อ (416.64 KB) สารบัญ (997.94 KB) บทที่ 1 (1.33 MB) บทที่ 2 (944.14 KB) บทที่ 3 (749.46 KB) บทที่ 4 (266.42 KB) บทที่ 5 (1.27 MB) บรรรานุกรม (734 KB) app (4).pdf (419.95 KB)
ชนาธิป, เทียนวรรณ. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (26.36 KB) บทคัดย่อ (31.6 KB) สารบัญ (46.12 KB) บทที่ 1 (78.97 KB) บทที่ 2 (803.3 KB) บทที่ 3 (46.69 KB) บทที่ 4 (303.84 KB) บทที่ 5 (102.74 KB) บรรรานุกรม (80.42 KB) ภาคผนวก (321.77 KB)
ศิริพร, เอี่ยมหน่อ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (22.92 KB) บทคัดย่อ (28.79 KB) สารบัญ (25.01 KB) บทที่ 1 (55.04 KB) บทที่ 2 (452.14 KB) บทที่ 3 (109.22 KB) บทที่ 4 (61.66 KB) บทที่ 5 (38.59 KB) บรรรานุกรม (50.44 KB) ภาคผนวก (174.73 KB)
จรรยา, แสงเขียว. (2556). การพัฒนาแถบสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์อื่น. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.01 KB) บทคัดย่อ (29.3 KB) สารบัญ (55.72 KB) บทที่1 (26.77 KB) บทที่2 (281.31 KB) บทที่3 (114.27 KB) บทที่4 (328.65 KB) บทที่5 (20.83 KB) บรรณานุกรม (42.55 KB) ภาคผนวก (173.56 KB)
อุษณีย์, ด้วงบ้านยาง. (2556). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกาเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (25.81 KB) บทคัดย่อ (20.04 KB) สารบัญ (22.13 KB) บทที่1 (44.94 KB) บทที่2 (270.08 KB) บทที่3 (55.07 KB) บทที่4 (79.59 KB) บทที่5 (57.28 KB) บรรณานุกรม (39.96 KB) ภาคผนวก (118.39 KB)
สมบัติ, ดาเกลี้ยง. (2556). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
tpg.pdf (66.47 KB) บทคัดย่อ (72.11 KB) สารบัญ (156.47 KB) บทที่ 1 (196.95 KB) บทที่ 2 (1.4 MB) บทที่ 3 (176.28 KB) บทที่ 4 (1.42 MB) บทที่ 5 (247.53 KB) บรรณานุกรม (144.84 KB) ภาคผนวก (799.53 KB)
สมบัติ, ดาเกลี้ยง. (2556). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (76.33 KB) บทคัดย่อ (91.05 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.27 KB) สารบัญ (182.22 KB) บทที่1 (243.13 KB) บทที่ 2 (1.71 MB) บทที่ 3 (215.57 KB) บทที่ 4 (1.69 MB) บทที่ 5 (312.18 KB) บรรณานุกรม (172.82 KB) ภาคผนวก (896.17 KB)
สมพร, โพธิ์ดง. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (58.44 KB) บทคัดย่อ (96.32 KB) สารบัญ (240.14 KB) บทที่1 (216.99 KB) บทที่2 (1.93 MB) บทที่3 (228.68 KB) บทที่4 (1.1 MB) บทที่5 (530.67 KB) บรรณานุกรม (369.32 KB) ภาคผนวก (486.86 KB)
กิติพงษ์, เจนจบ. (2556). การศึกษาความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.86 KB) บทคัดย่อ (36.93 KB) สารบัญ (47.21 KB) บทที่ 1 (82.44 KB) บทที่ 2 (831.68 KB) บทที่ 3 (61.02 KB) บทที่ 4 (269.16 KB) บทที่ 5 (107.59 KB) บรรรานุกรม (78.95 KB) ภาคผนวก (362.92 KB)
วาลีย์, ทองทา. (2556). การศึกษาปริมาณคาเฟอีนและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกาแฟปรุงสำเร็จรูปสำหรับลดน้ำหนัก. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (220.46 KB) บทคัดย่อ (399.49 KB) สารบัญ (367.41 KB) บทที่ 1 (427.66 KB) บทที่ 2 (1.65 MB) บทที่ 3 (1.26 MB) บทที่ 4 (1021.05 KB) บทที่ 5 (258.53 KB) บรรรานุกรม (406.03 KB) ภาคผนวก (475.7 KB)
เพชร์พะเยาว์, แย้มยินดี. (2556). การศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (23.41 KB) บทคัดย่อ (40.74 KB) สารบัญ (21.87 KB) บทที่ 1 (56.42 KB) บทที่ 2 (459.53 KB) บทที่ 3 (48.88 KB) บทที่ 4 (89.07 KB) บทที่ 5 (73.17 KB) บรรรานุกรม (54.32 KB) ภาคผนวก (269.25 KB)
แท่งทอง, อุทิศ. (2556). การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.57 KB) บทคัดย่อ (33.1 KB) สารบัญ (30.31 KB) บทที่ 1 (51.74 KB) บทที่ 2 (226.44 KB) บทที่ 3 (59.21 KB) บทที่ 4 (158.6 KB) บทที่ 5 (51.33 KB) บรรรานุกรม (40.23 KB) ภาคผนวก (366.92 KB)
อุทุมพร, ศตะกูรมะ. (2556). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (24.34 KB) บทคัดย่อ (33.52 KB) สารบัญ (38.28 KB) บทที่1 (62.73 KB) บทที่2 (311.49 KB) บทที่3 (42.93 KB) บทที่4 (149.16 KB) บทที่5 (54.18 KB) บรรณานุกรม (43.05 KB) ภาคผนวก (241.42 KB)
สุวารีย์, เกิดพินธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (46.42 KB) บทคัดย่อ (61.17 KB) สารบัญ (152.24 KB) บทที่ 1 (205.4 KB) บทที่ 2 (1.55 MB) บทที่ 3 (167.68 KB) บทที่ 4 (947.35 KB) บทที่ 5 (631.64 KB) บรรณานุกรม (159.5 KB) ภาคผนวก (619.42 KB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. การบริหารจัดการภาครัฐ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (61.58 KB) บทคัดย่อ (82.39 KB) กิตติกรรมประกาศ (50.12 KB) สารบัญ (185.03 KB) บทที่ 1  (260.41 KB) บทที่ 2 (1.93 MB) บทที่ 3 (211.31 KB) บทที่ 4 (1.08 MB) บทที่ 5 (797.45 KB) บรรณานุกรม (197.48 KB) ภาคผนวก (698.08 KB)
นันท์นภัส, พึ่งพิณ. (2556). ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.6 KB) บทคัดย่อ (32.28 KB) สารบัญ (39.2 KB) บทที่ 1 (69.29 KB) บทที่ 2 (553.48 KB) บทที่ 3 (71.52 KB) บทที่ 4 (267.56 KB) บทที่ 5 (105.48 KB) บรรรานุกรม (77.43 KB) ภาคผนวก (239.65 KB)
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2556). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556.
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2556 (934.79 KB)
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2556). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/issue/view/5335
สุเชษฐ์, เรือนก้อน. (2556). แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (27.31 KB) บทคัดย่อ (29.73 KB) สารบัญ (27.5 KB) บทที่ 1 (67.14 KB) บทที่ 2 (434.34 KB) บทที่ 3 (62.93 KB) บทที่ 4 (188.11 KB) บทที่ 5 (76.4 KB) บรรรานุกรม (49.29 KB) ภาคผนวก (358.7 KB)
มาริน, จันทรวงศ์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.49 KB) บทคัดย่อ (28.64 KB) สารบัญ (32.6 KB) บทที่1 (32.6 KB) บทที่2 (256.51 KB) บทที่3 (48.02 KB) บทที่4 (176.49 KB) บทที่5 (139.24 KB) บรรณานุกรม (43.36 KB) ภาคผนวก (443.52 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (138.16 KB) บทคัดย่อ (234.92 KB) สารบัญ (301.76 KB) บทที่ 1 (369.75 KB) บทที่ 2 (901.45 KB) บทที่ 3 (362.11 KB) บทที่ 4 (586.27 KB) บทที่ 5 (585.53 KB) บรรณานุกรม (333.98 KB) ภาคผนวก (1.34 MB)
คเชนทร์, ช่างน้อย. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (17.88 KB) บทคัดย่อ (28.87 KB) สารบัญ (21.92 KB) บทที่ 1 (54.19 KB) บทที่ 2 (156.54 KB) บทที่ 3 (43.19 KB) บทที่ 4 (190.22 KB) บทที่ 5 (97.62 KB) บรรรานุกรม (30.33 KB) ภาคผนวก (199.4 KB)
พัชรา, เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (31.33 KB) บทคัดย่อ (39.36 KB) สารบัญ (38.23 KB) บทที่ 1 (61.1 KB) บทที่ 2 (251.66 KB) บทที่ 3 (62.41 KB) บทที่ 4 (269.36 KB) บทที่ 5 (101.25 KB) บรรรานุกรม (53.5 KB) ภาคผนวก (401.52 KB)
กานต์, กานต์พรรณพงศ์. (2556). โครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำ พื้นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (107.31 KB) สารบัญ (222.61 KB) กิติกรรมประกาศ (117.99 KB) บทคัดย่อ (120.42 KB) บทที่ 1 (832.32 KB) บทที่ 2 (1.85 MB) บทที่ 3 (346 KB) บทที่ 4 (8.02 MB) บทที่ 5 (1.05 MB) บรรณานุกรม (243.83 KB) ภาคผนวก (323.68 KB) ประวัติผู้วิจัย (115.95 KB) Full_Text.pdf (13.98 MB)
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.64 KB) บทคัดย่อ (36.74 KB) สารบัญ (36.83 KB) บทที่ 1 (120.65 KB) บทที่ 2 (1.08 MB) บทที่ 3 (275.44 KB) บทที่ 4 (238.92 KB) บทที่ 5 (580.15 KB) บรรรานุกรม (241.41 KB) ภาคผนวก (309.96 KB)
2557
Amnuay, R. . (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (34.46 KB) บทคัดย่อ (65.27 KB) สารบัญ (125.31 KB) บทที่1 (227.49 KB) บทที่2 (468.7 KB) บทที่3 (168.19 KB) บทที่4 (509.17 KB) บทที่5 (278.98 KB) บรรณานุกรม (42.61 KB) ภาคผนวก (827.2 KB)
ทัตนา, พุทธรักษ์. (2557). การประเมินความเสี่ยงของสารอะฟลาทอกซิล เอ็ม 1 จากการบริโภคนม ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (17.77 KB) บทคัดย่อ (31.28 KB) สารบัญ (31.22 KB) บทที่1 (55.02 KB) บทที่2 (264.03 KB) บทที่3 (30.02 KB) บทที่4 (223.73 KB) บทที่5 (27.25 KB) บรรณานุกรม (63.43 KB) ภาคผนวก (54.16 KB)
พุกอ่อน, ยุวธิดา. (2557). การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร กรณีศึกษา ส่วนสำนักงานของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน). presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (16.85 KB) บทคัดย่อ (24.68 KB) สารบัญ (30.49 KB) บทที่ 1 (33.33 KB) บทที่ 2 (189.94 KB) บทที่ 3 (62.35 KB) บทที่ 4 (160.93 KB) บทที่ 5 (31.17 KB) บรรณานุกรม (18.36 KB) ภาคผนวก (80.79 KB)
บูรพา, วิถีปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (16.21 KB) บทคัดย่อ (24.39 KB) สารบัญ (30.64 KB) บทที่1 (53.98 KB) บทที่2 (320.27 KB) บทที่3 (91.48 KB) บทที่4 (61.43 KB) บทที่5 (46.6 KB) บรรณานุกรม (49.8 KB) ภาคผนวก (203.33 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.01 KB) บทคัดย่อ (36.49 KB) สารบัญ (43 KB) บทที่ 1 (81.56 KB) บทที่ 2 (793.31 KB) บทที่ 3 (231.32 KB) บทที่ 4 (341.03 KB) บทที่ 5 (109.06 KB) บรรรานุกรม (100.69 KB) ภาคผนวก (727.45 KB)
ไพโรจน์, โกษา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.71 KB) บทคัดย่อ (29.65 KB) สารบัญ (68.44 KB) บทที่1 (76.65 KB) บทที่2 (476.57 KB) บทที่3 (72.21 KB) บทที่4 (548.8 KB) บทที่5 (156.09 KB) บรรณานุกรม (41.09 KB) ภาคผนวก (115.08 KB)
หนึ่งนุช, พงศ์โอภาส. (2557). การยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิขายเสียง ของประชาชนในเขต อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.34 KB) บทคัดย่อ (28.84 KB) สารบัญ (57.23 KB) บทที่1 (60.45 KB) บทที่2 (452.6 KB) บทที่3 (62.26 KB) บทที่4 (274.58 KB) บทที่5 (145.19 KB) บรรณานุกรม (35.05 KB) ภาคผนวก (1.16 MB)
ภาสินี, ปัญญาประชุม. (2557). การวิเคราห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (40.1 KB) บทคัดย่อ (64.7 KB) สารบัญ (127.18 KB) บทที่1 (201.54 KB) บทที่2 (2.79 MB) บทที่3 (192.3 KB) บทที่ 4 (445.2 KB) บทที่ 5 (241.12 KB) บรรณานุกรม (261.7 KB) ภาคผนวก (1.32 MB)
ภาสินี, ปัญญาประชุม. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สังกัดเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. วิจัยและการประเมินศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (72.94 KB) บทคัดย่อ (80.37 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.44 KB) สารบัญ (153.94 KB) บทที่ 1 (255.29 KB) บทที่ 2 (3.49 MB) บทที่ 3 (235.03 KB) บทที่ 4 (524.29 KB) บทที่ 5 (307.4 KB) บรรณานุกรม (315.08 KB) ภาคผนวก (1.5 MB)
ชนกร, เถี่ยวสังข์. (2557). การศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (24 KB) ภาคผนวก (155.46 KB) บรรณานุกรม (47.5 KB) บทที่1 (43.53 KB) บทที่2 (302.38 KB) บทที่3 (36.04 KB) บทที่4 (126.98 KB) บทที่5 (87.58 KB) สารบัญ (28.66 KB) หน้าปก (13.61 KB)
กัญชลิกา, วงศ์กิติรัตน์. (2557). การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.51 KB) บทคัดย่อ (26.25 KB) สารบัญ (34.03 KB) บทที่ 1 (55.03 KB) บทที่ 2 (481.58 KB) บทที่ 3 (40.51 KB) บทที่ 4 (121.9 KB) บทที่ 5 (112.9 KB) บรรรานุกรม (52.18 KB) ภาคผนวก (293.85 KB)
สุภารัตน์, แก้วทองคำ. (2557). การศึกษาความต้องการของประชาชนต่อผู้นำในอุดมคติ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทางการปกครอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (48.48 KB) บทคัดย่อ (193.52 KB) สารบัญ (302.29 KB) บทที่ 1 (323.15 KB) บทที่ 2 (1.2 MB) บทที่ 3 (303 KB) บทที่ 4 (832.55 KB) บทที่ 5 (556.28 KB) บรรณานุกรม (298.35 KB) ภาคผนวก (411.57 KB)
ยุพิน, บุบผาวรรณา. (2557). การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (34.94 KB) บทคัดย่อ (27.05 KB) สารบัญ (25.67 KB) บทที่1 (38.65 KB) บทที่2 (192.99 KB) บทที่3 (66.16 KB) บทที่4 (273 KB) บทที่5 (53.21 KB) บรรณานุกรม (48.74 KB) ภาคผนวก (345.48 KB)
ธันย์ธิชา, ใต้อุดม. (2557). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (24.64 KB) บทคัดย่อ (27.33 KB) สารบัญ (33.8 KB) บทที่ 1 (58.24 KB) บทที่ 2 (347.25 KB) บทที่ 3 (45.55 KB) บทที่ 4 (190.37 KB) บทที่ 5 (44.58 KB) บรรรานุกรม (36.28 KB) ภาคผนวก (221.91 KB)
วิษณุ, เพ็ชรแอน. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.74 KB) บทคัดย่อ (19.14 KB) สารบัญ (46.96 KB) บทที่1 (64.94 KB) บทที่2 (232.76 KB) บทที่3 (39.81 KB) บทที่4 (257.89 KB) บทที่5 (128.11 KB) บรรณานุกรม (38.91 KB) ภาคผนวก (122.34 KB)
นิติดล, สิงห์เวียง. (2557). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (18.1 KB) บทคัดย่อ (29.92 KB) สารบัญ (61.03 KB) บทที่1 (65.99 KB) บทที่2 (425.94 KB) บทที่3 (34.3 KB) บทที่4 (236.92 KB) บทที่5 (130.84 KB) บรรณานุกรม (38.79 KB) ภาคผนวก (157.51 KB)
ธันยพร, สินมา. (2557). การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (79.95 KB) บทคัดยอ (74.05 KB) กิตติกรรมประกาศ (34.63 KB) สารบัญ (139.51 KB) บทที่1 (255.83 KB) บทที่ 2 (1.18 MB) บทที่ 3 (185.94 KB) บทที่ 4 (410.13 KB) บทที่ 5 (283.5 KB) บรรณานุกรม (184.77 KB) ภาคผนวก (761.72 KB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.34 KB) บทคัดย่อ (27 KB) สารบัญ (26.76 KB) บทที่ 1 (54.51 KB) บทที่ 2 (319.13 KB) บทที่ 3 (53.04 KB) บทที่ 4 (138.64 KB) บทที่ 5 (55.71 KB) บรรรานุกรม (35.26 KB) ภาคผนวก (328.75 KB)
วุฒิไกร, วุฒิกัมพล. (2557). การศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.7 KB) บทคัดย่อ (33.38 KB) สารบัญ (34.03 KB) บทที่ 1 (62.49 KB) บทที่ 2 (285.52 KB) บทที่ 3 (43.93 KB) บทที่ 4 (86.76 KB) บทที่ 5 (45.75 KB) บรรณานุกรม (33.95 KB) ภาคผนวก (166.14 KB)
ธัญวลัย, กองพล. (2557). การศึกษาแนวทางความต้องการของประชาชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (866.8 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (2.42 MB) บทที่ 1 (2.44 MB) บทที่ 2 (31.11 MB) บทที่ 3 (2.3 MB) บทที่ 4 (13.05 MB) บทที่ 5 (4.93 MB) บรรณานุกรม (2.37 MB) ภาคผนวก (12.9 MB)
วสุพล, พลัง. (2557). ความคาดหวังของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนในจังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (46.93 KB) บทคัดย่อ (58.89 KB) สารบัญ (93.33 KB) บทที่1 (174 KB) บทที่2 (1.23 MB) บทที่3 (137.06 KB) บทที่4 (732.67 KB) บทที่5 (270.61 KB) บรรณานุกรม (50.34 KB) ภาคผนวก (177.41 KB)
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. รัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (81.81 KB) บทคัดย่อ (90.67 KB) กิตติกรรมประกาศ (51.57 KB) สารบัญ (156.95 KB) บทที่1 (304.03 KB) บทที่ 2 (2.07 MB) บทที่ 3 (224.32 KB) บทที่ 4 (1.29 MB) บทที่ 5 (485.33 KB) บรรณานุกรม (88.05 KB) ภาคผนวก (301.85 KB)
เจษฎากรณ์, ทองน้อย. (2557). ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพ จากอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (17.21 KB) บทคัดย่อ (27 KB) สารบัญ (25.67 KB) บทที่1 (38.65 KB) บทที่2 (192.99 KB) บทที่3 (66.16 KB) บทที่4 (273 KB) บทที่5 (53.21 KB) บรรณานุกรม (48.74 KB) ภาคผนวก (345.48 KB)
วิยะดา, บัวประเสริฐ. (2557). ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารจัดการในเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (39.55 KB) ภาคผนวก (212.48 KB) บรรณานุกรม (66.68 KB) บทที่1 (100.55 KB) บทที่2 (773.82 KB) บทที่3 (66.63 KB) บทที่4 (587.32 KB) บทที่5 (273.95 KB) สารบัญ (86.68 KB) หน้าปก (23.88 KB)
ณัชนพ, จันทร์สุข. (2557). ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (852.63 KB) บทคัดย่อ (1.34 MB) สารบัญ (2.6 MB) บทที่ 1 (3.08 MB) บทที่ 2 (47.56 MB) บทที่ 3 (3.01 MB) บทที่ 4 (14.11 MB) บทที่ 5 (7.87 MB) บรรณานุกรม (1.53 MB) ภาคผนวก (12.22 MB)
คมกฤษ, พิมพิลา. (2557). บทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (1.15 MB) บทคัดย่อ (1.61 MB) สารบัญ (2.65 MB) บทที่ 1 (4 MB) บทที่ 2 (26.97 MB) บทที่ 3 (3.37 MB) บทที่ 4 (24.65 MB) บทที่ 5 (6.03 MB) บรรณานุกรม (1.89 MB) ภาคผนวก (15.4 MB)
ยุวดี, พ่วงรอด. (2557). บทบาทผู้นำท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.96 KB) บทคัดย่อ (28.65 KB) สารบัญ (30.65 KB) บทที่1 (54.92 KB) บทที่2 (490.58 KB) บทที่3 (69.14 KB) บทที่4 (261.98 KB) บทที่5 (139.15 KB) บรรณานุกรม (33.93 KB) ภาคผนวก (203.33 KB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.71 KB) บทคัดย่อ (29.65 KB) สารบัญ (68.44 KB) บทที่1 (76.65 KB) บทที่2 (476.57 KB) บทที่3 (72.21 KB) บทที่4 (548.8 KB) บทที่5 (156.09 KB) บรรณานุกรม (41.09 KB) ภาคผนวก (115.08 KB)
อนันต์, ทองน้อย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center., พิษณุโลก.
หน้าปก (18.45 KB) บทคัดย่อ (19.3 KB)
ณัฐปภัสร์, ไกรแสง. (2557). ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลของน้ำตาลเส้นก๋วยเตี๋ยว. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.91 KB) บทคัดย่อ (30.38 KB) สารบัญ (42.3 KB) บทที่1 (29.11 KB) บทที่2 (251.45 KB) บทที่3 (49.6 KB) บทที่4 (221.37 KB) บทที่5 (20.03 KB) บรรณานุกรม (706.04 KB) ภาคผนวก (137.92 KB)
ทวีพร, ศรีโพธิ์ทอง. (2557). พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.43 KB) บทคัดย่อ (32.01 KB) สารบัญ (31.68 KB) บทที่1 (48.73 KB) บทที่2 (300.75 KB) บทที่3 (40.6 KB) บทที่4 (135.24 KB) บทที่5 (75.73 KB) บรรณานุกรม (45.62 KB) ภาคผนวก (182.31 KB)
วิจิตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโฑธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (22.32 KB) บทคัดย่อ (31.35 KB) สารบัญ (53.13 KB) บทที่1 (71.31 KB) บทที่2 (461.73 KB) บทที่3 (51.51 KB) บทที่4 (389.15 KB) บทที่5 (151.62 KB) บรรณานุกรม (42.87 KB) ภาคผนวก (127.62 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (22.24 KB) บทคัดย่อ (63.25 KB) สารบัญ (157.89 KB) บทที่1 (246.12 KB) บทที่2 (1.56 MB) บทที่3 (156.16 KB) บทที่ 4 (1.25 MB) บทที่ 5 (498.96 KB) บรรณานุกรม (128.67 KB) ภาคผนวก (425 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง. รัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.23 KB) บทคัดย่อ (79.69 KB) กิตติกรรมประกาศ (40.76 KB) สารบัญ (188.14 KB) บทที่1 (306.06 KB) บทที่ 2 (1.99 MB) บทที่ 3 (187.13 KB) บทที่ 4 (1.44 MB) บทที่ 5 (630.95 KB) บรรณานุกรม (156.11 KB) ภาคผนวก (483.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (31.4 KB) บทคัดย่อ (51.36 KB) สารบัญ (140.92 KB) บทที่1 (217.47 KB) บทที่2 (590.04 KB) บทที่3 (163.8 KB) บทที่ 4 (765.06 KB) บทที่ 5 (261.49 KB) บรรณานุกรม (161.6 KB) ภาคผนวก (860.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (221.83 KB) บทคัดย่อ (281.15 KB) สารบัญ (297.58 KB) บทที่1 (339.91 KB) บทที่2 (543.75 KB) บทที่3 (313.75 KB) บทที่4 (706.51 KB) บทที่5 (379.54 KB) บรรณานุกรม (304.72 KB) ภาคผนวก (910.13 KB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (77.5 KB) บทคัดย่อ (87.2 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.8 KB) สารบัญ (144.6 KB) บทที่ 1  (294.12 KB) บทที่ 2 (2.44 MB) บทที่ 3 (282.51 KB) บทที่ 4 (434.97 KB) บทที่ 5 (288.31 KB) บรรณานุกรม (429.99 KB) ภาคผนวก (1.48 MB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (66.32 KB) บทคัดย่อ (64.77 KB) สารบัญ (120.43 KB) บทที่ 1 (231.71 KB) บทที่ 2 (1.95 MB) บทที่ 3 (231.81 KB) บทที่ 4 (366.64 KB) บทที่ 5 (227.8 KB) บรรณานุกรม (344.26 KB) ภาคผนวก (1.33 MB)
2558
กมลธรรม, เกื้อบุตร. (2558). กระบวนการเรียนรู้ทักษะวิชาคีตปฏิญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.56 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2558). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (5.13 MB)
จิตศิริน, ลายลักษณ์. (2558). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. (สำรวยรื่น บัญชา, สำรวยรื่น กิ่งแก้ว). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.01 MB)
วิษณุ, ธงไชย. (2558). การปลดปล่อยและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บูตินครีม. (ทองพูน เฉลิมพร, พูลประเสริฐ พิสิษฐ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (3.46 MB)
ทรงพรรณ, สังข์ทรัพย์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (972.95 KB)
ปุณเรศวร์, รัตนประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ในรายวิชาการผลิตสุกร (Swine Production) ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยาชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2 MB)
ผกาวดี, เอี่ยมกำแพง. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริมแคลเซียมจากระดูกปลาสลาด. (วรชุมอินเกต โสรัจ). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.43 MB)
ภาวิดา, มหาวงศ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.92 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2558). การพัฒนาเนื้อดินเคลือบเซรามิคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพาราของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.15 MB)
เกตุการ, ดาจันทา. (2558). การพัฒนาโลชันบำรุงผิวขาวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระสูตรนาโนอิมัลชันจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม. (สีโสภา เปรมนภา). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.38 MB)
แพรชมพู, ประเสริฐ. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม กรณีศึกษาตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (19.25 KB) ภาคผนวก (36.63 KB) บรรณานุกรม (53.39 KB) บทที่1 (49.25 KB) บทที่2 (154.56 KB) บทที่3 (67.9 KB) บทที่4 (74.17 KB) บทที่5 (151.59 KB) สารบัญ (22.34 KB) หน้าปก (12.51 KB)
อัญชนา, ปรีชาวรพันธ์. (2558). การวิเคราะห์เควอซิทินด้วยตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าในผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.35 MB)
โชติกา, พรหมเทศ. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (26.23 KB) ภาคผนวก (399.6 KB) บรรณานุกรม (40.03 KB) บทที่1 (53.02 KB) บทที่2 (303.53 KB) บทที่3 (75.38 KB) บทที่4 (163.77 KB) บทที่5 (75.28 KB) สารบัญ (23.75 KB) หน้าปก (12.4 KB)
สานกิ่งทอง, สุชาติ. (2558). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ธนาภัทร, รอบจังหวัด. (2558). การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (42.52 KB) ภาคผนวก (567.88 KB) บรรณานุกรม (38.26 KB) บทที่1 (87.24 KB) บทที่2 (487.01 KB) บทที่3 (65.54 KB) บทที่4 (99.35 KB) บทที่5 (106.49 KB) สารบัญ (45.58 KB) หน้าปก (13.24 KB)
นันทวัน, จันทร์กลิ่น. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (45.06 KB) ภาคผนวก (350.76 KB) บรรณานุกรม (82.78 KB) บทที่1 (82.39 KB) บทที่2 (700.68 KB) บทที่3 (82.13 KB) บทที่4 (237.67 KB) บทที่5 (99.42 KB) สารบัญ (41.91 KB) หน้าปก (14.68 KB)
สมพร, โพธิ์กำเนิด. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (59.61 KB) ภาคผนวก (246.99 KB) บรรณานุกรม (59.79 KB) บทที่1 (101.85 KB) บทที่2 (428.48 KB) บทที่3 (71.81 KB) บทที่4 (321.2 KB) บทที่5 (362.76 KB) สารบัญ (47.23 KB) หน้าปก (23.34 KB)
กัญญาภัค, เพชรพูล. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (67.11 KB) ภาคผนวก (391.09 KB) บรรณานุกรม (59.87 KB) บทที่1 (42.87 KB) บทที่2 (557.05 KB) บทที่3 (531.1 KB) บทที่4 (151.73 KB) บทที่5 (134.99 KB) สารบัญ (45.35 KB) หน้าปก (13.92 KB)
รัตน์ติพร, สำอางค์. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของคลื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (652.79 KB)
พัชราภรณ์, อินริราย. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (3.28 MB)
ศิริพร, ศิริอังคณากุล. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (962.02 KB)
ธนิดา, โขนงนุช. (2558). การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา เขตการค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. (เทพกรณ์ ธวัชชัย, เมืองไหว อลงกรณ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.66 MB)
ณัฐนันท์, บุญธรรม. (2558). การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (22.95 KB) ภาคผนวก (255.47 KB) บรรณานุกรม (23.56 KB) บทที่1 (47.98 KB) บทที่2 (323.79 KB) บทที่3 (73.62 KB) บทที่4 (45.05 KB) บทที่5 (39.56 KB) สารบัญ (38.37 KB) หน้าปก (13.07 KB)
กันตา, กรึมสูงเนิน. (2558). การศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (13.88 KB) ภาคผนวก (171.16 KB) บรรณานุกรม (37.05 KB) บทที่1 (42.09 KB) บทที่2 (383.22 KB) บทที่3 (47.53 KB) บทที่4 (77.26 KB) บทที่5 (52.52 KB) สารบัญ (27.18 KB) หน้าปก (19.13 KB)
ร้อยตำรวจเอกกันตภณ, พุทธศร. (2558). การศึกษาหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก. รัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (44.4 KB) บทคัดย่อ (78.76 KB) กิตติกรรมประกาศ (44.85 KB) สารบัญ (222.53 KB) บทที่ 1 (333.29 KB) บทที่ 2 (2.09 MB) บทที่ 3 (191.37 KB) บทที่ 4 (1.45 MB) บทที่ 5 (447.75 KB) บรรณานุกรม (205.1 KB) ภาคผนวก (641 KB)

Pages