Biblio

Export 945 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พรชนก, ต่ายหัวดง. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1 และเขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (0 bytes)PDF icon bib.PDF (149.07 KB)PDF icon ch5.PDF (295.37 KB)PDF icon ch4.PDF (1.49 MB)PDF icon ch3.PDF (91.48 KB)PDF icon ch2.PDF (1.73 MB)PDF icon ch1.PDF (252.35 KB)PDF icon con1.PDF (30.64 KB)PDF icon abs.PDF (24.39 KB)PDF icon app.PDF (495.07 KB)
พรทิพย์, เต็งเจริญ. (2546). การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.72 KB)PDF icon สารบัญ (213.94 KB)PDF icon บทที่1 (120.36 KB)PDF icon บทที่2 (464.91 KB)PDF icon บทที่3 (69.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.64 MB)PDF icon บทที่5 (142.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (529.71 KB)
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (14.68 KB)PDF icon con1.pdf (151.95 KB)PDF icon ch5.pdf (234.29 KB)PDF icon ch4.pdf (732.67 KB)PDF icon ch3.pdf (82.13 KB)PDF icon ch2.pdf (795.86 KB)PDF icon ch1.pdf (174 KB)PDF icon bib.pdf (44.17 KB)PDF icon app.pdf (328.94 KB)PDF icon abs.pdf (15.68 KB)
พระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.52 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.89 KB)PDF icon สารบัญ (120.49 KB)PDF icon บทที่1 (171.46 KB)PDF icon บทที่2 (1.49 MB)PDF icon บทที่3 (184.04 KB)PDF icon บทที่4 (707.61 KB)PDF icon บทที่5 (137.83 KB)PDF icon บรรณานุกรม (97.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (249.84 KB)
พระสุวรรณพงศ์, คงมา. (2560). บทบาทของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาต่อการเทศนาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษา พระสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
พรเทพ, คณาสุข. (2551). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon บทที่5 (324.21 KB)PDF icon บทที่4 (1.99 MB)PDF icon บทที่3 (207.59 KB)PDF icon บทที่2 (1.55 MB)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (217.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (95.28 KB)PDF icon หน้าปก (95.18 KB)
พวงทอง, ไชยวรรณ์. (2531). กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (p. 213 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาการอนุบาลศึกษา. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1004
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (15.54 MB)
พวงมาลี, รัตติยา. (2560). การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
พวงเพ็ชร, วรรณทวี. (2548). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.23 KB)PDF icon bib.pdf (98.1 KB)PDF icon ch5.pdf (214.67 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (312.48 KB)PDF icon ch2.pdf (1.4 MB)PDF icon ch1.pdf (210.93 KB)PDF icon con1.pdf (278.12 KB)PDF icon abs.pdf (127.42 KB)PDF icon app.pdf (289.26 KB)
พัชรา, เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (31.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (39.36 KB)PDF icon สารบัญ (38.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (61.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (251.66 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (269.36 KB)PDF icon บทที่ 5 (101.25 KB)PDF icon บรรรานุกรม (53.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (401.52 KB)
พัชราภรณ์, อินริราย. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1053
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
พัชราวรรณ, บัวอ่วม. (2560). แนวทางการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/927
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.71 MB)
พัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2551). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/781
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.64 MB)
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.9 KB)PDF icon สารบัญ (686.33 KB)PDF icon บทที่1 (453.82 KB)PDF icon บทที่2 (3.13 MB)PDF icon บทที่3 (293.48 KB)PDF icon บทที่4 (6.31 MB)PDF icon บทที่5 (1.72 MB)PDF icon ภาคผนวก (510.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (426.81 KB)
พิฆเณศ, โคกทอง. (2544). คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (81.67 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.42 KB)PDF icon สารบัญ (251.43 KB)PDF icon บทที่ 1 (219.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.41 MB)PDF icon บทที่ 3 (240.18 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.49 MB)PDF icon บทที่ 5 (731.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (188.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.52 KB)
พิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (233.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (2.44 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB)PDF icon สารบัญ (110.68 KB)PDF icon บทที่1 (120.02 KB)PDF icon บทที่2 (676.97 KB)PDF icon บทที่3 (211.96 KB)PDF icon บทที่4 (136.99 KB)PDF icon บทที่5 (109.67 KB)PDF icon บรรณนุกรม (215.16 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.03 MB)
พิณฑิญา, ขำอ่อน. (2553). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (7.3 MB)PDF icon abs.pdf (117.34 KB)PDF icon con 1.pdf (140.4 KB)PDF icon ch 1.pdf (238.6 KB)PDF icon ch 2.pdf (806.7 KB)PDF icon ch 3.pdf (273.87 KB)PDF icon ch 4.pdf (186.43 KB)PDF icon ch 5.pdf (257.1 KB)PDF icon bib.pdf (143.14 KB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon tpg1.pdf (2.75 MB)PDF icon ch1-5.pdf (16.18 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2548). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.63 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2547). การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.22 MB)
พิมพ์นภัส, ภูมิจารณ์. (2558). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (0 bytes)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (62.87 KB)
พิมพ์รัตน์, จักรบุตร. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (314.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (563.03 KB)PDF icon สารบัญ (122.13 KB)PDF icon บทที่1 (137.26 KB)PDF icon บทที่2 (439.12 KB)PDF icon บทที่3 (326.79 KB)PDF icon บทที่4 (243.54 KB)PDF icon บทที่5 (94.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (165.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.1 MB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (441.45 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (520.32 KB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (7.84 MB)PDF icon บทคัดย่อ (172.23 KB)PDF icon สารบัญ (160.2 KB)PDF icon บทที่ 1 (359 KB)PDF icon บทที่ 2 (5.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (235.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (441.45 KB)PDF icon บทที่ 5 (631.34 KB)PDF icon บรรณานุกรม (789.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (520.32 KB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2560). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/907
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.92 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2559). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/833
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.47 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2561). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/890
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.75 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2562). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/866
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.72 MB)
พิลึก, ภาณุพันธุ์. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (0 bytes)PDF icon bib.PDF (172.59 KB)PDF icon ch5.PDF (0 bytes)PDF icon ch4.PDF (0 bytes)PDF icon ch3.PDF (208.94 KB)PDF icon ch2.PDF (0 bytes)PDF icon ch1.PDF (208.26 KB)PDF icon con1.PDF (32.6 KB)PDF icon abs.PDF (28.64 KB)PDF icon app.PDF (450.61 KB)
พิษณุ, แก้วนัยจิตร. (2547). การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/193
PDF icon tpg.pdf (6.19 MB)PDF icon bib.pdf (143.34 KB)PDF icon ch5.pdf (658.34 KB)PDF icon ch4.pdf (1.68 MB)PDF icon ch3.pdf (320.26 KB)PDF icon ch2.pdf (2.09 MB)PDF icon ch1.pdf (490.59 KB)PDF icon con1.pdf (153.45 KB)PDF icon abs.pdf (202.57 KB)PDF icon app.pdf (1.13 MB)
พุกอ่อน, ยุวธิดา. (2557). การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร กรณีศึกษา ส่วนสำนักงานของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน). presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/5
PDF icon หน้าปก (74.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (185.21 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่ 1 (33.33 KB)PDF icon บทที่ 2 (189.94 KB)PDF icon บทที่ 3 (290.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (160.93 KB)PDF icon บทที่ 5 (31.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (738.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (10.5 MB)
พุฒตาล, ประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.65 KB)PDF icon bib.pdf (0 bytes)PDF icon ch5.pdf (87.58 KB)PDF icon ch4.pdf (50.83 KB)PDF icon ch3.pdf (137.06 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (174 KB)PDF icon con1.pdf (38.37 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)
ภคพร, วัฒนดำรงค์. (2544). ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. (วงศ์แสงเทียน พัชรา, Tran., ประทุมศิริและคณะ นิพันธ์, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/753
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) (583.49 KB)
ภัทรวรรณ, เหล่าเขตกิจ. (2559). ความต้องการสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูภร ภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1069
PDF icon หน้าปก (24.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.51 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.51 KB)PDF icon สารบัญ (167.64 KB)PDF icon บทที่ 1 (130.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (366.5 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (540.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (77.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (293.53 KB)
ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2531). การหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 18.Chemical-products.pdf (1.06 MB)
ภาคิน, หนุฟุ่น. (2552). กระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.64 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.74 KB)PDF icon สารบัญ (36.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (120.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (275.44 KB)PDF icon บทที่ 4 (238.92 KB)PDF icon บทที่ 5 (580.15 KB)PDF icon บรรรานุกรม (241.41 KB)PDF icon ภาคผนวก (309.96 KB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (64.77 KB)PDF icon สารบัญ (120.43 KB)PDF icon บทที่ 1 (231.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.95 MB)PDF icon บทที่ 3 (231.81 KB)PDF icon บทที่ 4 (366.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (227.8 KB)PDF icon บรรณานุกรม (344.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.33 MB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/986
PDF icon หน้าปก (77.5 KB)PDF icon บทคัดย่อ (87.2 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.8 KB)PDF icon สารบัญ (144.6 KB)PDF icon บทที่ 1  (294.12 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.44 MB)PDF icon บทที่ 3 (282.51 KB)PDF icon บทที่ 4 (434.97 KB)PDF icon บทที่ 5 (288.31 KB)PDF icon บรรณานุกรม (429.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.48 MB)
ภาณุวัฒน์, ภักดีวงศ์. (2546). การศึกษาความต้องการในการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนบุคลากรการศึกษาในพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (40.28 MB)
ภาวดี, ขยันกิจ. (2547). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.72 KB)PDF icon bib.pdf (118.62 KB)PDF icon ch5.pdf (400.59 KB)PDF icon ch4.pdf (386.83 KB)PDF icon ch3.pdf (228.61 KB)PDF icon ch2.pdf (1.9 MB)PDF icon ch1.pdf (320.76 KB)PDF icon con1.pdf (108.93 KB)PDF icon abs.pdf (193.29 KB)PDF icon app.pdf (1.53 MB)
ภาวิดา, มหาวงศ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1035
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
ภาสินี, ปัญญาประชุม. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สังกัดเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/989
PDF icon หน้าปก (72.94 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.37 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.44 KB)PDF icon สารบัญ (153.94 KB)PDF icon บทที่ 1 (255.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (3.49 MB)PDF icon บทที่ 3 (235.03 KB)PDF icon บทที่ 4 (524.29 KB)PDF icon บทที่ 5 (307.4 KB)PDF icon บรรณานุกรม (315.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.5 MB)
ภาสินี, ปัญญาประชุม. (2557). การวิเคราห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1964
PDF icon หน้าปก (40.1 KB)PDF icon บทคัดย่อ (64.7 KB)PDF icon สารบัญ (127.18 KB)PDF icon บทที่1 (201.54 KB)PDF icon บทที่2 (2.79 MB)PDF icon บทที่3 (192.3 KB)PDF icon บทที่ 4 (445.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (241.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (261.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.32 MB)
ภิญญดา, พรมสีนอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทที่1-5 (13.52 MB)PDF icon ภาคผนวก (19.79 MB)
ภูษิต, ล้ำสมภพ. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon bib.PDF (218.38 KB)PDF icon tpg.PDF (0 bytes)PDF icon abs.PDF (132.04 KB)PDF icon con1.pdf (0 bytes)PDF icon ch1 (2).pdf (173.13 KB)PDF icon ch2.PDF (0 bytes)PDF icon ch3.PDF (194.53 KB)PDF icon ch4.pdf (706.51 KB)PDF icon ch5.pdf (445.25 KB)PDF icon app.PDF (80.79 KB)
มงคล, อักษรดิษฐ์. (2548). การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2548, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.87 MB)
มณฑา, สังข์ทอง. (2559). ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1071
PDF icon หน้าปก (31.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.06 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (31.29 KB)PDF icon สารบัญ (118.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (157.43 KB)PDF icon บทที่ 2 (857.79 KB)PDF icon บทที่ 3 (247.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (44.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (137.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.78 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (2.86 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (3.58 MB)
มณีรัตน์, แก้วแสนสาย. (2551). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (0 bytes)PDF icon con1.PDF (57.23 KB)PDF icon ch5.PDF (44.58 KB)PDF icon ch4.PDF (0 bytes)PDF icon ch3.PDF (146.25 KB)PDF icon ch2.PDF (915.31 KB)PDF icon ch1.PDF (264.75 KB)PDF icon bib.PDF (35.05 KB)PDF icon app.PDF (0 bytes)PDF icon abs.PDF (27.33 KB)
มนตรา, ศรีษะแย้ม. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษารายวิชาวิถีสุขภาพระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1040
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
มนตรี, พรมน้อย. (2559). ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (38.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (251.71 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (83.46 KB)PDF icon สารบัญ (108.97 KB)PDF icon สารบัญตาราง (169.83 KB)PDF icon สารบัญภาพ (132.92 KB)PDF icon บทที่1 (157.11 KB)PDF icon บทที่2 (672.23 KB)PDF icon บทที่3 (276.1 KB)PDF icon บทที่4 (356.49 KB)PDF icon บทที่5 (244.92 KB)PDF icon บรรณานุกรม (212.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (433.49 KB)PDF icon ประวัติผู้จัดทำ (73.28 KB)
มนรัตน์, กมลพัฒนะ. (2543). พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (238.87 KB)PDF icon สารบัญ (158.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (314.3 KB)PDF icon บทที่ 2 (383.8 KB)PDF icon บทที่ 3 (73.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (384.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (173.92 KB)PDF icon บรรณานุกรม (75.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (372.3 KB)
มนัชยา, เพชรลานน์. (2550). การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (239.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (487.37 KB)PDF icon สารบัญ (503.6 KB)PDF icon บทที่ 1 (793.89 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 3 (623.62 KB)PDF icon บทที่ 4 (648.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.33 MB)PDF icon บรรรานุกรม (1.09 MB)PDF icon ภาคผนวก (977.52 KB)
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (138.16 KB)PDF icon app.pdf (335.37 KB)PDF icon ch5.pdf (379.54 KB)PDF icon ch4.pdf (706.51 KB)PDF icon ch3.pdf (313.75 KB)PDF icon ch2.pdf (1.11 MB)PDF icon ch1.pdf (339.91 KB)PDF icon con1.pdf (172.38 KB)PDF icon abs.pdf (173.36 KB)PDF icon bib.pdf (0 bytes)
มนัส, จุติพรประสิทธิ์. (2543). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.59 KB)PDF icon บทคัดย่อ (92.93 KB)PDF icon สารบัญ (129.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.67 KB)PDF icon บทที่ 2 (833.75 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.74 KB)PDF icon บทที่ 4 (622.79 KB)PDF icon บทที่ 5 (189.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (92.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (171.75 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/943
PDF icon หน้าปก (245.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (245.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (356.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (534.51 KB)PDF icon สารบัญ (294.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (254.88 KB)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
มนู, เมฆหมอก. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (74.84 KB)PDF icon bib.pdf (207.75 KB)PDF icon ch5.pdf (702.96 KB)PDF icon ch4.pdf (1.19 MB)PDF icon ch3.pdf (258.28 KB)PDF icon ch2.pdf (812.99 KB)PDF icon ch1.pdf (239.85 KB)PDF icon con1.pdf (197.4 KB)PDF icon abs.pdf (114.2 KB)PDF icon app.pdf (276.73 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/945
PDF icon หน้าปก (75.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (104.06 KB)PDF icon สารบัญ (148.03 KB)PDF icon บทที่1 (254.58 KB)PDF icon บทที่2 (789.92 KB)PDF icon บทที่3 (207.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.67 MB)PDF icon บทที่5 (535.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (129.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (563 KB)
มยุรฉัตร, เงินทอง. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1072
PDF icon หน้าปก (38.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (72.92 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.38 KB)PDF icon สารบัญ (119.18 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (131.3 KB)PDF icon บทที่ 4 (780.5 KB)PDF icon บทที่ 5 (357.51 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.02 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยิ้มน่วม สินี, Ed.). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/873
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.88 MB)
มยุรี, ประทุมมาศ. (2544). ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.26 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.48 KB)PDF icon สารบัญ (112.6 KB)PDF icon บทที่ 1 (182.88 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.5 MB)PDF icon บทที่ 3 (94.1 KB)PDF icon บทที่ 4 (404.76 KB)PDF icon บทที่ 5 (421.85 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.52 KB)PDF icon ภาคผนวก (242.03 KB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2559). การวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/835
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.72 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (4.63 MB)PDF icon บทคัดย่อ (129.19 KB)PDF icon สารบัญ (169.57 KB)PDF icon บทที่1 (160.24 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (213.27 KB)PDF icon บทที่4 (1.85 MB)PDF icon บทที่5 (359.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (793.09 KB)
มังกร, ทองสุขดี. (2535). การสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา (Vol. 1-1,000 เล่ม, p. 462 หน้า). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ศูนย์หนังสือศาลาพระเกี้ยว . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1012
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (26.7 MB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (0 bytes)PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon สารบัญ (109.32 KB)PDF icon บทที่1 (249.17 KB)PDF icon บทที่2 (1.3 MB)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (690.36 KB)PDF icon บทที่5 (400.91 KB)PDF icon ภาคผนวก (950.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.39 KB)
มากบุญ, นายมนัส. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-08-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (83.68 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (0 bytes)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (51.25 KB)
มาดิษฐ์, ทองแดง. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.39 MB)PDF icon bib.pdf (0 bytes)PDF icon ch5.pdf (404.99 KB)PDF icon ch4.pdf (732.67 KB)PDF icon ch3.pdf (137.06 KB)PDF icon ch2.pdf (1.13 MB)PDF icon ch1.pdf (174 KB)PDF icon con1.pdf (225.57 KB)PDF icon abs.pdf (345.84 KB)PDF icon app.pdf (486.86 KB)
มานพ, ษมาวิมล. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/247
PDF icon หน้าปก (62.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (109.52 KB)PDF icon สารบัญ (209.64 KB)PDF icon บทที่ 1 (159.17 KB)PDF icon บทที่ 2 (809.04 KB)PDF icon บทที่ 3 (183.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (160.44 KB)PDF icon บรรณานุกรม (76.13 KB)PDF icon ภาคผนวก (131.91 KB)
มานัส, ผิวพรรณ์. (2553). การศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังกวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (83.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (457.96 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (1 MB)PDF icon บทที่2 (543.75 KB)PDF icon บทที่3 (313.75 KB)PDF icon บทที่4 (1.14 MB)PDF icon บทที่5 (1.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (335.37 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/915
มาริน, จันทรวงศ์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (741.67 KB)PDF icon บทคัดย่อ (76.03 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (323.61 KB)PDF icon บทที่2 (256.51 KB)PDF icon บทที่3 (379.4 KB)PDF icon บทที่4 (369.7 KB)PDF icon บทที่5 (139.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/836
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.06 MB)
มาริน, จันทรวงค์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/942
PDF icon หน้าปก (138.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (301.76 KB)PDF icon บทที่ 1 (369.75 KB)PDF icon บทที่ 2 (901.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (362.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (586.27 KB)PDF icon บทที่ 5 (585.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (333.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.34 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2559). การวิเคราะห์การให้บริการห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/837
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.83 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2560). การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/923
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2562). วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/862
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.34 MB)
ม่วงมุกข์, วรเชษฐ์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-02-15, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (83.85 KB)PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon สารบัญ (98.48 KB)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (72.78 KB)PDF icon บทที่4 (0 bytes)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)
ยงยุทธ, สินสวาท. (2560). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ14101). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.02 KB)PDF icon bib.pdf (78.28 KB)PDF icon ch5.pdf (158.08 KB)PDF icon ch4.pdf (513.82 KB)PDF icon ch3.pdf (306.66 KB)PDF icon ch2.pdf (1021.43 KB)PDF icon ch1.pdf (225.85 KB)PDF icon con1.pdf (166.27 KB)PDF icon abs.pdf (182.97 KB)PDF icon app.pdf (291.15 KB)
ยอดเกตุ, ประทีป. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon สารบัญ (98.43 KB)PDF icon บทที่1 (264.75 KB)PDF icon บทที่2 (915.31 KB)PDF icon บทที่3 (146.25 KB)PDF icon บทที่4 (919.96 KB)PDF icon บทที่5 (234.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (268.32 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/965
PDF icon หน้าปก (43.17 KB)PDF icon สารบัญ (99.49 KB)PDF icon บทที่1 (253.06 KB)PDF icon บทที่2 (1015.57 KB)PDF icon บทที่3 (416.1 KB)PDF icon บทที่4 (145.3 KB)PDF icon บทที่5 (194.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (153.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.54 MB)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/996
PDF icon หน้าปก (80.74 KB)PDF icon กิตติประกาศ (46.05 KB)PDF icon สารบัญ (119.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (318.74 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 3 (494.97 KB)PDF icon บทที่ 4 (178.18 KB)PDF icon บทที่ 5 (245.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (180.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.89 MB)
ยุพา, กลิ่นหอม. (2550). การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (0 bytes)PDF icon bib.PDF (41.09 KB)PDF icon ch6.PDF (344.97 KB)PDF icon ch5.PDF (53.21 KB)PDF icon ch4.PDF (0 bytes)PDF icon ch3.PDF (160.51 KB)PDF icon ch2.PDF (0 bytes)PDF icon ch1.PDF (220.35 KB)PDF icon con1.PDF (106.14 KB)PDF icon abs.PDF (27 KB)PDF icon app.PDF (0 bytes)
ยุพิน, บุบผาวรรณา. (2557). การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (89.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (181.5 KB)PDF icon บทที่2 (771.62 KB)PDF icon บทที่3 (46.5 KB)PDF icon บทที่4 (379.16 KB)PDF icon บทที่5 (299.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
ยุวดี, พ่วงรอด. (2557). บทบาทผู้นำท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (72.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (76.03 KB)PDF icon สารบัญ (76.26 KB)PDF icon บทที่1 (181.5 KB)PDF icon บทที่2 (490.58 KB)PDF icon บทที่3 (46.5 KB)PDF icon บทที่4 (379.16 KB)PDF icon บทที่5 (139.15 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (203.33 KB)
รพิพรรณ, จันทร์มะณี. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1057
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
ระพินทร์, พรมตัน. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.92 KB)PDF icon สารบัญ (101.15 KB)PDF icon บทที่ 1 (167.93 KB)PDF icon บทที่ 2 (998.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (222.25 KB)PDF icon บทที่ 4 (446.84 KB)PDF icon บทที่ 5 (210.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (84.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (421.89 KB)
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (13.07 KB)PDF icon bib.pdf (146.87 KB)PDF icon ch5.pdf (75.28 KB)PDF icon ch4.pdf (334.26 KB)PDF icon ch3.pdf (105.38 KB)PDF icon ch2.pdf (1.23 MB)PDF icon ch1.pdf (82.39 KB)PDF icon con1.pdf (0 bytes)PDF icon abs.pdf (112.9 KB)PDF icon app.pdf (17.5 KB)
รักไชย, ขุยเณรพานิช. (2548). การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (1.87 MB)PDF icon bib.pdf (127.2 KB)PDF icon ch5.pdf (177.11 KB)PDF icon ch4.pdf (967.68 KB)PDF icon ch3.pdf (146.96 KB)PDF icon ch2.pdf (412.61 KB)PDF icon ch1.pdf (42.09 KB)PDF icon con1.pdf (193.58 KB)PDF icon abs.pdf (122.01 KB)PDF icon app.pdf (218.48 KB)
รัชฎา, คำมา. (2541). ผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (26.57 MB)
รัชฎา, คำมา. (2546). การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (30.83 MB)
รัชนก, ยอดยง. (2555). การศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27.75 KB)PDF icon สารบัญ (31.87 KB)PDF icon บทที่ 1 (45.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (354.19 KB)PDF icon บทที่ 3 (97.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (86.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (63.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (55.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (262.47 KB)
รัชนีพร, ภักดี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon บทที่ 1 (290.62 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.07 MB)PDF icon บทที่ 3 (0 bytes)PDF icon บทที่ 4 (0 bytes)PDF icon บทที่ 5 (377.13 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (0 bytes)
รัชนีพร, ภู่กร. (2537). การสาธารณสุขมูลฐาน. จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1018
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (4.73 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2538). สุขภาพผู้สูงอายุ. จังหวัดพิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1022
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (24.94 MB)
รัชนีพร, ภู่กร. (2533). พัฒนาอนามัยในชุมชน (p. 391 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1000
PDF icon rachaniporn.pdf (19.73 MB)
รัตนขจิตวงศ์, พิมลพรรณ. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/150
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (74.17 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (486.86 KB)
รัตนพร, บ่อคำ. (2550). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง ปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนหลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน. (บุญคง อุไรวรรณ, Ed.). presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.56 MB)
รัตนพร, บ่อคำและคณะ. (2552). การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.12 MB)

Pages