Biblio

2548
 (3.97 MB)
 (47.68 KB) (135.53 KB) (710.3 KB) (3.59 MB) (323.06 KB) (1.47 MB) (519.98 KB) (256.75 KB) (148.73 KB) (150 KB)
 (6.05 MB)
 (101.89 KB) (447.63 KB) (488.41 KB) (586.56 KB) (261.06 KB) (2.42 MB) (355.09 KB) (185.71 KB) (210.88 KB) (368.74 KB)
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (45.4 KB) (124.44 KB) (198.88 KB) (165.69 KB) (2.25 MB) (214.53 KB) (1.01 MB) (198.74 KB) (156.83 KB) (300.35 KB)
 (1.64 MB) (1.29 MB)
 (67.23 KB) (98.1 KB) (214.67 KB) (1.18 MB) (312.48 KB) (1.4 MB) (210.93 KB) (278.12 KB) (127.42 KB) (289.26 KB)
 (70.51 KB) (172.45 KB) (445.25 KB) (346.7 KB) (1.18 MB) (2.37 MB) (301.7 KB) (234.75 KB) (982.1 KB) (179.97 KB)
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.85 MB)
 (3.63 MB)
มงคล, อักษรดิษฐ์. (2548). การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2548, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.87 MB)
 (73.88 KB) (219.81 KB) (134.45 KB) (302.13 KB) (1.42 MB) (305.79 KB) (466.88 KB) (284.91 KB) (163.12 KB) (354.2 KB)
 (73.88 KB) (163.12 KB) (284.91 KB) (466.88 KB) (305.79 KB) (1.42 MB) (302.13 KB) (134.45 KB) (219.81 KB) (354.2 KB)
 (65.43 KB) (108.01 KB) (189.6 KB) (899.17 KB) (96.04 KB) (592.46 KB) (185.94 KB) (291.92 KB) (145.96 KB) (101.68 KB)
 (79.47 KB) (202.4 KB) (160.1 KB) (879.24 KB) (114.94 KB) (894.48 KB) (425.78 KB) (78.86 KB) (206.74 KB) (229.78 KB)
 (8.35 MB)
 (84.84 KB) (75.64 KB) (265 KB) (181.5 KB) (1.02 MB) (270.42 KB) (1.82 MB) (256.99 KB) (176.61 KB) (335.37 KB)
 (60.91 KB) (151.95 KB) (234.29 KB) (1.15 MB) (98.61 KB) (795.86 KB) (127.8 KB) (105.4 KB) (328.94 KB) (152.37 KB)
 (69.52 KB) (112.89 KB) (120.49 KB) (171.46 KB) (1.49 MB) (184.04 KB) (707.61 KB) (137.83 KB) (97.92 KB) (249.84 KB)
2547
 (4.68 MB)
 (2.22 MB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (71.08 KB) (227.17 KB) (139.95 KB) (326.4 KB) (1.45 MB) (554.31 KB) (1.82 MB) (509.85 KB) (201.62 KB) (1.04 MB)
 (71.08 KB) (201.62 KB) (509.85 KB) (1.82 MB) (554.31 KB) (1.45 MB) (326.4 KB) (139.95 KB) (227.17 KB) (1.04 MB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.64 MB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (166.67 KB) (60.88 KB) (245.92 KB) (1.32 MB) (156 KB) (1.27 MB) (300.12 KB) (528.57 KB) (136.77 KB) (175.83 KB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (74.55 KB) (282.22 KB) (356.64 KB) (532.59 KB) (270.91 KB) (2.66 MB) (200.81 KB) (175.73 KB) (161.53 KB) (5.35 MB)
 (6.19 MB) (143.34 KB) (658.34 KB) (1.68 MB) (320.26 KB) (2.09 MB) (490.59 KB) (153.45 KB) (202.57 KB) (1.13 MB)
 (2.42 MB) (2.37 MB)
 (799.32 KB)
 (72.81 KB) (148.57 KB) (978.74 KB) (2.18 MB) (251.22 KB) (1.69 MB) (244.56 KB) (238.45 KB) (234.78 KB) (285.29 KB)
 (58.72 KB) (118.62 KB) (400.59 KB) (386.83 KB) (228.61 KB) (1.9 MB) (320.76 KB) (108.93 KB) (193.29 KB) (1.53 MB)
 (5.47 MB) (294.02 KB) (461.92 KB) (1.84 MB) (423.85 KB) (1.43 MB) (539.53 KB) (283.57 KB) (268.3 KB) (474.08 KB)
 (5.47 MB) (294.02 KB) (461.92 KB) (1.84 MB) (423.85 KB) (1.43 MB) (539.53 KB) (283.57 KB) (268.3 KB) (474.08 KB)
 (5.6 MB)
 (2.95 MB) (3.58 MB)
 (2.11 MB)
 (4.76 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.53 MB)
 (4.56 MB)
 (3.39 MB) (182.17 KB) (404.99 KB) (1.18 MB) (258.79 KB) (1.13 MB) (255.18 KB) (225.57 KB) (115.3 KB) (304.09 KB)
 (3.39 MB) (182.17 KB) (404.99 KB) (1.18 MB) (258.79 KB) (1.13 MB) (255.18 KB) (225.57 KB) (115.3 KB) (304.09 KB)
 (70.91 KB) (147.67 KB) (458.75 KB) (1.58 MB) (184.47 KB) (1.59 MB) (297.72 KB) (401.58 KB) (149.1 KB) (345.08 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (3.39 MB) (115.3 KB) (225.57 KB) (255.18 KB) (1.13 MB) (258.79 KB) (1.18 MB) (404.99 KB) (182.17 KB) (304.09 KB)
 (62.87 KB) (245.42 KB) (280.34 KB) (1.05 MB) (154.16 KB) (2.24 MB) (136.49 KB) (122.61 KB) (101.3 KB) (329.65 KB)
 (4.49 MB) (88.89 KB) (253.56 KB) (2.75 MB) (160.77 KB) (587.27 KB) (236.81 KB) (615.33 KB) (166.94 KB) (161.49 KB)
 (2.44 MB)
สุนทร, กลิ่นน้อย. (2547). การศึกษาความพร้อมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (3.39 MB) (115.3 KB) (225.57 KB) (255.18 KB) (1.13 MB) (258.79 KB) (1.18 MB) (404.99 KB) (182.17 KB) (304.09 KB)
 (92.85 KB) (733.99 KB) (507.31 KB) (2.77 MB) (161.64 KB) (3.12 MB) (299.52 KB) (155.75 KB) (134.95 KB) (160.86 KB)
 (59.97 KB) (72.06 KB) (187.2 KB) (1.41 MB) (97.08 KB) (2.75 MB) (199.39 KB) (108.81 KB) (141.75 KB) (267.06 KB)
 (57.37 KB) (271.33 KB) (690.34 KB) (2.3 MB) (262.08 KB) (2.36 MB) (439.59 KB) (420.62 KB) (163.93 KB) (282.57 KB)
 (80.37 KB) (67.75 KB) (917.58 KB) (2.13 MB) (121.58 KB) (2.32 MB) (249.45 KB) (203.06 KB) (182.83 KB) (1.24 MB)
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (62.27 KB) (226.67 KB) (147.88 KB) (150.27 KB) (1.08 MB) (177.43 KB) (1021.35 KB) (331.27 KB) (141.45 KB) (416.72 KB)
 (84.54 KB) (528.39 KB) (465.9 KB) (1 MB) (200.45 KB) (1.98 MB) (265.75 KB) (248.47 KB) (194.04 KB) (258.24 KB)
 (67.54 KB) (63.32 KB) (80.28 KB) (667.34 KB) (84.26 KB) (188.4 KB) (98.98 KB) (136.77 KB) (168.79 KB) (234.12 KB)
 (58.87 KB) (168.72 KB) (257.78 KB) (605.74 KB) (246.12 KB) (2.29 MB) (272.33 KB) (117.98 KB) (153.64 KB) (404.9 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (6.99 MB) (212.37 KB) (224.63 KB) (394.8 KB) (4.21 MB) (222.57 KB) (1.17 MB) (769.54 KB) (372 KB) (553.84 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (62.63 KB) (157.66 KB) (467.42 KB) (140.5 KB) (451.35 KB) (86.7 KB) (1.18 MB) (216.55 KB) (98.75 KB) (152.61 KB)
 (62.63 KB) (98.75 KB) (216.55 KB) (1.18 MB) (86.7 KB) (451.35 KB) (140.5 KB) (467.42 KB) (157.66 KB) (152.61 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (60.83 KB) (128.57 KB) (65.85 KB) (162.46 KB) (1.32 MB) (128.56 KB) (416.35 KB) (435.25 KB) (142.28 KB) (300.39 KB)
 (60.83 KB) (142.28 KB) (435.25 KB) (416.35 KB) (128.56 KB) (1.32 MB) (162.46 KB) (65.85 KB) (128.57 KB) (300.39 KB)
 (87.23 KB) (91.27 KB) (296.54 KB) (1.15 MB) (160.66 KB) (1.44 MB) (436.48 KB) (78.94 KB) (140.59 KB) (1.15 MB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-09-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (56.49 KB) (127.5 KB) (157.59 KB) (135.41 KB) (563.11 KB) (98.74 KB) (722.81 KB) (160.66 KB) (56.07 KB) (199.42 KB)
 (56.49 KB) (56.07 KB) (160.66 KB) (722.81 KB) (98.74 KB) (563.11 KB) (135.41 KB) (157.59 KB) (127.5 KB) (199.42 KB)
 (56.49 KB) (56.07 KB) (160.66 KB) (722.81 KB) (98.74 KB) (563.11 KB) (135.41 KB) (157.59 KB) (127.5 KB) (199.42 KB)
 (70.3 KB) (166.35 KB) (853.27 KB) (533.47 KB) (181.29 KB) (968.89 KB) (190.64 KB) (94.57 KB) (176.75 KB) (504.55 KB)
 (93.48 KB) (280.17 KB) (402.11 KB) (1014.15 KB) (225.14 KB) (2.11 MB) (350.07 KB) (174.98 KB) (198.67 KB) (118.43 KB)
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (86.38 KB) (208.55 KB) (311.24 KB) (1.11 MB) (268.59 KB) (1.92 MB) (222.09 KB) (300.09 KB) (185.21 KB) (294.04 KB)
 (3.11 MB)
 (2.22 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2547). การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.38 MB)
 (2.05 MB)
 (2.73 MB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (7.84 MB) (172.23 KB) (160.2 KB) (359 KB) (5.59 MB) (235.75 KB) (441.45 KB) (631.34 KB) (789.75 KB) (520.32 KB)
 (7.84 MB) (789.75 KB) (631.34 KB) (441.45 KB) (235.75 KB) (5.59 MB) (359 KB) (160.2 KB) (172.23 KB) (520.32 KB)
 (7.84 MB) (789.75 KB) (631.34 KB) (441.45 KB) (235.75 KB) (5.59 MB) (359 KB) (160.2 KB) (172.23 KB) (520.32 KB)
 (69.89 KB) (173.49 KB) (342.3 KB) (614.95 KB) (183.63 KB) (2.3 MB) (421.32 KB) (237.44 KB) (123.14 KB) (395.24 KB)
 (61.06 KB) (81.26 KB) (146.63 KB) (1.83 MB) (100.56 KB) (314.82 KB) (200.62 KB) (443.26 KB) (135.1 KB) (417.1 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (82.35 KB) (187.52 KB) (372.83 KB) (217.8 KB) (869.95 KB) (293.15 KB) (2.95 MB) (630.2 KB) (200.83 KB) (340.62 KB)
 (82.35 KB) (200.83 KB) (630.2 KB) (2.95 MB) (293.15 KB) (869.95 KB) (217.8 KB) (372.83 KB) (187.52 KB) (340.62 KB)
 (82.35 KB) (200.83 KB) (630.2 KB) (2.95 MB) (293.15 KB) (869.95 KB) (217.8 KB) (372.83 KB) (187.52 KB) (340.62 KB)
 (3.37 MB)
 (60.31 KB) (106.04 KB) (281.57 KB) (4.12 MB) (87.19 KB) (723.94 KB) (245.02 KB) (846.79 KB) (106.04 KB) (197.73 KB) (341.81 KB)
จันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่. (2547). ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (64.91 KB) (120.31 KB) (200.04 KB) (230.95 KB) (632.24 KB) (118.16 KB) (650.81 KB) (212.71 KB) (92.8 KB) (193.3 KB)
 (3.07 MB)
 (3.37 MB)
 (53.71 KB) (112.9 KB) (93.39 KB) (159.16 KB) (874.47 KB) (105.38 KB) (334.26 KB) (851.35 KB) (146.87 KB) (883.94 KB)
 (53.71 KB) (146.87 KB) (851.35 KB) (334.26 KB) (105.38 KB) (874.47 KB) (159.16 KB) (93.39 KB) (112.9 KB) (883.94 KB)
 (53.71 KB) (146.87 KB) (851.35 KB) (334.26 KB) (105.38 KB) (874.47 KB) (159.16 KB) (93.39 KB) (112.9 KB) (883.94 KB)
 (2.33 MB)
 (920.51 KB)
 (2.87 MB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (73.77 KB) (145.16 KB) (307.55 KB) (150.89 KB) (348.16 KB) (136.45 KB) (979.66 KB) (264.38 KB) (124.94 KB) (146.72 KB)
 (73.77 KB) (124.94 KB) (264.38 KB) (979.66 KB) (136.45 KB) (348.16 KB) (150.89 KB) (307.55 KB) (145.16 KB) (146.72 KB)
 (60.91 KB) (152.37 KB) (151.95 KB) (127.8 KB) (795.86 KB) (98.61 KB) (1.15 MB) (234.29 KB) (105.4 KB) (328.94 KB)
2546
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
 (69.48 KB) (237.39 KB) (1.31 MB) (1.83 MB) (181.87 KB) (2.04 MB) (317.8 KB) (164.42 KB) (122.15 KB) (2.85 MB)
 (18.85 MB)
 (37.35 MB)

Pages