Biblio

Export 3632 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (433.07 KB)PDF icon สารบัญ (726.28 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (159.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (312.98 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 2 (4.92 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.23 MB)PDF icon บรรณานุกรม (902.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.75 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (154.16 KB)
การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียน
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (433.07 KB)PDF icon สารบัญ (726.28 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (159.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (312.98 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 2 (4.92 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.23 MB)PDF icon บรรณานุกรม (902.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.75 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (154.16 KB)
การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพ
พรชนก, ต่ายหัวดง. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1 และเขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.48 KB)PDF icon bib.PDF (149.07 KB)PDF icon ch5.PDF (295.37 KB)PDF icon ch4.PDF (1.49 MB)PDF icon ch3.PDF (199.07 KB)PDF icon ch2.PDF (1.73 MB)PDF icon ch1.PDF (252.35 KB)PDF icon con1.PDF (121.35 KB)PDF icon abs.PDF (112.51 KB)PDF icon app.PDF (495.07 KB)
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ชุติมา, ไชยเชาวน์. (2546). การพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. (วีระกุล กนกกานต์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (37.35 MB)
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/934
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.33 MB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/933
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
สมควร, คำลือ. (2560). รายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/931
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.59 MB)
การศึกษา
ชัยวัฒน์, เวียงทอง. (2544). บทบาทที่คาดหวังต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (155.6 KB)PDF icon สารบัญ (104.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (124.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (637.01 KB)PDF icon บทที่ 3 (116.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (364.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (222.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (172.29 KB)
สุสิตรา, สิงโสม. (2562). การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/868
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (659.92 KB)
วรพรรณ, ศรีกล่ำ. (2558). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/968
PDF icon หน้าปก (67.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (64.21 KB)PDF icon สารบัญ (146.37 KB)PDF icon บทที่1 (283.91 KB)PDF icon บทที่2 (2.38 MB)PDF icon บทที่3 (381.06 KB)PDF icon บทที่4 (674.57 KB)PDF icon บทที่5 (570.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (318.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.39 MB)
มนัส, จุติพรประสิทธิ์. (2543). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.59 KB)PDF icon บทคัดย่อ (92.93 KB)PDF icon สารบัญ (129.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.67 KB)PDF icon บทที่ 2 (833.75 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.74 KB)PDF icon บทที่ 4 (622.79 KB)PDF icon บทที่ 5 (189.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (92.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (171.75 KB)
เกษม, บุญโญ. (2535). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา (p. 348 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1011
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.62 MB)
อุบลรัตน์, พรหมสกุล. (2552). การศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/959
PDF icon หน้าปก (229.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (260.78 KB)PDF icon สารบัญ (301.08 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.24 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (370.92 KB)PDF icon บทที่ 4 (676.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (437.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (282.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (690.62 KB)
ศิริพร, ศิริอังคณากุล. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1048
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (962.02 KB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2554). การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศและปัญหาสุขภาวะของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1031
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (4.33 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1008
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (16.46 MB)
สมพร, โพธิ์ดง. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/950
PDF icon หน้าปก (58.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (96.32 KB)PDF icon สารบัญ (240.14 KB)PDF icon บทที่ 1 (216.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.93 MB)PDF icon บทที่ 3 (228.68 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.1 MB)PDF icon บทที่ 5 (530.67 KB)PDF icon บรรณานุกรม (369.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (486.86 KB)
ชนิศวรา, ชูสนิท. (2559). การศึกษาค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/822
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
อำนวย, รุ่งแจ้ง. (2558). การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/955
PDF icon หน้าปก (59.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (89.57 KB)PDF icon สารบัญ (154.36 KB)PDF icon บทที่1 (244.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (236.09 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (617.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (915.24 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/943
PDF icon หน้าปก (245.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (245.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (356.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (534.51 KB)PDF icon สารบัญ (294.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (254.88 KB)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
ณรงค์, ศรีวัฒนกุล. (2560). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (402.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (364.79 KB)PDF icon สารบัญ (925.5 KB)PDF icon บทที่1 (857.98 KB)PDF icon บทที่2 (8.58 MB)PDF icon บทที่3 (922 KB)PDF icon บทที่4 (8.47 MB)PDF icon บทที่5 (3.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (792.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.82 MB)
กิติยรัตน์, จันทร์หอม. (2562). การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562. (พงษ์พานิช มนสิการ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/872
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.4 MB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2559). การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/828
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.98 MB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/979
PDF icon หน้าปก (66.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (77.68 KB)PDF icon สารบัญ (225.55 KB)PDF icon บทที่1 (199.15 KB)PDF icon บทที่2 (472.03 KB)PDF icon บทที่3 (165.77 KB)PDF icon บทที่4 (1.61 MB)PDF icon บทที่5 (159.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (95.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (612.53 KB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2559). การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/824
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.67 MB)
สมบัติ, ดาเกลี้ยง. (2556). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/999
PDF icon หน้าปก (76.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (91.05 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.27 KB)PDF icon สารบัญ (182.22 KB)PDF icon บทที่1 (243.13 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.71 MB)PDF icon บทที่ 3 (215.57 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.69 MB)PDF icon บทที่ 5 (312.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (172.82 KB)PDF icon ภาคผนวก (896.17 KB)
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (80.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.86 KB)PDF icon สารบัญ (597.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (206.25 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (174.36 KB)PDF icon บทที่ 4 (735.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (73.46 KB)PDF icon ภาคผนวก (138.83 KB)
เลิศพันธุ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/969
PDF icon หน้าปก (63.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (58.17 KB)PDF icon สารบัญ (61.09 KB)PDF icon บทที่1 (207.06 KB)PDF icon บทที่2 (1.03 MB)PDF icon บทที่3 (288.85 KB)PDF icon บทที่4 (38.23 KB)PDF icon บทที่5 (66.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (241.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.98 MB)
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/946
PDF icon หน้าปก (84.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (75.64 KB)PDF icon สารบัญ (265 KB)PDF icon บทที่ 1 (181.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (270.42 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.82 MB)PDF icon บทที่ 5 (256.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (176.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (335.37 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/945
PDF icon หน้าปก (75.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (104.06 KB)PDF icon สารบัญ (148.03 KB)PDF icon บทที่1 (254.58 KB)PDF icon บทที่2 (789.92 KB)PDF icon บทที่3 (207.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.67 MB)PDF icon บทที่5 (535.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (129.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (563 KB)
สหรัฐ, ทองยัง. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ชัญญะพิเชฏฐ์ จุฑามาศ, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/883
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (14.3 MB)
สุพาพร, กิตินันทน์. (2543). การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.79 KB)PDF icon บทคัดย่อ (227.67 KB)PDF icon สารบัญ (150.73 KB)PDF icon บทที่ 1 (147.6 KB)PDF icon บทที่ 2 (905.28 KB)PDF icon บทที่ 3 (109.85 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.07 KB)PDF icon บรรณานุกรรม (145.59 KB)PDF icon ภาคผนวก (195.59 KB)
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สำเริง, แปลกอ่อง. (2560). การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/910
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.67 MB)
วณิชยา, ประไพภักดิ์. (2560). การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (322.73 KB)PDF icon บทคัดย่อ (256 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (123.6 KB)PDF icon สารบัญ (1.25 MB)PDF icon บทที่ 1 (885.9 KB)PDF icon บทที่ 2 (8.42 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 4 (4.39 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (924.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.41 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (117.02 KB)
ธันยพร, สินมา. (2557). การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/985
PDF icon หน้าปก (79.95 KB)PDF icon บทคัดยอ (74.05 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (34.63 KB)PDF icon สารบัญ (139.51 KB)PDF icon บทที่1 (255.83 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 3 (185.94 KB)PDF icon บทที่ 4 (410.13 KB)PDF icon บทที่ 5 (283.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (184.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (761.72 KB)
สุรพงศ์, จอกถม. (2558). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/953
PDF icon หน้าปก (59.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (89.57 KB)PDF icon สารบัญ (154.36 KB)PDF icon บทที่1 (244.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (236.09 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (617.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (915.24 KB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/935
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.52 MB)
ร้อยตำรวจเอกกันตภณ, พุทธศร. (2558). การศึกษาหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/984
PDF icon หน้าปก (44.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.76 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (44.85 KB)PDF icon สารบัญ (222.53 KB)PDF icon บทที่ 1 (333.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.09 MB)PDF icon บทที่ 3 (191.37 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.45 MB)PDF icon บทที่ 5 (447.75 KB)PDF icon บรรณานุกรม (205.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (641 KB)
อมรรัตน์, คล้ายสอน. (2559). การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/855
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (774.54 KB)
หรรษา, สันติวิไลลักษณ์. (2560). การวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/920
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (927.21 KB)
การศึกษาของครู
จิระ, โตมะนิตย์. (2547). การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (4.49 MB)PDF icon bib.pdf (88.89 KB)PDF icon ch5.pdf (253.56 KB)PDF icon ch4.pdf (2.75 MB)PDF icon ch3.pdf (160.77 KB)PDF icon ch2.pdf (587.27 KB)PDF icon ch1.pdf (236.81 KB)PDF icon con1.pdf (615.33 KB)PDF icon abs.pdf (166.94 KB)PDF icon app.pdf (161.49 KB)
การศึกษาขั้นประถม
อุไรวรรณ, พวงสมบัติ. (2546). การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.03 KB)PDF icon ส่ารบัญ (127.89 KB)PDF icon บทที่ 1 (169.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 3 (91.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (679.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (208.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (227.58 KB)
สมยศ, อู่ทองมาก. (2543). พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (164.79 KB)PDF icon สารบัญ (115.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (225.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (638.29 KB)PDF icon บทที่ 3 (236.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (432.63 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (85.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
อานนท์, ชาญกูล. (2544). เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (139.89 KB)PDF icon สารบัญ (359.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (327.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (406.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 5 (409.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (263.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (613.17 KB)
การศึกษาขั้นประถมศึกษา- - งบประมาณ
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.85 KB)PDF icon app.pdf (733.99 KB)PDF icon ch5.pdf (507.31 KB)PDF icon ch4.pdf (2.77 MB)PDF icon ch3.pdf (161.64 KB)PDF icon ch2.pdf (3.12 MB)PDF icon ch1.pdf (299.52 KB)PDF icon con1.pdf (155.75 KB)PDF icon abs.pdf (134.95 KB)PDF icon bib.pdf (160.86 KB)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (45.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (124.44 KB)PDF icon สารบัญ (198.88 KB)PDF icon บทที่1 (165.69 KB)PDF icon บทที่2 (2.25 MB)PDF icon บทที่3 (214.53 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (198.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (156.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.35 KB)
แก่นจรรยา, วสันต์. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (5.72 MB)PDF icon บทคัดย่อ (153.85 KB)PDF icon สารบัญ (340.53 KB)PDF icon บทที่1 (492.46 KB)PDF icon บทที่2 (3.4 MB)PDF icon บทที่3 (317.44 KB)PDF icon บทที่4 (790.01 KB)PDF icon บทที่5 (475.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (450.31 KB)
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.13 KB)PDF icon บทคัดย่อ (172.34 KB)PDF icon สารบัญ (237.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (114.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (78.27 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.66 MB)PDF icon บทที่ 5 (194.7 KB)PDF icon บรรณานุกรม (90.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (179.01 KB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (5.72 MB)PDF icon บทคัดย่อ (153.85 KB)PDF icon สารบัญ (340.53 KB)PDF icon บทที่ 1 (492.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (3.4 MB)PDF icon บทที่ 3 (317.44 KB)PDF icon บทที่ 4 (790.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (475.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (450.31 KB)
ชูศักดิ์, พุทธเกษม. (2546). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (77.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.67 KB)PDF icon สารบัญ (226.37 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.02 KB)PDF icon บทที่ 2 (294.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (415.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (139.26 KB)PDF icon บรรณานุกรม (72.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (93.68 KB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (61.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.45 KB)PDF icon สารบัญ (114.38 KB)PDF icon บทที่ 1 (143.13 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.12 MB)PDF icon บทที่ 3 (73.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (606.71 KB)PDF icon บทที่ 5 (285.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (106.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.73 KB)
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.9 KB)PDF icon สารบัญ (686.33 KB)PDF icon บทที่1 (453.82 KB)PDF icon บทที่2 (3.13 MB)PDF icon บทที่3 (293.48 KB)PDF icon บทที่4 (6.31 MB)PDF icon บทที่5 (1.72 MB)PDF icon ภาคผนวก (510.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (426.81 KB)
วีระกุล, ธงชัย. (2546). การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ประเสริฐ, จำปาแดง. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (6.28 MB)PDF icon app.pdf (790.36 KB)PDF icon ch5.pdf (921.31 KB)PDF icon ch4.pdf (1.75 MB)PDF icon ch3.pdf (292.17 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (407.34 KB)PDF icon con1.pdf (295.61 KB)PDF icon abs.pdf (142.11 KB)PDF icon bib.pdf (201.77 KB)
อุไรวรรณ, พวงสมบัติ. (2546). การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.03 KB)PDF icon ส่ารบัญ (127.89 KB)PDF icon บทที่ 1 (169.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 3 (91.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (679.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (208.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (227.58 KB)
การศึกษาความคิดเห็น
ประกาศิต, อ่ำอ่วม. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิวกานต์, เชาวนะ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
การศึกษาความต้องการ
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่1 (103.2 KB)PDF icon บทที่2 (380.32 KB)PDF icon บทที่3 (84.06 KB)PDF icon บทที่4 (740.21 KB)PDF icon บทที่5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
การศึกษาความพึงพอใจ
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2559). การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/819
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.1 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2550). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/778
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (627.51 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2548-2549. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/779
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1016.95 KB)
พรทิพย์, เต็งเจริญ. (2546). การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.72 KB)PDF icon สารบัญ (213.94 KB)PDF icon บทที่1 (120.36 KB)PDF icon บทที่2 (464.91 KB)PDF icon บทที่3 (69.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.64 MB)PDF icon บทที่5 (142.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (529.71 KB)
การศึกษาคุณลักษณะ
สุพจน์, พฤกษวัน, & สงวน, ช้างฉัตรและคณะ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/769
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.04 MB)
การศึกษาชั้นประถม
ประทุม, จันทร์นิเวศน์. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (164.79 KB)PDF icon สารบัญ (115.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (225.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (638.29 KB)PDF icon บทที่ 3 (236.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (432.63 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (85.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
การศึกษาต่อ
ภาณุวัฒน์, ภักดีวงศ์. (2546). การศึกษาความต้องการในการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนบุคลากรการศึกษาในพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.28 MB)
วัลภา, ศศิวิมล, & ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2546). เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. (อินทร์ทอง วีระพงษ์, Ed.). presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (76.97 MB)
การศึกษาทางวิชาชีพ
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon abs.pdf (149.47 KB)PDF icon bib.pdf (165.98 KB)PDF icon ch5.pdf (353.13 KB)PDF icon ch4.pdf (793.71 KB)PDF icon ch3.pdf (99.74 KB)PDF icon ch2.pdf (581.93 KB)PDF icon ch1.pdf (144.84 KB)PDF icon con1.pdf (140.04 KB)PDF icon tpg.pdf (67.14 KB)PDF icon app.pdf (192.28 KB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.26 KB)PDF icon bib.pdf (109.49 KB)PDF icon ch5.pdf (197.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.87 MB)PDF icon ch3.pdf (404.44 KB)PDF icon ch2.pdf (2.19 MB)PDF icon ch1.pdf (447.04 KB)PDF icon con1.pdf (352.68 KB)PDF icon abs.pdf (156.99 KB)PDF icon app.pdf (165.58 KB)
การศึกษานอกโรงเรียน
สุรพล, วรเลิศ. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.31 KB)PDF icon bib.pdf (122.4 KB)PDF icon ch5.pdf (291.14 KB)PDF icon ch4.pdf (392.05 KB)PDF icon ch3.pdf (84.37 KB)PDF icon ch2.pdf (629.53 KB)PDF icon ch1.pdf (225.77 KB)PDF icon con1.pdf (130.35 KB)PDF icon abs.pdf (176.33 KB)PDF icon app.pdf (306.42 KB)
การศึกษาปฐมวัย
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (276.16 KB)PDF icon bib.pdf (120.27 KB)PDF icon ch5.pdf (161.72 KB)PDF icon ch4.pdf (335.33 KB)PDF icon ch3.pdf (121.39 KB)PDF icon ch2.pdf (325.29 KB)PDF icon ch1.pdf (133.03 KB)PDF icon con1.pdf (201.53 KB)PDF icon abs.pdf (146.66 KB)PDF icon app.pdf (595.87 KB)
จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์. (2533). การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่ในโครงการแม่สอนลูกในเขตพื้นที่เกษตรกรรมชนบทในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2533, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ธราพงศ์, สุเทียนทอง. (2554). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (244.86 KB)PDF icon บทคัดย่อ (399.76 KB)PDF icon สารบัญ (537.5 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.06 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (598.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (925.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.52 MB)PDF icon บรรณานุกรม (536.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.71 MB)
การศึกษาปัญหา
มยุรฉัตร, เงินทอง. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1072
PDF icon หน้าปก (38.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (72.92 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.38 KB)PDF icon สารบัญ (119.18 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (131.3 KB)PDF icon บทที่ 4 (780.5 KB)PDF icon บทที่ 5 (357.51 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.02 MB)
สุขนิจ, กล่อมจันทร์. (2530). การศึกษาปัญหาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/780
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
การศึกษาผลกระทบ
เฉลิมพร, ทองพูน. (2543). การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 34.copper.PDF (676.23 KB)
การศึกษาพฤติกรรม
วิษณุ, เพ็ชรแอน. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.74 KB)PDF icon บทคัดย่อ (19.14 KB)PDF icon สารบัญ (46.96 KB)PDF icon บทที่1 (64.94 KB)PDF icon บทที่2 (232.76 KB)PDF icon บทที่3 (39.81 KB)PDF icon บทที่4 (257.89 KB)PDF icon บทที่5 (128.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (38.91 KB)PDF icon ภาคผนวก (122.34 KB)
การศึกษาพิเศษ
วิลาวัณย์, ประสานจิตร. (2552). แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/973
PDF icon หน้าปก (65.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (68.94 KB)PDF icon สารบัญ (104.84 KB)PDF icon บทที่ 1 (190.54 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (138.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (208.01 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (774.71 KB)
การศึกษาวินัย
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (433.07 KB)PDF icon สารบัญ (726.28 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (159.65 KB)PDF icon บทคัดย่อ (312.98 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 2 (4.92 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.23 MB)PDF icon บรรณานุกรม (902.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.75 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (154.16 KB)
การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม
ชุติกาญจน์, ทองธรรม. (2560). การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (711.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (940.5 KB)PDF icon สารบัญ (1.28 MB)PDF icon บทที่1 (85.92 KB)PDF icon บทที่2 (309.65 KB)PDF icon บทที่3 (87 KB)PDF icon บทที่4 (145.77 KB)PDF icon บทที่5 (130.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (127.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.31 MB)
การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน
ชนะจิต, คำแผง. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (696.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.41 MB)PDF icon สารบัญ (2.65 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.66 MB)PDF icon บทที่ 2 (16.85 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.21 MB)PDF icon บทที่ 4 (6.68 MB)PDF icon บทที่ 5 (14.62 MB)PDF icon บรรณานุกรม (5.95 MB)PDF icon ภาคผนวก (30.42 MB)
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
จุมพต, ขำวีระและคณะ. (2551). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/785
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.08 MB)

Pages